ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

សេរ៉ាមិច គ្រាប់ តម្រឹម ខ្លួនឯង
ការកំណត់ វិមាត្ររួម វិមាត្រម៉ោន (មម)
(មម) r da Da ra
d D B នាទី នាទី អតិបរមា អតិបរមា
១៣៥ គ.ស 5 19 6 ០.៣ 7 17 ០.៣
១២៦ គ.ស 6 19 6 ០.៣ 8 17 ០.៣
១២៧ គ.ស 7 22 7 ០.៣ 9 20 ០.៣
១០៨ គ.ស 8 22 7 ០.៣ 10 20 ០.៣
១២៩ គ.ស 9 26 8 ០.៦ 13 22 ០.៦
១២០០ គ.ស 10 30 9 ០.៦ 14 26 ០.៦
២២០០ គ.ស 10 30 14 ០.៦ 14 26 ០.៦
១៣០០ គ.ស 10 25 11 ០.៦ 14 31 ០.៦
២៣០០ គ.ស 10 25 17 ០.៦ 14 31 ០.៦
១២០១ គ.ស 12 32 10 ០.៦ 16 28 ០.៦
2201 គ.ស 12 32 14 ០.៦ 16 28 ០.៦
១៣០១ គ.ស 12 37 12 1 17 32 1
២៣០១ គ.ស 12 37 17 1 17 32 1
១២០២ គ.ស 15 35 11 ០.៦ 19 31 ០.៦
២២០២ គ.ស 15 35 14 ០.៦ 19 31 ០.៦
១៣០២ គ.ស 15 42 13 1 20 37 1
២៣០២ គ.ស 15 42 17 1 20 37 1
១២០៣ គ.ស 17 40 12 ០.៦ 21 36 ០.៦
២២០៣ គ.ស 17 40 16 ០.៦ 21 36 ០.៦
១៣០៣ គ.ស 17 47 14 1 22 42 1
២៣០៣ គ.ស 17 47 19 1 22 42 1
១២០៤ គ.ស 20 47 14 1 25 42 1
២២០៤ គ.ស 20 47 18 1 25 42 1
១៣០៤ គ.ស 20 52 15 ១.១ ២៦.៥ ៤៥.៥ 1
១៣០៤ គ.ស 20 52 21 ១.១ ២៦.៥ ៤៥.៥ 1
១២០៥ គ.ស 25 52 15 1 30 47 1
2205 គ.ស 25 52 18 1 30 47 1
១៣០៥ គ.ស 25 62 17 ១.១ ៣១.៥ ៥៥.៥ 1
២៣០៥ គ.ស 25 62 24 ១.១ ៣១.៥ ៥៥.៥ 1
១២០៦ គ.ស 30 62 16 1 35 57 1
២២០៦ គ.ស 30 62 20 1 35 57 1
១៣០៦ គ.ស 30 72 19 ១.១ ៣៦.៥ ៦៥.៥ 1
២៣០៦ គ.ស 30 72 27 ១.១ ៣៦.៥ ៦៥.៥ 1
១២០៧ គ.ស 35 72 17 ១.១ ៤១.៥ ៦៥.៥ 1
2207 គ.ស 35 72 23 ១.១ ៤១.៥ ៦៥.៥ 1
១៣០៧ គ.ស 35 80 21 ១.៥ 43 72 ១.៥
២៣០៧ គ.ស 35 80 31 ១.៥ 43 72 ១.៥
១២០៨ គ.ស 40 80 18 ១.១ ៤៦.៥ ៧៣.៥ 1
២២០៨ គ.ស 40 80 23 ១.១ ៤៦.៥ ៧៣.៥ 1
១៣០៨ គ.ស 40 90 23 ១.៥ 48 82 ១.៥
២៣០៨ គ.ស 40 90 33 ១.៥ 48 82 ១.៥
១២០៩ គ.ស 45 85 19 ១.១ ៥១.៥ ៧៨.៥ 1
២២០៩ គ.ស 45 85 23 ១.១ ៥១.៥ ៧៨.៥ 1
១៣០៩ គ.ស 45 ១០០ 25 ១.៥ 53 92 ១.៥
២៣០៩ គ.ស 45 ១០០ 36 ១.៥ 53 92 ១.៥
១២១០ គ.ស 50 90 20 ១.១ ៥៦.៥ ៨៣.៥ 1
២២១០ គ.ស 50 90 23 ១.១ ៥៦.៥ ៨៣.៥ 1
១៣១០ គ.ស 50 ១១០ 27 2 59 ១០១ 2
២៣១០ គ.ស 50 ១១០ 40 2 59 ១០១ 2
១២១១ គ.ស 55 ១០០ 21 ១.៥ 63 92 ១.៥
២២១១ គ.ស 55 ១០០ 25 ១.៥ 63 92 ១.៥
១៣១១ គ.ស 55 ១២០ 29 2 64 ១១១ 2
២៣១១ គ.ស 55 ១២០ 43 2 64 ១១១ 2
១២១២ គ.ស 60 ១១០ 22 ១.៥ 68 ១០២ ១.៥
២២១២ គ.ស 60 ១១០ 28 ១.៥ 68 ១០២ ១.៥
១៣១២ គ.ស 60 ១៣០ 31 ២.១ 71 ១១៩ 2
២៣១២ គ.ស 60 ១៣០ 46 ២.១ 71 ១១៩ 2
១២១៣ គ.ស 65 ១២០ 23 ១.៥ 73 ១១២ ១.៥
២២១៣ គ.ស 65 ១២០ 31 ១.៥ 73 ១១២ ១.៥
១៣១៣ គ.ស 65 ១៤០ 33 ២.១ 76 ១២៩ 2
២៣១៣ គ.ស 65 ១៤០ 48 ២.១ 76 ១២៩ 2
១២១៤ គ.ស 70 ១២៥ 24 ១.៥ 78 ១១៧ ១.៥
២២១៤ គ.ស 70 ១២៥ 31 ១.៥ 78 ១១៧ ១.៥
១៣១៤ គ.ស 70 ១៥០ 35 ២.១ 81 ១៣៩ 2
២៣១៤ គ.ស 70 ១៥០ 51 ២.១ 81 ១៣៩ 2
១២១៥ គ.ស 75 ១៣០ 25 ១.៥ 83 ១២២ ១.៥
២២១៥ គ.ស 75 ១៣០ 31 ១.៥ 83 ១២២ ១.៥
១២១៦ គ.ស 80 ១៤០ 26 2 89 ១៣១ 2
២២១៦ គ.ស 80 ១៤០ 33 2 89 ១៣១ 2
១២១៧ គ.ស 85 ១៥០ 28 2 94 ១៤១ 2
២២១៧ គ.ស 85 ១៥០ 36 2 94 ១៤១ 2