ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

សត្វខ្លាឃ្មុំស៊ីឡាំងស៊ីឡាំងដោយគ្មានរង្វង់ខាងក្នុង ស៊េរីជួរដេកតែមួយ: RNU, RNU ស៊េរីជួរដេកតែមួយ សត្វខ្លាឃ្មុំស៊ីឡាំងស៊ីឡាំងត្រូវបានផ្អែកលើការរចនា NU ទ្រនាប់ទ្រនាប់ស៊ីឡាំងស៊ីឡាំង និងផ្គត់ផ្គង់ដោយគ្មានចិញ្ចៀនខាងក្នុង។Bearings ទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាធម្មតានៅក្នុងកម្មវិធីដែលផ្លូវដែករឹង និងដីត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើអ័ក្ស។ដោយសារតែ RNU bearings មិនមានចិញ្ចៀនខាងក្នុង អង្កត់ផ្ចិតនៃអ័ក្សអាចមានទំហំធំជាង ដើម្បីផ្តល់នូវការរៀបចំទ្រនាប់រឹងមាំ និងរឹងមាំជាងមុន។លើសពីនេះ ការផ្លាស់ទីលំនៅអ័ក្សដែលអាចកើតមានទាក់ទងនឹងលំនៅឋាន ត្រូវបានកំណត់ត្រឹមផ្លូវប្រណាំងនៅលើអ័ក្សប៉ុណ្ណោះ។
ស៊េរី RNU
Bearing No ទំហំ(មម)
Fw ការអត់ធ្មត់ FW D B rs នាទី a
RNU 202 20 +0.010 0 35 11 ០.៦ 3
RNU 203 ២២.៩ 40 12 ០.៦ ៣.២៥
RNU 204 27 47 14 1 ៣.៧៥
RNU 205 32 +0.015 0 52 15 1 ៤.២៥
RNU 206 ៣៨.៥ 62 16 1 ៤.២៥
RNU ២០៧ ៤៣.៨ 72 17 ១.១ 4
RNU ២០៨ 50 80 18 ១.១ 4
RNU ២០៩ 55 85 19 ១.១ ៤.៥
RNU 210 ៦០.៤ 90 20 ១.១ 5
RNU 211 ៦៦.៥ +0.020 0 ១០០ 21 ១.៥ 5
RNU ២១២ ៧៣.៥ ១១០ 22 ១.៥ 5
RNU ២១៣ ៧៩.៦ ១២០ 23 ១.៥ 5
RNU ២១៤ ៨៤.៥ ១២៥ 24 ១.៥ ៥.៥
RNU 215 ៨៨.៥ ១៣០ 25 ១.៥ ៥.៥
RNU ២១៦ ៩៥.៣ ១៤០ 26 2 ៥.៥
RNU ២១៧ ១០១.៨ ១៥០ 28 2 6
RNU ២១៨ ១០៧ ១៦០ 30 2 6
RNU 219 ១១៣.៥ ១៧០ 32 ២.១ ៦.៥
RNU 220 ១២០ ១៨០ 34 ២.១ 7
RNU ២២១ ១២៦.៨ ១៩០ 36 ២.១ ៧.៥
RNU ២២២ ១៣២.៥ ២០០ 38 ២.១ ៧.៥
RNU 224 ១៤៣.៥ ២១៥ 40 ២.១ 8
RNU ២២៦ ១៥៦ +0.025 0 ២៣០ 40 3 8
RNU ២២៨ ១៦៩ ២៥០ 42 3 8
RNU 230 ១៨២ ២៧០ 45 3 ៨.៥
RNU ២៣២ ១៩៥ ២៩០ 48 3 9
RNU ២៣៤ ២០៨ ៣១០ 52 4 10
RNU ២៣៦ ២១៨ ៣២០ 52 4 10
RNU ២៣៨ ២៣១ ៣៤០ 55 4 ១០.៥
RNU 240 ២៤៤ ៣៦០ 58 4 11
RNU 244 ២៧០ +0.030 0 ៤០០ 65 4 ១២.៥
Bearing No ទំហំ(មម)
Fw ការអត់ធ្មត់ FW D B rs នាទី a
RNU 304 ២៨.៥ +0.010 0 52 15 ១.១ ៣.៥
RNU 305 35 +0.015 0 62 17 ១.១ 4
RNU 306 42 72 19 ១.១ ៤.៥
RNU 307 ៤៦.២ 80 21 ១.៥ 5
RNU 308 ៥៣.៥ 90 23 ១.៥ ៥.៥
RNU 309 ៥៨.៥ ១០០ 25 ១.៥ ៥.៥
RNU 310 65 ១១០ 27 2 6
RNU 311 ៧០.៥ +0.020 0 ១២០ 29 2 6
RNU 312 77 ១៣០ 31 ២.១ ៦.៥
RNU 313 ៨៣.៥ ១៤០ 33 ២.១ 7
RNU 314 90 ១៥០ 35 ២.១ ៧.៥
RNU 315 ៩៥.៥ ១៦០ 37 ២.១ ៧.៥
RNU 316 ១០៣ ១៧០ 39 ២.១ ៨.៥
RNU ៣១៧ ១០៨ ១៨០ 41 3 ៨.៥
RNU 318 ១១៥ ១៩០ 43 3 9
RNU 319 ១២១.៥ ២០០ 45 3 ៩.៥
RNU 320 ១២៩.៥ ២១៥ 47 3 ៩.៥
RNU 321 ១៣៥ ២២៥ 49 3 ៩.៥
RNU 322 ១៤៣ ២៤០ 50 3 9
RNU 324 ១៥៤ ២៦០ 55 3 ៩.៥
RNU 326 ១៦៧ +0.025 0 ២៨០ 58 4 10
RNU 328 ១៨០ ៣០០ 62 4 11
RNU 330 ១៩៣ ៣២០ 65 4 ១១.៥
RNU 332 ២០៨ ៣៤០ 68 4 13
RNU 334 ២២០ ៣៦០ 72 4 ១៣.៥
RNU 336 ២៣២ ៣៨០ 75 4 ១៣.៥
RNU 338 ២៤៥ ៤០០ 78 5 14
RNU 340 ២៦០ ៤២០ 80 5 15