ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

សេរ៉ាមិក បាល់បោះ
ការកំណត់ វិមាត្ររួម វិមាត្រម៉ោន (មម)
(មម) r d1 D1
d D T នាទី អតិបរមា នាទី
៥១១០០ គ.ស 10 24 9 ០.៣ 24 11
៥១២០០ គ.ស 26 11 ០.៦ 26 12
៥១១០១ គ.ស 12 26 9 ០.៣ 26 13
៥១២០១ គ.ស 28 11 ០.៦ 28 14
៥១១០២ គ.ស 15 28 9 ០.៣ 28 16
៥១២០២ គ.ស 32 12 ០.៦ 32 17
៥១១០៣ គ.ស 17 30 9 ០.៣ 30 18
៥១២០៣ គ.ស 35 12 ០.៦ 35 19
៥១១០៤ គ.ស 20 35 10 ០.៣ 35 21
៥១២០៤ គ.ស 40 14 ០.៦ 40 22
៥១១០៥ គ.ស 25 42 11 ០.៦ 42 26
៥១២០៥ គ.ស 47 15 ០.៦ 47 27
៥១១០៦ គ.ស 30 47 11 ០.៦ 47 32
៥១២០៦ គ.ស 52 16 ០.៦ 52 32
៥១១០៧ គ.ស 35 52 12 ០.៦ 52 37
៥១២០៧ គ.ស 62 18 1 62 37
៥១១០៨ គ.ស 40 60 13 ០.៦ 60 42
៥១២០៨ គ.ស 68 19 1 68 42
៥១១០៩ គ.ស 45 65 14 ០.៦ 65 47
៥១២០៩ គ.ស 73 20 1 73 47
៥១១១០ គ.ស 50 70 14 ០.៦ 70 52
៥១២១០ គ.ស 78 22 1 78 52
៥១១១១ គ.ស 55 78 16 ០.៦ 78 57
៥១២១១ គ.ស 90 25 1 90 57
៥១១១២ គ.ស 60 85 17 1 85 62
៥១២១២ គ.ស 95 26 1 95 62
៥១១១៣ គ.ស 65 90 18 1 90 67
៥១២១៣ គ.ស ១០០ 27 1 ១០០ 67
៥១១១៤ គ.ស 70 95 18 1 95 72
៥១២១៤ គ.ស ១០៥ 27 1 ១០៥ 72
៥១១១៥ គ.ស 75 ១០០ 19 1 ១០០ 77
៥១២១៥ គ.ស ១១០ 27 1 ១១០ 77
៥១១១៦ គ.ស 80 ១០៥ 19 1 ១០៥ 82
៥១២១៦ គ.ស ១១៥ 28 1 ១១៥ 82
៥១១១៧ គ.ស 85 ១១០ 19 1 ១១០ 87
៥១២១៧ គ.ស ១២៥ 31 1 ១២៥ 88
៥១១១៨ គ.ស 90 ១២០ 22 1 ១២០ 92
៥១២១៨ គ.ស ១៣៥ 35 ១.១ ១៣៥ 93
៥១១២០ គ.ស ១០០ ១៣៥ 25 1 ១៣៥ ១០២
៥១២២០ គ.ស ១៥០ 38 ១.១ ១៥០ ១០៣
៥១១២២ គ.ស ១១០ ១៤៥ 25 1 ១៤៥ ១១២
៥១១២៤ គ.ស ១២០ ១៥៥ 25 1 ១៥៥ ១២២