ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

សត្វខ្លាឃ្មុំទំនាក់ទំនង Angular មានផ្លូវប្រណាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងទិសដៅនៃអ័ក្សទ្រនាប់។ដូច្នេះ សត្វខ្លាឃ្មុំគឺសមរម្យសម្រាប់បន្ទុករ៉ាឌីកាល់ និងអ័ក្សដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ បន្ទុកអ័ក្សដែលផ្ទុកបន្ទុកអ័ក្សរបស់សត្វខ្លាឃ្មុំទំនាក់ទំនងមុំកើនឡើងនៅពេលដែលមុំទំនាក់ទំនងកើនឡើង។