ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

ប្រដាប់បូមទឹក
លេខ CWL លេខ NSK លេខ FAG A (អ៊ីញ) ខ(អ៊ីញ) C(អ៊ីញ) ឃ(អ៊ីញ)
WIB163073 ៨៨៥១៥៤ W2289 ២.៨៩ ០.១៦ ១.២ ០.៦២៦៧
WIB163083 ៨៨៥១៦៥ W2325 ៣.២៥ ០.១៦ ១.៥៦ ០.៦២៦៧
WIB163090 W2355-3 ៣.៥៥ ០.៦៧ ១.៣៥ ០.៦២៦៧
WIB163093 ៨៨៥៣៣០ W2366 ៣.៦៦ ០.៧៣ ១.៤ ០.៦២៦៧
WIB163094 W2371 ៣.៧១ ០.៦៩ ១.៥ ០.៦២៦៧
WIB163096 W2375-3 ៣.៧៦ ០.៥៦ ១.៦៧ ០.៦២៦៧
WIB163098 ៨៨៥៣០៧ W2385 ៣.៨៦ ០.៦៧ ១.៦៦ ០.៦២៦៧
WIB1630102 ៨៨៥៣២១ W2401-3 ៤.០២ ០.៦៧ ១.៨ ០.៦២៦៧
WIB1630103 ៨៨៥១៤០ W2406-1 ៤.០៦ ០.៩២ ១.៦១ ០.៦២៦៧
WIB1630105 ៨៨៥៣២៩ W2415-1 ៤.១៥ ០.៨ ១.៨២ ០.៦២៦៧
WIB1630106 ៨៨៥០៩៧ W2417-2 ៤.១៧ ០.៨១ ១.៨៣ ០.៦២៦៧
WIB1630109 885107B W2431 ៤.៣១ ០.៥៨ ២.២ ០.៦២៦៧
WIB1630110 ៨៨៥៣៣២ W2434 ៤.៣៥ ០.៨៤ ១.៩៧ ០.៦២៦៧
WIB1630111 ៨៨៥៥២៨ W2435 ៤.៣៦ ០.៧៧ 2.06 ០.៦២៦៧
WIB1630112 ៨៨៥១៦៧ W2439 ៤.៣៩ ០.៩៤ ១.៩២ ០.៦២៦៧
WIB1630112A 885167D W2440-4 ៤.៤ ១.១៥ ១.៧២ ០.៦២៦៧
WIB1630112B W2441-1 ៤.៤១ ១.០៦ ១.៨២ ០.៦២៦៧
WIB1630114A ៨៨៥១៥៦ W2446 ៤.៤៧ ១.០៨ ១.៨៦ ០.៦២៦៧
WIB1630116 885337A W2454 ៤.៥៥ ០.៨១ ២.២១ ០.៦២៦៧
WIB1630116A ៨៨៥១៦២ W2456 ៤.៥៦ ១.១ ១.៩៣ ០.៦២៦៧
WIB1630116B W2456-1 ៤.៥៧ 1.07 ១.៩៧ ០.៦២៦៧
WIB1630119 ៨៨៥១១៨ W2468 ៤.៦៩ ១.៤៧ ១.៦៩ ០.៦២៦៧
WIB1630119A W2468-1 ៤.៦៩ ១.៤៧ ១.៦៩ ០.៦២៦៧
WIB1630120 ៨៨៥២២១ W2472 ៤.៧២ ១.៤៤ ១.៧៥ ០.៦២៦៧
WIB1630121 ៨៨៥២២២ W2475 ៤.៧៥ ១.៥ ១.៧២ ០.៦២៦៧
WIB1630121A ៨៨៥១០៥ W2476-2 ៤.៧៦ ១.១៦ 2.07 ០.៦២៦៧
WIB1630122D ៨៨៥៤៧៦ W2481 ៤.៨១ ១.៣៤ ១.៩៤ ០.៦២៦៧
WIB1630122B 885168C-1 W2481-1 ៤.៨១ ១.១៣ ២.១៦ ០.៦២៦៧
WIB1630123 W2485 ៤.៨៥ ០.៧៧ ២.៥៦ ០.៦២៦៧
WIB1630124 885100B W2486-2 ៤.៨៧ ១.២៥ 2.09 ០.៦២៦៧
WIB1630128 ៨៨៥១៤១ W2503 ៥.០៣ 1.02 ២.៤៨ ០.៦២៦៧
WIB1630128A 885151B W2503-6 ៥.០៣ ១.៧៥ ១.៧៥ ០.៦២៦៧
WIB1630129 ៨៨៥១៦៩-១ W2507 ៥.០៨ ១.២៥ ២.៣ ០.៦២៦៧
WIB1630135A ៨៨៥៤៣៧ W2532 ៥.៣៣ 2 ១.៧៩ ០.៦២៦៧
WIB1630136A 885158 ភី W2537 ៥.៣៧ ១.៥៤ ២.៣ ០.៦២៦៧
WIB1630139 W2547 ៥.៤៧ ០.៩១ ៣.០៣ ០.៦២៦៧
WIB1630139A ៨៨៥៦០៣ W2548-1 ៥.៤៩ ១.៣៨ ២.៥៨ ០.៦២៦៧
WIB1630143 ៨៨៥១៤៤ W2562 ៥.៦៣ ១.៥៨ ២.៥២ ០.៦២៦៧
WIB1630146 W2575 ៥.៧៦ ២.៥១ ១.៧១ ០.៦២៦៧
WIB1630146A ៨៨៥៦៩៤ W2575-2 ៥.៧៥ ២.៤៣ ១.៧៩ ០.៦២៦៧
WIB1630162 ៨៨៥១១៧ W2637 ៦.៣៧ ២.៣ ២.៥៥ ០.៦២៦៧
WIB1630102 ៨៨៥៣២១ W3399 4 ០.៦៩ ១.៧៨ ០.៦២៧៥
WIB1630122 885168AA W3481-5 ៤.៨១ ១.៥៨ ១.៧ ០.៦២៧៥
WIB1630122A 885168AA W3481-6 ៤.៨១ ១.៥៨ ១.៧ ០.៦២៧៥
WIB1630132 ៨៨៥៥២១ W3520-2 ៥.២ ១.៥៨ 2.09 ០.៦២៧៥
WIB1630132A ៨៨៥៥២១ W3520-3 ៥.២ ១.៥៨ 2.09 ០.៦២៧៥
WIB1630133 ៨៨៥៦១១ W3522-1 ៥.២២ ១.១៧ ២.៥២ ០.៦២៧៥
WIB1630154 ៨៨៥៦១៣ W3607 ៦.០៧ ១.១៧ ៣.៣៧ ០.៦២៧៥
WIB1630154A ៨៨៥៦១៣ W3607-1 ៦.០៧ ១.១៧ ៣.៣៧ ០.៦២៧៥
WIB163093-OS 885330-OS W6366 ៣.៦៦ ០.៧៣ ១.៤ ០.៦២៩
WIB163098-OS 885307-OS W6385 ៣.៨៦ ០.៦៧ ១.៦៦ ០.៦២៩
WIB1630102-OS 885321-OS W6401-3 ៤.០២ ០.៦៧ ១.៨២ ០.៦២៩
WIB1630103-OS 885140-OS2 W6406-1 ៤.០៦ ០.៩២ ១.៦១ ០.៦២៩
WIB1630105-OS 885329-OS W6415-1 ៤.១៥ ០.៨ ១.៨២ ០.៦២៩
WIB1630109-OS 885111D-OS2 W6428-1 ៤.២៨ ១.០៨ ១.៦៧ ០.៦២៩
WIB1630110C-OS 885524S-OS2 W6433-2 ៤.៣៣ ១.១៤ ១.៦៦ ០.៦២៩
WIB1630110-OS 885332-OS W6434 ៤.៣៦ ០.៧៧ 2.06 ០.៦២៩
WIB1630112-OS 885167-OS2 W6439 ៤.៣៩ ០.៩៤ ១.៩២ ០.៦២៩
WIB1630112A-OS 885167D-OS2 W6440-4 ៤.៤ ១.១៥ ១.៧២ ០.៦២៩
WIB1630113-OS 885155-OS W6445 ៤.៤៥ ១.២៥ ១.៦៧ ០.៦២៩
WIB1630113A-OS 885156-OS W6446 ៤.៤៧ ១.០៨ ១.៨៦ ០.៦២៩
WIB1630114-OS 885697-OS2 W6450-2 ៤.៥ ១.២៦ ១.៧១ ០.៦២៩
WIB1630116-OS 885337A-OS W6454 ៤.៥៥ ០.៨១ ២.២១ ០.៦២៩
WIB1630116A-OS 885162-OS W6456 ៤.៥៦ ១.១ ១.៩៣ ០.៦២៩
WIB1630119-OS 885118-OS2 W6468 ៤.៦៩ ១.៤៧ ១.៦៩ ០.៦២៩
WIB1630119B-OS 885118-OS W6468-1 ៤.៦៩ ១.៤៧ ១.៦៩ ០.៦២៩
WIB1630119A-OS 885135S-OS2 W6470 ៤.៧ ១.២៨ ១.៨៩ ០.៦២៩
WIB1630121-OS 885105-OS2 W6476 ៤.៧៦ ១.១៦ 2.07 ០.៦២៩
WIB1630122-OS W6478-1 ៤.៧៩ ១.២៤ 2.02 ០.៦២៩
WIB1630122D-OS 885476-OS2 W6481 ៤.៨១ ១.៣៣ ១.៩៥ ០.៦២៩
WIB1630122B-OS 885168C-OS2 W6481-1 ៤.៨១ ១.១៣ ២.១៦ ០.៦២៩
WIB1630123-OS W6484 ៤.៨៤ ១.៤៥ ១.៨៦ ០.៦២៩
WIB1630124-OS 885100B-OS2 W6486-2 ៤.៨៧ ១.២៥ 2.09 ០.៦២៩
WIB1630129-OS 885169-OS2 W6507 ៥.០៨ ១.២៥ ២.៣ ០.៦២៩
WIB1630134-OS 885113B-OS2 W6527 ៥.២៧ ១.៦៨ 2.06 ០.៦២៩
WIB1630136-OS 885093S-OS2 W6534-1 ៥.៣៤ 2.06 ១.៧៥ ០.៦២៩
WIB1630136A-OS 885158P-OS2 W6537 ៥.៣៧ ១.៥៤ ២.៣ ០.៦២៩
WIB1630138-OS 885158-OS2 W643 ៥.៤៤ ១.៦១ ២.៣ ០.៦២៩
WIB1630139-OS 8856030-OS2 W6548-1 ៥.៤៩ ១.៣៨ ២.៥៨ ០.៦២៩
WIB1630141-OS 885248-OS2 W6555 ៥.៥៥ ១.៩៣ 2.09 ០.៦២៩
WIB1630141A-OS W6556 ៥.៥៦ ១.៥៣ ២.៥ ០.៦២៩
WIB1630143A-OS 885144-OS2 W6562 ៥.៦២ ១.៥៨ ២.៥២ ០.៦២៩
WIB1630143-OS 885144-OS2 W6562-1 ៥.៦២ ១.៥៨ ២.៥២ ០.៦២៩
WIB1630146-OS 885694S-OS2 W6575-1 ៥.៧៥ ២.៤៣ ១.៧៩ ០.៦២៩
WIB1630150-OS 885116C-OS2 W6590-2 ៥.៩ ១.៣៨ 2.99 ០.៦២៩
WIB1630162-OS 885117-OS2 W6637 ៦.៣៧ ២.៣ ២.៥៥ ០.៦២៩
WIB1630102-OS 885321-OS2 W7399-1 4 ០.៦៩ ១.៧៨ ០.៦២៩
WIB1630122B-OS 885168H-OS2 W7481-1 ៤.៨១ ១.១៣ ២.១៦ ០.៦២៩
WIB1630122-OS 885168AA-OS W7481-6 ៤.៨១ ១.៥៨ ១.៧ ០.៦២៩
WIB1630132-OS 885521-OS2 W7520-2 ៥.២ ១.៥៨ 2.09 ០.៦២៩
WIB1630133-OS 885611-OS2 W7522-1 ៥.២២ ១.១៧ ២.៥២ ០.៦២៩
WIB1630154-OS 885613-OS2 W7607-1 ៦.០៧ ១.១៧ ៣.៣៧ ០.៦២៩