ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

200 ស៊េរី
ធាតុ ប្រភេទ d D Bi Be ការផ្ទុកការវាយតម្លៃ
ថាមវន្ត ឋិតិវន្ត
203KR2 3 ១៥.៨៨៣ 40 14 12 ២១៦០ ៨៨៩
BB203KRR2 1 ១៦.២៦ 40 ១៨.២៨៨ 12 ១៩០០ ៨២៥
២០៣ រៀល ២ 1 ១៦.២៦ 40 ១៨.២៨៨ 12 ២១៦០ ៨៨៩
BB203KRR2FD 4 ១៦.២៦ 40 ១៨.២៨៨ 12 ១៩០០ ៨២៥
២០៣ រៀល ៥ 1 ១៣.០៨១ 40 ១៨.២៨៨ 12 ២១៦០ ៨៨៩
២០៣ រៀល ៧ 1 17 40 ១៦.៦១២ 12 ២១៦០ ៨៨៩
២០៧ រៀល 1 35 72 25 17 ៥៧៧០ ៣១៥០
២០៨ រៀល ២ 1 40 80 27 21 ៧៣៤០ ៣៦៥០