ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

ស៊េរី HEX BORE
ធាតុ ប្រភេទ ទំហំកែងជើង A D Be Bi ការផ្ទុកការវាយតម្លៃ
ថាមវន្ត ឋិតិវន្ត
២០២ រៀល ៣ 1 9/16” ១៤.៣ 35 11 13 ២.១៦០ ១០០០
204KPP2 3 ១១/១៦” ១៧.៦៥៣ 47 14 20.955 ២.៩០០ ១០០០
204KRR2 1 ១១/១៦” ១៧.៦៥៣ 47 14 20.955 ២.៩០០ ១.៤១០
204KRRB2 2 ១១/១៦” ១៧.៦៥៣ 47 14 20.955 ២.៩០០ ១.៤១០
205KPP2 3 7/8” ២២.២៥ 52 15 ២៥.៤ ៣.១៥០ ១.៦១០
205KRR2 1 7/8” ២២.២៥ 52 15 ២៥.៤ ៣.១៥០ ១.៦១០
205KPPB2 4 7/8” ២២.២៥ 52 15 ២៥.៤ ៣.១៥០ ១.៦១០
205KRRB2 2 7/8” ២២.២៥ 52 15 ២៥.៤ ៣.១៥០ ១.៦១០
២០៦ រៀល ៦ 1 1” ២៥.៤២៥ 62 16 24 ៤.៣៧០ ២.៣២០
206KRRB6 2 1” ២៥.៤២៥ 62 16 24 ៤.៣៧០ ២.៣២០
G207KPPB2 4 1 1/8” ២៨.៦ 72 19 ៣៧.៦៩៤ ៥.៧៧០ ៣.១៥០
207KRRB9 2 1 1/8” ២៨.៦ 72 17 ៣៧.៦៩៤ ៥.៧៧០ ៣.១៥០
207KRRB12 2 1 1/8” ២៨.៦ 72 17 25 ៥.៧៧០ ៣.១៥០
GW208PPB22 4 1 1/4” ៣១.៨៧៧ 80 21 ៣៦.៥២ ៧.៣៤០ ៣.៦៥០
W208KRRB6 2 1 3/8” ៣៤.៩៥ 80 21 ១.៤៣៨ ៧.៣៤០ ៣.៦៥០
W208PPB16 4 1 1/4” ៣១.៧៧៥ 80 18 ៣៦.៥២ ៧.៣៤០ ៣.៦៥០
W208PP21 3 1 1/4” ៣១.៧៧៥ 80 18 ៣៦.៥២ ៧.៣៤០ ៣.៦៥០
G209KPPB2 4 1 1/2” ៣៨.១២៥ 85 19 30 ៧.៣៥០ ៤.១៥០
G5209KYYB2 1 1/2” ៣៨.១២៥ 85 30 33 ៩.៣៣០ ៧.៥៨០
209KRRB2 2 1 1/2” ៣៨.១២៥ 85 19 30 ៧.៣៥០ ៤.១៥០
210PPB20 3 1 1/4” ៣១.៨៧៧ 90 22 ៣៦.៤៥ ៩.០៧០ ៥.៦៧៥
210PP20 3 1 1/4” ៣១.៨៧៧ 90 22 ៣៦.៤៥ ៩.០៧០ ៥.៦៧៥
G210KPPB2 4 1 1/2” ៣៨.១២៥ 90 22 30 ៧.៧៨០ ៤.៦៥០
GC211-32-NLC 3 1 3/4” ៤៤.៤៧៥ ១០០ 25 ៥៧.១៥ ៩.៧៤០ ៥.៨៥០