ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

ទិសដៅតែមួយ Thrust Ball Bearings
ការកំណត់ វិមាត្រ (មម) ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន
លេខកូដ ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ d D T D1 d1 r នាទី R A D2 D3 C T1 ឌីនCa KN ស្ថិតិ។Coa KN
៥១១០០ 10 24 9 11 24 ០.៣ 10 14
៥១២០០ 10 26 11 12 26 ០.៦ ១២.៧ 17
៥៣២០០ 10 26 ១១.៦ 12 26 ០.៦ 22 ៨.៥ ១២.៧ 17
៥៣២០០ U200 10 26 ១១.៦ 12 26 ០.៦ 22 ៨.៥ 18 28 ៣.៥ 13 ១២.៧ 17
៥១១០១ 12 26 9 13 26 ០.៣ ១០.៤ ១៥.៣
៥១២០១ 12 28 11 14 28 ០.៦ ១៣.២ 19
៥៣២០១ 12 28 ១១.៤ 14 28 ០.៦ 25 ១១.៥ ១៣.២ 19
៥៣២០១ U201 12 28 ១១.៤ 14 28 ០.៦ 25 ១១.៥ 20 30 ៣.៥ 13 ១៣.២ 19
៥១១០២ 15 28 9 16 28 ០.៣ ១០.៦ ១៦.៦
៥១២០២ 15 32 12 17 32 ០.៦ ១៦.៦ 25
៥៣២០២ 15 32 ១៣.៣ 17 32 ០.៦ 28 12 ១៦.៦ 25
៥៣២០២ U202 15 32 ១៣.៣ 17 32 ០.៦ 28 12 24 35 4 15 ១៦.៦ 25
៥១១០៣ 17 30 9 18 30 ០.៣ ១១.៤ ១៩.៦
៥១២០៣ 17 35 12 19 35 ០.៦ ១៧.៣ ២៧.៥
៥៣២០៣ 17 35 ១៣.២ 19 35 ០.៦ 32 16 ១៧.៣ ២៧.៥
៥៣២០៣ U203 17 35 ១៣.២ 19 35 ០.៦ 32 16 26 38 4 15 ១៧.៣ ២៧.៥
៥១១០៤ 20 35 10 21 35 ០.៣ 15 ២៦.៥
៥១២០៤ 20 40 14 22 40 ០.៦ ២២.៤ ៣៧.៥
៥៣២០៤ 20 40 ១៤.៧ 22 40 ០.៦ 36 18 ២២.៤ ៣៧.៥
៥៣២០៤ U204 20 40 ១៤.៧ 22 40 ០.៦ 36 18 30 42 5 17 ២២.៤ ៣៧.៥
៥១១០៥ 25 42 11 26 42 ០.៦ 18 ៣៥.៥
៥១២០៥ 25 47 15 27 47 ០.៦ 28 50
៥៣២០៥ 25 47 ១៦.៧ 27 47 ០.៦ 40 19 28 50
៥៣២០៥ U205 25 47 ១៦.៧ 27 47 ០.៦ 40 19 36 50 ៥.៥ 19 28 50
៥១៣០៥ 25 52 18 27 52 1 ៣៤.៥ 55
៥៣៣០៥ 25 52 ១៩.៨ 27 52 1 45 21 ៣៤.៥ 55
៥៣៣០៥ U305 25 52 ១៩.៨ 27 52 1 45 21 38 55 6 22 ៣៤.៥ 55
៥១៤០៥ 25 60 24 27 60 1 ៤៥.៥ 67
៥១១០៦ 30 47 11 32 47 ០.៦ 19 40
៥១២០៦ 30 52 16 32 52 ០.៦ 25 ៤៦.៥
៥៣២០៦ 30 52 ១៧.៨ 32 52 ០.៦ 45 22 25 ៤៦.៥
៥៣២០៦ U206 30 52 ១៧.៨ 32 52 ០.៦ 45 22 42 55 ៥.៥ 20 25 ៤៦.៥
៥១៣០៦ 30 60 21 32 60 1 38 ៦៥.៥
៥៣៣០៦ 30 60 ២២.៦ 32 60 1 50 22 38 ៦៥.៥
៥៣៣០៦ U306 30 60 ២២.៦ 32 60 1 50 22 45 62 7 25 38 ៦៥.៥
៥១៤០៦ 30 70 28 32 70 1 ៦៩.៥ ១១២
៥១១០៧ 35 52 12 37 52 ០.៦ 20 ៤៦.៥
៥១២០៧ 35 62 18 37 62 1 ៣៥.៥ 67
៥៣២០៧ 35 62 ១៩.៩ 37 62 1 50 24 ៣៥.៥ 67
៥៣២០៧ U207 35 62 ១៩.៩ 37 62 1 50 24 48 65 7 22 ៣៥.៥ 67
៥១៣០៧ 35 68 24 37 68 1 50 88
៥៣៣០៧ 35 68 ២៥.៦ 37 68 1 56 24 50 88
៥៣៣០៧ U307 35 68 ២៥.៦ 37 68 1 56 24 52 72 ៧.៥ 28 50 88
៥១៤០៧ 35 80 32 37 80 ១.១ ៧៦.៥ ១២៧
៥១១០៨ 40 60 13 42 60 ០.៦ 27 63
៥១២០៨ 40 68 19 42 68 1 ៤៦.៥ 98
៥៣២០៨ 40 68 ២០.៣ 42 68 1 56 ២៨.៥ ៤៦.៥ 98
៥៣២០៨ U208 40 68 ២០.៣ 42 68 1 56 ២៨.៥ 55 72 7 23 ៤៦.៥ 98
៥១៣០៨ 40 78 26 42 78 1 61 ១១២
៥៣៣០៨ 40 78 ២៨.៥ 42 78 1 64 28 61 ១១២
៥៣៣០៨ U308 40 78 ២៨.៥ 42 78 1 64 28 60 82 ៨.៥ 31 61 ១១២
៥១៤០៨ 40 90 36 42 90 ១.១ ៩៦.៥ ១៧០
៥១១០៩ 45 65 14 47 65 ០.៦ 28 ៦៩.៥
៥១២០៩ 45 73 20 47 73 1 39 80
៥៣២០៩ 45 73 ២១.៣ 47 73 1 56 26 39 80
៥៣២០៩ U209 45 73 ២១.៣ 47 73 1 56 26 60 78 ៧.៥ 24 39 80
៥១៣០៩ 45 85 28 47 85 1 75 ១៤០
៥៣៣០៩ 45 85 ៣០.១ 47 85 1 64 25 75 ១៤០
៥៣៣០៩ U309 45 85 ៣០.១ 47 85 1 64 25 65 90 10 33 75 ១៤០
៥១៤០៩ 45 ១០០ 39 47 ១០០ ១.១ ១២២ ២២០
៥១១១០ 50 70 14 52 70 ០.៦ 29 75
៥១២១០ 50 78 22 52 78 1 50 ១០៦
៥៣២១០ 50 78 ២៣.៥ 52 78 1 64 ៣២.៥ 50 ១០៦
៥៣២១០ U210 50 78 ២៣.៥ 52 78 1 64 ៣២.៥ 62 82 ៧.៥ 26 50 ១០៦
៥១៣១០ 50 95 31 52 95 ១.១ ៨៦.៥ ១៧០
៥៣៣១០ 50 95 ៣៤.៣ 52 95 ១.១ 72 28 ៨៦.៥ ១៧០
៥៣៣១០ U310 50 95 ៣៤.៣ 52 95 ១.១ 72 28 72 ១០០ 11 37 ៨៦.៥ ១៧០
៥១៤១០ 50 ១១០ 43 52 ១១០ ១.៥ ១៣៧ ២៥៥
៥១១១១ 55 78 16 57 78 ០.៦ ៣០.៥ 75
៥១២១១ 55 90 25 57 90 1 61 ១៣៤
៥៣២១១ 55 90 ២៧.៣ 57 90 1 72 35 61 ១៣៤
៥៣២១១ U211 55 90 ២៧.៣ 57 90 1 72 35 72 95 9 30 61 ១៣៤
៥១៣១១ 55 ១០៥ 35 57 ១០៥ ១.១ ១០២ ២០៨
៥៣៣១១ 55 ១០៥ ៣៩.៣ 57 ១០៥ ១.១ 80 30 ១០២ ២០៨
៥៣៣១១ U311 55 ១០៥ ៣៩.៣ 57 ១០៥ ១.១ 80 30 80 ១១០ ១១.៥ 42 ១០២ ២០៨
៥១៤១១ 55 ១២០ 48 57 ១២០ ១.៥ ១៨០ ៣៦០
៥១១១២ 60 85 17 62 85 1 ៣៩.៤ ១០៦.៤
៥១២១២ 60 95 26 62 95 1 ៥៨.៩ ១៣៣
៥៣២១២ 60 95 28 62 95 1 72 ៣២.៥ ៥៨.៩ ១៣៣
៥៣២១២ U212 60 95 28 62 95 1 72 ៣២.៥ 78 ១០០ 9 31 ៥៨.៩ ១៣៣
៥១៣១២ 60 ១១០ 35 62 ១១០ ១.១ 95 ១៩៧.៦
៥៣៣១២ 60 ១១០ ៣៨.៣ 62 ១១០ ១.១ 90 41 95 ១៩៧.៦
៥៣៣១២ U312 60 ១១០ ៣៨.៣ 62 ១១០ ១.១ 90 41 85 ១១៥ ១១.៥ 42 95 ១៩៧.៦
៥១៤១២ 60 ១៣០ 51 62 ១៣០ ១.៥ ១៩០ ៣៨០
៥១១១៣ 65 90 18 67 90 1 ៣៦.១ 95
៥១២១៣ 65 ១០០ 27 67 ១០០ 1 ៦០.៨ ១៤២.៥
៥៣២១៣ 65 ១០០ ២៨.៧ 67 ១០០ 1 80 40 ៦០.៨ ១៤២.៥
៥៣២១៣ U213 65 ១០០ ២៨.៧ 67 ១០០ 1 80 40 82 ១០៥ 9 32 ៦០.៨ ១៤២.៥
៥១៣១៣ 65 ១១៥ 36 67 ១១៥ ១.១ 100.7 ២០៩
៥៣៣១៣ 65 ១១៥ ៣៩.៤ 67 ១១៥ ១.១ 90 ៣៨.៥ 100.7 ២០៩
៥៣៣១៣ U313 65 ១១៥ ៣៩.៤ 67 ១១៥ ១.១ 90 ៣៨.៥ 90 ១២០ ១២.៥ 43 100.7 ២០៩
៥១៤១៣ 65 ១៤០ 56 68 ១៤០ 2 ២០៥.២ ៤២៧.៥
៥១១១៤ 70 95 18 72 95 1 38 ១០៤.៥
៥១២១៤ 70 ១០៥ 27 72 ១០៥ 1 ៦២.២ ១៥២
៥៣២១៤ 70 ១០៥ ២៨.៨ 72 ១០៥ 1 80 38 ៦២.២ ១៥២
៥៣២១៤ U214 70 ១០៥ ២៨.៨ 72 ១០៥ 1 80 38 88 ១១០ 9 32 ៦២.២ ១៥២
៥១៣១៤ 70 ១២៥ 40 72 ១២៥ ១.១ ១២៧.៣ ២៧៥.៥
៥៣៣១៤ 70 ១២៥ ៤៤.២ 72 ១២៥ ១.១ ១០០ 43 ១២៧.៣ ២៧៥.៥
៥៣៣១៤ U314 70 ១២៥ ៤៤.២ 72 ១២៥ ១.១ ១០០ 43 98 ១៣០ 13 48 ១២៧.៣ ២៧៥.៥
៥១៤១៤ 70 ១៥០ 60 73 ១៥០ 2 224.2 ៤៧៥
៥១១១៥ 75 ១០០ 19 77 ១០០ 1 ៤១.៨ ១១៥.៩
៥១២១៥ 75 ១១០ 27 77 ១១០ 1 ៦៣.៧ ១៦១.៥
៥៣២១៥ 75 ១១០ ២៨.៣ 77 ១១០ 1 90 49 ៦៣.៧ ១៦១.៥
៥៣២១៥ U215 75 ១១០ ២៨.៣ 77 ១១០ 1 90 49 92 ១១៥ ៩.៥ 32 ៦៣.៧ ១៦១.៥
៥១៣១៥ 75 ១៣៥ 44 77 ១៣៥ ១.៥ ១៥៤.៩ ៣៤២
៥៣៣១៥ 75 ១៣៥ ៤៨.១ 77 ១៣៥ ១.៥ ១០០ 37 ១៥៤.៩ ៣៤២
៥៣៣១៥ U315 75 ១៣៥ ៤៨.១ 77 ១៣៥ ១.៥ ១០០ 37 ១០៥ ១៤០ 15 52 ១៥៤.៩ ៣៤២
៥១៤១៥ 75 ១៦០ 65 78 ១៦០ 2 ២៣៧.៥ ៥៣២
៥១១១៦ 80 ១០៥ 19 82 ១០៥ 1 ៤២.៨ ១២២.៦
៥១២១៦ 80 ១១៥ 28 82 ១១៥ 1 ៧១.៣ ១៨០.៥
៥៣២១៦ 80 ១១៥ ២៩.៥ 82 ១១៥ 1 90 46 ៧១.៣ ១៨០.៥
៥៣២១៦ U216 80 ១១៥ ២៩.៥ 82 ១១៥ 1 90 46 98 ១២០ 10 33 ៧១.៣ ១៨០.៥
៥១៣១៦ 80 ១៤០ 44 82 ១៤០ ១.៥ ១៥២ ៣៤២
៥៣៣១៦ 80 ១៤០ ៤៧.៦ 82 ១៤០ ១.៥ ១១២ 50 ១៥២ ៣៤២
៥៣៣១៦ U316 80 ១៤០ ៤៧.៦ 82 ១៤០ ១.៥ ១១២ 50 ១១០ ១៤៥ 15 52 ១៥២ ៣៤២
៥១៤១៦ 80 ១៧០ 68 83 ១៧០ ២.១ ២៥៦.៥ ៥៨៩
៥១១១៧ 85 ១១០ 19 87 ១១០ 1 ៤៣.២ ១២៧.៣
៥១២១៧ 85 ១២៥ 31 88 ១២៥ 1 ៩៣.១ ២៣៧.៥
៥៣២១៧ 85 ១២៥ ៣៣.១ 88 ១២៥ 1 ១០០ 52 ៩៣.១ ២៣៧.៥
៥៣២១៧ U217 85 ១២៥ ៣៣.១ 88 ១២៥ 1 ១០០ 52 ១០៥ ១៣០ 11 37 ៩៣.១ ២៣៧.៥
៥១៣១៧ 85 ១៥០ 49 88 ១៥០ ១.៥ ១៧៦.៧ ៣៩៤.៣
៥៣៣១៧ 85 ១៥០ ៥៣.១ 88 ១៥០ ១.៥ ១១២ 43 ១៧៦.៧ ៣៩៤.៣
៥៣៣១៧ U317 85 ១៥០ ៥៣.១ 88 ១៥០ ១.៥ ១១២ 43 ១១៥ ១៥៥ ១៧.៥ 58 ១៧៦.៧ ៣៩៤.៣
៥១៤១៧ 85 ១៨០ 72 88 ១៧៧ ២.១ ២៧៥.៥ ៦៤៦
៥១១១៨ 90 ១២០ 22 92 ១២០ 1 ៤៣.២ ១៣៣
៥១២១៨ 90 ១៣៥ 35 93 ១៣៥ ១.១ ១១២.១ ២៨៥
៥៣២១៨ 90 ១៣៥ ៣៨.៥ 93 ១៣៥ ១.១ ១០០ 45 ១១២.១ ២៨៥
៥៣២១៨ U218 90 ១៣៥ ៣៨.៥ 93 ១៣៥ ១.១ ១០០ 45 ១១០ ១៤០ ១៣.៥ 42 ១១២.១ ២៨៥
៥១៣១៨ 90 ១៥៥ 50 93 ១៥៥ ១.៥ ១៨៣.៤ ៤៣២.៣
៥៣៣១៨ 90 ១៥៥ ៥៤.៦ 93 ១៥៥ ១.៥ ១១២ 40 ១៨៣.៤ ៤៣២.៣
៥៣៣១៨ U318 90 ១៥៥ ៥៤.៦ 93 ១៥៥ ១.៥ ១១២ 40 ១២០ ១៦០ 18 59 ១៨៣.៤ ៤៣២.៣
៥១៤១៨ 90 ១៩០ 77 93 ១៨៧ ២.១ ២៨៩.៨ ៧១២.៥
៥១១២០ ១០០ ១៣៥ 25 ១០២ ១៣៥ 1 ៧៦.៥ ២៤៣
៥១២២០ ១០០ ១៥០ 38 ១០៣ ១៥០ ១.១ ១១៤.៣ ២៩២.៥
៥៣២២០ ១០០ ១៥០ ៤០.៩ ១០៣ ១៥០ ១.១ ១១២ 52 ១០៩.៨ ២៨៨
៥៣២២០ U220 ១០០ ១៥០ ៤០.៩ ១០៣ ១៥០ ១.១ ១១២ 52 ១២៥ ១៥៥ 14 45 ១០៩.៨ ២៨៨
៥១៣២០ ១០០ ១៧០ 55 ១០៣ ១៧០ ១.៥ ២១៦ ៥២៦.៥
៥៣៣២០ ១០០ ១៧០ ៥៩.២ ១០៣ ១៧០ ១.៥ ១២៥ 46 ២១៦ ៥២៦.៥
៥៣៣២០ U320 ១០០ ១៧០ ៥៩.២ ១០៣ ១៧០ ១.៥ ១២៥ 46 ១៣៥ ១៧៥ 18 64 ២១៦ ៥២៦.៥
៥១៤២០ ១០០ ២១០ 85 ១០៣ ២០៥ 3 ៣២៨.៥ ៨៦៨.៥
៥១១២២ ១១០ ១៤៥ 25 ១១២ ១៤៥ 1 ៧៧.៩ ២៦១
៥១២២២ ១១០ ១៦០ 38 ១១៣ ១៦០ ១.១ ១២០.៦ ៣២៨.៥
៥៣២២២ ១១០ ១៦០ ៤០.២ ១១៣ ១៦០ ១.១ ១២៥ 65 ១២០.៦ ៣២៨.៥
៥៣២២២ U222 ១១០ ១៦០ ៤០.២ ១១៣ ១៦០ ១.១ ១២៥ 65 ១៣៥ ១៦៥ 14 45 ១២០.៦ ៣២៨.៥
៥១៣២២ ១១០ ១៩០ 63 ១១៣ ១៨៧ 2 ២៥២ ៦៧៥
៥៣៣២២ ១១០ ១៩០ ៦៧.២ ១១៣ ១៨៧ 2 ១៤០ 51 ២៥២ ៦៧៥
៥៣៣២២ U322 ១១០ ១៩០ ៦៧.២ ១១៣ ១៨៧ 2 ១៤០ 51 ១៥០ ១៩៥ ២០.៥ 72 ២៥២ ៦៧៥
៥១៤២២ ១១០ ២៣០ 95 ១១៣ ២២៥ 3 ៣៧៣.៥ ១០២៦
៥១១២៤ ១២០ ១៥៥ 25 ១២២ ១៥៥ 1 81 ២៧៩
៥១២២៤ ១២០ ១៧០ 39 ១២៣ ១៧០ ១.១ ១២០.៦ ៣៥១
៥៣២២៤ ១២០ ១៧០ ៤០.៨ ១២៣ ១៧០ ១.១ ១២៥ 61 ១២០.៦ ៣៥១
៥៣២២៤ U224 ១២០ ១៧០ ៤០.៨ ១២៣ ១៧០ ១.១ ១២៥ 61 ១៤៥ ១៧៥ 15 46 ១២០.៦ ៣៥១
៥១៣២៤ ១២០ ២១០ 70 ១២៣ ២០៥ ២.១ ២៩២.៥ ៨២៣.៥
៥៣៣២៤ ១២០ ២១០ ៧៤.១ ១២៣ ២០៥ ២.១ ១៦០ 63 ២៩២.៥ ៨២៣.៥
៥៣៣២៤ U324 ១២០ ២១០ ៧៤.១ ១២៣ ២០៥ ២.១ ១៦០ 63 ១៦៥ ២២០ 22 80 ២៩២.៥ ៨២៣.៥
៥១៤២៤ ១២០ ២៥០ ១០២ ១២៣ ២៤៥ 4 ៣៨២.៥ ១០៩៨
៥១១២៦ ១៣០ ១៧០ 30 ១៣២ ១៧០ 1 - - - 100.8 ៣៥១
៥១២២៦ ១៣០ ១៩០ 45 ១៣៣ ១៨៧ ១.៥ - - - ១៦៤.៧ ៤៨៦
៥៣២២៦ ១៣០ ១៩០ ៤៧.៩ ១៣៣ ១៨៧ ១.៥ ១៤០ 67 - - - ១៦៤.៧ ៤៨៦
៥៣២២៦ U226 ១៣០ ១៩០ ៤៧.៩ ១៣៣ ១៨៧ ១.៥ ១៤០ 67 ១៦០ ១៩៥ 17 53 ១៦៤.៧ ៤៨៦
៥១៣២៦ ១៣០ ២២៥ 75 ១៣៤ ២២០ ២.១ - - - ៣២៤ ៩៥៤
៥១១២៨ ១៤០ ១៨០ 31 ១៤២ ១៧៨ 1 - - - 100.8 ៣៦០
៥១២២៨ ១៤០ ២០០ 46 ១៤៣ ១៩៧ ១.៥ - - - ១៧១ ៥១៣
៥៣២២៨ ១៤០ ២០០ ៤៨.៦ ១៤៣ ១៩៧ ១.៥ ១៦០ 87 - - - ១៧១ ៥១៣
៥៣២២៨ U228 ១៤០ ២០០ ៤៨.៦ ១៤៣ ១៩៧ ១.៥ ១៦០ 87 ១៧០ ២១០ 17 55 ១៧១ ៥១៣
៥១៣២៨ ១៤០ ២៤០ 80 ១៤៤ ២៣៥ ២.១ - - - ៣៦៤.៥ ១១២៥
៥១១៣០ ១៥០ ១៩០ 31 ១៥២ ១៨៨ 1 - - - 99 ៣៦០
៥១២៣០ ១៥០ ២១៥ 50 ១៥៣ ២១២ ១.៥ - - - ២១២.៤ ៦៦១.៥
៥៣២៣០ ១៥០ ២១៥ ៥៣.៣ ១៥៣ ២១២ ១.៥ ១៦០ 79 - - - ២១២.៤ ៦៦១.៥
៥៣២៣០ U230 ១៥០ ២១៥ ៥៣.៣ ១៥៣ ២១២ ១.៥ ១៦០ 79 ១៨០ ២២៥ ២០.៥ 60 ២១២.៤ ៦៦១.៥
៥១៣៣០ ១៥០ ២៥០ 80 ១៥៤ ២៤៥ ២.១ - - - ៣៧៣.៥ ១២០៦
៥៣៣៣០ ១៥០ ២៥០ ៨៣.៧ ១៥៤ ២៤៥ ២.១ ២០០ ៨៩.៥ - - - ៣៧៣.៥ ១២០៦
៥៣៣៣០ U330 ១៥០ ២៥០ ៨៣.៧ ១៥៤ ២៤៥ ២.១ ២០០ ៨៩.៥ ២០០ ២៦០ 26 92 ៣៧៣.៥ ១២០៦
៥១១៣២ ១៦០ ២០០ 31 ១៦២ ១៩៨ 1 - - - 100.8 ៣៨៧
៥១២៣២ ១៦០ ២២៥ 51 ១៦៣ ២២២ ១.៥ - - - ២១៦ ៦៨៨.៥
៥៣២៣២ ១៦០ ២២៥ ៥៤.៧ ១៦៣ ២២២ ១.៥ ១៦០ 74 - - - ២១៦ ៦៨៨.៥
៥៣២៣២ U232 ១៦០ ២២៥ ៥៤.៧ ១៦៣ ២២២ ១.៥ ១៦០ 74 ១៩០ ២៣៥ 21 61 ២១៦ ៦៨៨.៥
៥១៣៣២ ១៦០ ២៧០ 87 ១៦៤ ២៦៥ 3 - - - ៤១៨.៥ ១៤០៤
៥១១៣៤ ១៧០ ២១៥ 34 ១៧២ ២១៣ ១.១ - - - ១១៨.៨ ៤៥០
៥១២៣៤ ១៧០ ២៤០ 55 ១៧៣ ២៣៧ ១.៥ - - - ២៥៦.៥ ៨៣៧
៥៣២៣៤ ១៧០ ២៤០ ៥៨.៧ ១៧៣ ២៣៧ ១.៥ ១៨០ 91 - - - ២៥៦.៥ ៨៣៧
៥៣២៣៤ U234 ១៧០ ២៤០ ៥៨.៧ ១៧៣ ២៣៧ ១.៥ ១៨០ 91 ២០០ ២៥០ ២១.៥ 65 ២៥៦.៥ ៨៣៧
៥១៣៣៤ ១៧០ ២៨០ 87 ១៧៤ ២៧៥ 3 - - - ៤១៨.៥ ១៤០៤
៥១១៣៦ ១៨០ ២២៥ 34 ១៨៣ ២២២ ១.១ ១២០.៦ ៤៧៧
៥១២៣៦ ១៨០ ២៥០ 56 ១៨៣ ២៤៥ ១.៥ ២៧៤.៥ ៩៣៦
៥៣២៣៦ ១៨០ ២៥០ ៥៨.២ ១៨៣ ២៤៥ ១.៥ ២០០ ១១២ ២៧៤.៥ ៩៣៦
៥៣២៣៦ U236 ១៨០ ២៥០ ៥៨.២ ១៨៣ ២៤៥ ១.៥ ២០០ ១១២ ២១០ ២៦០ ២១.៥ 66 ២៧៤.៥ ៩៣៦
៥១៣៣៦ ១៨០ ៣០០ 95 ១៨៤ ២៩៥ 3 ៤៦៨ ១៦៤៧
៥១១៣៨ ១៩០ ២៤០ 37 ១៩៣ ២៣៧ ១.១ ១៥៣ ៥៨៩.៥
៥១២៣៨ ១៩០ ២៧០ 62 ១៩៤ ២៦៥ 2 ៣០១.៥ ១០៤៤
៥៣២៣៨ ១៩០ ២៧០ ៦៥.៧ ១៩៥ ២៦៥ 2 ២០០ 98 ៣០១.៥ ១០៤៤
៥៣២៣៨ U238 ១៩០ ២៧០ ៦៥.៧ ១៩៥ ២៦៥ 2 ២០០ 98 ២៣០ ២៨០ 23 73 ៣០១.៥ ១០៤៤
៥១៣៣៨ ១៩០ ៣២០ ១០៥ ១៩៥ ៣១៥ 4 ៥៤០ ឆ្នាំ 1980
៥១១៤០ ២០០ ២៥០ 37 ២០៣ ២៤៧ ១.១ ១៥៣ ៥៨៩.៥
៥១២៤០ ២០០ ២៨០ 62 ២០៤ ២៧៥ 2 ៣០៦ ១០៩៨
៥១៣៤០ ២០០ ៣៤០ ១១០ ២០៥ ៣៣៥ 4 ៥៥៨ ២១៦០
៥១១៤៤ ២២០ ២៧០ 37 ២២៣ ២៦៧ ១.១ ១៥៨.៤ ៦៦១.៥
៥១២៤៤ ២២០ ៣០០ 63 ២២៤ ២៩៥ 2 ៣១៩.៥ ១២០៦
៥១១៤៨ ២៤០ ៣០០ 45 ២៤៣ ២៩៧ ១.៥ ២០៨.៨ ៨៦៨.៥
៥១២៤៨ ២៤០ ៣៤០ 78 ២៤៤ ៣៣៥ ២.១ ៤១៨.៥ ១៦៧៤
៥១១៥២ ២៦០ ៣២០ 45 ២៦៣ ៣១៧ ១.៥ ២១២.៤ ៩១៨
៥១២៥២ ២៦០ ៣៦០ 79 ២៦៤ ៣៥៥ ២.១ ៤៤១ ១៨៣៦
៥១១៥៦ ២៨០ ៣៥០ 53 ២៨៣ ៣៤៧ ១.៥ ២៨៣.៥ ១២០៦
៥១២៥៦ ២៨០ ៣៨០ 80 ២៨៤ ៣៧៥ ២.១ ៤៤១ ១៩៤៤
៥១១៦០ ៣០០ ៣៨០ 62 ៣០៤ ៣៧៦ 2 ៣២៨.៥ ១៤៤០
៥១២៦០ ៣០០ ៤២០ 95 ៣០៤ ៤១៥ 3 ៥២៦.៥ ២៤៣០
៥១១៦៤ ៣២០ ៤០០ 63 ៣២៤ ៣៩៦ 2 ៣៣៧.៥ ១៥៣០
៥១២៦៤ ៣២០ ៤៤០ 95 ៣២៥ ៤៣៥ 3 ៥៤០ ២៥២០
៥១១៦៨ ៣៤០ ៤២០ 64 ៣៤៤ ៤១៦ 2 ៣៤២ ១៦២០
៥១២៦៨ ៣៤០ ៤៦០ 96 ៣៤៥ ៤៥៥ 3 ៥៥៨ ២៧៤៥
៥១១៧២ ៣៦០ ៤៤០ 65 ៣៦៤ ៤៣៦ 2 ៣៦៤.៥ 1800
៥១២៧២ ៣៦០ ៥០០ ១១០ ៣៦៥ ៤៩៥ 4 ៦៤៨ ៣២៨៥
៥១១៧៦ ៣៨០ ៤៦០ 65 ៣៨៤ ៤៥៦ 2 - - - ៣៨៧ ឆ្នាំ ២០១៦
៥១១៨០ - ៤០០ ៤៨០ 65 ៤០៤ ៤៧៦ 2 - - - ៣៩៦ ២០៨៨
៥១១៨៤ - ៤២០ ៥០០ 65 ៤២៤ ៤៩៥ 2 - - - - ៣៩៦ ២២០៥
៥១១៩២ - ៤៦០ ៥៦០ 80 ៤៦៤ ៥៥៥ ២.១ - - - - ៤៧៧ ២៧៩០
៥១១/៥០០ - ៥០០ ៦០០ 80 ៥០៥ ៥៩៥ ២.១ - - - - - ៤៩៥ ៣០១៥
៥១១/៥៣០ - ៥៣០ ៦៤០ 85 ៥៣៥ ៦៣៥ 3 - - - - - ៥៥៨ ៣៥១០
៥១១/៥៦០ - ៥៦០ ៦៧០ 85 ៥៦៥ ៦៦៥ 3 - - - - - ៥៦៧ ៣៧៣៥
12បន្ទាប់ >>> ទំព័រ 1/2