ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

Bearing No. វិមាត្រ (មម) ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន (KN) យោងទេ
ឃ* ឃ D1*C C1*B Cr កូរ
CG25A1-1 ២៥*១៦០ ១៤០*៤០ ២៤*៣០ ៤៤.៩៣ ២៧.២២ ១០៣៧៣១
CG30A1-1 ៣០*៩៤ ៨០*៣១ ២០*១៩ ២៧.០ ១៥.១៩ 936Z409,K034A-72-11150
CG30A1-6 ៣០*១២៧ ១២០*៣២ ២០*១៩ ២៧.០ ១៥.១៩ 30138 ក
CG30A1-7 ៣០*១០៥ ៨៥*៣០ ២០*១៩ ២៧.០ ១៥.១៩ ៣០១៤៧
CG30A1-9 ៣០*៨២ 70*30 ២២*១៦ ១៩.៤៦ ១១.៣១ 780206V, 3003012
CG30A1-12 ៣០*៨៧ ៧៥*៣៤ ២២*២៦ ២៧.០ ១៥.១៩ 780606K, 15C0286
CG35A1-2 ៣៥*១០៥ 90*30 ២១*២១ ៣៣.៣៦ ១៩.២១ 35BFC1006
CG35A1-10 ៣៥*១០៩ 90*30 ២០*២១ ៣៣.៣៦ ១៩.២១
CG35A1-16 ៣៥*៩០ ៨០*២៩ ២១*២១ ៣៣.៣៦ ១៩.២១ CW307A
CG35A1-35 ៣៥*៩៧ ៨១.៦*៣០ ២០*២១ ៣៣.៣៦ ១៩.២១ ៨៣៨៨៤
CG35A1-38 ៣៥*៩៧ ៨៣*៣០ ២១*២១ ៣៣.៣៦ ១៩.២១ ៩៧៣៥
CG35A1-41 ៣៥*១១៩ 101.75*38.3 ២៨.៦*២១ ៣៣.៣៦ ១៩.២១ 929678300, MG307W1
CG40A1-5 ៤០*១១៣ ៩៥*៣២ ២១*២៣ 40.75 24.01 780708K1
CG40A1-6 ៤០*១១៨ ១០០*៣៧ ២៧*២៣ 40.75 24.01 23659-44842A
CG40A1-7 ៤០*១១៨ ១០០*៣៧ ២៨*២៣ 40.75 24.01 W-A377501
CG40A1-8 ៤០*១២៣ ១០៥*៤២ ៣១*១៩ ២៥.៦ ១៨.១ 33007031, 32921
CG40A1-9 ៤០*១៣១ ១១៣*៤៨ ៣៦*២៥ ៣៥.០៧ ២៣.១៨ 34007031, 33946
CG40A1-10 ៤០*១៣៤ ១១៥*៣៩ ២៩*២៧ 50.39 ៣៧.៩៧ ៧៨០៤០៨
CG40A1-11 ៤០*១៣៤ ១១៥*៤៣ ៣២*២៧ 50.39 ៣៧.៩៧ 780408H
CG40A1-12 ៤០*១៣៨ ១២០*៣៧ ២៨*២៣ 40.75 24.01 780308K3
CG40A1-17 ៤០*១១៤ 100*36 ២៨*២៣ 40.75 24.01 CW308A, 80007-07700-0
CG40A1-21 ៤០*១៤២ ១២៤*៣៤ ២៧*២៣ 40.75 24.01 64460-40081G
CG40A1-39 ៤០*១១៨ 100*32 ២៦*២៣ 40.75 24.01
CG40A1-40 ៤០*១១៨ 100*34 ២៧*២៣ 40.75 24.01 780708K
CG40A1-42 ៤០*១០៥ ៩៥*២៩ ២១*២៣ 40.75 24.01 CW308B
CG40A1-43 40*120 ១១០*៤០ ៣០*២៣ 40.75 24.01 ៧៨០៣០៨
CG40A1-44 ៤០*១១៣ ៩៦*៤០ ៣០*២៣ 40.75 24.01 780308K2
CG40A1-48 ៤០*១១៨ ១០៤*៣៧ ២៣*២៣ 40.75 24.01 ៨៣C៤៨២
CG40A1-50 ៤០*១១៨ ១០០*៣៧ ២៨*២៣ 40.75 24.01 780708H
CG40A1-56 ៤០*១១៤ 100*34 ២៧*២៣ 40.75 24.01 780708K ១១៤
CG40A1-60 ៤០*១០៧ ៩៤.៥*៣២ ២១*២៣ 40.75 24.01 780708 K1S
CG40A1-61 40*140 ១២០*៣៤ ២៧*២៣ 40.75 24.01 780308K
CG45A1-1 ៤៥*១២៣ ១០៦*៤៤ ៣២*២៥ ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ 780309H, 780309K4
CG45A1-2 ៤៥*១២៣ ១១០*៣៨.៥ ៣១*២៥ ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ 780709H
CG45A1-3 ៤៥*១២៦ ១១០*៣៦ ២៥*២៥ ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ 780309K
CG45A1-4 ៤៥*១៣៨ ១១៦*៣៦ ២៥*២៥ ៥២.៨៦ ៣១.៨៣
CG45A1-7 ៤៥*១១៧ ១០៥*៣៦ ២៦*២៥ ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ ១៩០១-៥៣០០៦
CG45A1-8 ៤៥*១៣៥ ១២៣*៣៦ ២៦*២៥ ៤៧.៧៦ ៣២.៩៣ 31440-03360-0
CG45A1-10 ៤៥*១២៣ ១០៦*៤៤ ៣២*២៥ ៥២.៨៦ ៣១.៨៣
CG45A1-15 ៤៥*១២១ ១១០*៣៦ ២៨*២៥ ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ CW309B
CG45A1-16 ៤៥*១២៣ ១១០*៤០ ៣១*២៥ ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ CW309A, 94211-00800
CG45A1-17 ៤៥*១២៦ ១១០*៣៨ ២៨*២៥ ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ ៧៨០៧០៩
CG45A1-18 ៤៥*១២៥ ១១០*៣៥ ២៥*២៥ ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ 780709K
CG45A1-19 ៤៥*១២៨ ១១០*៣៤ ២៧*២៥ ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ DB0J8-40301
CG45A1-25 ៤៥*១៣៨ ១១៦*៣៩ ២៨*២៥ ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ 780309K5
CG45A1-28 ៤៥*១២៦ ១១០*៤៤ ៣៤*២៥ ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ 780309K3, A60309, 15C0198
CG50A1-3 ៥០*១៤១ ១២២*៤៦ ២៧*២៧ ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤ 78031 យល់ព្រម
CG50A1-4 ៥០*១៤៨ ១៣៤*៤១ ២៥*២៧ ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤ 780310H
CG50A1-5 ៥០*១៥១ ១៣៥*៤៤ ៣៥*២៧ ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤
CG50A1-6 ៥០*១៥៥ ១៣៥*៤២ ៣៣*២៧ ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤
CG50A1-8 ៥០*១៤០ ១២២*៤៦ ៣៩*២៧ ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤ CW310
CG50A1-9 ៥០*១៥០ ១៣២*៥០ ៣៥*២៩ ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤
CG50A1-17 ៥០*១២៤ ១១៥*៣៨ ៣២*២៧ ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤ D8S90-82041
CG55A1-1 ៥៥*១៥៦ ១៤០*៥៧ ៤២*៤៤.៧ 81.75 ៥១.៨៥
CG55A1-2 ៥៥*១៦០ ១៤៥*៥២ ៣៦*៤៤.៥ ៧៧.៤៤ ៦២.៧១ ៧៨០៤១១
CG65A1-1 ៦៥*១៧៦ ១៦០*៦៥ ៤៤*៤៩ ១០៤.១៣ ៦៨.០៤ 8M3-202000
CG75A1-1 ៧៥*២១៦ ២០០*៧២ ៥៦*៥៤ ១៤៤.០ ១០៨.៩
CG75A1-2 ៧៥*២១៦ ២០០*៦៦ ៥០*៥៤ 1454.0 ១០៨.៩
CG80A1-1 80*250 224*74 ៥៤*៣៩ ១២២.៩៤ ៨៦.៥ 3FE-71-31740
CG25A3-1 ២៥*៧០ ៦២*១៥ ៦*១៥ ១៤.០ ៧.៨៨ ១៩០៣-៨៩០០៤
CG25A3-2 ២៥*៨៦ ៧៤*៣០ ១២*១៧ ២២.៣៨ ១១.៤៩ ៣០០៤៤
CG30A3-1 ៣០*៨០ ៧២*១៦ ៨*១៦ ១៩.៤៦ ១១.៣១ ១៩០៣-៨៩០០៥
CG30A3-2 ៣០*៧៥ ៦៦*១៦ ៨.៤*១៦ ១៩.៤៦ ១១.៣១ ៨៣៤៧៨
CG30A3-3 ៣០*៩០ ៨០*២៥ ១៥.៥*១៩ ២៧.០ ១៥.១៩
CG35A3-1 ៣៥*៩១ 81.6*21 ១៤.៦*២១ ៣៣.៣៦ ១៩.២១
CG35A3-2 ៣៥*៨៨ ៧៧*២៥ ១៤.៧*២១ ៣៣.៣៦ ១៩.២១ C289549
CG35A3-3 ៣៥*៨៨ ៨០*២៥ ១១.៦*២១ ៣៣.៣៦ ១៩.២១ ១៩០១-៥៣០០៤
CG40A3-1 ៤០*១០២ ៨៨*២៣ ១៨*២៣ 40.75 24.01 34B-72-51150
CG40A3-2 ៤០*១០៣ ៩៣*២៣ ១៨*២៣ 40.75 24.01
CG40A3-3 40*100 ៩១*៣២ ១៤.២*២៣ ៤០៧៥ ២៤០១ MG208JT
CG40A3-4 ៤០*១០៣ ៩៣.២*២៣ ១៤.៧*២៦ 40.75 24.01 ៨៣២៦៥
CG40A3-5 ៤០*១០៣ ៨៨*២៣ ១៨*២៣ 40.75 24.01
CG40A3-6 ៤០*១០២.៥ ៨៨*២៤ ១៨.៥ 40.75 24.01
CG40A3-7 ៤០*១០២ ៨៧.៦*២៣ ១៨*២៣ 40.75 24.01 40BFC1001
CG45A3-1 ៤៥*១១៣ ៩៩*៣១ ១៤.៥*២៥ ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ ១៩០១-៥៣០០២
CG45A3-2 ៤៥*១១០ 100*25 ១៤*២៥ ៥២.៨៦ ៣១.៨៣
CG45A3-3 ៤៥*១១០ ៩៧*២៥ ១៨*២៥ ៥២.៨៦ ៣១.៨៣
CG45A3-4 ៤៥*១១៣ ១០០*៣១ ១៧.៥*២៥ ៥២.៨៦ ៣១.៨៣
CG50A3-1 ៥០*១៣៩ ១២៥*៣១ ១៤.៥*២៧ ៦២.០ ៣៨.៥
CG25B1-1 ២៥*៧៥ ៦៥*៣០ 20*30 ២០.៤៦ ១៥.៨៧ ១១៦១៧៣
CG25B1-2 ២៥*១០២ ៨២*៤០ ២៤*៤៤ ២០.៤៦ ១៥.៨៧ ១០៣១០៨
CG25B1-3 ២៥*១២៨ ១០៨*៤០ ២៤*៣០ ៣៧.៩៤ ៣៣.១ ១០៣៨៣១
CG25B1-5M1 ២៥*១០៨ 100*35 ២៤*៣៩ ៥៨.៥ ៥២.៨
CG28B1-1M1 ២៨*៦៣ 55*30 ២៥*៣២ ១៣.៧ ១៣.០
CG30B1-1 ៣០*១០០ ៨០*៤២ ២៨*៣២ ៣០.០ ២២.៨៦ ១០៥១៩៣
CG30B1-2 ៣០*១០០ ៩២*៤៥ ៣៣*៤៥ ៣៩.៣៨ ៣០.៤១ 109055, 3007
CG30B1-4M1 ៣០*៧៣ ៦៥*២៧ 20.5*28 ៣០.០ ២២.០
CG30B1-5M1 ៣០*៨៨ ៨០*៣២ ២៤*៣៤ 28.0 20.0
CG30B1-6M1 ៣០*១០៨ 100*32 ២៤*៣៤ ៥២.៨ ៥៨.៥
CG30B1-7M1 ៣០*៩៧ ៨២*៣២ ២២*៣៣.៥ ៣៥.១ ២៨.៥ TRS1256
CG35B1-1 ៣៥*១១៥ ៩២*៤៥ ៣៥*៣៤ 40.0 ៣១.១ ០៥៩២២៩
CG35B1-2 ៣៥*១០៤ ៩៦*៣៤ ២៤*៤០ ៣៨.៥ ៣១.០ CX7006
CG35B1-3 ៣៥*១០០ ៩១.៧*៤៧ ៣៩.៤*៤៩ 53.0 ៣៨.៥ CX7007
CG35B1-4 ៣៥*១០៨ ៩០*៤៧ ៣៣*៤៩ 53.0 ៣៨.៥ D29Z8-82031
CG35B1-6M1 ៣៥*១០៤ ៩៦*៣៤ ២៤*៤០ ៥២.៨ ៥៨.៥
CG35B1-7 ៣៥*៩៨ ៨០*៣៤ ២៧*៣៦ ៤១.៦ ៣០.៤ D79R8-53001
CG35B1-8 ៣៥*១០៨ 90*35 ២១*៣៧ ៤១.៦ ៣០.៤ D51Y8-52031
CG35B1-9 ៣៥*៨៧.៥ ៨០*២៩ ២២*៣០ ៤១.៦ ៣០.៤ 05039481, F-236572
CG35B1-10 ៣៥*៩៦ ៨៥*៣៤ ២៨*៣៨ ៤១.៦ ៣០.៤ D8S90-82001
CG35B1-11 ៣៥*១១៥ ៨៥*៤៥ ៣៩*៤៧ ៤១.៦ ៣០.៤
CG35B1-12M1 ៣៥*១០០ ៩១.៧*៤៧ ៣៩.៤*៤៩ ៥២.៨ ៥៨.៥
CG35B1-13M1 ៣៥*៨៧ ៨០*៣១ ២៥*៣២ ២៦.០ ២៥.០
CG40B1-1 ៤០*៨៥ ៧៥*២៦ ១៩*២៨ 20.08 ១៨.៧
CG40B1-2 ៤០*៩៩ ៨៥*៣៦ ២៨*៣៨ ៣៥.១២ ២៨.៩២
CG40B1-3 ៤០*១០៤ ៩៥.២៥*៥២ ៤២.៦៧*៤០ 40.75 24.01 2J-290757
CG40B1-6M1 ៤០*៩៧ ៨២*៣២ ២២*៣៣.៥ ៣៥.១២ ២៨.៩២
CG40B1-8M1 ៤០*៨៥ ៧៥*២៦ ១៩*២៨ 20.0 ១៩.០
CG40B1-9M1 ៤០*៩៩ ៨៥*៣៦ ២៨*៣៨ ៣៥.០ ២៩.០
CG40B1-11M1 ៤០*៩៨ ៨០*៤១ ៣៣*៤៣ ៣៥.០ ២៩.០ 900-3823, DSTRS1237
CG40B1-13M1 40*90 ៨០*២៦ ១៩*២៨ ៣២.០ ២៥.០
CG45B1-2 ៤៥*៩០ ៨០*៣២ ២៦*៣២.៨ ៣០.០ ២៦.៥ ៣៨៤០៩៣
CG45B1-4 ៤៥*៨៨ ៨០*៣២ ២៦*៣២.៨ ៣០.០ ២៦.៥ ៧៩៤៣៧៧
CG45B1-5 ៤៥*១០៦ ៩២.៥*៤៦ ៧.៥*៤៧ ៤៧.០ ៣៨.០
CG45B1-6 ៤៥*១០៥ ៩១*៣៤ ២៥*៣០ ៣៧.៨ ៣៣.៣
CG45B1-7 ៤៥*១០៥ ៩៥*៤០ ៣៣*៤១ ៤៧.០ ៣៨.០ ៥០២៥៤៨
CG45B1-8 ៤៥*១០៥ ៩៥*៣៨ ៣០.៥*៤១ ៤៧.០ ៣៨.០ ៥១១១១២៦៣៤
CG45B1-9 ៤៥*១២០ 107.6*62 ៥៦*៦៦ ៧៩.៦ 60.0 CG5309CL1
CG50B1-1 ៥០*១៣៥ ១១៥*៥២ ៣៦*៤០ 54.0 ៤៦.៤៥ ១០៥៩៩២
CG50B1-2 50*112 100 * 40 ៣៣*៤២ ៥២.៦៦ ៤៤.៥៨ 29-M10-422C
CG50B1-6 ៥០*១២៥ ១០៥*៥២ ៣៦*៤០ 54.0 ៤៦.៤៥ ០៦៥៣០៤
CG50B1-8M1 50*112 100 * 40 ៣៣*៤២ ៥២.៦៦ ៤៤.៥៨ ៩០០-៣២៨៣
CG50B1-9M1 ៥០*៨៨ ៨០*៣៣ ២៦.៥*៣៥ ២៣.០ ២៣.០ ៩០០-៣៤០៣
CG55B1-1 ៥៥*១៥៨ ១៣០*៦៥ ៥៥*៦៧ 65.75 ៥៨.០៤
CG55B1-2 ៥៥*១៣៥ ១១០*៥៦ ៤៥*៥៨ ៥៨.៩៥ 51.07
CG40C1-1 40*100 ៨៨*៣៥ ២៥*២៥ 40.75 33.0 780708F
CG40C1-2 40*100 ៨៨*៤០ ៣០*២៥ 40.75 33.0 780708A
CG40C1-3 40*100 ៨៨*៣៥ ២០*២៥ 40.75 33.0 780708F1
CG50C1-1 ៥០*១២៤ ១០៤*៤៣ ៣១*៣០ 50.0 ៤៦.០ HF50-01
CG40D1-1 40*90 ៨០*៣០ ២៥*២០ ៣០.៣ ៤០.៦ A002-26
CG40D1-2 ៤០*៩៤ ៨៤*៣៥ ៣០*២០ ៣០.៣ ៤០.៦ A002-26A
CG40D1-3 ៤០*៨៩ ៨១*២៥.៤ 20.5*20.5 ៣០.៣ ៤០.៦ ៦៦១៥៥០
CG40D1-4 ៤០*១៣៥ ១២២*៥២ ៤១.៥*៣០ ៧៤.០៨ ៥៩.៧៦ BQC, 3CTB3486
CG19N1-1 ១៩.០៦៣*៨៦ ៧៦*៣៨.៦ ២៩.៥*៣៩.៨ ៧៩.១ ១៣៥.៥ X25833
CG19N1-3 ១៩.០៥*៦៧.៣ ៦០.៣*៤៦.៣៥ ៣៦.៥៧*៤៧.៧៥ ៨៥.២ ១៣៧.៦
CG25N1-1 ២៥*៩៨ ៨០*៤៧ ៣២.៥*៤៨,៥ ៩៧.០ ១៥៦.៥ X25836
CG25N1-2 ២៥*១២២ ១០៤*៤៧ ៣២.២*៤៨.៥ ៩៧.០ ១៥៦.៥ X25835
CG35N1-1 ៣៥*១០៨ ៩០*៤៧ ៣២.៥ * ៤៨.៥ 114.0 ២១១.៥ X25834
CG45N1-1M01 ៤៥*១១៤ ៩៩*៦៦.៥ ៩*៦៦.៥ ៦៣.០ ៦៩.០
CG45N1-3M1 ៤៥*១១០ ៨០*៣៧ ៣.៥*២៤ ៦២.០ 95.0 119603714
CG45N1-4M01 45*100 ៨៥*៦៦.៥ ៦៣.០ ៦៩.០
CG45N1-5 ៤៥*១០៩.៥ 100.5*36 ៣០*៣០ 75.0 121.0
CG25E1-1 ២៥*១០៨ ៨៩*៣៨.១ ៣១.៧៥*២៤ ៤២.៦ ៣៥.៨
CG30E1-1 ៣០*៩០ ៨០*៣៦ ២៧*១៩ ២៦.៧ ១៤.៩
CG35E1-3 ៣៥*៩៨.៥ ៨៦*៥០.៣ ៣០*២០ ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩ CHL, 3CLS551
CG35E1-4 ៣៥*៩៨.៥ 86*50.3(39) ២៧*២០ ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩ BZW
CG45E1-1M1 ៤៥*១២៣ ១១៥*៣៦ ២៩*៣២ ៧៥.៥ ១២១.៦
CG50E1-1 ៥០*១៣៨ ១១៤*៥២ ៣៦*៤០ 57.0 ៤៦.៥
CG55E1-1M45T1 55 ១០០*១៥៦ ១៤០*៥៤ ៧០.៥ ៥៨.៨
CG60E1-1M1 60*170 ១៥០*៧០ ៥០*៧៥ 200.0 228.0
CG75E1-1M45T1 75 ១៣០*២១៦ ២០០*៦៦ ១០៧.២ ៩៩.៣
CG95E1-1 ៩៥*២៤៦ 230*80 68 ១៧៩.០ 165.0
CG100E1-1 100 * 280 ២៣០*៩៦ ៦៩*១០០ 380.0 820.0
CG25R1-2 ២៥*១១៧ ១០៤*៤៦.៥ ៣២.៥ * ៤៨.៥ 85.35 110.0 D581987
CG25R1-3 ២៥*១០៨ 90*46.5 ៣២.៥ * ៤៨.៥ 85.35 110.0 W-A216341
CG30R1-1 ៣០*៧៣ ៦៥*២៧ 20.5*28 50.0 ៦២.០
CG30R1-2 ៣០*៧៧ ៦៥*៣៤ ២២*២៦ ៥៧.៨ ៧២.៨ 780606K2
CG30R1-3 ៣០*៩០ ៨០*៣៦ ២៧*១៩ 48.0 50.0 CWR306A
CG35R1-14M1 ៣៥*១១២ ១០២*៤៧ ៣៩.៤*៤៩ ១១៥.២ ១៤៣.០ ១៧៦០១៤
CG35R1-15M1 ៣៥*១២០ ១១២*៤៧ ៣៩.៤*៤៩ ១១៥.២ ១៤៣.០
CG35R1-16M11 ៣៥*៧៩ ៧០*២៦ ២០*២០ ៤៤.៥ ៦៥.៧៩
CG35R1-25M1 ៣៥*១១៤.៣ ៩៨.៨*៥៦ ៤៧*៥៨ 160.0 284.0
CG35R1-27M1 ៣៥*៨៨ ៨០*២៧ ២៣*២៨ ៨៨.០ 95.0
CG35R1-28 ៣៥*៩០ ៦២*២៨.៣៥ ៤*២១.៧ ៤៥.៩ ៦០.៦
CG38.1R1-3A ៣៨.១ * ១៩០.៥ ១៧៧.៨*៥០.៨ ៤២*៥០.៨ ១៦៤.៦ ២៣៩.១
CG38.1R1-4A 38J * 155.5 ១៤៣*៥០.៨ ៤២*៣៨ ១៦៤.៦ ២៣៩.១
CG38.1R1-5 ៣៨.១*១៦៥ ១៥២*៥០.៨ ៤២*៥០.៨ ១៦៤.៦ ២៣៩.១
CG40R1-8A ៤០*១០៨ ៩៤*៣៣.២ ២៥*២៣ ៥២.៨ ៦៣.៦ MRCH28-4-2RS
CG40R1-9 ៤០ * ១១១ ១០១*៣៦ ២៧*២៦ ៥៨.៣ ៧៩.៩
CG40R1-12A ៤០*១០៧.៩៥ ៩៥*៣៣.៣២ ២៥.៤*២៣ ៥២.៨ ៦៣.៦ ១៦៩២០៩៣
CG40R1-18 ៤០*៩៥.៣ ៨៥*៣៤.៥ ២៧*៣០ ៧៦.២ ១០២ MRCH28-5-2RS
CG40R1-19 40*100 ៨៥*៣៦ ២៦*៣៨ ១២២.១ ១៨៦.១ MK30086
CG40R1-30A ៤០*១២៤ ១០៤*៤៣ ៣០*៣០ ៨៣.៨ ១១៦.៤
CG40R1-34A 40*100 ៨២*៣៦ ២៥*២៦ ៥៨.៣ ៧៩.៩
CG40R1-35 ៤០*១០៨ ៩០*៣៦ ២៥*២៦ ៥៨.៣ ៧៩.៩ ០៨N១០៨៤
CG40R1-37A 40*100 ៨៤*៣៦ ២៧*២៦ ៥៨.៣ ៧៩.៩
CG40R1-43 ៤០*៩៣ ៨០*២៦ ២០*២០ ៥១.៣ ៧៤.៧
CG40R1-44 ៤០*១៣៩ ១២៧*៥០.៨ ៤២*៣៨ 125.0 156.0 35112-B
CG40R1-48 ៤០*១០៣.១២ 90.93*50.8 ៤១.៩១*៣៨.១ 100.0 126.0 CWR5308A
CG40R1-51 ៤០*១០៧.៨ ៩៥.៤*៣៦.៦ ២៨.៥*២៣ ៥២.៨ ៦៣.៦ CGM308C
CG40R1-53 ៤០*៩២ ៨២*៣៦ ២៦*២៦ ៥៨,៣ ៧៩.៩ SC080936/26V
CG45R1-1A ៤៥*១៥០ ១២៨*៦៩ ៥០*៥០.៨ ១៧៤.០ 230.0 CWR309N
CG45R1-2A ៤៥*១៧៤ ១៥១*៧២ ៥១*៥០.៨ ១៧៤.០ 230.0 MRCH39-1A ។៣៦២៣៥២
CG45R1-3 ៤៥*១៧៤ ១៥០*៧២ ៥០*៥១ ១៧៤.០ 230.0 CGM5214
CG45R1-4 ៤៥*១៥០ ១២៩*៦៩ ៥០*៥១ ១៧៤.០ 230.0 MRCH39-1, 1423
CG45R1-5 ៤៥*១៣៦ ១២៧*៣៨ ៣១*៤០ ១៥០.១ ២៧៥.៨ MK4100
CG45R1-6M1 ៤៥*១២៣ ៩៥*៦០ ៤៥*៦៥ 160.0 ២៨៤.៥
CG45R1-7M1 ៤៥*១៥២.៤ ១២៩.២*៦៧ ៥៦*៦៩ ២៥៣.០ ៣៩៧.០
CG45R1-8M11 ៤៥*៩៤ ៨០*៣៤ ២៧*១៧.២ 45.0 ៨៥.៣
CG45R1-9 ៤៥*១៥០ ១២៨*៦៩ ៥១*៥០ ១៧៤.០ 230.0
CG45R1-13 ៤៥*១៣៨ ១២៥*៣៨ ៣១*៤០ ១៥០.១ ២៧៥.៨ MK4100-02
CG45R1-14 ៤៥*១០៥ ៩១*៣៤ ២៥*៣០ ៨៥.០ 104.0
CG45R1-15A ៤៥*១៣០ ១១៤.៥*៤៤.៥ ៣៥*២៤.៥ ៨៥.០ 150.0
CG45R1-16 ៤៥*១១០ 100*45 ៣៨*៤៥ 110.0 163.0
CG50R1-3 ៥០*១៣០ ១០៦*៥២ ៣៦*៤០ 187.0 217.0
CG50R1-4 ៥០*១២៤ ១០៤*៤៣ ៣១*៣០ ៧៦.៥ ១១៣.៧
CG50R1-5 ៥០*១២៤ ១០៤*៤៦ ៣៥*២៧ ៧៦.៥ ១១៣.៧
CG50R1-9 ៥០*១២៨ ១១០*៤២.៥ ៣៤*៤៤.៥ 187.0 217.0 D32N8, 80201, 35Z80D-07000
CG50R1-10 ៥០*១២៤ ១០៤*៤៣ ៣១*៣០ ៧៦.៥ ១១៣.៧ SC101243/30V
CG50R1-11 ៥០*១២៤ ១០៤*៥៦ ៤១*៣៥ ៧៦.៥ ១១៣.៧ SC101256/35V
CG50R1-12M1 ៥០*១១៥ 100 * 40 ៣៣*៤២ ១២៣.៨ ២០១.៧ TR055
CG50R1-13A ៥០*១២៤ ១០៤*៦០ ៤៥*៣៥ ៧៦.៥ ១១៣.៧ SC101260/35V
CG50R1-14 ៥០*១៤៣ ១២៩*៤៥ ៣៥*៤៤ ១៦១.៧ ២៧៥.៨
CG50R1-15M11 ៥០*១០៥ 90*40 ៣២.៥*៣២ ១១១.២ ១៨៥.១
CG50R1-16M1 ៥០*១៦៥ ១៤៧*៥០ ៤០.៤*៣៧ ១៤១.០ 209.0
CG50R1-17 ៥០*១២៨ ១១០*៤៦.៥ ៣៨*៤៤.៥ 187.0 217.0 D32P8-80201
CG55R1-1 ៥៥*១៥៨ ១៣០*៦៥ ៥៥*៦៧ ២៦៥.៨ ៣៩១.៥
CG55R1-2A ៥៥*១៤៥ ១២០*៥៦ ៤១*៤០ 155.0 196.0 SC11145A
CG55R1-4A ៥៥*១៤៦ ១៣០*៤៧ ៣៧*៤០ 155.0 196.0 CWR311B
CG55R1-7M1 ៥៥*១៣៥ ១១០*៥៦ ៤៥*៥៨ 135.0 ១៤៦.០
CG55R1-8 ៥៥*១៤៤ ១២០*៥៦ ៤២*៤០ 155.0 196.0 CWR311A
CG55R1-10A ៥៥*១៤៤ ១២២*៥៦ ៤៣*៤០ 155.0 196.0 722711, S5480-03000
CG55R1-11 ៥៥*១៤៤ ១២៤*៦៨ ៥១*៥០ ២៦៥.៨ ៣៩១.៥
CG55R1-12 ៥៥*១៥៥ ១៣៥*៤២ ៣៤*២៧ ១១៧.៥ 137.0 ៧៨២៣១១
CG55R1-13A ៥៥*១៥៦ ១៤០*៥៧ ៤២*៤៤.៧ ១៦០.៨ 208.0 782411H
CG70R1-1 ៧០*១៧៦ ១៦០*៦៨ ៤៩*៥៣.៤ 250.0 365.0 D00H8-40551*S
CG70R1-2A ៧០*១៨៤ ១៧០*៤៧ ៣៧*៤០ ១៨៦.៧ ២៦៩.៧ CWR314A
CG75R1-1 ៧៥*២១៦ ២០០*៨០ ៦៨*៦៨ 480.0 690.0 D50K0-50401
CG75R1-3 ៧៥*២១៦ ២០០*៩១ ៧២*៦៨ 480.0 690.0 D21MJ-05021
CG80R1-3 ៨០*២៤៦ ២៣០*៧៣ ៦២*៧៧ 505.0 ៦៤៤.០
CG95R1-1 ៩៥*២៤៦ 230*80 ៦៨*៦៨ 612.0 ៨១៧.០
CG60R1-2 60*120 ១១០*៦០.៥ ៥៤.៥*៦១.៥ 260.0 340.0
CG60R1-4 ៦០*២០៤ ១៧៤*៨៨ ៧២*៩២ ៣៦៣.០ 534.0
CG80R1-1 ៨០*២៦៦ ២២២*១២៥ ១០០*១២៨ 675.0 950.0
CG80R1-2M1 ៨០*១៨៧ ១៥៧*៨៨ ៧២*៦៨ ៣៣៦.៣ ៥៧០.៤
CG80R1-4 ៨០*២៥៦ ២២២*១១៧ 90*120 675.0 950.0
CG80R1-5 ៨០*១៨៧ ១៥៧*៨៨ ៧២*៦៨ ៣៣៦.៣ ៥៧០.៤
CG80R1-6 ៨០*២៦៦ ២២២*៩៥ ៦៤*១១៧ 640.0 880.0
CG80R1-7 ៨០*៣០៥ ២៦០*១៦៥ ១៣០*១៤៥ 820.0 1160.0
CG100R1-1 ១០០*២១៨ ១៨៤*១០៦ ៨៨*៨៥ ៣៨៧.០ ៦៩៣.០ TR061
CG100R1-2 ១០០*៣៤៦ ៣០២*១៥៥ ១៣០ * ១៦០ ៧៣៦.០ 980.0
CG100R1-3 ១០០*៣០៥ ២៥៤*១៣៥ ១០៥*១៥០ 1033.0 ១៧២១.០
CG100R1-4 100 * 280 ២៤០*៩៦ ៦៩*១០០ 540.0 960.0 G250MK8-202000-000
CG100R1-5 ១០០*២៩៦ ២៥២*១២៥ ១០០*១២៨ 795.0 ១១៧៨.០
CG100R1-6 100 * 280 ២៣០*៩៦ ៦៩*១០០ 540.0 960.0
CG110R1-1 ១១០*២៥៦ ២១២*១២០ ៩៨*៩៥ 410.0 780.0 TR062
CG110R1-2M1 ១១០*២៥៦ ២១២*១២០ ៩៨*៩៥ 528.0 985.0
CG40R3-1 ៤០*៩៥ ៨៣*២៣ ១៨*២៣ ៦៣.០ 70.0
CG40R3-2 ៤០*១០៣ ៨៨*៣០ ១៧.៥*៣០ ៦៥.២ ៧៤.៣ 08N10030VCSPZ
CG40R3-3 ៤០*១០៣ ៨៨.៧*២៣ ១៤.៦*២៣ ៦៥.២ ៧៤.៣
CG40R3-4A ៤០*១០៣ ៨៨*៣០ ១៧.៥*៣០ ៧៧.៩ ៨១.៧ 08N10030V
CG40R3-5 ៤០*១០៣ ៨៨*២៦ ១៧.៥*២៦ ៧៧.៩ ៨១.៧ ០៨N១០០២៦
CG45R3-1 ៤៥X១១៩ 100X25 ១៧.៥*២៥ ៨១.២ ៨៧.៩ MRCH39-2
CG45R3-2 ៤៥*១០១.៧ ៧៩.៥*២៨.៧ ១៨.៣*២៨.៧ ៦០.៩ ៨៨.១ MRCH39-8