ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

ប្រដាប់ទប់ភាពតានតឹង
លេខ OEM SKF NO INA NO គំរូ BREDA NO SKF NO
028109243F VKM11014 F-232486 ស្កូដា CR1440P
០៥១ ១០៩ ២៤៣ VKM11020 F-220083 Audi / VW CR1444P VKM32009
០២៧ ១០៩ ២៤៣ VKM11020 F-220083 Audi / VW CR1446 VKM32001
០៥១ ១០៩ ២៤៣ VKM11020 F-207547.4 កៅអី CR1449P VKM32154
០២៧ ១០៩ ២៤៣ VKM11020 F-207547 កៅអី CR1451 VKM32005
០២៦១០៩២៤៣ អ៊ី VKM11000 F-81749.5 Audi / VW CR1452P
026109243L VKM11000 F-81749.3 Audi / VW CR1455 VKM32006
០២៦១០៩២៤៣គ VKM11000 F-81749.1 Audi / VW CR1456 VKM38012
038109243H VKM11130 Audi / VW CR1457 VKM38001
038109243G VKM11130 Audi / VW CR1458 VKM23063S
038109243F VKM11130 Audi / VW CR1460 VKM32015
038109243D VKM11130 Audi / VW CR1461 VKM33034
០៣៨ ១០៩ ២៤៣ VKM11130 Audi / VW CR1463 VKM32007
០៣៨១០៩២៤៣ន VKM11130 កៅអី CR1464 VKM14103
038109243G VKM11130 កៅអី CR1466 VKM28000
០៣៨១០៩២៤៣ន VKM11130 ស្កូដា CR1467 VKM28001
038109243G VKM11130 ស្កូដា CR1470 VKM36001
០៣៨ ១០៩ ២៤៣ VKM11130 ស្កូដា CR1473 VKM33002
៤៤៤៣៧០៣ VKM12001 F-123630 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1475 VKM32003
95VW6K254DA VKM11014 F-232486 ហ្វដ CR1476 VKM38003
95VW6K254CA VKM11014 F-232486 ហ្វដ CR1477 6012001070
១៦៦៩៩០៤ VKM11014 F-232486 ហ្វដ CR1478
១០៥៨៤៥៨ VKM11014 F-232486 ហ្វដ CR1480
028109243F VKM11014 F-232486 កៅអី CR1480P VKM38202
០២៨១០៩២៤៣ អ៊ី VKM11014 F-232486 កៅអី CR1481
026109243A VKM11000 F-220093 Audi / VW CR1484
០២៦ ១០៩ ២៤៣ VKM11000 F-217668.2 Audi / VW CR1485 VKM31002
០២៦១០៩២៤៣ អ៊ី VKM11000 F-220093 កៅអី CR1486
០២៦ ១០៩ ២៤៣ VKM11000 F-217668.2 កៅអី CR1487 VKM35002
០៦៨ ១០៩ ២៤៣ VKM11010 F-90053.4 Audi / VW CR1488 VKM36013
068109243F VKM11010 F-220095 Audi / VW CR1490 VKM34013
០៦៨១០៩២៤៣ស៊ី VKM11010 F-220095 Audi / VW CR1491 VKM31004
០៦៨ ១០៩ ២៤៣ VKM11010 F-90053.4 កៅអី CR1492 VKM32030
068109243F VKM11010 F-220095 កៅអី CR1493 VKM33013
០៦៨១០៩២៤៣ស៊ី VKM11010 F-220095 កៅអី CR1642 VKM11201
028109243F VKM11014 F-232486 Audi / VW CR1643 VKM21201
០២៨១០៩២៤៣ អ៊ី VKM11014 F-232486 Audi / VW CR1644 VKM12151
០៣៨១០៩២៤៣ន VKM11130 Audi / VW CR1645 VKM22151
៤៤៤៣៧០៣ VKM12001 F-123630 កៅអី CR1497
៤៣៨៦៥៧៥ VKM12003 F-123631 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1498
៦០៨០០១៤៨ VKM12005 F-123633 អាល់ហ្វា Romeo CR1499
៥៩៥៦១០៩ VKM12005 F-123633 អាល់ហ្វា Romeo CR1646 VKM12101
៥៩៥៦១០៩ VKM12005 F-123633 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1647
៥២៥៦១០៩ VKM12005 F-123633 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1652 VKM12500
៤៤៤៣៤៤៦ VKM12012 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1653 VKM12501
៤៤៤៣៤៤៦ VKM12012 កៅអី CR1654 VKM12200
៤៣៨៥៥៨៣ VKM12100 F-123634 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1656 VKM14300
៥៩៩៧៣២៥ VKM12101 F-220257 អាល់ហ្វា Romeo CR1657 VKM22630
៦០៨០៥៨៣៣ VKM12101 F-203093 អាល់ហ្វា Romeo CR1658 VKM12630
៥៩៩៧៣២៦ VKM12101 F-220257 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1661 VKM12103
៥៩៩៧៣២៥ VKM12101 F-203093 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1662 VKM12012
៤៣២០៨៩៣ VKM12103 F-123635 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1663 VKM12001
៧៥៥៣៥៦៤ VKM12151 F-123636 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1664 VKM12100
៦០៨១១៤៨៨ VKM12153 F-123637 អាល់ហ្វា Romeo CR1665 VKM22385
៦០៨០៨៦៩៣ VKM12153 F-123637 អាល់ហ្វា Romeo CR1666 VKM22380
៦០៨១១៤៨៨ VKM12153 F-123637 អាល់ហ្វា Romeo CR1667 VKM12003
៦០៨០៨៦៩៣ VKM12153 F-123637 អាល់ហ្វា Romeo CR1668 VKM22160
៧៦០៩២១៣ VKM12153 F-123637 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1672 VKM12005
៧៥៩៦៨៧៧ VKM12153 F-123637 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1673 VKM12227
៧៥៩៦៧២៨ VKM12153 F-123637 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1676 VKM11015
៧៦០៩២១៣ VKM12153 F-123637 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1677 VKM81100
៧៥៩៦៨៧៧ VKM12153 F-123637 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1680 VKM11000
៧៥៩៦៧២៨ VKM12153 F-123637 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1681 VKM21031
៥៩៧២២៧៧ VKM12200 F-36261 អាល់ហ្វា Romeo CR1682 VKM11010
៥៩៧២២៧៧ VKM12200 F-36261 ក្រុមហ៊ុន Fiat CR1683 VKM25210
៩៥៦១៩២១៧ VKM12200 F-36261 ឡានស្យា CR1684 VKM18100
GX0129201B VKM12200 F-36261 រថយន្ត Peugeot CR1685 VKM13200
៨២៩.១៧ VKM12200 F-36261 រថយន្ត Peugeot CR1686 VKM13240
២៦២០៤០៦៩ VKM12200 F-36261 រថយន្ត Peugeot CR1687 VKM23240
៧៥៤១៧១៨ VKM12227 F-123638 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1688 VKM16200
៤៦៤១៦៤៨៩ VKM12242 F-233127.1 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1689 VKM13050
៩៩៤៣២៥៤៧ VKM12380 F-220323 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1692 VKM13201
៩៨៤៦៣១១៤ VKM12380 F-220323 អ៊ីវកូ CR1694 VKM14000
៤៤០៣១៤៤ VKM12380 F-220323 ក្រុមហ៊ុន Opel / GM CR1695 VKM14200
5001001259 VKM12380 F-220323 ក្រុមហ៊ុន Renault CR1696
5001001259 VKM12380 F-220323 ក្រុមហ៊ុន Renault CR1699 VKM28188S
៤៤៣៨៨៩៤ VKM12630 F-45442 ក្រុមហ៊ុន Fiat CR1691 VKM16500
៩៦០៥២៦៦២៨០ VKM13100 121287.5 ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1692 VKM13100
97535002 VKM13100 121287.5 រថយន្ត Peugeot CR1800 VKM15202
៩៧៥២២៨៨៦៨០ VKM13100 121287.5 រថយន្ត Peugeot CR1801 VKM25212
៩៧៥២២៨៨៦ VKM13100 121287.5 រថយន្ត Peugeot CR1802 VKM15402
៨២៩.៥៤ VKM13100 121287.5 រថយន្ត Peugeot CR1803 VKM25213
៨២៩.៤៤ VKM13100 121287.1 រថយន្ត Peugeot CR1804 VKM14107
៨២៩.១៩ VKM13100 ១២១២៨៧ រថយន្ត Peugeot CR1805 VKM11105
13070-6F901 VKM13120 ១២២៩១០ ក្រុមហ៊ុន Nissan CR1807 VKM11054
13070-6F900 VKM13120 ១២២៩១០ ក្រុមហ៊ុន Nissan CR1810 VKM15216
៩៥៦៤០១៩៥ VKM13120 ១២២៩១០ រថយន្ត Peugeot CR1811 VKM15213
៨២៩.៤៥ VKM13120 ១២២៩១០ រថយន្ត Peugeot CR1812 VKM21032
៨២៩.៣ VKM13120 ១២០៤៤៧.២ រថយន្ត Peugeot CR1813 VKM11001
LHP 10013 VKM13120 ១២២៩១០ Rover / Land Rover CR1814 VKM11200
៨២៩.៤៩ VKM13130 ១២២៥៧៦ រថយន្ត Peugeot CR1817 VKM24100
៨២៩.១២ VKM13200 ៣៨៣១៧ គ រថយន្ត Peugeot CR1819 VKM12174
91508050 VKM13200 ៣៨៣១៧ គ រថយន្ត Peugeot CR1821 VKM12173
៩១៥០៨២៩៨ VKM13200 ៣៨៣១៧ គ រថយន្ត Peugeot CR1826 VKM13120
៨២៩.២៩ VKM13201 ១២០៩៥៩.១ រថយន្ត Peugeot CR1827 VKM23213
៩៦២២៥៧៤៤៨០ VKM13202 ១២២៨៦៨ ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1828 VKM22173
៩៦១៧៥៤១៣៨០ VKM13202 ១២២៨៦៨ ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1830 VKM14301
1473010080 VKM13202 ១២២៨៦៨ ក្រុមហ៊ុន Fiat / Lancia CR1831 VKM12215
៩៦២២៥៧៤៤ VKM13202 ១២២០៥៦.១ រថយន្ត Peugeot CR1833 VKM14105
៨២៩.៣៥ VKM13202 ១២២៨៦៨ រថយន្ត Peugeot CR1834 VKM22153