ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

ឯកតាទ្រនាប់រំកិលទាញឡើងមានប្រដាប់រំកិលរាងស្វ៊ែរ ឬរាងពងក្រពើដែលបានម៉ោននៅក្នុងលំនៅដ្ឋានដែកវណ្ណះដែលមិនបំបែក ដែលអាចភ្ជាប់ទៅនឹងស៊ុមយកតាមធម្មតាបំផុតនៅលើទីផ្សារ។គ្រឿងត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់ និងរំអិល និងរួចរាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់។
យកឯកតា: UCT, UCTX
ឯកតា NO. Shaft Dia ឃ វិមាត្រ (មម) Bearing No. ផ្ទះលេខ
mm អ៊ីញ O g p q S b k e a w j l h t Bi n
UCT201 12 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 ៤៤.៥ 31 ១២.៧ UC201 T204
UCT201-8 1/2 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 ៤៤.៥ 31 ១២.៧ UC201-8 T204
UCT202 15 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 ៤៤.៥ 31 ១២.៧ UC202 T204
UCT202-9 ៩/១៦ 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 ៤៤.៥ 31 ១២.៧ UC202-9 T204
UCT202-10 ៥/៨ 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 ៤៤.៥ 31 ១២.៧ UC202-10 T204
UCT203 17 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 ៤៤.៥ 31 ១២.៧ UC203 T204
UCT203-11 ១១/១៦ 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 ៤៤.៥ 31 ១២.៧ UC203-11 T204
UCT204 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 ៤៤.៥ 31 ១២.៧ UC204 T204
UCT204-12 ៣/៤ 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 ៤៤.៥ 31 ១២.៧ UC204-12 T204
UCT205 25 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 48 ៣៤.១ ១៤.៣ UC205 T205
UCT205-13 ១៣/១៦ 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 48 ៣៤.១ ១៤.៣ UC205-13 T205
UCT205-14 ៧/៨ 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 48 ៣៤.១ ១៤.៣ UC205-14 T205
UCT205-15 ១៥/១៦ 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 48 ៣៤.១ ១៤.៣ UC205-15 T205
UCT205-16 1 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 48 ៣៤.១ ១៤.៣ UC205-16 T205
UCT206 30 16 10 56 37 22 57 12 89 ១០២ ១១៣ 37 28 70 53 ៣៨.១ ១៥.៩ UC206 T206
UCT206-17 ១-១/១៦ 16 10 56 37 22 57 12 89 ១០២ ១១៣ 37 28 70 53 ៣៨.១ ១៥.៩ UC206-17 T206
UCT206-18 1-1/8 16 10 56 37 22 57 12 89 ១០២ ១១៣ 37 28 70 53 ៣៨.១ ១៥.៩ UC206-18 T206
UCT206-19 ១-៣/១៦ 16 10 56 37 22 57 12 89 ១០២ ១១៣ 37 28 70 53 ៣៨.១ ១៥.៩ UC206-19 T206
UCT206-20 1-1/4 16 10 56 37 22 57 12 89 ១០២ ១១៣ 37 28 70 53 ៣៨.១ ១៥.៩ UC206-20 T206
UCT207 35 16 13 64 37 22 64 12 89 ១០២ ១២៩ 37 30 78 ៥៩.៥ ៤២.៩ ១៧.៥ UC207 T207
UCT207-20 1-1/4 16 13 64 37 22 64 12 89 ១០២ ១២៩ 37 30 78 ៥៩.៥ ៤២.៩ ១៧.៥ UC207-20 T207
UCT207-21 ១-៥/១៦ 16 13 64 37 22 64 12 89 ១០២ ១២៩ 37 30 78 ៥៩.៥ ៤២.៩ ១៧.៥ UC207-21 T207
UCT207-22 ១-៣/៨ 16 13 64 37 22 64 12 89 ១០២ ១២៩ 37 30 78 ៥៩.៥ ៤២.៩ ១៧.៥ UC207-22 T207
UCT207-23 1-7/16 16 13 64 37 22 64 12 89 ១០២ ១២៩ 37 30 78 ៥៩.៥ ៤២.៩ ១៧.៥ UC207-23 T207
UCT208 40 19 16 83 49 29 83 16 ១០២ ១១៤ ១៤៤ 49 33 89 69 ៤៩.២ 19 UC208 T208
UCT208-24 1-1/2 19 16 83 49 29 83 16 ១០២ ១១៤ ១៤៤ 49 33 89 69 ៤៩.២ 19 UC208-24 T208
UCT208-25 ១-៩/១៦ 19 16 83 49 29 83 16 ១០២ ១១៤ ១៤៤ 49 33 89 69 ៤៩.២ 19 UC208-25 T208
UCT209 45 19 16 83 49 29 83 16 ១០២ ១១៧ ១៤៤ 49 35 87 69 ៤៩.២ 19 UC209 T209
UCT209-26 ១-៥/៨ 19 16 83 49 29 83 16 ១០២ ១១៧ ១៤៤ 49 35 87 69 ៤៩.២ 19 UC209-26 T209
UCT209-27 1-11/16 19 16 83 49 29 83 16 ១០២ ១១៧ ១៤៤ 49 35 87 69 ៤៩.២ 19 UC209-27 T209
UCT209-28 ១-៣/៤ 19 16 83 49 29 83 16 ១០២ ១១៧ ១៤៤ 49 35 87 69 ៤៩.២ 19 UC209-28 T209
UCT210 50 19 16 83 49 29 86 16 ១០២ ១១៧ ១៤៩ 49 37 90 ៧៤.៥ ៥១.៦ 19 UC210 T210
UCT210-29 ១-១៣/១៦ 19 16 83 49 29 86 16 ១០២ ១១៧ ១៤៩ 49 37 90 ៧៤.៥ ៥១.៦ 19 UC210-29 T210
UCT210-30 1-7/8 19 16 83 49 29 86 16 ១០២ ១១៧ ១៤៩ 49 37 90 ៧៤.៥ ៥១.៦ 19 UC210-30 T210
UCT210-31 1-15/16 19 16 83 49 29 86 16 ១០២ ១១៧ ១៤៩ 49 37 90 ៧៤.៥ ៥១.៦ 19 UC210-31 T210
UCT210-32 2 19 16 83 49 29 86 16 ១០២ ១១៧ ១៤៩ 49 37 90 ៧៤.៥ ៥១.៦ 19 UC210-32 T210
UCT211 55 25 19 ១០២ 64 35 95 22 ១៣០ ១៤៦ ១៧១ 64 38 ១០៦ 76 ៥៥.៦ ២២.២ UC211 T211
UCT211-32 2 25 19 ១០២ 64 35 95 22 ១៣០ ១៤៦ ១៧១ 64 38 ១០៦ 76 ៥៥.៦ ២២.២ UC211-32 T211
UCT211-33 ២-១/១៦ 25 19 ១០២ 64 35 95 22 ១៣០ ១៤៦ ១៧១ 64 38 ១០៦ 76 ៥៥.៦ ២២.២ UC211-33 T211
UCT211-34 2-1/8 25 19 ១០២ 64 35 95 22 ១៣០ ១៤៦ ១៧១ 64 38 ១០៦ 76 ៥៥.៦ ២២.២ UC211-34 T211
UCT211-35 ២-៣/១៦ 25 19 ១០២ 64 35 95 22 ១៣០ ១៤៦ ១៧១ 64 38 ១០៦ 76 ៥៥.៦ ២២.២ UC211-35 T211
UCT212 60 32 19 ១០២ 64 35 ១០២ 22 ១៣០ ១៤៦ ១៩៤ 64 42 ១១៩ 89 ៦៥.១ ២៥.៤ UC212 T212
UCT212-36 2-1/4 32 19 ១០២ 64 35 ១០២ 22 ១៣០ ១៤៦ ១៩៤ 64 42 ១១៩ 89 ៦៥.១ ២៥.៤ UC212-36 T212
UCT212-37 ២-៥/១៦ 32 19 ១០២ 64 35 ១០២ 22 ១៣០ ១៤៦ ១៩៤ 64 42 ១១៩ 89 ៦៥.១ ២៥.៤ UC212-37 T212
UCT212-38 ២-៣/៨ 32 19 ១០២ 64 35 ១០២ 22 ១៣០ ១៤៦ ១៩៤ 64 42 ១១៩ 89 ៦៥.១ ២៥.៤ UC212-38 T212
UCT212-39 2-7/16 32 19 ១០២ 64 35 ១០២ 22 ១៣០ ១៤៦ ១៩៤ 64 42 ១១៩ 89 ៦៥.១ ២៥.៤ UC212-39 T212
UCT213 65 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២២៤ 70 44 ១៣៧ 89 ៦៥.១ ២៥.៤ UC213 T213
UCT213-40 ២-១/២ 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២២៤ 70 44 ១៣៧ 89 ៦៥.១ ២៥.៤ UC213-40 T213
UCT213-41 ២-៩/១៦ 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២២៤ 70 44 ១៣៧ 89 ៦៥.១ ២៥.៤ UC213-41 T213
UCT214 70 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២២៤ 70 46 ១៣៧ ៧៤.៦ ៣០.២ UC214 T214
UCT214-42 ២-៥/៨ 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២២៤ 70 46 ១៣៧ ៧៤.៦ ៣០.២ UC214-42 T214
UCT214-43 ២-១១/១៦ 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២២៤ 70 46 ១៣៧ ៧៤.៦ ៣០.២ UC214-43 T214
UCT214-44 ២-៣/៤ 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២២៤ 70 46 ១៣៧ ៧៤.៦ ៣០.២ UC214-44 T214
UCT215 75 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២៣២ 70 48 ១៤០ ៧៧.៨ ៣៣.៣ UC215 T215
UCT215-45 ២-១៣/១៦ 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២៣២ 70 48 ១៤០ ៧៧.៨ ៣៣.៣ UC215-45 T215
UCT215-46 2-7/8 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២៣២ 70 48 ១៤០ ៧៧.៨ ៣៣.៣ UC215-46 T215
UCT215-47 ២-១៥/១៦ 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២៣២ 70 48 ១៤០ ៧៧.៨ ៣៣.៣ UC215-47 T215
UCT215-48 3 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២៣២ 70 48 ១៤០ ៧៧.៨ ៣៣.៣ UC215-48 T215
UCT216 80 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៦៥ ១៨៤ ២៣៥ 70 51 ១៤០ ៨២.៦ ៣៣.៣ UC216 T216
UCT216-49 ៣-១/១៦ 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៦៥ ១៨៤ ២៣៥ 70 51 ១៤០ ៨២.៦ ៣៣.៣ UC216-49 T216
UCT216-50 ៣-១/៨ 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៦៥ ១៨៤ ២៣៥ 70 51 ១៤០ ៨២.៦ ៣៣.៣ UC216-50 T216
UCT216-51 ៣-៣ ១៦ 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៦៥ ១៨៤ ២៣៥ 70 51 ១៤០ ៨២.៦ ៣៣.៣ UC216-51 T216
UCT217 85 38 29 ១២៤ 73 48 ១៥៧ 30 ១៧៣ ១៩៨ ២៦០ 73 54 ១៦២ ៨៥.៧ ៣៤.១ UC217 T217
UCT217-52 ៣-១/៤ 38 29 ១២៤ 73 48 ១៥៧ 30 ១៧៣ ១៩៨ ២៦០ 73 54 ១៦២ ៨៥.៧ ៣៤.១ UC217-52 T217
UCT217-53 ៣-៥/១៦ 38 29 ១២៤ 73 48 ១៥៧ 30 ១៧៣ ១៩៨ ២៦០ 73 54 ១៦២ ៨៥.៧ ៣៤.១ UC217-53 T217
UCT217-55 ៣-៧/១៦ 38 29 ១២៤ 73 48 ១៥៧ 30 ១៧៣ ១៩៨ ២៦០ 73 54 ១៦២ ៨៥.៧ ៣៤.១ UC217-55 T217
UCT305 25 16 12 62 36 26 65 12 80 89 ១២២ 36 26 76 38 15 UC305 T305
UCT305-14 ៧/៨ 16 12 62 36 26 65 12 80 89 ១២២ 36 26 76 38 15 UC305-14 T305
UCT305-15 ១៥/១៦ 16 12 62 36 26 65 12 80 89 ១២២ 36 26 76 38 15 UC305-15 T305
UCT305-16 1 16 12 62 36 26 65 12 80 89 ១២២ 36 26 76 38 15 UC305-16 T305
UCT306 30 18 14 70 41 28 74 16 90 ១០០ ១៣៧ 41 28 85 43 17 UC306 T306
UCT306-18 1-1/8 18 14 70 41 28 74 16 90 ១០០ ១៣៧ 41 28 85 43 17 UC306-18 T306
UCT306-19 ១-៣/១៦ 18 14 70 41 28 74 16 90 ១០០ ១៣៧ 41 28 85 43 17 UC306-19 T306
UCT307 35 20 15 75 45 30 80 16 ១០០ ១១១ ១៥០ 45 32 94 48 19 UC307 T307
UCT307-20 1-1/4 20 15 75 45 30 80 16 ១០០ ១១១ ១៥០ 45 32 94 48 19 UC307-20 T307
UCT307-21 ១-៥/១៦ 20 15 75 45 30 80 16 ១០០ ១១១ ១៥០ 45 32 94 48 19 UC307-21 T307
UCT307-22 ១-៣/៨ 20 15 75 45 30 80 16 ១០០ ១១១ ១៥០ 45 32 94 48 19 UC307-22 T307
UCT307-23 1-7/16 20 15 75 45 30 80 16 ១០០ ១១១ ១៥០ 45 32 94 48 19 UC307-23 T307
UCT308 40 22 17 83 50 32 89 18 ១១២ ១២៤ ១៦២ 50 34 ១០០ 52 19 UC308 T308
UCT308-24 1-1/2 22 17 83 50 32 89 18 ១១២ ១២៤ ១៦២ 50 34 ១០០ 52 19 UC308-24 T308
UCT308-25 ១-៩/១៦ 22 17 83 50 32 89 18 ១១២ ១២៤ ១៦២ 50 34 ១០០ 52 19 UC308-25 T308
UCT309 45 24 18 90 55 34 97 18 ១២៥ ១៣៨ ១៧៨ 55 38 ១១០ 57 22 UC309 T309
UCT309-26 ១-៥/៨ 24 18 90 55 34 97 18 ១២៥ ១៣៨ ១៧៨ 55 38 ១១០ 57 22 UC309-26 T309
UCT309-27 1-11/16 24 18 90 55 34 97 18 ១២៥ ១៣៨ ១៧៨ 55 38 ១១០ 57 22 UC309-27 T309
UCT309-28 ១-៣/៤ 24 18 90 55 34 97 18 ១២៥ ១៣៨ ១៧៨ 55 38 ១១០ 57 22 UC309-28 T309
UCT310 50 27 20 98 61 37 ១០៦ 20 ១៤០ ១៥១ ១៩១ 61 40 ១១៧ 61 22 UC310 T310
UCT310-30 1-7/8 27 20 98 61 37 ១០៦ 20 ១៤០ ១៥១ ១៩១ 61 40 ១១៧ 61 22 UC310-30 T310
UCT310-31 1-15/16 27 20 98 61 37 ១០៦ 20 ១៤០ ១៥១ ១៩១ 61 40 ១១៧ 61 22 UC310-31 T310
UCT311 55 ២ ២-១/៨ ២-៣/១៦ 29 21 ១០៥ 66 39 ១១៥ 22 ១៥០ ១៦៣ ២០៧ 66 44 ១២៧ 66 25 UC311 T311
UCT311-32 55 ២ ២-១/៨ ២-៣/១៦ 29 21 ១០៥ 66 39 ១១៥ 22 ១៥០ ១៦៣ ២០៧ 66 44 ១២៧ 66 25 UC311-32 T311
UCT311-34 55 ២ ២-១/៨ ២-៣/១៦ 29 21 ១០៥ 66 39 ១១៥ 22 ១៥០ ១៦៣ ២០៧ 66 44 ១២៧ 66 25 UC311-34 T311
UCT311-35 55 ២ ២-១/៨ ២-៣/១៦ 29 21 ១០៥ 66 39 ១១៥ 22 ១៥០ ១៦៣ ២០៧ 66 44 ១២៧ 66 25 UC311-35 T311
UCT312 60 31 23 ១១៣ 71 41 ១២៣ 22 ១៦០ ១៧៨ ២២០ 71 46 ១៣៥ 71 26 UC312 T312
UCT312-36 2-1/4 31 23 ១១៣ 71 41 ១២៣ 22 ១៦០ ១៧៨ ២២០ 71 46 ១៣៥ 71 26 UC312-36 T312
UCT312-38 ២-៣/៨ 31 23 ១១៣ 71 41 ១២៣ 22 ១៦០ ១៧៨ ២២០ 71 46 ១៣៥ 71 26 UC312-38 T312
UCT312-39 2-7/16 31 23 ១១៣ 71 41 ១២៣ 22 ១៦០ ១៧៨ ២២០ 71 46 ១៣៥ 71 26 UC312-39 T312
UCT313 65 32 25 ១១៦ 71 43 ១៣៤ 26 ១៧០ ១៩០ ២៣៨ 80 50 ១៤៦ 75 30 UC313 T313
UCT313-40 ២-១/២ 32 25 ១១៦ 71 43 ១៣៤ 26 ១៧០ ១៩០ ២៣៨ 80 50 ១៤៦ 75 30 UC313-40 T313
UCT314 70 36 25 ១៣០ 85 46 ១៤០ 26 ១៨០ ២០២ ២៥២ 90 52 ១៥៥ 78 33 UC314 T314
UCT314-44 ២-៣/៤ 36 25 ១៣០ 85 46 ១៤០ 26 ១៨០ ២០២ ២៥២ 90 52 ១៥៥ 78 33 UC314-44 T314
UCT315 75 36 25 ១៣២ 85 46 ១៥០ 26 ១៩២ ២១៦ ២៦២ 90 55 ១៦០ 82 32 UC315 T315
UCT315-48 3 36 25 ១៣២ 85 46 ១៥០ 26 ១៩២ ២១៦ ២៦២ 90 55 ១៦០ 82 32 UC315-48 T315
UCT316 80 42 28 ១៥០ 98 53 ១៦០ 30 ២០៤ ២៣០ ២៨២ ១០២ 60 ១៧៤ 86 34 UC316 T316
UCT316-50 ៣-១/៨ 42 28 ១៥០ 98 53 ១៦០ 30 ២០៤ ២៣០ ២៨២ ១០២ 60 ១៧៤ 86 34 UC316-50 T316
UCT317 85 42 30 ១៥២ 98 53 ១៧០ 32 ២១៤ ២៤០ ២៩៨ ១០២ 64 ១៨៣ 96 40 UC317 T317
UCT317-52 ៣-១/៤ 42 30 ១៥២ 98 53 ១៧០ 32 ២១៤ ២៤០ ២៩៨ ១០២ 64 ១៨៣ 96 40 UC317-52 T317
UCT318 90 46 30 ១៦០ ១០៦ 57 ១៧៥ 32 ២២៨ ២៥៥ ៣១២ ១១០ 66 ១៩២ 96 40 UC318 T318
UCT318-56 ៣-១/២ 46 30 ១៦០ ១០៦ 57 ១៧៥ 32 ២២៨ ២៥៥ ៣១២ ១១០ 66 ១៩២ 96 40 UC318-56 T318
UCT319 95 46 31 ១៦៥ ១០៦ 57 ១៨០ 35 ២៤០ ២៧០ ៣២២ ១១០ 72 ១៩៧ ១០៣ 41 UC319 T319
UCT319-60 ៣-៣/៤ 46 31 ១៦៥ ១០៦ 57 ១៨០ 35 ២៤០ ២៧០ ៣២២ ១១០ 72 ១៩៧ ១០៣ 41 UC319-60 T319
UCT320 ១០០ 48 32 ១៧៥ ១១៥ 59 ២០០ 35 ២៦០ ២៩០ ៣៤៥ ១២០ 75 ២១០ ១០៨ 42 UC320 T320
UCT320-64 4 48 32 ១៧៥ ១១៥ 59 ២០០ 35 ២៦០ ២៩០ ៣៤៥ ១២០ 75 ២១០ ១០៨ 42 UC320-64 T320
UCT321 ១០៥ 48 32 ១៧៥ ១១៥ 59 ២០០ 35 ២៦០ ២៩០ ៣៤៥ ១២០ 75 ២១០ ១១២ 44 UC321 T321
UCT322 ១១០ 52 38 ១៨៥ ១២៥ 65 ២១៥ 38 ២៨៥ ៣២០ ៣៨៥ ១៣០ 80 ២៣៥ ១១៧ 46 UC322 T322
UCT324 ១២០ 60 42 ២១០ ១៤០ 70 ២៣០ 45 ៣២០ ៣៥៥ ៤៣២ ១៤០ 90 ២៦៧ ១២៦ 51 UC324 T324
UCT326 ១៣០ 65 45 ២២០ ១៥០ 75 ២៤០ 50 ៣៥០ ៣៨៥ ៤៦៥ ១៥០ ១០០ ២៨៥ ១៣៥ 54 UC326 T326
UCT328 ១៤០ 70 50 ២៣០ ១៦០ 80 ២៥៥ 50 ៣៨០ ៤១៥ ៥១៥ ១៥៥ ១០០ ៣១៥ ១៤៥ 59 UC328 T328
UCTX05 25 16 10 56 37 22 57 12 89 ១០២ ១១៣ 37 28 70 ៣៨.១ ១៥.៩ UCX05 TX05
UCTX05-14 ៧/៨ 16 10 56 37 22 57 12 89 ១០២ ១១៣ 37 28 70 ៣៨.១ ១៥.៩ UCX05-14 TX05
UCTX05-15 ១៥/១៦ 16 10 56 37 22 57 12 89 ១០២ ១១៣ 37 28 70 ៣៨.១ ១៥.៩ UCX05-15 TX05
UCTX05-16 1 16 10 56 37 22 57 12 89 ១០២ ១១៣ 37 28 70 ៣៨.១ ១៥.៩ UCX05-16 TX05
UCTX06 30 16 13 64 37 22 64 12 89 ១០២ ១២៩ 37 30 78 ៤២.៩ ១៧.៥ UCX06 TX06
UCTX06-18 1-1/8 16 13 64 37 22 64 12 89 ១០២ ១២៩ 37 30 78 ៤២.៩ ១៧.៥ UCX06-18 TX06
UCTX06-19 ១-៣/១៦ 16 13 64 37 22 64 12 89 ១០២ ១២៩ 37 30 78 ៤២.៩ ១៧.៥ UCX06-19 TX06
UCTX06-20 1-1/4 16 13 64 37 22 64 12 89 ១០២ ១២៩ 37 30 78 ៤២.៩ ១៧.៥ UCX06-20 TX06
UCTX07 35 19 15 83 49 29 83 16 ១០២ ១១៤ ១៤៤ 49 36 88 ៤៩.២ 19 UCX07 TX07
UCTX07-20 1-1/4 19 15 83 49 29 83 16 ១០២ ១១៤ ១៤៤ 49 36 88 ៤៩.២ 19 UCX07-20 TX07
UCTX07-22 ១-៣/៨ 19 15 83 49 29 83 16 ១០២ ១១៤ ១៤៤ 49 36 88 ៤៩.២ 19 UCX07-22 TX07
UCTX07-23 1-7/16 19 15 83 49 29 83 16 ១០២ ១១៤ ១៤៤ 49 36 88 ៤៩.២ 19 UCX07-23 TX07
UCTX08 40 19 15 83 49 29 83 16 ១០២ ១១៧ ១៤៤ 49 36 87 ៤៩.២ 19 UCX08 TX08
UCTX08-24 1-1/2 19 15 83 49 29 83 16 ១០២ ១១៧ ១៤៤ 49 36 87 ៤៩.២ 19 UCX08-24 TX08
UCTX09 45 19 16 83 49 29 86 16 ១០២ ១១៧ ១៤៩ 49 38 90 ៥១.៦ 19 UCX09 TX09
UCTX09-26 ១-៥/៨ 19 16 83 49 29 86 16 ១០២ ១១៧ ១៤៩ 49 38 90 ៥១.៦ 19 UCX09-26 TX09
UCTX09-27 1-11/16 19 16 83 49 29 86 16 ១០២ ១១៧ ១៤៩ 49 38 90 ៥១.៦ 19 UCX09-27 TX09
UCTX09-28 ១-៣/៤ 19 16 83 49 29 86 16 ១០២ ១១៧ ១៤៩ 49 38 90 ៥១.៦ 19 UCX09-28 TX09
UCTX10 50 25 19 ១០២ 64 35 95 22 ១៣០ ១៤៦ ១៧១ 64 42 ១០៦ ៥៥.៦ ២២.២ UCX10 TX10
UCTX10-30 1-7/8 25 19 ១០២ 64 35 95 22 ១៣០ ១៤៦ ១៧១ 64 42 ១០៦ ៥៥.៦ ២២.២ UCX10-30 TX10
UCTX10-31 1-15/16 25 19 ១០២ 64 35 95 22 ១៣០ ១៤៦ ១៧១ 64 42 ១០៦ ៥៥.៦ ២២.២ UCX10-31 TX10
UCTX10-32 2 25 19 ១០២ 64 35 95 22 ១៣០ ១៤៦ ១៧១ 64 42 ១០៦ ៥៥.៦ ២២.២ UCX10-32 TX10
UCTX11 55 32 19 ១០២ 64 35 ១០២ 22 ១៣០ ១៤៦ ១៩៤ 64 42 ១១៩ ៦៥.១ ២៥.៤ UCX11 TX11
UCTX11-34 ២-៣/១៦ 32 19 ១០២ 64 35 ១០២ 22 ១៣០ ១៤៦ ១៩៤ 64 42 ១១៩ ៦៥.១ ២៥.៤ UCX11-34 TX11
UCTX 11-35 2-1/4 32 19 ១០២ 64 35 ១០២ 22 ១៣០ ១៤៦ ១៩៤ 64 42 ១១៩ ៦៥.១ ២៥.៤ UCX11-35 TX11
UCTX12 60 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២២៤ 70 48 ១៣៧ ៦៥.១ ២៥.៤ UCX12 TX12
UCTX12-38 ២-៣/៨ 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២២៤ 70 48 ១៣៧ ៦៥.១ ២៥.៤ UCX12-38 TX12
UCTX12-39 2-7/16 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២២៤ 70 48 ១៣៧ ៦៥.១ ២៥.៤ UCX12-39 TX12
UCTX13 65 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២២៤ 70 48 ១៣៧ ៧៤.៦ ៣០.២ UCX13 TX13
UCTX13-40 ២-១/២ 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២២៤ 70 48 ១៣៧ ៧៤.៦ ៣០.២ UCX13-40 TX13
UCTX14 70 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២៣២ 70 48 ១៤០ ៧៧.៨ ៣៣.៣ UCX14 TX14
UCTX14-43 ២-១១/១៦ 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២៣២ 70 48 ១៤០ ៧៧.៨ ៣៣.៣ UCX14-43 TX14
UCTX14-44 ២-៣/៤ 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 26 ១៥១ ១៦៧ ២៣២ 70 48 ១៤០ ៧៧.៨ ៣៣.៣ UCX14-44 TX14
UCTX15 75 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 28 ១៦៥ ១៨៤ ២៣៥ 70 48 ១៤០ ៨២.៦ ៣៣.៣ UCX15 TX15
UCTX15-47 ២-១៥/១៦ 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 28 ១៦៥ ១៨៤ ២៣៥ 70 48 ១៤០ ៨២.៦ ៣៣.៣ UCX15-47 TX15
UCTX15-48 3 32 21 ១១១ 70 41 ១២១ 28 ១៦៥ ១៨៤ ២៣៥ 70 48 ១៤០ ៨២.៦ ៣៣.៣ UCX15-48 TX15
UCTX16 80 38 28 ១២៤ 73 48 ១៥៧ 28 ១៧៣ ១៩៨ ២៦០ 73 54 ១៦២ ៨៥.៧ ៣៤.១ UCX16 TX16
UCTX16-50 ៣-១/៨ 38 28 ១២៤ 73 48 ១៥៧ 28 ១៧៣ ១៩៨ ២៦០ 73 54 ១៦២ ៨៥.៧ ៣៤.១ UCX16-50 TX16
UCTX17 85 38 28 ១២៤ 73 48 ១៥៧ 28 ១៧៣ ១៩៨ ២៦០ 73 54 ១៦២ 96 ៣៩.៧ UCX17 TX17
UCTX17-52 ៣-១/៤ 38 28 ១២៤ 73 48 ១៥៧ 28 ១៧៣ ១៩៨ ២៦០ 73 54 ១៦២ 96 ៣៩.៧ UCX17-52 TX17
UCTX17-55 ៣-៧/១៦ 38 28 ១២៤ 73 48 ១៥៧ 28 ១៧៣ ១៩៨ ២៦០ 73 54 ១៦២ 96 ៣៩.៧ UCX17-55 TX17
123>> ទំព័រ 1/3