ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

Bearing No. វិមាត្រ (មម) ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន (KN) យោងទេ
B អិល * ឃ ឃ*C Cr កូរ
SR30A95.5-1 30 ៤៥*១៦ ៩៥.៥*១២ ១៤.៨២ 12.18
SR49A74-1 49 ៦៨*២៥ ៧៤*២៥ ១៥.១ 10.0 92507511, 33806, E823225
SR50A67-1AM11 50 ៧០*៣៣ ៦៧*២៦ ១៤.០២ ៧.៨៨ 3EB-71-D6110
SR50A67-1M1 50 ៧០*៣៣ ៦៧*២៦ ១៤.០២ ៧.៨៨ 3EB-71-33260
SR50A68-1M1 50 ៧០*៣៣ ៦៨*២៦ ១៤.០២ ៧.៨៨ 020-02Z36
SR52A70-1 52 ៧៣*២៥ ៧០*១៧ ២២.៣៨ ១១.៤៩
SR55A87-1T 55 ៧៥*៣០ ៨៧*២២ ២៧.០ ១៥.១៩ CN-16
SR60A96-1 60 ៩០*៣៨ ៩៦*៣០ 40.75 24.01 83111 DB
SR60A100-1 60 90*40 100 * 30 40.75 24.01 BSW518
SR65A67-1M1 65 ៨៥*២៥ ៦៧*៣៣ ១៤.០២ ៧.៨៨
SR54B40-1 54 70.5*19.6 ៤០*៣០ ១៥.៧៩ 10.0
SR54B41-1 54 70.5*19.6 ៤១*៣០ ១៥.៧៩ 10.0 MRS-1
SR55B47-1 55 ៧៥*២៤ ៤៧*៣០ ១១៨.៥៦ ១០.៨៥ 59532L2901
SR60B41-1 60 ៨០*១៩.៦ ៤១*៣០ ១៥.៧៩ 10.0 CN-15
SR60B41-2 60 ៨០*១៩.៦ ៤១*៣០ ១៥.៧៩ 10.0
SR60B42-1 60 ៨០*១៩.៦ ៤២*៣០ ១៥.៧៩ 10.0 52N53-74001
SR60B42-2 60 ៨០*២០ ៤២*៣០ ១៥.៧៩ 10.0
SR60B42-3 60 ៨០*១៩.៦ ៤២*៣០ ១៥.៧៩ 10.0 974Z1862
SR60B47-1 60 80*24.4 ៤៧*៣០ ២២.២២ ១២.៣៦
SR60B52-1 60 ៨៤*២៥.៤ ៥២*៣០ ២២.២៧ ១២.៤១ CPD, NF94401-03700
SR60B52-2 60 ៨៤*២៥.៤ ៥២*៣០ ២២.២៧ ១២.៤១
SR60B52-3 60 ៨៤*២៥.៤ ៥២*៣០ ២២.២៧ ១២.៤១ SR ៦ ក
SR60B54-1 60 ៨០*២៥.៤ ៥៤*៣០ ២២.២៧ ១២.៤១
SR60B58-1T 60 ៨០*២០ ៥៨*៣០ ២៦.០ ១៥.៨ C58*80
SR60B58-2 60 ៨០*៣០ ៥៨*៣០ ៣០.៣ ១៥.៨៨ C58X80D
SR60B80-2 60 ៩០*៤២ ៨០*៣០ ៣១.៤ ២២.៥
SR62B52-1 62 ៨៤*២៥ ៥២*៣៨ ១៥.៨៨ ៣០.៣ 84905 ឃ
SR70B72-1T 70 ៩០*៣២ ៧២*៣៤.៥ ៣០.០ ២២.៨៦ D0W00-94311
SR45D40-1T 45 ៦២*២១.៤ ៤០*២១ ១២.៦ ១០.៨ D10P8-00501 ។CN-3
SR45D40-2 45 ៦២*២១.៤ ៤០*២១ ១២.៦ ១០.៨
SR45D40-3T 45 ៦២*២១.៤ ៤០*២១ ១២.៦ ១០.៨
SR55D40-1 55 70*21.4 ៤០*៣០ ១២.៦ ១០.៨ RSL-3
SR55D40-2 55 70.5*21.4 ៤០*៣០ ១២.៦ ១០.៨ 59532-L2601
SR55D41-1 55 70.5*21.4 ៤១*៣០ ១២.៦ ១០.៨
SR55D47-1 55 ៧៥*២៥ ៤៧*៣០ ១៩.៣ ១៥.២
SR55D47-2 55 ៧៥*២៤.៤ ៤៧*៣០ ១៩.៣ ១៥.២ DDG2447SA1
SR55D47-3 55 ៧៥*២៤.៤ ៤៧*៣០ ១៩.៣ ១៥.២ 31220-11350-0
SR55D47-4 55 ៧៥*២៤.៤ ៤៧*៣០ ១៩.៣ ១៥.២ A70000-16250
SR55D47-5 55 ៧៥*២៤.៤ ៤៧*៣០ ១៩.៣ ១៥.២
SR60D40-1 60 80*21.4 ៤០*៣០ ១២.៦ ១០.៨ C40X80 ។11234406700
SR60D40-1T 60 80*21.4 ៤០*៣០ ១២.៦ ១០.៨
SR60D47-1 60 80*24.4 ៤៧*៣០ ១៩.៣ ១៥.២ CN-9
SR60D58-1T 60 ៨០*៣០ ៥៨*៣០ ២៥.៧៦ ៣២.២៣ Q60H0-90682
SR60D58-2T 60 ៨០*៣០ ៥៨*៣០ ២៥.៧៦ ៣២.២៣ CN-10
SR63.7D58-1T ៦៣.៧ ៨៨*៣១ ៥៨*៤០ ២៥.៧៦ ៣២.២៣
SR74D52.2-1 74 ៩៦*២៧.៤ ៥២.២*៣០ ២១.០ ១៩.៣ DDG2752A, Y909482300
SR48E58-1 48 ៦៥*១៩.៥ ៥៨*២២ ១២.៩៩ ៦.៦៥ CN-4
SR48E65-1 48 ៦៥*១៩.៥ ៦៥*២២ ១២.៩៩ ៦.៦៥ CN-4A
SR50E62-1 M45 50 ៦៤*២៨ ៦២*៣០ ២១.០ ១៣.០
SR55E62-1M45 55 ៦៩*២៨ ៦២*៣០ ២១.០ ១៣.០
SR60E42-1 60 ៨០*២០ ៤២*៣៦ ១៣.៧ ២៤.០ SR2
SR60E58-1 M2 60 ៨០*២០ ៥៨*៣០ ១៩.៧៦ ១២.៤ C2-3
SR60E58-2M2 60 ៨០២០ ៥៨*៣០ ១៩.៧៦ ១២.៤ DDG2058
SR60E58-3M2 60 ៨០*២០ ៥៨*៣០ ១៩.៧៦ ១២.៤ D71Z8-02001
SR60E68-1 M45 60 ៨០*២០ ៦៨*៣០ ១៩.៧៦ ១២.៤ C68X80
SR60E90-1 M1 60 80.5*50 90*30 ៩៣.០ 155.0 MK4100
SR70E82-1 M2 70 90*30 ៨២*៣៤.៥ ៣០.០ ២២.៦ C6-10
SR70E82-2M2 70 90*30 ៨២*៣៦ ៣០.០ ២២.៦
SR16N32-2 48 ១៦*៣២ 24 ២៥.៨២ ១៨.៤២ 92202A, SJB405
SR22N52-1M1 ១១៥ ២២*៥២ 63 ៦២.០ 119.0 D52K0-60501
SR22N52-2M1 ១០០ ២២*៥២ 48 ៤៧.០ ៨៣.០ D50C8-60601
SR25N40-4 84 ២៥*៤០ 50 ០៣៣០៤០០១០១
SR30N70-1M1 ១៥៥ ៣០*៧០ 85 135.0 299.0
SR31.75N64-1 ៣១.៧៥ 64 76 ៤២.២ ៥៦.០ 1885, 3CKQ3655
SR36N38-1A 36 ៤៤.៧*១៨ ៣៨*២៤ ២៨.៧ ៣២.៨ XR1057-2
SR40N45-1A 40 ៥១.៧*២២ ៤៥*២៤ ៤៣.៥ ៣៤.៣ XR1152-2
SR58N42.75-1 58 ៧២.៥*១៩ ៤២.៧៥*៣០.២ ៤១.០ 51.0
SR58N42.75-2 58 ៧២.៥*១៩ ៤២.៧៥*៣០.២ ៤១.០ 51.0
SR59.5N42-1 ៥៩.៥ ៨០*២០ ៤២*៣៦ ២៧.០ ៣២.០ 999217578
SR60N42-1 60 ៨០*២០.២ ៤២*៣៦ ៣១.២ ៤៣.៥៥ C42X80
SR60N42-2 60 ៨០*២០ ៤២*៣៦ ៤៤.១៣ ៥៨.៨ BLB
SR60N42-3 60 ៨៥*២០ ៤២*៣៦ ៤៤.១៣ ៥៨.៨១ ១៩២៥
SR60N42-4 60 ៨៥*២០ ៤២*៣៦ ៤៤.១៣ ៥៨.៨១ SR1P
SR60N42-5 60 ៨៥*២០ ៤២*៣៦ ៤៤.១៣ ៥៨.៨១ SR1
SR60N42-6 60 ៨០*២០ ៤២*៣៦ ៤៤.១៣ ៥៨.៨១ SR2LH
SR60N42-7 60 ៨០*២០ ៤២*៣៧.៥ ៤៤.១៣ ៥៨.៨១ ៨៤៩០៤
SR60N42-8 60 ៨០*២០ ៤២*៣៦ ៤៤.១៣ ៥៨.៨១ SR2H
SR60N42-9 60 ៨០*១៩ ៤២*៣៦ ៣២.០ ៤៧.០ 84904ARS
SR60N42-10 60 ៨០*១៩ ៤២*៣០.២ ៤១.០ 51.0
SR60N42-11A 60 ៨០*២០.៥ ៤២*៣៤ ៤៤.៧ ៦៤.៨៣ 84904A
SR60N42-12 60 ៨០*២០.៥ ៤២*៣៤ ៤៤.៧ ៦៤.៨៣ CN-28
SR60N47-1A 60 ៨០*២៣.៥ ៤៧*៣០ ៣៨.០ 59.0
SR60N50-1A 60 ៨០*២៣.៥ ៥០*៣៤ ៤៧.៧៣ ៧២.៥២ CN-26
SR60N52-1 60 ៨៤*២៥.៤ ៥២*៣៦ ២៤.៩២ ៤៥.៣៩ SR4A
SR60N52-2 60 ៨៤*២៥.៤ ៥២*៣៦ ២៤.៩២ ៤៥.៣៩ CRS25.4X52X84-2
SR60N52-3 60 ៨៤*២៥.៤ ៥២*៣៦ ៣៤.៨ ៤៧.១ SR4B
SR60N52-4 60 ៨៤*២៥.៤ ៥២*៣៦ ៣៤.៨០ ៤៧.១ SR4A
SR64N58-1 64 88*31.75 ៥៨*៤០ ៤៣.៦ ៧២.៩
SR64N58-2 64 88*31.75 ៥៨*៤០ ៥៣.៤ 80.1 SR5B
SR64N58-3 64 ៨៨*៣១ ៥៨*៤០ ៥៣.៤ 80.1 MRS-22 > 3CYX132
SR68N42-1 68 ៩០*២០ ៤២*៣៤ ៤៣.១ ៦១.៨
SR68N42-2A 68 90*20.5 ៤២*៣៤ ៤៤.៧ ៦៤.៨៣ CN-17
SR82N52-1 82 ១០៨*២៣ ៥២*៤០ ៦២.៥៣ 90.16 ៨៤៩០៥
SR82N60-1 82 ១០៨*៣២ 60*40 108.0 ៦៩.០ ៨៤៩០៦
SR40R100-1 ១១៥ 40*100 48 100.0 140.0 ០៨NUP1048V/115
SR40R85-1M1 ២២០ ៤០*៨៥ ១៣៥ 214.0 438.0 D51W8-10901
SR45R47-1 45 ៦៦*១៧ ៤៧*២២ ៣១.១៩ ៣១.៣៨ 2E-CRS19X47X66
SR45R90-2M1 ២២១ ៤៥*៩០ ១៣៥ 186.0 ៤២៨.០ G250M400-103000
SR45R90-3M1 ២១១ ៤៥*៩០ ១២៥ 206.0 ៤៨៨.០
SR46R52-1A 46 60*24 ៥២*៣០ ៦១.០ 51.0 XR1357-2
SR50R67-1A 50 ៧០*៣៣ ៦៧*២៦ ៣៦.៧៥ ៣៦.៣ ប-០៥
SR50R67-2A 50 70*24.5 ៦៧*២៦ ៣៦.៧៥ ៣៦.៣ 936Z17
SR55R87-1 55 ៧៥*៣០ ៨៧*២២ ៥៤.៨ ៦៦.៤ CN-16
SR60.2R85-1 ៦០.២ 80.4*40 ៨៥*៣៣.៨ ៧៨.៩ ១០៦.៣ C85X80.4
SR60R52-1M1 60 80.5*25 ៥២*២៧ ៤០.៤ ៥៥.១ MK30035
SR60R80-1 60 ៩០*៤២ ៨២*៣០ ៧៨.៩ ១០៦.៣ ប-០៧
SR60R80-2 60 ៩០*៤២ ៨០*៣០ ៧៨.៩ ១០៦.៣
SR94R58-1 94 ១១៧*២៨.៨ ៥៨*៧០ 103.0 157.0 3CHP821
12>> ទំព័រ 1/2