ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

រមូរប្រភេទ yoke roller bearing track rollers គឺត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ដាក់ម្ជុល ឬរាងស៊ីឡាំងនៃការរចនាជួរតែមួយ ឬពីរ។ រមូរប្រភេទ Yoke គឺជាគ្រឿងពេញលេញដែលមានរង្វង់ខាងក្រៅ ម្ជុលរមៀល និងទ្រុង ឬម្ជុលបំពេញបន្ថែមពេញលេញ ឬរាងស៊ីឡាំង។ សំណុំ roller ដោយមានឬគ្មានចិញ្ចៀនខាងក្នុង។ Yoke type roller bearing track rollers are available with or without an internal ring.ពួកវាត្រូវបានផលិតដោយមានឬគ្មានការណែនាំអ័ក្សនៃរង្វង់ខាងក្រៅ។
Yoke Type Track Rollers: LR serise
តាមដាន rollers
ការកំណត់ វិមាត្រ (មម) ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន
D d C rmin ឌីនCr w KN ស្ថិតិ។Cor w KN
LR50/5 NPPU 17 5 7 ០.២ ១.៦៩ ០.៩៤
LR50/6 NPPU 19 6 9 ០.៣ ២.៧ ១.៣៧
LR50/7 NPPU 22 7 10 ០.៣ ៣.៣ ១.៧
LR50/8 NPPU 24 8 11 ០.៣ ៤.៣ ២.៣៩
LR5000 KDD 28 10 12 ០.៣ ៤.៧៥ ២.៨៥
LR5000 KDDU 28 10 12 ០.៣ ៤.៧៥ ២.៨៥
LR5000 NPP 28 10 12 ០.៣ ៤.៧៥ ២.៨៥
LR5000 NPPU 28 10 12 ០.៣ ៤.៧៥ ២.៨៥
LR5001 KDD 30 12 12 ០.៣ ៥.១ ៣.១
LR5001 KDDU 30 12 12 ០.៣ ៥.១ ៣.១
LR5001 NPP 30 12 12 ០.៣ ៥.១ ៣.១
LR5001 NPPU 30 12 12 ០.៣ ៥.១ ៣.១
LR5200 KDD 32 10 14 ០.៦ ៦.៨ ៤.១
LR5200 KDDU 32 10 14 ០.៦ ៦.៨ ៤.១
LR5200 NPP 32 10 14 ០.៦ ៦.៨ ៤.១
LR5200 NPPU 32 10 14 ០.៦ ៦.៨ ៤.១
LR5002 KDD 35 15 13 ០.៣ ៦.៥ ៤.១៥
LR5002 KDDU 35 15 13 ០.៣ ៦.៥ ៤.១៥
LR5002 NPP 35 15 13 ០.៣ ៦.៥ ៤.១៥
LR5002 NPPU 35 15 13 ០.៣ ៦.៥ ៤.១៥
LR5201 KDD 35 12 ១៥.៩ ០.៦ ៨.៧ ៥.២
LR5201 KDDU 35 12 ១៥.៩ ០.៦ ៨.៧ ៥.២
LR5201 NPP 35 12 ១៥.៩ ០.៦ ៨.៧ ៥.២
LR5201 NPPU 35 12 ១៥.៩ ០.៦ ៨.៧ ៥.២
LR5003 KDD 40 17 14 ០.៣ ៧.៨ ៥.៣
LR5003 KDDU 40 17 14 ០.៣ ៧.៨ ៥.៣
LR5003 NPP 40 17 14 ០.៣ ៧.៨ ៥.៣
LR5003 NPPU 40 17 14 ០.៣ ៧.៨ ៥.៣
LR5202 KDD 40 15 ១៥.៩ ០.៦ 10 ៦.៣
LR5202 KDDU 40 15 ១៥.៩ ០.៦ 10 ៦.៣
LR5202 NPP 40 15 ១៥.៩ ០.៦ 10 ៦.៣
LR5202 NPPU 40 15 ១៥.៩ ០.៦ 10 ៦.៣
LR5004 KDD 47 20 16 ០.៦ ១១.៧ ៧.៧
LR5004 KDDU 47 20 16 ០.៦ ១១.៧ ៧.៧
LR5004 NPPD 47 20 16 ០.៦ ១១.៧ ៧.៧
LR5004 NPPU 47 20 16 ០.៦ ១១.៧ ៧.៧
LR5203 KDD 47 17 ១៧.៥ ០.៦ ១២.៨ ៨.៤
LR5203 KDDU 47 17 ១៧.៥ ០.៦ ១២.៨ ៨.៤
LR5203 NPP 47 17 ១៧.៥ ០.៦ ១២.៨ ៨.៤
LR5203 NPPU 47 17 ១៧.៥ ០.៦ ១២.៨ ៨.៤
LR5005 KDD 52 25 16 ០.៦ ១១.៨ ៨.២
LR5005 KDDU 52 25 16 ០.៦ ១១.៨ ៨.២
LR5005 NPP 52 25 16 ០.៦ ១១.៨ ៨.២
LR5005 NPPU 52 25 16 ០.៦ ១១.៨ ៨.២
LR5204 KDD 52 20 ២០.៦ 1 ១៦.១ ១០.៧
LR5204 KDDU 52 20 ២០.៦ 1 ១៦.១ ១០.៧
LR5204 NPP 52 20 ២០.៦ 1 ១៦.១ ១០.៧
LR5204 NPPU 52 20 ២០.៦ 1 ១៦.១ ១០.៧
LR5303 KDD 52 17 ២២.២ 1 ១៧.៥ ១១.៣
LR5303 KDDU 52 17 ២២.២ 1 ១៧.៥ ១១.៣
LR5303 NPP 52 17 ២២.២ 1 ១៧.៥ ១១.៣
LR5303 NPPU 52 17 ២២.២ 1 ១៧.៥ ១១.៣
LR5006 KDD 62 30 19 1 ១៦.១ ១១.៩
LR5006 KDDU 62 30 19 1 ១៦.១ ១១.៩
LR5006 NPP 62 30 19 1 ១៦.១ ១១.៩
LR5006 NPPU 62 30 19 1 ១៦.១ ១១.៩
LR5205 KDD 62 25 ២០.៦ 1 ១៨.៨ ១៣.២
LR5205 KDDU 62 25 ២០.៦ 1 ១៨.៨ ១៣.២
LR5205 NPP 62 25 ២០.៦ 1 ១៨.៨ ១៣.២
LR5205 NPPU 62 25 ២០.៦ 1 ១៨.៨ ១៣.២
LR5304 KDD 62 20 ២២.២ ១.១ ២១.៥ ១៤.៨
LR5304 KDDU 62 20 ២២.២ ១.១ ២១.៥ ១៤.៨
LR5304 NPP 62 20 ២២.២ ១.១ ២១.៥ ១៤.៨
LR5304 NPPU 62 20 ២២.២ ១.១ ២១.៥ ១៤.៨
LR5007 KDD 68 35 20 1 ១៧.៨ ១៣.៣
LR5007 KDDU 68 35 20 1 ១៧.៨ ១៣.៣
LR5007 NPP 68 35 20 1 ១៧.៨ ១៣.៣
LR5007 NPPU 68 35 20 1 ១៧.៨ ១៣.៣
LR5206 KDD 72 30 ២៣.៨ 1 25 18
LR5206 KDDU 72 30 ២៣.៨ 1 25 18
LR5206 NPP 72 30 ២៣.៨ 1 25 18
LR5206 NPPU 72 30 ២៣.៨ 1 25 18
LR5305 KDD 72 25 ២៥.៤ ១.១ 28 ១៩.៩
LR5305 KDDU 72 25 ២៥.៤ ១.១ 28 ១៩.៩
LR5305 NPP 72 25 ២៥.៤ ១.១ 28 ១៩.៩
LR5305 NPPU 72 25 ២៥.៤ ១.១ 28 ១៩.៩
LR5207 KDD 80 35 27 ១.១ 31 ២២.៨
LR5207 KDDU 80 35 27 ១.១ 31 ២២.៨
LR5207 NPP 80 35 27 ១.១ 31 ២២.៨
LR5207 NPPU 80 35 27 ១.១ 31 ២២.៨
LR5306 KDD 80 30 ៣០.២ ១.១ ៣៥.៥ ២៥.៥
LR5306 KDDU 80 30 ៣០.២ ១.១ ៣៥.៥ ២៥.៥
LR5306 NPP 80 30 ៣០.២ ១.១ ៣៥.៥ ២៥.៥
LR5306 NPPU 80 30 ៣០.២ ១.១ ៣៥.៥ ២៥.៥
LR5208 KDD 85 40 ៣០.២ ១.១ 35 26
LR5208 KDDU 85 40 ៣០.២ ១.១ 35 26
LR5208 NPP 85 40 ៣០.២ ១.១ 35 26
LR5208 NPPU 85 40 ៣០.២ ១.១ 35 26
LR5307 KDD 90 35 ៣៤.៩ ១.៥ 44 ៣២.៥
LR5307 KDDU 90 35 ៣៤.៩ ១.៥ 44 ៣២.៥
LR5307 NPP 90 35 ៣៤.៩ ១.៥ 44 ៣២.៥
LR5307 NPPU 90 35 ៣៤.៩ ១.៥ 44 ៣២.៥
LR5308 KDD ១០០ 40 ៣៦.៥ ១.៥ 54 ៤០.៥
LR5308 KDDU ១០០ 40 ៣៦.៥ ១.៥ 54 ៤០.៥
LR5308 NPP ១០០ 40 ៣៦.៥ ១.៥ 54 ៤០.៥
LR5308 NPPU ១០០ 40 ៣៦.៥ ១.៥ 54 ៤០.៥
123456>> ទំព័រ 1/8