ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

ឯកតា​ទ្រនាប់​រន្ធ​ប៊ូឡុង​ពីរ​មាន​លំនៅឋាន​មួយ​ដែល​មាន​រន្ធ​ចំនួន 2 សម្រាប់​តោង​និង​ទ្រនាប់​បាល់​ដែល​បញ្ចូល​នៅ​ចំ​កណ្តាល​លំនៅឋាន។Flange bearings ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ដើម្បី​ត្រូវ​បាន​ម៉ោន​ទល់​នឹង​មុខ​ផ្ដេក​ឬ​បញ្ឈរ​។​ល
2 Bolt Flange Units: UCFL, UCFT, UCFLX
ឯកតា NO. Shaft Dia ឃ វិមាត្រ (មម) Bolt ទំហំ mm អ៊ីញ Bearing No. ផ្ទះលេខ
mm អ៊ីញ a e i g l S b z t B n
UCFL201 12 ១១៣ 90 15 11 ២៥.៥ 12 60 ៣៣.៣ ៣៧.៥ 31 ១២.៧ ម១០ UC201 FL204
UCFL201-8 1/2 ១១៣ 90 15 11 ២៥.៥ 12 60 ៣៣.៣ ៣៧.៥ 31 ១២.៧ ៣/៨ UC201-8 FL204
UCFL202 15 ១១៣ 90 15 11 ២៥.៥ 12 60 ៣៣.៣ ៣៧.៥ 31 ១២.៧ ម១០ UC202 FL204
UCFL202-9 ៩/១៦ ១១៣ 90 15 11 ២៥.៥ 12 60 ៣៣.៣ ៣៧.៥ 31 ១២.៧ ៣/៨ UC202-9 FL204
UCFL202-10 ៥/៨ ១១៣ 90 15 11 ២៥.៥ 12 60 ៣៣.៣ ៣៧.៥ 31 ១២.៧ ៣/៨ UC202-10 FL204
UCFL203 17 ១១៣ 90 15 11 ២៥.៥ 12 60 ៣៣.៣ ៣៧.៥ 31 ១២.៧ ម១០ UC203 FL204
UCFL203-11 ១១/១៦ ១១៣ 90 15 11 ២៥.៥ 12 60 ៣៣.៣ ៣៧.៥ 31 ១២.៧ ៣/៨ UC202-11 FL204
UCFL204 20 ១១៣ 90 15 11 ២៥.៥ 12 60 ៣៣.៣ ៣៧.៥ 31 ១២.៧ ម១០ UC204 FL204
UCFL204-12 ៣/៤ ១១៣ 90 15 11 ២៥.៥ 12 60 ៣៣.៣ ៣៧.៥ 31 ១២.៧ ៣/៨ UC204-11 FL204
UCFL205 25 ១៣០ 99 16 13 27 16 68 ៣៥.៨ 40 ៣៤.១ ១៤.៣ ម១៤ UC205 FL205
UCFL205-13 ១៣/១៦ ១៣០ 99 16 13 27 16 68 ៣៥.៨ 40 ៣៤.១ ១៤.៣ 1/2 UC205-13 FL205
UCFL205-14 ៧/៨ ១៣០ 99 16 13 27 16 68 ៣៥.៨ 40 ៣៤.១ ១៤.៣ 1/2 UC205-14 FL205
UCFL205-15 ១៥/១៦ ១៣០ 99 16 13 27 16 68 ៣៥.៨ 40 ៣៤.១ ១៤.៣ 1/2 UC205-15 FL205
UCFL205-16 1 ១៣០ 99 16 13 27 16 68 ៣៥.៨ 40 ៣៤.១ ១៤.៣ 1/2 UC205-16 FL205
UCFL206 30 ១៤៨ ១១៧ 18 13 31 16 80 ៤០.២ ៤៤.៥ ៣៨.១ ១៥.៩ ម១៤ UC206 FL206
UCFL206-17 ១-១/១៦ ១៤៨ ១១៧ 18 13 31 16 80 ៤០.២ ៤៤.៥ ៣៨.១ ១៥.៩ 1/2 UC206-17 FL206
UCFL206-18 1-1/8 ១៤៨ ១១៧ 18 13 31 16 80 ៤០.២ ៤៤.៥ ៣៨.១ ១៥.៩ 1/2 UC206-18 FL206
UCFL206-19 ១-៣/១៦ ១៤៨ ១១៧ 18 13 31 16 80 ៤០.២ ៤៤.៥ ៣៨.១ ១៥.៩ 1/2 UC206-19 FL206
UCFL206-20 1-1/4 ១៤៨ ១១៧ 18 13 31 16 80 ៤០.២ ៤៤.៥ ៣៨.១ ១៥.៩ 1/2 UC206-20 FL206
UCFL207 35 ១៦១ ១៣០ 19 14 34 16 90 ៤៤.៤ ៤៨.៥ ៤២.៩ ១៧.៥ ម១៤ UC207 FL207
UCFL207-20 1-1/4 ១៦១ ១៣០ 19 14 34 16 90 ៤៤.៤ ៤៨.៥ ៤២.៩ ១៧.៥ 1/2 UC207-20 FL207
UCFL207-21 ១-៥/១៦ ១៦១ ១៣០ 19 14 34 16 90 ៤៤.៤ ៤៨.៥ ៤២.៩ ១៧.៥ 1/2 UC207-21 FL207
UCFL207-22 ១-៣/៨ ១៦១ ១៣០ 19 14 34 16 90 ៤៤.៤ ៤៨.៥ ៤២.៩ ១៧.៥ 1/2 UC207-22 FL207
UCFL207-23 1-7/16 ១៦១ ១៣០ 19 14 34 16 90 ៤៤.៤ ៤៨.៥ ៤២.៩ ១៧.៥ 1/2 UC207-23 FL207
UCFL208 40 ១៧៥ ១៤៤ 21 14 36 16 ១០០ ៥១.២ ៥៥.៥ ៤៩.២ 19 ម១៤ UC208 FL208
UCFL208-24 1-1/2 ១៧៥ ១៤៤ 21 14 36 16 ១០០ ៥១.២ ៥៥.៥ ៤៩.២ 19 1/2 UC208-24 FL208
UCFL208-25 ១-៩/១៦ ១៧៥ ១៤៤ 21 14 36 16 ១០០ ៥១.២ ៥៥.៥ ៤៩.២ 19 1/2 UC208-25 FL208
UCFL209 45 ១៨៨ ១៤៨ 22 15 38 19 ១០៨ ៥២.២ ៥៦.៥ ៤៩.២ 19 ម១៦ UC209 FL209
UCFL209-26 ១-៥/៨ ១៨៨ ១៤៨ 22 15 38 19 ១០៨ ៥២.២ ៥៦.៥ ៤៩.២ 19 ៥/៨ UC209-26 FL209
UCFL209-27 1-11/16 ១៨៨ ១៤៨ 22 15 38 19 ១០៨ ៥២.២ ៥៦.៥ ៤៩.២ 19 ៥/៨ UC209-27 FL209
UCFL209-28 ១-៣/៤ ១៨៨ ១៤៨ 22 15 38 19 ១០៨ ៥២.២ ៥៦.៥ ៤៩.២ 19 ៥/៨ UC209-28 FL209
UCFL210 50 ១៩៧ ១៥៧ 22 15 40 19 ១១៥ ៥៤.៦ ៥៩.៥ ៥១.៦ 19 ម១៦ UC210 FL210
UCFL210-29 ១-១៣/១៦ ១៩៧ ១៥៧ 22 15 40 19 ១១៥ ៥៤.៦ ៥៩.៥ ៥១.៦ 19 ៥/៨ UC210-29 FL210
UCFL210-30 1-7/8 ១៩៧ ១៥៧ 22 15 40 19 ១១៥ ៥៤.៦ ៥៩.៥ ៥១.៦ 19 ៥/៨ UC210-30 FL210
UCFL210-31 1-15/16 ១៩៧ ១៥៧ 22 15 40 19 ១១៥ ៥៤.៦ ៥៩.៥ ៥១.៦ 19 ៥/៨ UC210-31 FL210
UCFL210-32 2 ១៩៧ ១៥៧ 22 15 40 19 ១១៥ ៥៤.៦ ៥៩.៥ ៥១.៦ 19 ៥/៨ UC210-32 FL210
UCFL211 55 ២២៤ ១៨៤ 25 18 43 19 ១៣០ ៥៨.៤ 63 ៥៥.៦ ២២.២ ម១៦ UC211 FL211
UCFL211-32 2 ២២៤ ១៨៤ 25 18 43 19 ១៣០ ៥៨.៤ 63 ៥៥.៦ ២២.២ ៥/៨ UC211-32 FL211
UCFL211-33 ២-១/១៦ ២២៤ ១៨៤ 25 18 43 19 ១៣០ ៥៨.៤ 63 ៥៥.៦ ២២.២ ៥/៨ UC211-33 FL211
UCFL211-34 2-1/8 ២២៤ ១៨៤ 25 18 43 19 ១៣០ ៥៨.៤ 63 ៥៥.៦ ២២.២ ៥/៨ UC211-34 FL211
UCFL211-35 ២-៣/១៦ ២២៤ ១៨៤ 25 18 43 19 ១៣០ ៥៨.៤ 63 ៥៥.៦ ២២.២ ៥/៨ UC211-35 FL211
UCFL212 60 ២៥០ ២០២ 29 18 48 23 ១៤០ ៦៨.៧ ៧៣.៥ ៦៥.១ ២៥.៤ ម២០ UC212 FL212
UCFL212-36 2-1/4 ២៥០ ២០២ 29 18 48 23 ១៤០ ៦៨.៧ ៧៣.៥ ៦៥.១ ២៥.៤ ៣/៤ UC212-36 FL212
UCFL212-37 ២-៥/១៦ ២៥០ ២០២ 29 18 48 23 ១៤០ ៦៨.៧ ៧៣.៥ ៦៥.១ ២៥.៤ ៣/៤ UC212-37 FL212
UCFL212-38 ២-៣/៨ ២៥០ ២០២ 29 18 48 23 ១៤០ ៦៨.៧ ៧៣.៥ ៦៥.១ ២៥.៤ ៣/៤ UC212-38 FL212
UCFL212-39 2-7/16 ២៥០ ២០២ 29 18 48 23 ១៤០ ៦៨.៧ ៧៣.៥ ៦៥.១ ២៥.៤ ៣/៤ UC212-39 FL212
UCFL213 65 ២៥៨ ២១០ 30 22 50 23 ១៥៥ ៦៩.៧ ៧៤.៥ ៦៥.១ ២៥.៤ ម២០ UC213 FL213
UCFL213-40 ២-១/២ ២៥៨ ២១០ 30 22 50 23 ១៥៥ ៦៩.៧ ៧៤.៥ ៦៥.១ ២៥.៤ ៣/៤ UC213-40 FL213
UCFL213-41 ២-៩/១៦ ២៥៨ ២១០ 30 22 50 23 ១៥៥ ៦៩.៧ ៧៤.៥ ៦៥.១ ២៥.៤ ៣/៤ UC213-41 FL213
UCFL214 70 ២៦៥ ២១៦ 31 22 54 23 ១៦០ ៧៥.៤ ៧៤.៦ ៣០.២ ម២០ UC214 FL214
UCFL214-42 ២-៥/៨ ២៦៥ ២១៦ 31 22 54 23 ១៦០ ៧៥.៤ ៧៤.៦ ៣០.២ ៣/៤ UC214-42 FL214
UCFL214-43 ២-១១/១៦ ២៦៥ ២១៦ 31 22 54 23 ១៦០ ៧៥.៤ ៧៤.៦ ៣០.២ ៣/៤ UC214-43 FL214
UCFL214-44 ២-៣/៤ ២៦៥ ២១៦ 31 22 54 23 ១៦០ ៧៥.៤ ៧៤.៦ ៣០.២ ៣/៤ UC214-44 FL214
UCFL215 75 ២៧៥ ២២៥ 34 22 56 23 ១៦៥ ៧៨.៥ ៧៧.៨ ៣៣.៣ ម២០ UC215 FL215
UCFL215-45 ២-១៣/១៦ ២៧៥ ២២៥ 34 22 56 23 ១៦៥ ៧៨.៥ ៧៧.៨ ៣៣.៣ ៣/៤ UC215-45 FL215
UCFL215-46 2-7/8 ២៧៥ ២២៥ 34 22 56 23 ១៦៥ ៧៨.៥ ៧៧.៨ ៣៣.៣ ៣/៤ UC215-46 FL215
UCFL215-47 ២-១៥/១៦ ២៧៥ ២២៥ 34 22 56 23 ១៦៥ ៧៨.៥ ៧៧.៨ ៣៣.៣ ៣/៤ UC215-47 FL215
UCFL215-48 3 ២៧៥ ២២៥ 34 22 56 23 ១៦៥ ៧៨.៥ ៧៧.៨ ៣៣.៣ ៣/៤ UC215-48 FL215
UCFL216 80 ២៩០ ២៣៣ 34 22 58 25 ១៨០ ៨៣.៣ ៨២.៦ ៣៣.៣ ម២២ UC216 FL216
UCFL216-49 ៣-១/១៦ ២៩០ ២៣៣ 34 22 58 25 ១៨០ ៨៣.៣ ៨២.៦ ៣៣.៣ ៧/៨ UC216-49 FL216
UCFL216-50 ៣-១/៨ ២៩០ ២៣៣ 34 22 58 25 ១៨០ ៨៣.៣ ៨២.៦ ៣៣.៣ ៧/៨ UC216-50 FL216
UCFL216-51 ៣-១/១៦ ២៩០ ២៣៣ 34 22 58 25 ១៨០ ៨៣.៣ ៨២.៦ ៣៣.៣ ៧/៨ UC216-51 FL216
UCFL217 85 ៣០៥ ២៤៨ 36 24 63 25 ១៩០ ៨៧.៦ ៨៥.៧ ៣៤.១ ម២២ UC217 FL217
UCFL217-52 ៣-១/៤ ៣០៥ ២៤៨ 36 24 63 25 ១៩០ ៨៧.៦ ៨៥.៧ ៣៤.១ ៧/៨ UC217-52 FL217
UCFL217-53 ៣-៥/១៦ ៣០៥ ២៤៨ 36 24 63 25 ១៩០ ៨៧.៦ ៨៥.៧ ៣៤.១ ៧/៨ UC217-53 FL217
UCFL217-55 ៣-៧/១៦ ៣០៥ ២៤៨ 36 24 63 25 ១៩០ ៨៧.៦ ៨៥.៧ ៣៤.១ ៧/៨ UC217-55 FL217
UCFL218 90 ៣២០ ២៦៥ 40 24 68 25 ២០៥ ៩៦.៣ 96 ៣៩.៧ ម២២ UC218 FL218
UCFL218-56 ៣-១/២ ៣២០ ២៦៥ 40 24 68 25 ២០៥ ៩៦.៣ 96 ៣៩.៧ ៧/៨ UC218-56 FL218
UCFL305 25 ១៥០ ១១៣ 16 13 29 19 80 39 38 15 ម១៦ UC305 FL305
UCFL305-14 ៧/៨ ១៥០ ១១៣ 16 13 29 19 80 39 38 15 ៥/៨ UC305-14 FL305
UCFL305-15 ១៥/១៦ ១៥០ ១១៣ 16 13 29 19 80 39 38 15 ៥/៨ UC305-15 FL305
UCFL305-16 1 ១៥០ ១១៣ 16 13 29 19 80 39 38 15 ៥/៨ UC305-16 FL305
UCFL306 30 ១៨០ ១៣៤ 18 15 32 23 90 44 43 17 ម២០ UC306 FL306
UCFL306-18 1-1/8 ១៨០ ១៣៤ 18 15 32 23 90 44 43 17 ៣/៤ UC306-18 FL306
UCFL306-19 ១-៣/១៦ ១៨០ ១៣៤ 18 15 32 23 90 44 43 17 ៣/៤ UC306-19 FL306
UCFL307 35 ១៨៥ ១៤១ 20 16 36 23 ១០០ 49 48 19 ម២០ UC307 FL307
UCFL307-20 1-1/4 ១៨៥ ១៤១ 20 16 36 23 ១០០ 49 48 19 ៣/៤ UC307-20 FL307
UCFL307-21 ១-៥/១៦ ១៨៥ ១៤១ 20 16 36 23 ១០០ 49 48 19 ៣/៤ UC307-21 FL307
UCFL307-22 ១-៣/៨ ១៨៥ ១៤១ 20 16 36 23 ១០០ 49 48 19 ៣/៤ UC307-22 FL307
UCFL307-23 1-7/16 ១៨៥ ១៤១ 20 16 36 23 ១០០ 49 48 19 ៣/៤ UC307-23 FL307
UCFL308 40 ២០០ ១៥៨ 23 17 40 23 ១១២ 56 52 19 ម២០ UC308 FL308
UCFL308-24 1-1/2 ២០០ ១៥៨ 23 17 40 23 ១១២ 56 52 19 ៣/៤ UC308-24 FL308
UCFL308-25 ១-៩/១៦ ២០០ ១៥៨ 23 17 40 23 ១១២ 56 52 19 ៣/៤ UC308-25 FL308
UCFL309 45 ២៣០ ១៧៧ 25 18 44 25 ១២៥ 60 57 22 ម២២ UC309 FL309
UCFL309-26 ១-៥/៨ ២៣០ ១៧៧ 25 18 44 25 ១២៥ 60 57 22 ៧/៨ UC309-26 FL309
UCFL309-27 1-11/16 ២៣០ ១៧៧ 25 18 44 25 ១២៥ 60 57 22 ៧/៨ UC309-27 FL309
UCFL309-28 ១-៣/៤ ២៣០ ១៧៧ 25 18 44 25 ១២៥ 60 57 22 ៧/៨ UC309-28 FL309
UCFL310 50 ២៤០ ១៨៧ 28 19 48 25 ១៤០ 67 61 22 ម២២ UC310 FL310
UCFL310-30 1-7/8 ២៤០ ១៨៧ 28 19 48 25 ១៤០ 67 61 22 ៧/៨ UC310-30 FL310
UCFL310-31 1-15/16 ២៤០ ១៨៧ 28 19 48 25 ១៤០ 67 61 22 ៧/៨ UC310-31 FL310
UCFL311 55 ២៥០ ១៩៨ 30 20 52 25 ១៥០ 71 66 25 ម២២ UC311 FL311
UCFL311-32 2 ២៥០ ១៩៨ 30 20 52 25 ១៥០ 71 66 25 ៧/៨ UC311-32 FL311
UCFL311-34 2-1/8 ២៥០ ១៩៨ 30 20 52 25 ១៥០ 71 66 25 ៧/៨ UC311-34 FL311
UCFL311-35 ២-៣/១៦ ២៥០ ១៩៨ 30 20 52 25 ១៥០ 71 66 25 ៧/៨ UC311-35 FL311
UCFL312 60 ២៧០ ២១២ 33 22 56 31 ១៦០ 78 71 26 ម២៧ UC312 FL312
UCFL312-36 2-1/4 ២៧០ ២១២ 33 22 56 31 ១៦០ 78 71 26 1 UC312-36 FL312
UCFL312-38 ២-៣/៨ ២៧០ ២១២ 33 22 56 31 ១៦០ 78 71 26 1 UC312-38 FL312
UCFL312-39 2-7/16 ២៧០ ២១២ 33 22 56 31 ១៦០ 78 71 26 1 UC312-39 FL312
UCFL313 65 ២៩៥ ២៤០ 33 25 58 31 ១៧៥ 78 75 30 ម២៧ UC313 FL313
UCFL313-40 ២-១/២ ២៩៥ ២៤០ 33 25 58 31 ១៧៥ 78 75 30 1 UC313-40 FL313
UCFL314 70 ៣១៥ ២៥០ 36 28 61 35 ១៨៥ 81 78 33 ម៣០ UC314 FL314
UCFL314-44 ២-៣/៤ ៣១៥ ២៥០ 36 28 61 35 ១៨៥ 81 78 33 1-1/8 UC314-44 FL314
UCFL315 75 ៣២០ ២៦០ 39 30 66 35 ១៩៥ 89 82 32 ម៣០ UC315 FL315
UCFL315-48 3 ៣២០ ២៦០ 39 30 66 35 ១៩៥ 89 82 32 1-1/8 UC315-48 FL315
UCFL316 80 ៣៥៥ ២៨៥ 38 32 68 38 ២១០ 90 86 34 M33 UC316 FL316
UCFL316-50 ៣-១/៨ ៣៥៥ ២៨៥ 38 32 68 38 ២១០ 90 86 34 1-1/4 UC316-50 FL316
UCFL317 85 ៣៧០ ៣០០ 44 32 74 38 ២២០ ១០០ 96 40 M33 UC317 FL317
UCFL317-52 ៣-១/៤ ៣៧០ ៣០០ 44 32 74 38 ២២០ ១០០ 96 40 1-1/4 UC317-52 FL317
UCFL318 90 ៣៨៥ ៣១៥ 44 36 76 38 ២៣៥ ១០០ 96 40 M33 UC318 FL318
UCFL318-56 ៣-១/២ ៣៨៥ ៣១៥ 44 36 76 38 ២៣៥ ១០០ 96 40 1-1/4 UC318-56 FL318
UCFL319 95 ៤០៥ ៣៣០ 59 40 94 41 ២៥០ ១២១ ១០៣ 41 ម៣៦ UC319 FL319
UCFL319-60 ៣-៣/៤ ៤០៥ ៣៣០ 59 40 94 41 ២៥០ ១២១ ១០៣ 41 ម៣៦ UC319-60 FL319
UCFL320 ១០០ 4 ៤៤០ ៣៦០ 59 40 94 44 ២៧០ ១២៥ ១០៨ 42 ម៣៩ UC320 FL320
UCFL320-64 ៤៤០ ៣៦០ 59 40 94 44 ២៧០ ១២៥ ១០៨ 42 ម៣៩ UC320-64 FL320
UCFL321 ១០៥ ៤៤០ ៣៦០ 59 40 94 44 ២៧០ ១២៧ ១១២ 44 ម៣៩ UC321 FL321
UCFL322 ១១០ ៤៧០ ៣៩០ 60 42 96 44 ៣០០ ១៣១ ១១៧ 46 ម៣៩ UC322 FL322
UCFL324 ១២០ ៥២០ ៤៣០ 65 48 ១១០ 47 ៣៣០ ១៤០ ១២៦ 51 ម៣៩ UC324 FL324
UCFL326 ១៣០ ៥៥០ ៤៦០ 65 50 ១១៥ 47 ៣៦០ ១៤៦ ១៣៥ 54 ម៤២ UC326 FL326
UCFL328 ១៤០ ៦០០ ៥០០ 75 60 ១២៥ 51 ៤០០ ១៦១ ១៤៥ 59 ម៤២ UC328 FL328
UCFT204 20 ១១២ ៨៩.៥ 19 11 29 ១០.៥ 60 ៣៣.៣ 31 ១២.៧ M8 UC204 FT204
UCFT204-12 ១១២ ៨៩.៥ 19 11 29 ១០.៥ 60 ៣៣.៣ 31 ១២.៧ ៥/១៦ UC204-12 FT204
UCFT205 25 ១២៤ 99 20 13 31 13 70 ៣៥.៨ ៣៤.១ ១៤.៦ ម១០ UC205 FT205
UCFT205-13 ១៣/១៦ ១២៤ 99 20 13 31 13 70 ៣៥.៨ ៣៤.១ ១៤.៦ ៣/៨ UC205-13 FT205
UCFT205-14 ៧/៨ ១២៤ 99 20 13 31 13 70 ៣៥.៨ ៣៤.១ ១៤.៦ ៣/៨ UC205-14 FT205
UCFT205-15 ១៥/១៦ ១២៤ 99 20 13 31 13 70 ៣៥.៨ ៣៤.១ ១៤.៦ ៣/៨ UC205-15 FT205
UCFT205-16 1 ១២៤ 99 20 13 31 13 70 ៣៥.៨ ៣៤.១ ១៤.៦ ៣/៨ UC205-16 FT205
UCFT206 30 ១៤១ ១១៦.៥ 21 13 34 13 82 ៤០.២ ៣៨.១ ១៥.៩ ម១០ UC206 FT206
UCFT206-17 ១-១/១៦ ១៤១ ១១៦.៥ 21 13 34 13 82 ៤០.២ ៣៨.១ ១៥.៩ ៣/៨ UC206-17 FT206
UCFT206-18 1-1/8 ១៤១ ១១៦.៥ 21 13 34 13 82 ៤០.២ ៣៨.១ ១៥.៩ ៣/៨ UC206-18 FT206
UCFT206-19 ១-៣/១៦ ១៤១ ១១៦.៥ 21 13 34 13 82 ៤០.២ ៣៨.១ ១៥.៩ ៣/៨ UC206-19 FT206
UCFT206-20 1-1/4 ១៤១ ១១៦.៥ 21 13 34 13 82 ៤០.២ ៣៨.១ ១៥.៩ ៣/៨ UC206-20 FT206
UCFT207 35 ១៥៦ ១៣០ ២១.៥ 14 ៣៦.៥ 14 95 ៤៤.៤ ៤២.៩ ១៧.៥ ម១២ UC207 FT207
UCFT207-20 1-1/4 ១៥៦ ១៣០ ២១.៥ 14 ៣៦.៥ 14 95 ៤៤.៤ ៤២.៩ ១៧.៥ ៧/១៦ UC207-20 FT207
UCFT207-21 ១-៥/១៦ ១៥៦ ១៣០ ២១.៥ 14 ៣៦.៥ 14 95 ៤៤.៤ ៤២.៩ ១៧.៥ ៧/១៦ UC207-21 FT207
UCFT207-22 ១-៣/៨ ១៥៦ ១៣០ ២១.៥ 14 ៣៦.៥ 14 95 ៤៤.៤ ៤២.៩ ១៧.៥ ៧/១៦ UC207-22 FT207
UCFT207-23 1-7/16 ១៥៦ ១៣០ ២១.៥ 14 ៣៦.៥ 14 95 ៤៤.៤ ៤២.៩ ១៧.៥ ៧/១៦ UC207-23 FT207
UCFT208 40 ១៧១ ១៤៣.៥ 24 14 39 14 ១០៥ ៥១.២ ៤៩.២ 19 ម១២ UC208 FT208
UCFT208-24 1-1/2 ១៧១ ១៤៣.៥ 24 14 39 14 ១០៥ ៥១.២ ៤៩.២ 19 ៧/១៦ UC208-24 FT208
UCFT208-25 ១-៩/១៦ ១៧១ ១៤៣.៥ 24 14 39 14 ១០៥ ៥១.២ ៤៩.២ 19 ៧/១៦ UC208-25 FT208
UCFT209 45 ១៧៩ ១៤៨.៥ 24 14 40 16 ១១១ ៥២.២ ៤៩.២ 19 ម១៤ UC209 FT209
UCFT209-26 ១-៥/៨ ១៧៩ ១៤៨.៥ 24 14 40 16 ១១១ ៥២.២ ៤៩.២ 19 1/2 UC209-26 FT209
UCFT209-27 1-11/16 ១៧៩ ១៤៨.៥ 24 14 40 16 ១១១ ៥២.២ ៤៩.២ 19 1/2 UC209-27 FT209
UCFT209-28 ១-៣/៤ ១៧៩ ១៤៨.៥ 24 14 40 16 ១១១ ៥២.២ ៤៩.២ 19 1/2 UC209-28 FT209
UCFT210 50 ១៨៩ ១៥៧ ២៨.៥ 14 47 16 ១១៦ ៥៤.៦ ៥១.៦ 19 ម១៤ UC210 FT210
UCFT210-29 ១-១៣/១៦ ១៨៩ ១៥៧ ២៨.៥ 14 47 16 ១១៦ ៥៤.៦ ៥១.៦ 19 1/2 UC210-29 FT210
UCFT210-30 1-7/8 ១៨៩ ១៥៧ ២៨.៥ 14 47 16 ១១៦ ៥៤.៦ ៥១.៦ 19 1/2 UC210-30 FT210
UCFT210-31 1-15/16 ១៨៩ ១៥៧ ២៨.៥ 14 47 16 ១១៦ ៥៤.៦ ៥១.៦ 19 1/2 UC210-31 FT210
UCFT210-32 2 ១៨៩ ១៥៧ ២៨.៥ 14 47 16 ១១៦ ៥៤.៦ ៥១.៦ 19 1/2 UC210-32 FT210
UCFT211 55 ២១៦ ១៨៤ 32 20 50 18 ១៣៣ ៥៨.៤ ៥៥.៦ ២២.២ ម១៦ UC211 FT211
UCFT211-32 2 ២១៦ ១៨៤ 32 20 50 18 ១៣៣ ៥៨.៤ ៥៥.៦ ២២.២ ៥/៨ UC211-32 FT211
UCFT211-33 ២-១/១៦ ២១៦ ១៨៤ 32 20 50 18 ១៣៣ ៥៨.៤ ៥៥.៦ ២២.២ ៥/៨ UC211-33 FT211
UCFT211-34 2-1/8 ២១៦ ១៨៤ 32 20 50 18 ១៣៣ ៥៨.៤ ៥៥.៦ ២២.២ ៥/៨ UC211-34 FT211
UCFT211-35 ២-៣/១៦ ២១៦ ១៨៤ 32 20 50 18 ១៣៣ ៥៨.៤ ៥៥.៦ ២២.២ ៥/៨ UC211-35 FT211
UCFLX05 25 ១៤១ ១១៧ 18 13 30 12 83 ៤០.២ ៣៨.១ ១៥.៩ ម១០ UCX05 FLX05
UCFLX05-13 ១៣/១៦ ១៤១ ១១៧ 18 13 30 12 83 ៤០.២ ៣៨.១ ១៥.៩ ៣/៨ UCX05-13 FLX05
UCFLX05-14 ៧/៨ ១៤១ ១១៧ 18 13 30 12 83 ៤០.២ ៣៨.១ ១៥.៩ ៣/៨ UCX05-14 FLX05
UCFLX05-15 ១៥/១៦ ១៤១ ១១៧ 18 13 30 12 83 ៤០.២ ៣៨.១ ១៥.៩ ៣/៨ UCX05-15 FLX05
UCFLX05-16 1 ១៤១ ១១៧ 18 13 30 12 83 ៤០.២ ៣៨.១ ១៥.៩ ៣/៨ UCX05-16 FLX05
UCFLX06 30 ១៥៦ ១៣០ 19 14 34 16 95 ៤៤.៤ ៤២.៩ ១៧.៥ ម១៤ UCX06 FLX06
UCFLX06-17 ១-១/១៦ ១៥៦ ១៣០ 19 14 34 16 95 ៤៤.៤ ៤២.៩ ១៧.៥ 1/2 UCX06-17 FLX06
UCFLX06-18 1-1/8 ១៥៦ ១៣០ 19 14 34 16 95 ៤៤.៤ ៤២.៩ ១៧.៥ 1/2 UCX06-18 FLX06
UCFLX06-19 ១-៣/១៦ ១៥៦ ១៣០ 19 14 34 16 95 ៤៤.៤ ៤២.៩ ១៧.៥ 1/2 UCX06-19 FLX06
UCFLX06-20 1-1/4 ១៥៦ ១៣០ 19 14 34 16 95 ៤៤.៤ ៤២.៩ ១៧.៥ 1/2 UCX06-20 FLX06
UCFLX07 35 ១៧១ ១៤៤ 21 14 38 16 ១០៥ ៥១.២ ៤៩.២ 19 ម១៤ UCX07 FLX07
UCFLX07-20 1-1/4 ១៧១ ១៤៤ 21 14 38 16 ១០៥ ៥១.២ ៤៩.២ 19 1/2 UCX07-20 FLX07
UCFLX07-21 ១-៥/១៦ ១៧១ ១៤៤ 21 14 38 16 ១០៥ ៥១.២ ៤៩.២ 19 1/2 UCX07-21 FLX07
UCFLX07-22 ១-៣/៨ ១៧១ ១៤៤ 21 14 38 16 ១០៥ ៥១.២ ៤៩.២ 19 1/2 UCX07-22 FLX07
UCFLX07-23 1-7/16 ១៧១ ១៤៤ 21 14 38 16 ១០៥ ៥១.២ ៤៩.២ 19 1/2 UCX07-23 FLX07
UCFLX08 40 ១៧៩ ១៤៨ 22 14 40 16 ១១១ ៥២.២ ៤៩.២ 19 ម១៤ UCX08 FLX08
UCFLX08-24 1-1/2 ១៧៩ ១៤៨ 22 14 40 16 ១១១ ៥២.២ ៤៩.២ 19 1/2 UCX08-24 FLX08
UCFLX08-25 ១-៩/១៦ ១៧៩ ១៤៨ 22 14 40 16 ១១១ ៥២.២ ៤៩.២ 19 1/2 UCX08-25 FLX08
UCFLX09 45 ១៨៩ ១៥៧ 23 14 40 16 ១១៦ ៥៥.៦ ៥១.៦ 19 ម១៤ UCX09 FLX09
UCFLX09-26 ១-៥/៨ ១៨៩ ១៥៧ 23 14 40 16 ១១៦ ៥៥.៦ ៥១.៦ 19 1/2 UCX09-26 FLX09
UCFLX09-27 1-11/16 ១៨៩ ១៥៧ 23 14 40 16 ១១៦ ៥៥.៦ ៥១.៦ 19 1/2 UCX09-27 FLX09
UCFLX09-28 ១-៣/៤ ១៨៩ ១៥៧ 23 14 40 16 ១១៦ ៥៥.៦ ៥១.៦ 19 1/2 UCX09-28 FLX09
UCFLX10 50 ២១៦ ១៨៤ 26 20 44 19 ១៣៣ ៥៩.៤ ៥៥.៦ ២២.២ ម១៦ UCX10 FLX10
UCFLX10-29 ១-១៣/១៦ ២១៦ ១៨៤ 26 20 44 19 ១៣៣ ៥៩.៤ ៥៥.៦ ២២.២ ៥/៨ UCX10-29 FLX10
UCFLX10-30 1-7/8 ២១៦ ១៨៤ 26 20 44 19 ១៣៣ ៥៩.៤ ៥៥.៦ ២២.២ ៥/៨ UCX10-30 FLX10
UCFLX10-31 1-15/16 ២១៦ ១៨៤ 26 20 44 19 ១៣៣ ៥៩.៤ ៥៥.៦ ២២.២ ៥/៨ UCX10-31 FLX10
UCFLX10-32 2 ២១៦ ១៨៤ 26 20 44 19 ១៣៣ ៥៩.៤ ៥៥.៦ ២២.២ ៥/៨ UCX10-32 FLX10
123>> ទំព័រ 1/3