ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

ប្រភេទ L ទំនក់ទំនងបួនចំណុច
Bearing No. វិមាត្រ (មម) ទំងន់ (គីឡូក្រាម)
d d1 d2 D D1 D2 H C C1 B B1 ណ.ម N1-M1 G
90-20 0311/0-07002 ២០៤ ២៣២ ២៦៩ ៤១៨ ៣៩០ ៣៥៣ 56 44 12 44 12 ៨-Φ ១៨ ១២-Φ ១៨ 4/0-M8*1 19
90-20 0311/0-07003 205 H8 ២៣២ ២៦៩ ៤១៧ ម៉ោង ៨ ៣៩០ ៣៥៣ 56 44 12 44 12 ៨-Φ ១៨ ១២-Φ ១៨ 4/0-M8*1 19
FUN 418 20 00 CC LM ២០៤ ២៣២ ២៧៥ ៤១៨ ៣៩០ ៣៥៣ 56 46 12 46 12 ៨-Φ ១៨ ១២-Φ ១៨ 2/2-M8*1 17
២៣-០៤១១-០១ ៣០៤ ៣៣២ ៣៦៨ ៥១៨ ៤៩០ ៤៥៤ 56 46 12 46 12 ៨-Φ ១៨ ១២-Φ ១៨ 4/4-M8*1 25
90-20 0411/0-07012 ៣០៤ ៣៣២ ៣៦៩ ៥១៨ ៤៩០ ៤៥៣ 56 44 12 44 12 ៨-Φ ១៨ ១២-Φ ១៨ 4/0-M8*1 25
90-20 0411/0-07013 ៣០៥ H៨ ៣៣២ ៣៦៩ ៥១៧ ម៉ោង ៨ ៤៩០ ៤៥៣ 56 44 12 44 12 ៨-Φ ១៨ ១២-Φ ១៨ 4/0-M8*1 25
010.20.0414.A ៣០៤ ៣៣២ ៣៧២ ៥១៨ ៤៩០ ៤៥៦ 56 ៤៧.៥ 12 ៤៧.៥ 12 ៨-Φ ១៨ ១២-Φ ១៨ 4/0-M6*1 ២៣.៥
FUN 505 20 00 CCLM ៣០៤ ៣៣២ ៣៧៥ ៥១៨ ៤៩០ ៤៥៣ 56 46 12 46 12 ៨-Φ ១៨ ១២-Φ ១៨ 4/0-M8*1 ២៣.៥
២៣-០៥៤១-០១ ៤៣៤ ៤៦២ ៤៩៨ ៦៤៨ ៦២០ ៥៨៤ 56 46 12 46 12 ១០-Φ ១៨ ១៤-Φ ១៨ 4/4-M8*1 34
90-20 0541/0-07022 ៤៣៤ ៤៦២ ៤៩៩ ៦៤៨ ៦២០ ៥៨៣ 56 44 12 44 12 ១០-Φ ១៨ ១៤-Φ ១៨ 4/0-M8*1 33
90-20 0541/0-07023 435 H8 ៤៦២ ៤៩៩ ៦៤៧ ម៉ោង ៨ ៦២០ ៥៨៣ 56 44 12 44 12 ១០-Φ ១៨ ១៤-Φ ១៨ 4/0-M8*1 33
010.20.0541.A ៤៣៤ ៤៦២ ៤៩៨ ៦៤៨ ៦២០ ៥៨៤ 56 ៤៤.៥ ១០.៥ ៤៤.៥ ១០.៥ ១០-Φ ១៨ ១៤-Φ ១៨ /
FUN 650 20 00 CCLM ៤៣៤ ៤៦២ ៥០៥ ៦៤៨ ៦២០ ៥៨៣ 56 46 12 46 12 ១០-Φ ១៨ ១៤-Φ ១៨ 4/0-M8*1 31
២៣-០៦៤១-០១ ៥៣៤ ៥៦២ ៥៩៨ ៧៤៨ ៧២០ ៦៨៤ 56 46 12 46 12 ១២-Φ ១៨ ១៦-Φ ១៨ 4/4-M8*1 40
90-20 0641/0-07032 ៥៣៤ ៥៦២ ៥៩៩ ៧៤៨ ៧២០ ៦៨៣ 56 44 12 44 12 ១២-Φ ១៨ ១៦-Φ ១៨ 4/0-M8*1 40
90-20 0641/0-07033 535 H8 ៥៦២ ៥៩៩ ៧៤៧ ម៉ោង ៨ ៧២០ ៦៨៣ 56 44 12 44 12 ១២-Φ ១៨ ១៦-Φ ១៨ 4/0-M8*1 40
FUN 750 20 00 CC LM ៥៣៤ ៥៦២ ៦០២ ៧៤៨ ៧២០ ៦៨៣ 56 46 12 46 12 ១២-Φ ១៨ ១៦-Φ ១៨ 4/0-M8*1 ៣៦.៥
២៣-០៧៤១-០១ ៦៣៤ ៦៦២ ៦៩៨ ៨៤៨ ៨២០ ៧៨៤ 56 46 12 46 12 ១២-Φ ១៨ ១៦-Φ ១៨ 4/4-M8*1 46
90-20 0741/0-07042 ៦៣៤ ៦៦២ ៦៩៩ ៨៤៨ ៨២០ ៧៨៣ 56 44 12 44 12 ១២-Φ ១៨ ១៦-Φ ១៨ 4/0-M8*1 46
90-20 0741/0-07043 ៦៣៥ H៨ ៦៦២ ៦៩៩ ៨៤៧ ម៉ោង ៨ ៨២០ ៧៨៣ 56 44 12 44 12 ១២-Φ ១៨ ១៦-Φ ១៨ 4/0-M8*1 46
FUN 850 20 00 CC LM ៦៣៤ ៦៦២ ៧០៥ ៨៤៨ ៨២០ ៧៨៣ 56 46 12 46 12 ១២-Φ ១៨ ១៦-Φ ១៨ 4/0-M8*1 43
២៣-០៨៤១-០១ ៧៣៤ ៧៦២ ៧៩៨ ៩៤៨ ៩២០ ៨៨៤ 56 46 12 46 12 ១៤-Φ ១៨ ១៨-Φ ១៨ 4/4-M8*1 52
90-20 0841/0-07052 ៧៣៤ ៧៦២ ៧៩៩ ៩៤៨ ៩២០ ៨៨៣ 56 44 12 44 10 ១៤-Φ ១៨ ១៨-Φ ១៨ 4/0-M8*1 52
90-20 0841/0-07053 ៧៣៥ H៨ ៧៦២ ៧៩៩ ៩៤៧ ម៉ោង ៨ ៩២០ ៨៨៣ 56 44 12 44 12 ១៤-Φ ១៨ ១៨-Φ ១៨ 4/0-M8*1 52
FUN 950 20 00 CCLM ៧៣៤ ៧៦២ ៨០៥ ៩៤៨ ៩២០ ៨៨៣ 56 46 12 46 12 ១៤-Φ ១៨ ១៨-Φ ១៨ 4/0-M8*1 48
២៣-០៩៤១-០១ ៨៣៤ ៨៦២ ៨៩៨ ១០៤៨ ១០២០ ៩៨៤ 56 46 12 46 12 ១៦-Φ ១៨ ២០-Φ ១៨ 4/4-M8*1 58
90-20 0941/0-07062 ៨៣៤ ៨៦២ ៨៩៩ ១០៤៨ ១០២០ ៩៨៣ 56 44 12 44 12 ១៦-Φ ១៨ ២០-Φ ១៨ 4/0-M8*1 58
90-20 0941/0-07063 ៨៣៥ H៨ ៨៦២ ៨៩៩ ១០៤៧ ម៉ោង ៨ ១០២០ ៩៨៣ 56 44 12 44 12 ១៦-Φ ១៨ ២០-Φ ១៨ 4/0-M8*1 58
010 20.0941 .A ៨៣៤ ៨៦២ ៨៩៨ ១០៤៨ ១០២០ ៩៨៤ 56 46 12 46 12 ១៦-Φ ១៨ ២០-Φ ១៨ 2/0-R2-1/4-19 58
FUN 1050 20 00 CC LM ៨៣៤ ៨៦២ ៩០៥ ១០៤៨ ១០២០ ៩៨៣ 56 46 12 46 12 ១៦-Φ ១៨ ២០-Φ ១៨ 4/0-M8*1 53
90-32 0955/0-06015 ៨០៥ ៨៤៥ ៨៩៣ ១១០០ ១០៦០ ១០១៧ 90 71 21 71 21 ៣០-Φ ២២ ៣០-Φ ២២ 6/6-M8*1 ១៣១
FUN 1100 32 00 CC LM ៨០៥ ៨៤៥ ៨៩៣ ១១០០ ១០៦០ ១០១៧ 90 71 21 71 21 ៣០-Φ ២២ ៣០-Φ ២២ 6/0-M10*1 ១៣១
90-32 1055/0-06025 ៩០៥ ៩៤៥ ៩៩៣ ១២០០ ១១៦០ ១១១៧ 90 71 21 71 21 ៣០-Φ ២២ ៣០-Φ ២២ 6/6-M8*1 ១៤៥
FUN 1200 32 00CC LM ៩០៥ ៩៤៥ ៩៩៣ ១២០០ ១១៦០ ១១១៧ 90 71 21 71 21 ៣០-Φ ២២ ៣០-Φ ២២ 6/0-M10*1 ១៤៥
010.14.1090.A ៩៨៤ ១០១៣ ១០៥៥ ១១៩៨ ១១៦៨.៥ ១១២៧ 56 ៤៥.៥ 12 ៤៥.៥ 12 18-Φ 17.5 24-Φ 17.5 0/2-M6*1
២៣-១០៩១-០១ ៩៨៤ ១០១២ ១០៤៨ ១១៩៨ ១១៧០ ១១៣៤ 56 46 12 46 12 ១៦-Φ ១៨ ២០-Φ ១៨ 4/4-M8*1 68
90-20 1091/0-07072 ៩៨៤ ១០១២ ១០៤៩ ១១៩៨ ១០២០ ១១៣៣ 56 44 12 44 12 ១៦-Φ ១៨ ២០-Φ ១៨ 4/0-M8*1 68
90-20 1091/0-07073 ៩៨៥ H៨ ១០១២ ១០៤៩ ១១៩៧ ម៉ោង ៨ ១០២០ ១១៣៣ 56 44 12 44 12 ១៦-Φ ១៨ ២០-Φ ១៨ 4/0-M8*1 68
FUN 1200 20 00 CC LM ៩៨៤ ១០១២ ១០៥៥ ១១៩៨ ១១៧០ ១១៣៣ 56 46 12 46 12 ១៦-Φ ១៨ ២០-Φ ១៨ 4/0-M8*1 62
90-32 1055/0-06035 ១០០៥ ១០៤៥ ១០៩៣ ១៣០០ ១២៦០ ១២១៧ 90 71 21 71 21 ៣៦-Φ ២២ ៣៦-Φ ២២ 6/6-M8*1 ១៥៩
FUN 1300 32 00CC LM ១០០៥ ១០៤៥ ១០៩៣ ១៣០០ ១២៦០ ១២១៧ 90 71 21 71 21 ៣៦-Φ ២២ ៣៦-Φ ២២ 6/0-M10*1 ១៥៩
90-32 1255/0-06045 ១១០៥ ១១៤៥ ១១៩៣ ១៤០០ ១៣៦០ ១៣១៧ 90 71 21 71 21 ៤២-Φ ២២ ៤២-Φ ២២ 6/6-M8*1 ១៧២
FUN 1400 32 00 CC LM ១១០៥ ១១៤៥ ១១៩៣ ១៤០០ ១៣៦០ ១៣១៧ 90 71 21 71 21 ៤២-Φ ២២ ៤២-Φ ២២ 6/0-M10*1 ១៧២
90-32 1355/0-06055 ១២០៥ ១២៤៥ ១២៩៣ ១៥០០ ១៤៦០ ១៤១៧ 90 71 21 71 21 ៤២-Φ ២២ ៤២-Φ ២២ 6/6-M8*1 ១៨៦
FUN 1500 32 00 CC LM ១២០៥ ១២៤៥ ១២៩៣ ១៥០០ ១៤៦០ ១៤១៧ 90 71 21 71 21 ៤២-Φ ២២ ៤២-Φ ២២ 6/0-M10*1 ១៨៦
123>> ទំព័រ 1/3