ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

សត្វខ្លាឃ្មុំសេរ៉ាមិច: សេរ៉ាមិក groove ball bearin
ការកំណត់ វិមាត្ររួម វិមាត្រម៉ោន (មម)
(មម) r da da Da ra
d D B នាទី នាទី អតិបរមា អតិបរមា អតិបរមា
៦៨៤ គ.ស 4 9 ២.៥ ០.១ ៤.៨ / ៨.២ ០.១
៦៩៤ គ.ស 4 11 4 0.15 ៥.២ / ៩.៨ 0.15
៦០៤ គ.ស 4 12 4 ០.២ ៥.៦ / ១០.៤ ០.២
៦២៤ គ.ស 4 13 5 ០.២ ៥.៦ / ១១.៤ ០.២
៦៣៤ គ.ស 4 16 5 ០.៣ 6 / 14 ០.៣
៦៨៥ គ.ស 5 11 3 0.15 ៦.២ / ៩.៨ 0.15
៦៩៥ គ.ស 5 13 4 ០.២ ៦.៦ / ១១.៤ ០.២
៦០៥ គ.ស 5 14 5 ០.២ ៦.៦ / ១២.៤ ០.២
៦២៥ គ.ស 5 16 5 ០.៣ 7 / 14 ០.៣
៦៣៥ គ.ស 5 19 6 ០.៣ 7 / 17 ០.៣
៦៨៦ គ.ស 6 13 ៣.៥ 0.15 ៧.២ / ១១.៨ 0.15
៦៩៦ គ.ស 6 15 5 ០.២ ៧.៦ / ១៣.៤ ០.២
៦០៦ គ.ស 6 17 6 ០.៣ 8 / 15 ០.៣
៦២៦ គ.ស 6 19 6 ០.៣ 8 / 17 ០.៣
៦៣៦ គ.ស 6 22 7 ០.៣ 8 / 20 ០.៣
៦៨៧ គ.ស 7 14 ៣.៥ 0.15 ៨.២ / ១២.៨ 0.15
៦៩៧ គ.ស 7 17 5 ០.៣ 9 / 15 ០.៣
៦០៧ គ.ស 7 19 6 ០.៣ 9 / 17 ០.៣
៦២៧ គ.ស 7 22 7 ០.៣ 9 / 20 ០.៣
៦៣៧ គ.ស 7 26 9 ០.៣ 9 / 24 ០.៣
៦៨៨ គ.ស 8 16 4 ០.២ ៩.៦ / ១៤.៤ ០.២
៦៩៨ គ.ស 8 19 6 ០.៣ 10 / 17 ០.៣
៦០៨ គ.ស 8 22 7 ០.៣ 10 / 20 ០.៣
៦២៨ គ.ស 8 24 8 ០.៣ 10 / 22 ០.៣
៦៣៨ គ.ស 8 28 9 ០.៣ 10 / 26 ០.៣
៦៨៩ គ.ស 9 17 4 ០.២ ១០.៦ / ១៥.៤ ០.២
៦៩៩ គ.ស 9 20 6 ០.៣ 11 / 18 ០.៣
៦០៩ គ.ស 9 24 7 ០.៣ 11 / 22 ០.៣
៦២៩ គ.ស 9 26 8 ០.៣ 11 / 24 ០.៣
៦៣៩ គ.ស 9 30 10 ០.៦ 13 / 26 ០.៦
៦៨០០ គ.ស 10 19 5 ០.៣ 12 12 17 ០.៣
៦៩០០ គ.ស 10 22 6 ០.៣ 12 ១២.៥ 20 ០.៣
៦០០០ គ.ស 10 26 8 ០.៣ 12 13 24 ០.៣
៦២០០ គ.ស 10 30 9 ០.៦ 14 16 26 ០.៦
៦៣០០ គ.ស 10 35 11 ០.៦ 14 ១៦.៥ 31 ០.៦
៦៨០១ គ.ស 12 21 5 ០.៣ 14 14 19 ០.៣
៦៩០១ គ.ស 12 24 6 ០.៣ 14 ១៤.៥ 22 ០.៣
១៦០០១ គ.ស 12 28 7 ០.៣ 14 / 26 ០.៣
6001 គ.ស 12 28 8 ០.៣ 14 ១៥.៥ 26 ០.៣
៦២០១ គ.ស 12 32 10 ០.៦ 16 17 28 ០.៦
៦៣០១ គ.ស 12 37 12 1 17 18 32 1
៦៨០២ គ.ស 15 24 5 ០.៣ 17 17 22 ០.៣
៦៩០២ គ.ស 15 28 7 ០.៣ 17 17 26 ០.៣
១៦០០២ គ.ស 15 32 8 ០.៣ 17 / 30 ០.៣
៦០០២ គ.ស 15 32 9 ០.៣ 17 19 30 ០.៣
៦២០២ គ.ស 15 35 11 ០.៦ 19 ២០.៥ 31 ០.៣
៦៣០២ គ.ស 15 42 13 1 20 ២២.៥ 37 1
៦៨០៣ គ.ស 17 26 5 ០.៣ 19 19 24 ០.៣
៦៩០៣ គ.ស 17 30 7 ០.៣ 19 ១៩.៥ 28 ០.៣
១៦០០៣ គ.ស 17 35 8 ០.៣ 19 / 33 ០.៣
៦០០៣ គ.ស 17 35 10 ០.៣ 19 ២១.៥ 33 ០.៣
៦២០៣ គ.ស 17 40 12 ០.៦ 21 ២៣.៥ 36 ០.៦
៦៣០៣ គ.ស 17 47 14 1 22 ២៥.៥ 42 1
៦៤០៣ គ.ស 17 62 17 ១.១ ២៣.៥ / ៥៥.៥ 1
៦៨០៤ គ.ស 20 32 7 ០.៣ 22 ២២.៥ 30 ០.៣
៦៩០៤ គ.ស 20 37 9 ០.៣ 22 24 35 ០.៣
១៦០០៤ គ.ស 20 42 8 ០.៣ 22 / 40 ០.៣
៦០០៤ គ.ស 20 42 12 ០.៦ 24 ២៥.៥ 38 ០.៦
៦២០៤ គ.ស 20 47 14 1 25 ២៦.៥ 42 1
៦៣០៤ គ.ស 20 52 15 ១.១ ២៦.៥ 28 ៤៥.៥ 1
៦៤០៤ គ.ស 20 72 19 ១.១ ២៦.៥ / ៦៥.៥ 1
៦៨០៥ គ.ស 25 37 7 ០.៣ 27 27 35 ០.៣
៦៩០៥ គ.ស 25 42 9 ០.៣ 27 ២៨.៥ 40 ០.៣
១៦០០៥ គ.ស 25 47 8 ០.៣ 27 / 45 ០.៣
6005 គ.ស 25 47 12 ០.៦ 29 30 43 ០.៦
៦២០៥ គ.ស 25 52 15 1 30 32 47 1
៦៣០៥ គ.ស 25 62 17 ១.១ ៣១.៥ 36 ៥៥.៥ 1
៦៤០៥ គ.ស 25 80 21 ១.៥ 33 / 72 ១.៥
៦៨០៦ គ.ស 30 42 7 ០.៣ 32 32 50 1
៦៩០៦ គ.ស 30 47 9 ០.៣ 32 34 57 1
១៦០០៦ គ.ស 30 55 9 ០.៣ 32 ៤២.៥ ៦៥.៥ 1
៦០០៦ គ.ស 30 55 13 1 35 ៣៦.៥ 53 1
៦២០៦ គ.ស 30 62 16 1 35 ៣៨.៥ 60 1
៦៣០៦ គ.ស 30 72 19 ១.១ ៣៦.៥ ៤២.៥ ៦៨.៥ 1
៦៤០៦ គ.ស 30 90 23 ១.៥ 54 / 82 2
៦៨០៧ គ.ស 35 47 7 ០.៣ 37 37 45 ០.៣
៦៩០៧ គ.ស 35 55 10 ០.៦ 39 39 51 ០.៦
១៦០០៧ គ.ស 35 62 9 ០.៣ 37 / 60 ០.៣
6007 គ.ស 35 62 14 1 40 ៤១.៥ 57 1
៦២០៧ គ.ស 35 72 17 ១.១ ៤១.៥ ៤៤.៥ ៦៥.៥ 1
៦៣០៧ គ.ស 35 80 21 ១.៥ 43 47 72 ១.៥
៦៤០៧ គ.ស 35 ១០០ 25 ១.៥ 43 / 92 ១.៥
៦៨០៨ គ.ស 40 52 7 ០.៣ 42 42 50 ០.៣
៦៩០៨ គ.ស 40 62 12 ០.៦ 44 46 58 ០.៦
១៦០០៨ គ.ស 40 68 9 ០.៣ 42 / 66 ០.៣
៦០០៨ គ.ស 40 68 15 1 45 ៤៧.៥ 63 1
៦២០៨ គ.ស 40 80 18 ១.១ ៤៦.៥ ៥០.៥ ៧៣.៥ 1
៦៣០៨ គ.ស 40 90 23 ១.៥ 48 53 80 ១.៥
៦៤០៨ គ.ស 40 ១១០ 27 2 49 / ១០១ 2
៦៨០៩ គ.ស 45 58 7 ០.៣ 47 ៤៧.៥ 56 ០.៣
៦៩០៩ គ.ស 45 68 12 ០.៦ 49 50 64 ០.៦
១៦០០៩ គ.ស 45 75 10 ០.៦ 49 / 71 ០.៦
៦០០៩ គ.ស 45 75 16 1 50 ៥៣.៥ 70 1
៦២០៩ គ.ស 45 85 19 ១.១ ៥១.៥ ៥៥.៥ ៧៨.៥ 1
៦៣០៩ គ.ស 45 ១០០ 25 ១.៥ 53 ៦១.៥ 92 ១.៥
៦៤០៩ គ.ស 45 ១២០ 29 2 54 / ១១១ 2
៦៨១០ គ.ស 50 65 7 ០.៣ 52 ៥២.៥ 63 ០.៣
៦៩១០ គ.ស 50 72 12 ០.៦ 54 55 68 ០.៦
១៦០១០ គ.ស 50 80 10 ០.៦ 54 / 76 ០.៦
៦០១០ គ.ស 50 80 16 1 55 ៥៨.៥ 75 1
៦២១០ គ.ស 50 90 20 ១.១ ៥៦.៥ 60 ៨៣.២ 1
៦៣១០ គ.ស 50 ១១០ 27 2 59 68 ១០១ 2
៦៤១០ គ.ស 50 ១៣០ 31 ២.១ 61 / ១១៩ 2
៦៨១១ គ.ស 55 72 9 ០.៣ 57 59 70 ០.៣
៦៩១១ គ.ស 55 80 13 1 60 ៦១.៥ 75 1
១៦០១១ គ.ស 55 90 11 ០.៦ 59 / 86 ០.៦
៦០១១ គ.ស 55 90 18 ១.១ ៦១.៥ 64 ៨៣.៥ 1
៦២១១ គ.ស 55 ១០០ 21 ១.៥ 63 ៦៦.៥ 92 ១.៥
៦៣១១ គ.ស 55 ១២០ 29 2 64 ៧២.៥ ១១១ 2
៦៤១១ គ.ស 55 ១៤០ 33 ២.១ 66 / ១២៩ 2
៦៨១២ គ.ស 60 78 10 ០.៣ 62 64 76 ០.៣
៦៩១២ គ.ស 60 85 13 1 65 66 80 1
១៦០១២ គ.ស 60 95 11 ០.៦ 64 / 91 ០.៦
៦០១២ គ.ស 60 95 18 ១.១ ៦៦.៥ 69 ៨៨.៥ 1
៦២១២ គ.ស 60 ១១០ 22 ១.៥ 68 ៧៤.៥ ១០២ ១.៥
៦៣១២ គ.ស 60 ១៣០ 31 ២.១ 71 79 ១១៩ 2
៦៤១២ គ.ស 60 ១៥០ 35 ២.១ 71 ១៣៩ 2
៦៨១៣ គ.ស 65 85 10 ០.៦ 69 69 81 ០.៦
៦៩១៣ គ.ស 65 90 13 1 70 ៧១.៥ 85 1
១៦០៣ គ.ស 65 ១០០ 11 ០.៦ 69 / 96 ០.៦
៦០១៣ គ.ស 65 ១០០ 18 ១.១ ៧១.៥ 73 ៩៣.៥ 1
៦២១៣ គ.ស 65 ១២០ 23 ១.៥ 73 80 ១១២ ១.៥
៦៣១៣ គ.ស 65 ១៤០ 33 ២.១ 76 ៨៥.៥ ១២៩ 2
៦៨១៤ គ.ស 70 90 10 ០.៦ 74 ៧៤.៥ 86 ០.៦
៦៩១៤ គ.ស 70 ១០០ 16 1 75 ៧៧.៥ 95 1
១៦០៤ គ.ស 70 ១១០ 13 ០.៦ 74 / ១០៦ ០.៦
៦០១៤ គ.ស 70 ១១០ 20 ១.១ ៧៦.៥ 80.5 ១០៣.៥ 1
៦២១៤ គ.ស 70 ១២៥ 24 ១.៥ 78 84 ១១៧ ១.៥
៦៣១៤ គ.ស 70 ១៥០ 35 ២.១ 81 92 ១៣៩ 2
៦៨១៥ គ.ស 75 95 10 ០.៦ 79 ៧៩.៥ 91 ០.៦
៦៩១៥ គ.ស 75 ១០៥ 16 1 80 82 ១០០ 1
១៦០១៥ គ.ស 75 ១១៥ 13 ០.៦ 79 / ១១១ ០.៦
៦០១៥ គ.ស 75 ១១៥ 20 ១.១ ៨១.៥ ៨៥.៥ ១០៨.៥ 1
៦២១៥ គ.ស 75 ១៣០ 25 ១.៥ 83 90 ១២២ ១.៥
៦៨១៦ គ.ស 80 ១០០ 10 ០.៦ 84 ៨៤.៥ 96 ០.៦
៦៩១៦ គ.ស 80 ១១០ 16 1 85 ៨៧.៥ ១០៥ 1
១៦០៦ គ.ស 80 ១២៥ 14 ០.៦ 84 / ១២១ ០.៦
៦០១៦ គ.ស 80 ១២៥ 22 ១.១ ៨៦.៥ 91 ១១៨.៥ 1
៦២១៦ គ.ស 80 ១៤០ 26 2 89 ៩៥.៥ ១៣១ 2
៦៨១៧ គ.ស 85 ១១០ 13 1 90 90.5 ១០៥ 1
៦៩១៧ គ.ស 85 ១២០ 18 ១.១ ៩១.៥ ៩៤.៥ ១១៣.៥ 1
១៦០១៧ គ.ស 85 ១៣០ 14 ០.៦ 89 / ១២៦ ០.៦
៦០១៧ គ.ស 85 ១៣០ 22 ១.១ ៩១.៥ 96 ១២៣.៥ 1
៦២១៧ គ.ស 85 ១៥០ 28 2 94 ១០២ ១៤១ 2
៦៨១៨ គ.ស 90 ១១៥ 13 1 95 ៩៥.៥ ១១០ 1
៦៩១៨ គ.ស 90 ១២៥ 18 ១.១ ៩៦.៥ ៩៨.៥ ១១៨.៥ 1
១៦០១៨ គ.ស 90 ១៤០ 16 1 95 / ១៣៥ 1
៦០១៨ គ.ស 90 ១៤០ 24 ១.៥ 98 ១០៣ ១៣២ ១.៥
៦៨១៩ គ.ស 95 ១២០ 13 1 ១០០ ១០២ ១១៥ 1
៦៩១៩ គ.ស 95 ១៣០ 18 ១.១ ១០១.៥ ១០៤ ១២៣.៥ 1
16019 គ.ស 95 ១៤៥ 16 1 ១០០ / ១៤០ 1
៦០១៩ គ.ស 95 ១៤៥ 24 ១.៥ ១០៣ ១០៩ ១៣៧ ១.៥
៦៨២០ គ.ស ១០០ ១២៥ 13 1 ១០៥ ១០៦ ១២០ 1
៦៩២០ គ.ស ១០០ ១៤០ 20 ១.១ ១០៦.៥ ១១១ ១៣៣.៥ 1
16020 គ.ស ១០០ ១៥០ 16 1 ១០៥ / ១៤៥ 1
៦០២០ គ.ស ១០០ ១៥០ 24 ១.៥ ១០៨ ១១៣ ១៤២ ១.៥
៦៨២១ គ.ស ១០៥ ១៣០ 13 1 ១១០ ១១១ ១២៥ 1
៦៩២១ គ.ស ១០៥ ១៤៥ 20 ១.១ ១១១.៥ ១១៦ ១៣៨.៥ 1
៦៨២២ គ.ស ១១០ ១៤០ 16 1 ១១៥ ១១៧ ១៣៥ 1
៦៩២២ គ.ស ១១០ ១៥០ 20 ១.១ ១១៦.៥ ១២១ ១៤៣.៥ 1
៦៨២៤ គ.ស ១២០ ១៥០ 16 1 ១២៥ ១២៧ ១៤៥ 1
12345>> ទំព័រ 1/5