ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

សត្វខ្លាឃ្មុំសេរ៉ាមិច: សេរ៉ាមិចបញ្ចូលសត្វខ្លាឃ្មុំ
ការកំណត់ វិមាត្រម៉ោន (មម) ទម្ងន់
(គក)
d D B S C r/នាទី G ds ZrO2 ស៊ី3N4
UC201CE 12 47 31 ១២.៧ 17 ០.៦ ៤.៥ M6 x 1 ០.១៦ 0.09
UC202CE 15 47 31 ១២.៧ 17 ០.៦ ៤.៥ M6 x 1 0.15 0.08
UC203CE 17 47 31 ១២.៧ 17 ០.៦ ៤.៥ M6 x 1 ០.១៤ 0.07
UC204CE 20 47 31 ១២.៧ 17 1 ៤.៥ M6 x 1 0.12 0.07
UC205CE 25 52 ៣៤.១ ១៤.៣ ១៧ វ 1 5 M6 x 1 ០.១៧ 0.09
UC206CE 30 62 ៣៨.១ ១៥.៩ 19 1 5 M6 x 1 0.27 ០.១៤
UC207CE 35 72 ៤២.៩ ១៧.៥ 20 ១.១ 6 M8 x 1 ០.៤ 0.21
UC208CE 40 80 ៤៩.២ 19 21 ១.១ 8 M8 x 1 ០.៥៤ 0.29
UC209CE 45 85 ៤៩.២ 19 22 ១.១ 8 M8 x 1 ០.៥៧ ០.៣
UC210CE 50 90 ៥១.៦ 19 24 ១.១ 9 M10 x 1 ០.៦៤ 0.34
UC211CE 55 ១០០ ៥៥.៦ ២២.២ 25 ១.៥ 9 M10 x 1 ០.៨៩ 0.48
UC212CE 60 ១១០ ៦៥.១ ២៥.៤ 27 ១.៥ 10 M10 x 1 ១.២ ០.៦៤
UC213CE 65 ១២០ ៦៥.១ ២៥.៤ 27 ១.៥ 10 M10 x 1 ១.៥១ ០.៨
UC214CE 70 ១២៥ ៧៤.៦ ៣០.២ 29 ១.៥ 12 M12 x 1.25 ១.៦៨ ០.៨៩
UC215CE 75 ១៣០ ៧៧.៨ ៣៣.៣ 30 ១.៥ 12 M12 x 1.25 ១.៨៦ 0.99
UC216CE 80 ១៤០ ៨២.៦ ៣៣.៣ 33 2 14 M12 x 1.25 ២.១៧ ១.១៦
UC217CE 85 ១៥០ ៨៥.៧ ៣៤.១ 36 2 14 M12 x 1.25 ២.៦២ ១.៣៩
UC218CE 90 ១៦០ 96 ៣៩.៧ 37 2 14 M12 x 1.25 ៣.៣១ ១.៧៦
UC220CE ១០០ ១៨០ ១០៨ 42 41 2 14 M12 x 1.25 ៣.៤៦ ១.៨៥