ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

ម្ជុល roller Bearings: ស៊េរី NK
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ វិមាត្រព្រំដែន ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន (KN) ល្បឿនកំណត់
d D C Cr កូរ rpm
NK5/10TN 5 10 10 ២.១ ១.៤ ៣៦៧៨០
NK8/12TN 8 15 12 ៣.០៥ ៣.៦៥ ២៩១១២
NK10/12TN 10 17 12 ៤.៧៥ ៥.៣៥ ២៣៥០០
NK12/12 12 19 12 ៦.០៥ ៦.៤ ២១៦៤០
NK12/16 12 19 16 ៨.២ ៩.៨ ២១៦៤០
NK15/16 14 22 16 ៨.២៦ ៩.៦ ១៨៣២២
NK15/12 15 23 12 ៨.៦ 10.07 21004
NK16/16 16 24 16 ៩.០៣ ១១.៩ ១៥៥២២
NK16/20 16 24 20 ១០.៤ ១៦.៨ ១៥៥២២
NK17/16 17 25 16 9 ១៣.៥ ១៤១៦៣
NK18/20 18 26 20 ១០.៥ ១៣.៨ ១៣៦២៨
NK20/16 20 28 16 ១១.៥ ១៣.៤ ១២៧១៦
NK20/20 20 28 20 ១២.៤ ២១.៨ ១២៧១៦
NK22/16 22 30 16 ១៣.៥ 18 ១១៥២៧
NK25/16 25 33 16 ១២.៩ ២០.៤ ១៥០០០
NK25/20 25 33 20 ១៦.៨ ២៨.៥ ១៥០០០
NK26/16 26 34 16 15 23 ១៦៣០០
NK26/20 26 34 20 17 30 ១៦៣០០
NK30/20 30 40 20 ២០.៦ 32 ១៤៦០០
NK30/30 30 40 30 ៣១.៥ 50 ១២០៦៦
NK32/20 32 42 20 ១៧.៥ ៣៣.៥ ១២០៦៦
NK35/20 35 45 20 ១៣.៨៥១ ២៦.៩ ១២០០០
NK40/20 40 50 20 ១៩.៦ 43 ៨៨៨១
NK40/30 40 50 30 ២២.២ ៥១៣.៥ ៨៨៨១
NK42/20 42 52 20 ២៣.៩ 45 ១០០០០
NK42/30 42 52 30 27 49 ១០០០០
NK43/20 43 53 20 ២៥.៧ 49 ១០០០០
NK43/30 43 53 30 39 75 ១០០០០
NK 45/20 45 55 20 ២៧.៥ 53 ១០០០០
NK 45/30 45 55 30 41 88 ១០០០០
NK ៤៧/២០ 47 57 20 ២៨.៥ 56 ៩៥០០
NK 47/30 47 57 30 43 94 ៩៥០០
NK 50/25 50 62 25 38 74 ៩០០០
NK 50/35 50 62 35 50 ១០៦ ៩០០០
NK 55/25 55 68 25 40 82 ៨០០០
NK 55/35 55 68 35 53 ១១៨ ៨០០០
NK 60/25 60 72 25 42 90 ៧៥០០
NK 60/35 60 72 35 56 ១៣០ ៧៥០០
NK 65/25 65 78 25 44 98 ៧០០០
NK 60/35 65 78 35 59 ១៤២ ៧០០០
NK 68/25 68 82 25 ៤៣.៥ 89 ៦៥០០
NK 68/35 68 82 35 62 ១៣៩ ៦៥០០
NK 70/25 70 85 25 ៤៤.៥ 92 ៦៥០០
NK 70/35 70 85 35 63 ១៤៤ ៦៥០០
NK 73/25 73 90 25 53 ១០០ ៦០០០
NK 73/35 73 90 35 75 ១៥៦ ៦០០០
NK 75/25 75 92 25 54 ១០៤ ៦០០០
NK 75/35 75 92 35 77 ១៦២ ៦០០០
NK 80/25 80 95 25 56 ១១៩ ៥៥០០
NK 80/35 80 95 35 78 ១៨៤ ៥៥០០
NK 85/25 85 ១០៥ 25 69 ១២៣ ៥០០០
NK 85/35 85 ១០៥ 35 98 ១៩៣ ៥០០០
NK 95/25 90 ១១០ 25 72 ១៣២ ៤៩០០
NK 95/35 90 ១១០ 35 ១០៣ ២០៨ ៤៩០០
NK 95/26 95 ១១៥ 26 73 ១៣៧ ៤៧០០
NK 95/36 95 ១១៥ 36 ១០៧ ២២៣ ៤៧០០
NK 100/26 ១០០ ១២០ 26 76 ១៤៦ 4500
NK 100/36 ១០០ ១២០ 36 ១១១ ២៣៧ 4500
NK 105/26 ១០៥ ១២៥ 26 78 ១៥៥ ៤៣០០
NK 105/36 ១០៥ ១២៥ 36 ១១៤ ២៥០ ៤៣០០
NK 110/30 ១១០ ១៣០ 30 98 ២១០ ៤១០០
NK 110/40 ១១០ ១៣០ 40 ១២៧ ២៩០ ៤១០០
123456>> ទំព័រ 1/10