ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

Bearing No. វិមាត្រ (មម) ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន (KN) យោងទេ
d D C B Cr កូរ
MG20A1-1 20 65 20 15 ១៥.៩៤ ៧.៨៨
MG25A1-1T 25 70 17 17 ១៧.២២ ១១.៣៩ 80605 KT
MG25A1-2T 25 80 22 17 ១៧.២២ ១១.៣៩ 180705KT
MG25A1-4T 25 80 22 16 ១៧.២២ ១១.៣៩ 80505KT
MG25A1-8 25 80 22 16 ១៧.២២ ១១.៣៩ ៣០៨០៥
MG25A1-9M2T1 25 80 22 17 ១៧.២២ ១១.៣៩ A258022
MG25A1-19 25 ៧៤.៦ ២៥.៤ 17 ១៧.២២ ១១.៣៩
MG25A1-20 25 ៧០.២ 23 17 ១៧.២២ ១១.៣៩ 30305V
MG25A1-32 25 ៧៦.២ ២៥.៤ 17 ១៧.២២ ១១.៣៩ MG305DDMG305SZZ-3, MG305-2RS-1
MG25.4A1-1 ២៥.៤ ៧៤.៦ ២៥.៤ 17 ១៧.២២ ១១.៣៩ MG305DDA, MG305SZZ・6, MG305-2RS-2
MG30A1-3T 30 ៩១.៥ 24 19 ២៧.០ ១៥.១៩ 180706KT ។22198-22341 ។CPC30-K1014
MG30A1-17 30 ៨៨.៩ ២៥.៤ 19 ២៧.០ ១៥.១៩ MG306DD, MG306SZZ-5 ។MG306-2RS-1
MG30A1-34T 30 ៩២.៥ 24 19 ២៧.០ ១៥.១៩ 180706 KLT
MG35A1-13 35 80 25 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១ ៣០៣០៧
MG35A1-16 35 ១០១.៦ ២៨.៥៨ 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១ MG307FFA ។០៩៧៣៣៣០
MG35A1-47 35 92 ៣១.៧៥ 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១ MG207FFU> A000000206
MG35A1-89 35 ៨១.៨៦ ២៧.១ 17 ២៥.៦៧ ១៥.៣ MG207FFA ។MG207MZZ-1
MG35A1-132 35 ៩៥.៣៧៧ ២៥.៣ 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១ ២៧៨៦៧៩៩
MG35A1-178 35 ៨៨.៤ ៣១.៨៨ 17 ២៥.៦៧ ១៥.៣ MG207FFB
MG35A1-206 35 ១០២ ២៥.៤ 20 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG40A1-1M2T1 40 ១០២ ២៥.៥ 23 40.75 24.01
MG40A1-4M2T1 40 ១០៩.៧ 32 23 40.75 24.01
MG40A1-8T 40 ១០៩.៧ 32 23 40.75 24.01 180708KT
MG40A1-22 40 ១០១.៤២ ២៨.៥៧៥ 23 40.75 24.01 2801859
MG40A1-23 40 ១០២.២៤ ២៨.៥៧៥ 23 40.75 24.01 ២៨០៣៤៣៧
MG40A1-41 40 ១១៤.៩ ២៨.២១ 23 40.75 24.01 ២៩១៩៦៨
MG40A1-46 40 ១១៥ ២៨.២ 23 40.75 24.01 2803512
MG40A1-97 40 ១០៩.៧ 32 23 40.75 24.01 30708, 40MGT1002M
MG40A1-104 40 95 ២៨.៥៨ 21 ២៩.៥២ ១៨.១៤ MG208FFH
MG40A1-124 40 ១០១.៦ ២៨.៥៨ 23 40.75 24.01 MG308FFH
MG40A1-141 40 ១១៣.៩៥ ៣១.៧៥ 23 40.75 24.01 MG308FFA ។MG308SZZ-5, MG308-2RS-1
MG40A1-148 40 ១១២ 32 23 40.75 24.01
MG40A1-194 40 ១០១.៣៥ ២៨.៥៨ 21 ២៩.៥២ ១៨.១៤ MG208FFK
MG40A1-229 40 ១០៦.៦៤ ២៦.១៧ 22 40.75 24.01 ២៣១៤២៦
MG45A1-2M2T1 45 ១២៣.៥ 34 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ ២៤៦០៩-៤២១១២
MG45A1-14 45 ១១៩.៥ 29 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ MG39・5, SB091234-2RS
MG45A1-43 45 100.96 ២៨.៥ 19 ៣១.៦៧ ២០.៦៨ MG209DD
MG45A1-62 45 ១២៧.០៦ ៣១.៧៥ 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ MG309DDA ។309SZZ-4 ។MG309-2RS-1
MG45A1-70 45 ១១៩ 30 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ ៣០៣០៩
MG45A1-71 45 ១២៨.២២ ៣១.៧៥ 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ MG309DDMG309SZZ-1
MG45A1-129 45 ១២០ 32 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣
MG45A1-149M2T1 45 ១២៤ 34 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣
MG50A1-1T 50 ១៣០ 40 27 ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤ 10310HT
MG55A1-1T 55 ១១០ ៣១.៣៤ 21 ៤៣.៣៨ ២៩.២២ 80711K ។30711H
MG55A1-43 55 ១៥១.៩ ៣៨.១ 29 ៧១.៥៧ ៤៤.៧៦ MG311FFA ។MG311-2RS-1
MG55A1-51T 55 ១១៩.២ 34 25 ៤១.០២ ៣០.៨៧ 80511 KOT
MG55A1-52T 55 ១១៩.៦ 34 25 ៤១.០២ ៣០.៨៧ 80511K1T
MG55A1-53AT 55 ១២០ 34 25 ៤១.០២ ៣០.៨៧ 80511K2T
MG55A1-60T 55 ១១៨.២ 34 25 ៤១.០២ ៣០.៨៧ 80511KX1
MG55A1-65 55 ១៦៤.៣ ៣៨.១ 29 ៧១.៥៧ ៤៤.៧៦ MG311FF ។MG311SZZ-2
MG55A1-66 55 ១៥១.៨៩ ៣៨.១ 29 ៧១.៥៧ ៤៤.៧៦ MG311ZZA
MG55A1-74T 55 ១៤៩ 45 33 81.75 ៥១.៨៥ 80611K5T
MG55A1-75T 55 ១៤៩.៥ 45 33 81.75 ៥១.៨៥ 80611K6T
MG55A1-76T 55 ១៥១ 45 33 81.75 ៥១.៨៥ 80611K2T
MG55A1-77T 55 ១៦៥ 45 33 81.75 ៥១.៨៥ 80611K3T
MG60A1-5 60 ១២៦.៧ 31 22 ៤៧.៧៦ ៣២.៩៣ 40260066. 9075953-00,83A839AVCS62
MG60A1-6 60 ១៤៩.៥ 45 31 81.75 ៥១.៨៥ 83189CS28, MG32-1
MG60A1-16T 60 ១៦៥ 45 33 ៩៣.៨៧ ៦០.៤៤
MG65A1-5 65 ១៨១ 56 33 ៩៣.៨៧ ៦០.៤៤ 65BFM02G
MG65A1-11 65 ១៧៤.៥ 45 33 ៩៣.៨៧ ៦០.៤៤
MG65A1-12 65 ១៨៣.៥ 45 33 ៩៣.៨៧ ៦០.៤៤
MG70A1-2 70 ២០០ 56 35 ១០៤.១៣ ៦៨.០៤
MG75A1-13 75 ១៧៩.៥ 52 40 ១១៣.៤២ ៧៦.៩៧ 83A712C3
MG75A1-14 75 ១៨០ 45 37 ១២២.៩៤ ៨៦.៥
MG75A1-18 75 199.5 50 37 ១២២.៩៤ ៨៦.៥
MG75A1-19 75 ២០០ 57 37 ១២២.៩៤ ៨៦.៥
MG80A1-1 80 ២១៥ 60 43 ១៤៤.០ ១០៨.៤៩
MG90A1-2M1 90 224.5 58 43 ១៤៤.០ ១០៨.៤៩
MG90A1-5AM2T1 90 ២២៥ 59 43 ១២២.១៤ ៩២.៧២
MG90A1-6M1 90 ២៤៤.១៥ 68 43 ១២២.១៤ ៩២.៧២
MG90A1-7AM2T1 90 ២២៣ 59 43 ១២២.១៤ ៩២.៧២ ៨៣A០៤៦
MG100A1-4M1 ១០០ ២៥០ 65 47 183.69 ១៥៣.០៨
MG25A2-1 25 ៧៦.២ ២៥.៤ 17 ២២.៣៨ ១១.៤៩ MG305 DDB
MG25A2-11 25 ៥២.៤ 17 17 ១៤.០២ ៧.៩
MG25A2-17 25 ៦២.៤ 20 20 ២២.៣៨ ១១.៤៩ MRS948
MG28A2-1 28 ៧៨.១ 24 21 ២៦.៨៦ ១៤.១១
MG30A2-2 30 ៨៦.៣៦ ២៨.៥៨ ១៦.៦ ១៩.៤៦ ១១.៣១ MG206FFK
MG30A2-9 30 81 29 ១៦.៥៩ ១៩.៤៦ ១១.៣១ MG206FFU ។១៨៨៦
MG30A2-10 30 82 29 ១៦.៥៩ ១៩.៤៦ ១១.៣១ MG206FFUB
MG30A2-11 30 88 29 ១៦.៥៩ ១៩.៤៦ ១១.៣១ MG206FFP
MG30A2-14 30 70 22 22 ១៩.៤៦ ១១.៣១
MG30A2-17 30 78 22 22 ១៩.៤៦ ១១.៣១ MRS907, M1324011
MG35A2-21 35 101.33 ២៨.៥៨ 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១ MG307FFP
MG35A2-28 35 ៨២.២ ៣១.២ 20 ៣៣.៣៦ ១៩.២១ MG207FFWB
MG40A2-13 40 ១០៩.៦ 31 23 40.75 24.01 D581815, W-911639-05A
MG40A2-14 40 ១០៨.៦ 31 23 40.75 24.01 MG308FFAB
MG40A2-17 40 ១១២ ៣២.២៣ ២១.៦៥ ៣៥.០៧ ២៣.១៨ MG308FFUA
MG45A2-2 45 ១១៧ 40 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ 10309 ស
MG45A2-5 45 ១១៤ 35 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ 10709 ស
MG50A2-1T 50 ១២៣ 40 27 ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤ 10310RT ។៣០៥៧២៩
MG50A2-2 50 ១២៩ 40 27 ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤ MG310MMA
MG50A2-3 50 ១៣០ 40 27 ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤ MG310MMB
MG50A2-4 50 ១៣១ 40 27 ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤ MG310MMC
MG50A2-5T 50 ១២៣.៥ 40 27 ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤ 10310RT (123.5)
MG50A2-6T 50 ១២៣.៨ 40 27 ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤ 10310RT (123.8)
MG70A2-1M1 70 ២០០ 56 37 ១២២.៩៤ ៨៦.៥ 3EE-72-21250
MG70A2-2M1 70 ២០០ 56 39 ១២២.៩៤ ៨៦.៥
MG74.85A2-1M1 ៧៤.៨៥ ២០០ 57 39 ១២២.៩៤ ៨៦.៥ 290A8-27391W
MG75A2-1M1 75 ២០០ 57 39 ១២២.៩៤ ៨៦.៥ 290A8-27391
MG100A2-1M2T1 ១០០ ២០៣ 52 34 122.0 ៩៣.០ 26B0115 ស
MG100A2-4 ១០០ ២០៥ 52 34 122.0 ៩៣.០ MG220XX1 > SX2057LLU
MG24A3-1 24 ៦១.៧ 24 16 ២០.៦ ១៤.៨
MG30A3-1 30 ៨១.២៨ ២៥.៤ ១៩.៦ ១៩.៤៦ ១១.៣១ MG206FFA
MG35A3-1 35 ១០៧ 25 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A3-2 35 ៩១.៩ 32 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A3-3 35 95 30 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១ 30307V-B
MG35A3-4 35 ១០១.៣៥ ២៨.៥៨ 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១ MG307FFE
MG40A3-1T 40 ១១២.៣ 29 18 ២៩.៥២ ១៨.១៤ Y30208T
MG40A3-8 40 ១១៩.២ 34 25 40.75 24.01 ៣០៤៨៦៤
MG40A3-9T 40 ១០៩.៧ 28 23 40.75 24.01 130308KT
MG40A3-11 40 ១១២.២ 30 23 40.75 24.01 30308V
MG40A3-12 40 100.838 ២៥.៤ ១៩.៦ ២៩.៥២ ១៨.១៤ MG208FFA
MG40A3-13 40 ១១៨.៥ 28 23 40.75 24.01
MG40A3-14T 40 ១១២.៤ 29 18 ២៩.៥២ ១៨.១៤ Y30208CT
MG40A3-15T 40 ១១២.៨ 29 18 ២៩.៥២ ១៨.១៤ Y30208JT
MG40A3-16 40 ១១១ 29 18 ២៩.៥២ ១៨.១៤ Y30208CT(D=111)
MG45A3-1 45 ១១៨.៥ 26 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣
MG45A3-2T 45 ១១៨.៥ 26 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ 130309KT
MG55A3-1T 55 ១២០ 34 25 ៤១.០២ ៣០.៨៧ 80511YT ។30511K1-G
MG55A3-2T 55 ១២១.៥ 34 25 ៤១.០២ ៣០.៨៧ 80511Y1T
MG55A3-3T 55 ១២២.៥ 34 25 ៤១.០២ ៣០.៨៧ 80511Y2T
MG55A3-6T 55 ១២៣.៥ 34 25 ៤១.០២ ៣០.៨៧ 80511Y3T
MG55A3-7 55 ១២១.៥ 34 25 ៤១.០២ ៣០.៨៧ ៩៨០៨១១
MG55A3-9 55 ១១២.២៣ ៣១.៣៤ 21 ៤៣.៣៨ ២៩.២២ 30711K, 80711Y
MG55A3-10 55 ១២១.៤ 36 25 ៤១.០២ ៣០.៨៧ 30811K1
MG55A3-11T 55 ១២១ 34 25 ៤១.០២ ៣០.៨៧ 980811JT
MG55A3-12 55 ១១២.៥ 35 21 ៤៣.៣៨ ២៩.២២
MG55A3-13 55 ១២២.៥ 34 25 ៤១.០២ ៣០.៨៧ 30511K1-C
MG65A3-1 65 ១៦១ 45 33 ៩៣.៨៧ ៦០.៤៤ 80613K ។30313K
MG30A4-1M2T1 30 ៩១.៥ 24 19 ២៧.០ ១៥.១៩
MG30A4-3M2T1 30 92 24 19 ២៧.០ ១៥.១៩
MG35A4-1M2T1 35 ១០២ 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A4-5M2T1 35 ១០២.៣ 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG40A4-2T 40 ១១១.៣ 29 18 ២៩.៥២ ១៨.១៤ Y30208-N
MG40A4-5 40 ៩៥.២ 28 23 40.75 24.01
MG40A4-6 40 ១០០ 30 23 40.75 24.01
MG45A4-2 45 ១០១.២ ២៨.៣ 19 ៣១.៦៧ ២០.៦៨
MG45A4-6M2T1 45 ១១៩ 32 25 53.0 ៣២.០
MG45A4-7M2T1 45 ១១៩.៥ 29 25 53.0 ៣២.០
MG45A4-8M2T1 45 ១២០ 29 25 53.0 ៣២.០
MG45A4-15M2T1 45 ១២០ 32 25 53.0 ៣២.០
MG45A4-16 45 ១០១ 28 19 ៣១.៦៧ ២០.៦៨ SX09A52
MG50A4-2M2T1 50 ១០២ 30 ២៥.៥ ៣៥.០៧ ២៣.២
MG50A4-4M2T1 50 ១៤៣.៥ 41 27 ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤
MG50A4-5M2T1 50 ១៤៣.២ 41 27 ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤
MG55A4-2M2T1 55 ១៥១.៥ 45 29 ៧១.៥៧ ៤៤.៧៦
MG55A4-4M2T1 55 ១៥២ 45 29 ៧១.៥៧ ៤៤.៧៦
MG55A4-9 55 ១៥២ 45 29 ៧១.៥៧ ៤៤.៧៦ SK11
MG55A4-13T 55 ១១៩.២ 34 25 ៤១.០២ ៣០.៨៧ 980811 NT
MG55A4-15 55 ១៥១.៥ 45 29 ៧១.៥៧ ៤៤.៧៦
MG55A4-18T 55 ១១៨.៧ 34 25 ៤១.០២ ៣០.៨៧ 980811NX-Y
MG60A4-2 60 ១៥០ 45 31 81.75 ៥១.៨៥ MG312M
MG65A4-3M2T1 65 ១៨៣.៥ 45 33 ៩៣.៨៧ ៦០.៤៤ 10313T
MG70A4-1M1 70 ២០០ 56 35 ១០៤.១៣ ៦៨.០៤
MG80A4-1 80 ២១៥ 60 43 ១៤៤.០ ១០៨.៤៩ SX1680PX1
MG85A4-1M2T1 85 ១៦៩ 45 34 ៨៣.២១ ៦៣.៩៦
MG100A4-2 ១០០ ២០៥ 52 34 122.0 ៩៣.០
MG100A4-4M1 ១០០ ២៤៨ 64 47 183.69 ១៥៣.០៨ ៨៣B២២១
MG30A5-1M2T1 30 ៨៤.៥ 25 19 ២៧.០ ១៥.១៩
MG30A5-2 30 ៨៤.៥ 25 19 ២៧.០ ១៥.១៩ M6-845
MG30A5-3M2T1 30 92 24 19 ២៧.០ ១៥.១៩
MG35A5-1T 35 ១០២ ២៥.៥ 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១ 180707KT, 39067
MG35A5-2M2T1 35 ១០២ 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A5-4M2T1 35 ១០២.៥ 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A5-8M2T1 35 ៩៤.៥ 25 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A5-9M2T1 35 ១០៦.៥ 25 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A5-10M2T1 35 ១០៧.៧ 25 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A5-15M2T1 35 ៩៥.៧ 25 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A5-16M2T1 35 ៩៦.៧ 25 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A5-17M2T1 35 ១០៨.៧ 25 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG40A5-1 40 ១០១.៦ ២៨.៥៨ 23 40.75 24.01 MG308FFB
MG40A5-2M2T1 40 ១១៣.៨ 32 23 40.75 24.01 830065-11 ស
MG40A5-3M2T1 40 ១១៤.៣ 32 23 40.75 24.01 830065-11 M
MG40A5-4M2T1 40 ១១៤.៨ 32 23 40.75 24.01 830065-11 អិល
MG40A5-6M2T1 40 ១១៨.៥ 28 23 40.75 24.01
MG40A5-7 40 ១១៤.៣ 32 23 40.75 24.01
MG40A5-8M2T1 40 ១១៩.៧ 28 23 40.75 24.01
MG40A5-9M2T1 40 ១២០.៧ 28 23 40.75 24.01
MG45A5-3T 45 ១១៩ 29 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ 180709KT
MG45A5-5M2T1 45 ១១៩.៣ 29 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣
MG45A5-6M2T1 45 ១១៩ 29 25 ៤៨.៨ ២៩.៣ 180309KT ១១៩
MG45A5-8M2T1 45 ១១៩.៥ 29 25 ៤៨.៨ ២៩.៣ 180309KT 119.5
MG45A5-10 45 ១១៩ 29 25 ៤៨.៨ ២៩.៣
MG45A5-13M2T1 45 ១១៩.៤ 29 25 ៤៨.៨ ២៩.៣
MG50A5-1 50 ១២៣.៣ 34 27 ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤
MG60A5-4M2T1 60 ១៤៨.៥ 45 31 81.75 ៥១.៨៥
MG60A5-5M2T1 60 ១៤៩.៥ 45 31 81.75 ៥១.៨៥
MG24A6-1 24 ៧០.៥ 24 ២០.៥ ២០.៦ ១៤.៨
MG24A6-2 24 71 24 ២០.៥ ២០.៦ ១៤.៨
MG24A6-3 24 70 24 ២០.៥ ២០.៦ ១៤.៨
MG35A6-3 35 ១០៧.៨ 25 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A6-4 35 ១០៨.៧ 25 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A6-5 35 85 25 17 ២៥.៦៧ ១៥.៣
MG40A6-1 40 ១០៧.៦ 30 23 ២៥.៦ ១៨.១ 32926, 93007035
MG40A6-2 40 ១០៧.៧ 30 20 ២៥.៦ ១៨.១ 32900.93007007
MG40A6-3 40 ១២៣ ៣៣.៥ 23 ៣៥.០៧ ២៣.១៨ 33943, 94007007
MG40A6-10 40 ៩៨.៥ ២៨.៥ 22 40.75 24.01 BSW503.MM0232
MG45A6-5 45 ១២៧ ២៩.៩២ 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ ២៧៨២៧៧១
MG45A6-6 45 ១២៧.៨១ ២៩.៩២ 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ ២៩១៩៧១
MG45A6-8 45 ១១៧ 32 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ MG309YY1
MG45A6-9 45 ១១៨ 32 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ MG309YY2
MG45A6-10 45 ១១៩ 32 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ MG309YY3
MG45A6-11 45 ១២០ 32 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ MG309YY4
MG45A6-12 45 ១២៧.០៦ ៣១.៧ 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ ១៧៥១
MG45A6-13 45 ១២៧ ៣១.៥ 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣
MG45A6-16 45 ១២៦.៦២ ៣១.៧៥ 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ MG309DDA-PHOS
MG50A6-1 50 ១២៩ 34 27 ៦២.០ ៣៨.៥ MG310YY1
MG50A6-2 50 ១៣០ 34 27 ៦២.០ ៣៨.៥ MG310YY2.SX10A27LL
MG50A6-3 50 ១៣១ 34 27 ៦២.០ ៣៨.៥ MG310YY3
MG50A6-4 50 ១៣២ 34 27 ៦២.០ ៣៨.៥ MG310YY4
MG50A6-11M2T1 50 ១២៣ 34 29 ៥៦.០៤ ៣៤.២១ CG92310T ១២៣
MG50A6-12M2T1 50 ១២៣.២ 34 29 ៥៦.០៤ ៣៤.២១ CG92310T 123.2
MG50A6-13M2T1 50 ១២៣.៥ 34 29 ៥៦.០៤ ៣៤.២១ CG92310T 123.5
MG50A6-14M2T1 50 ១២៣.៨ 34 29 ៥៦.០៤ ៣៤.២១ CG92310T 123.8
MG60A6-1 60 ១៤៩ 36 31 81.75 ៥១.៨៥ MG312YY1
MG60A6-2 60 ១៥០ 36 31 81.75 ៥១.៨៥ MG312YY2
MG60A6-3 60 ១៥១ 36 31 81.75 ៥១.៨៥ MG312YY3
MG60A6-4 60 ១៥២ 36 31 81.75 ៥១.៨៥ MG312YY4
MG75A6-1M2T1 75 ២០០ 57 39 ១២២.៩៤ ៨៦.៥
MG20A7-1M1 20 ៦២.២ ២៨.៥ 15 ១៥.៩៤ ៧.៨៨ ៦៣០១៣៥
MG24A7-1 24 ៦១.៨ 24 15 ១៨.១៤ ១០.១៨ ១៤១៤
MG24A7-2 24 ៦៩.៥ 24 20 ២០.៦ ១៤.៨ ៥០២៩៨១៧១
MG24A7-5 24 71 24 20 ២០.៦ ១៤.៨ 50422699. F-239121Gr.4
MG24A7-8 24 70 26 15 ១៨.១៤ ១០.១៨ BSW653
MG24A7-9 24 ៦៩.៥ 26 15 ១៨.១៤ ១០.១៨ BSW684 ។៤០២៦១១៥២
MG28A7-5 28 ៧៥.២ 26 21 ២៦.៦៣ ១៣.៨៩ ០២៤៤១២០
MG28A7-6 28 80.5 24 21 ២៦.៦៣ ១៣.៨៩ 0047387, 40260942
MG28A7-9 28 80 24 21 ២៦.៦៣ ១៣.៨៩ ០០៤៧៣៨៦
MG28A7-10 28 ៧៩.៥ 24 21 ២៦.៦៣ ១៣.៨៩ 0047385> 26902330
MG28A7-11 28 ៧៥.២ 26 21 ២៦.៦៣ ១៣.៨៩ 50011345
MG28A7-19 28 81 24 21 ២៦.៦៣ ១៣.៨៩ 50006293
MG28A7-27 28 ៧៧.៤ 26 21 ២៦.៦៣ ១៣.៨៩ BSW704
MG33A7-1 33 ៧៥.៣ 24 ២០.៥ ១៩.៥ ១១.៦៨ 703151, R0809001
MG33A7-3 33 ៧៦.២ 24 ២០.៥ ១៩.៥ ១១.៦៨ R0809004
MG35A7-1M2T1 35 97 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A7-2M2T1 35 ៩៧.៥ 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A7-3M2T1 35 98 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A7-4M2T1 35 ១០៥ 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A7-5M2T1 35 ១០៥.៥ 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A7-6M2T1 35 ១០៦ 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A7-7M2T1 35 ១០២ 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A7-8M2T1 35 ១០២.៥ 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A7-9M2T1 35 ១០៣ 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A7-10M2T1 35 ១០៩ 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A7-11M2T1 35 ១០៩.៥ 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A7-12M2T1 35 ១១០ 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A7-13M2T1 35 94 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A7-14M2T1 35 ៩៤.៥ 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A7-15M2T1 35 95 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A7-16M2T1 35 ៩៦.៥ 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A7-17 35 ៨៨.២ 37 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១ ៦៣០១៣៣
MG35A7-26M2T1 35 97 25 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A7-30 35 ១០២.៥ 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A7-32 35 ៩៧.៥ 28 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG40A7-1M2T1 40 ១១៥ 32 23 40.75 24.01
MG40A7-2M2T1 40 ១១៥.៥ 32 23 40.75 24.01
MG40A7-3M2T1 40 ១១៦ 32 23 40.75 24.01
MG40A7-5 40 ៩៧.៥ ២៨.៥ 25 40.75 24.01 ០៤៣៤៩៣៧
MG40A7-9M2T1 40 ១២៣ 32 23 40.75 24.01
MG40A7-10M2T1 40 ១២៣.៥ 32 23 40.75 24.01
MG40A7-11M2T1 40 ១២៤ 32 23 40.75 24.01
MG40A7-14 40 99 27 23 40.75 24.01 MG308RRA
MG40A7-19 40 ១១៥ 32 23 40.75 24.01 ១៧៦៤, ៩៥០Z១២០, ០៥២៣៥៤៦
MG40A7-21 40 ៨៩.៩ 29 ២៣.៨ ២៩.៥២ ១៨.១៤ 723759, 966Z264
MG40A7-22 40 ១០១ 40 25 40.75 24.01 TRS1216 ។F0040, 630127
MG40A7-23M2T1 40 ១១៩ 27 23 40.75 24.01
MG40A7-24M2T1 40 ១១៩.៥ 27 23 40.75 24.01
MG40A7-25M2T1 40 ១២០ 27 23 40.75 24.01
MG40A7-26 40 ១០២.៥ ២៥.៥ 22 ២៩.៥២ ១៨.១៤
MG40A7-37M2T1 40 ១០៩ 23 23 40.75 24.01
MG45A7-4 45 ១១៥ 30 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣
MG45A7-7 45 ១១៧ 30 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ B-SX09B09
MG45A7-10 45 ១១៣.៨ 30 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣
MG45A7-12M2T1 45 ១១៩.៥ 32 25 ៤៨.៨ ២៩.៣០
MG45A7-14 45 ១១៤ 35 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ MG309XXX1
MG45A7-15 45 ១១៥ 35 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ MG309XXX២.978Z232
MG45A7-16 45 ១១៦ 35 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ MG309XXX៦
MG45A7-17 45 ១១៧ 40 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ MG309HH1.SX0965PX1
MG45A7-18 45 ១១៨ 40 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ MG309HH2
MG45A7-19 45 ១១៩ 40 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ MG309HH3
MG45A7-20 45 ១២៧.០៦ ៣១.៧៥ 25 ៥២.៨៦ ៣១.៨៣ MG309 DDB
MG50A7-1 50 ១២៣.៥ 40 33 ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤
MG50A7-4 50 ១២២.៥ 40 33 ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤ 139399, F-234526.10GR11
MG55A7-1M2T1 55 ១៥២ 45 29 ៧១.៥៧ ៤៤.៧៦
MG55A7-2M2T1 55 ១៥១.៥ 45 29 ៧១.៥៧ ៤៤.៧៦ 10311T
MG55A7-3 55 ១៥២ 45 29 ៧១.៥៧ ៤៤.៧៦
MG65A7-1 65 ១៣៥ 41 34 ៤៤.០ ៣៤.១៨
MG65A7-2 65 ១៣៥ 42 34 ៤៤.០ ៣៤.១៨
MG65A7-4M2T1 65 ១៨៣.៥ 45 33 ៩៣.៨៧ ៦០.៤៤ 10313T 183.5
MG65A7-5M2T1 65 ១៨៣ 45 33 ៩៣.៨៧ ៦០.៤៤ ១០៣១៣T ១៨៣
MG65A7-6M2T1 65 ១៨៤ 45 33 ៩៣.៨៧ ៦០.៤៤ 10313T 184
MG65A7-7M2T1 65 ១៨២.៥ 45 33 ៩៣.៨៧ ៦០.៤៤ 10313T 182.5
MG25A8-1 25 ៧៨.៧ 25 17 ១៧.២២ ១១.៣៩
MG30A8-1 30 78 28 24 ២៧.០ ១៥.១៩ ៨៥២៧-១០១៥
MG35A8-1M2T1 35 ១០៨ 25 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A8-2M2T1 35 ១០៩.២ 25 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG40A8-3M2T1 40 ១១៨ 28 23 40.75 24.01
MG40A8-4M2T1 40 ១១៩.២ 28 23 40.75 24.01
MG40A8-5M2T1 40 ១២០.២ 28 23 40.75 24.01
MG50A8-1 50 ១២៩ 38 27 ៦១.៨៦ ៣៧.៩៤ ៥៥៦៥៣
MG25B1-1 25 ៨៨.៦ ៣០.៥ ២៥.៥ ២១.៦១ ១៥.៨៨
MG25B1-2 25 47 28 30 ១៤.១២ ២៥.៨២
MG25B1-3 25 70 26 21 ២១.៦១ ១៥.៨៨
MG30B1-2M1 30 ៧២.១ 30 24 ២៨.១ 20.0 320.2.0007, MRS1385
MG30B1-3M1 30 ៨៤.៩ 31 24 ២៨.១ 20.0 MRS1282, 209635
MG40B1-2 40 90.5 29 29 ២៦.៨ ២៣.៦
MG55B1-1 55 ១១០ 26 26 ៣១.៦ ៣២.៤ MG130ST
MG60B1-1 60 ១២៦ 31 31 55.21 ៥៣.២៧ WD312-01
MG35A9-1 35 ៩១.២៤ ៣១.៨៨ 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១ MG207FFH
MG35A9-2 35 ១១០.២៦ ៣០.២៨ 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១ MG207FFK
MG35A9-3 35 ១១១ 31 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG35A9-4 35 91 31 21 ៣៣.៣៦ ១៩.២១
MG30B2-1 30 70 27 24 ២៥.៩២ ២០.៦៦ 0088296, 0442076
MG30B2-2M1 30 ៧០.២ 24 24 ២១.៥៧ ១៦.២៤ PC21102
MG30B2-3 30 ៧៥.៦ 26 24 ២៥.៩២ ២០.៦៦ LR 5206, RL1070
MG35B2-1 35 90 27 27 ៣៣.៩៤ ២៦.៦៧ ០៩៦៨៤៣៤
MG40B2-1M1 40 ១០០ ៣៦.៥ ៣៦,៥ 60.0 ៤៣.០ PC07214
MG40B2-2 40 ១០៤.២ 43 ៣០.២ ៣៨.២ ៣០.២ TRS1220
MG45B2-1 45 ១០៩.៤ ៣៨.៥ 30 ៤៧.០ ៣៨.០ BSW799
MG50B2-1 50 ១២០ 30 30 ៤៣.៣ ៤៣.២ MRS 1700
MG60B2-1M1 60 ១៤៩.៤ ៤១.៥ ៣៦.៥ ៥៣.៧ ៥៥.៧ ៩០០-៣៤៥៤
MG28B7-1 28 70 23 ២២.៥ ១៧.៣ ១៤.៧ ០៣៦៧៤៩៥
MG28B7-2M1 28 ៦៩.៩ 23 ២២.៥ ១៧.៣ ១៤.៧ ៨៧៩៧៣០០៧
MG28B7-8M1 28 ៧៥.៣ 23 ២២.៥ ១៧.៣ ១៤.៧ ១៣២៤
MG30B7-1 30 ៧៨.២ 24 24 20.02 ១៥.៤៦ ១០៥៣០៦
MG30B7-9 30 76 24 24 ១៦.៩ ២១.៣៩ ១៧៨៧
MG30B7-17 30 ៧៥.៣ 24 ២៣.៥ ២៨.៤៩ ២០.៩៧ 0009249533
MG35B7-2 35 80.9 26 26 ២៥.៨ ២១.០៧ ០២៥១៨២៦
MG40B7-12M1 40 ៨៩.៩ 29 ២៨.៨ ៣៨.២ ៣០.២ 0009249300
MG40B7-19 40 ៨៩.៩ 29 ២៨.៨ ៣៨.២ ៣០.២ 0009249475
MG40B7-22M1 40 ៨៨.៨ 29 ២៨.៧ ៣៦.៤ ២៨.៥ LR5208-2RS-1
MG40B7-23M1 40 ៨៩.៩ 29 ២៨.៩ ៣០.០ ២២.៥ MRS1393
MG40B7-24M1 40 90.2 29 ២៨.៩ ៣០.០ ២២.៥ MRS1394 ។L0080
MG40B7-25M1 40 90.5 29 ២៨.៩ ៣០.០ ២២.៥ MRS1395,L0090
MG45B7-1 45 ១០៥.៤ 34 29 ៣៧.៩៤ ៣៣.១ ០២៨០៦៩០
MG45B7-5 45 ១០៥.៤ 34 34 ៥០.៧ ៤០.៨២ 0092723, 1761
MG45B7-6 45 ១០៥.៧ 34 34 ៥០.៧ ៤០.៨២ ០០៩២៧២៤
MG45B7-7 45 ១០៦ 34 34 ៥០.៧ ៤០.៨២ ០០៩២៧២៥
MG45B7-8M1 45 ១០៥.៤ 34 34 ៥០.៧ ៤០.៨២ 0009249480
MG45B7-9M1 45 ១០៥.៨ 34 34 ៥០.៧ ៤០.៨២ 0009249481
MG45B7-10M1 45 ១០៦.១ 34 34 ៥០.៧ ៤០.៨២ 0009249482
MG45B7-11M1 45 ១០៥.៤ 34 ៣៣.៥ ៥០.៧ ៤០.៨២
MG45B7-12M1 45 ១០៥.៨ 34 ៣៣.៥ ៥០.៧ ៤០.៨២
MG45B7-14 45 ១០៥.៤ 34 29 ៣៧.៩៤ ៣៣.១
MG45B7-17 45 ១០៥.៤ 34 ៣៣.៥ ៥០.៧ ៤០.៨២
MG45B7-18 45 ១០៥.៨ 34 ៣៣.៥ ៥០.៧ ៤០.៨២
MG50B7-1M1 50 124.25 32 ៣០.២ ៤១.០ 40.0 ៩២២៦៧៧, ៦៨១
MG50B7-2M1 50 ១២៣.៩ 32 ៣០.២ ៤១.០ 40.0 900-3456A
MG65B7-2 65 ១៣៥.១ 42 34 ៦១.៤៥ ៦២.៣ 0251817,L0130,M313DDL-1
MG65B7-5M1 65 ១៣៥.៣ 42 34 ៦១.៤៥ ៦២.៣
MG35C1-4 35 92 31 20 ៤៣.៧ ៣០.៧
MG35C1-5 35 ១១១.៥ 30 20 ៤៣.៧ ៣០.៧ ៥២០០៣៦៨៣៧
MG35C1-6 35 ១០៧.៨ ២៤.៨ 21 ៤៣.៧ ៣០.៧
MG40C1-1 40 ១១០ 32 23 ៤០.៦៦ ៣៦.៦៥ ១៨៧៩
MG40C1-4 40 ១០១ 34 25 ៤០.៦៦ ៣៦.៦៥
MG45C1-1 45 ១០២ ២៨.៥ 19 ៤០.៦៦ ៣៦.៦៥
MG45C1-2 45 100.96 28.45 19 ២៨.៧ ២៩.០ ៨៧០០០១៧៥៤
MG55C1-1T 55 ១៤៩.៥ 45 33 110.0 ៩៦.៦៩
MG55C1-2T 55 ១៤៩ 45 33 110.0 ៩៦.៦៩
MG55C1-3T 55 ១៥១ 45 33 110.0 ៩៦.៦៩ 80611K4T
MG30C2-1M1 30 78 24 22 ៣០.០ ២២.០
MG35C2-1 35 ៨៨.៥ 33 29 ៤៤.០ ៣០.៧
MG45C2-1 45 ១០១.៣ ២៨.៣ 19 ៤០.៦៦ ៣៦.៦៥ ១៧៨៥
MG90C2-1M1 90 ៤០០ 60 58 480.0 620.0 CT30658
MG90C2-2M1 90 ៤០០ 58 60 480.0 620.0
MG50C4-1 50 ១៦៣ 46 43 ៧៦.៦៥ ៦៨.៩៥ FL310DD
MG60C4-1 60 ១២៦.៨ ៣១.១២ 22 ៥៧.៤២ ៦១.៧ CX7009
MG60C4-2 60 ១២៦.៨ ៣១.២ 22 ៥៧.៤២ ៦១.៧ 9139873-01
MG65C4-1 65 ១៨៣.៥ 45 33 ៩៣.១ ៨៩.៤ ២៥៨០៨-២២២០១
MG100C4-1M11 ១០០ ២៥០ 65 47 182.0 199.0
MG40D2-1 40 ១០៣.៥ ៤៤.៥ 30 ៧៤.០៨ ៥៩.៧៦ ១៧៤៤
MG40D2-2 40 ១០៣.៥ 43 30 ៧៤.០៨ ៥៩.៧៦ ១៧៤៥
MG40D2-3 40 ១២៦.៦ 43 30 ៧៤.០៨ ៥៩.៧៦ ១៧៤៦
MG40D2-4 40 ១០៣.៥ 43 30 ៧៤.០៨ ៥៩.៧៦ ១៧៤៩
MG40D2-5 40 ១២៦.៥ 43 30 ៧៤.០៨ ៥៩.៧៦ ១៧៥០
MG55D2-1 55 ១៥៩.២៥ ៤៧.៨ ៣៨.៨ ១២២.៤៨ ៨៩.០៦ ១៧៤៨
MG55D2-2 55 ១៣៦.៨ ៤៧.៨ ៣៨.៥ ១២២.៤៨ ៨៩.០៦ ECT-01
MG55D2-3 55 ១៣៦.៨ ៤៧.៨ ៣៣.៣ 103.0 ៧៨.០ MG5211VR, 2765
MG36D1-1 36 ១០៨.៨ 28 28 ៤១.៥៥ ៥១.៣៦
MG36D1-2 36 ១០៨ 28 28 ៤១.៥៥ ៥១.៣៦
MG36D1-4 36 ១០៩.៥ 28 28 ៤៣.៨៣ ៥១.៣៧
MG40D1-1 40 ១២៤ 43 30 ៧៤.០៨ ៥៩.៧៦
MG55D1-2 55 ១៦៣.៥៨ 60 ៤៩.២ ១៣៨.២៦ ១២៩.៤ MG5311VZZA
MG55D1-4 55 ១៦៣.៥៨ ៥២.៥ ៤៩.២ ១៣៨.២៦ ១២៩.៤ MG5311VFFA
MG25E1-1 25 70.2/55 22 15 ១៤.០ ៧.៨៧
MG30E1-1 30 85 31 19 ២៦.៧ ១៤.៩
MG35E1-1 35 92 ៣១.២ 20 ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩ ១៤១៩
MG35E1-2 35 ១១១.២ 30 20 ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩ ១៤២០
MG35E1-3 35 92 ៣១.៥ 21 ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩ 88107ZZ ។CUB021
MG35E1-4 35 ៩២.២ ៣១.២ 20 ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩ MG207FFUE
MG35E1-5 35 ១១២.៧ 30 20 ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩ ១៣៣៣៣៩៧
MG35E1-6 35 ៩៨.៥ 28 20 ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩
MG35E1-7 35 ៨៩.៣ 30 17 ២៥.៦ ១៥.៥
MG35E1-8 35 ៨៨.៥ 30 20 ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩
MG40E1-1 40 ១១១.២ ៣២.២ ២១.៥ ៥៦.៣ ៣៩.០ ១៤២១
MG40E1-3 40 95 ២៨.៥៨ 21 ៤០.២ ៣០.១ MG40-95-28.5E
MG50.8E1-1 ៥០.៨ ១៣២៧ 30 25 50.0 ៣៩.០ 3C-201493
MG50.8E1-2 ៥០.៨ 126.75 33 25 50.0 ៣៩.០ 3C-688169
MG50E1-2 50 126.75 30 25 50.0 ៣៩.០
MG55E1-1 55 ១៦៣.៥៨ ៥២.៥ ៤៩.២ ១៣៨.២៦ ១២៩.៤
MG55E1-2 55 ១៦៣.៥៨ ៥២.៥ ៤៩.២ ១៣៨.២៦ ១២៩.៤ MG5311VZZA
MG55E1-3 55 ១៦៦.៥ ៥២.៥ ៤៩.២ ១៣៨.២៦ ១២៩.៤
MG55E1-4 55 ១៦៣ ៥២.៥ ៤៩.២ ១៣៨.២៦ ១២៩.៤
MG30E2-1 30 ៨៨.៥ 29 ១៦.៥៩ ២៣.០ 19.05
MG30E2-2 30 89 29 ១៦.៥៩ ២៣.០ 19.05
MG30E2-3 30 ៨៦.៧ ២៨.៦ ១៦.៦ ២៣.០ 19.05 MG206FFW
MG35E2-1 35 ១០១.៣៥ ២៨.៦ 21 ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩ MG207FFU
MG35E2-2 35 ១០១.៥ 26 20 ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩ CU3251, MK30020
MG35E2-3 35 ៩២.៥ 31 21 ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩ CFB
MG35E2-4 35 ៨២.២ ៣១.២ 20 ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩ ឆ្នាំ 1965, MG207FFWA
MG35E2-5 35 ៨៨.៨ 30 25 ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩
MG40E2-3 40 ១០២.៩ 43 30 ៥៦.៥ ៥១.៨ MG5208VFFA
MG40E2-4 40 ១២៧.៤ 43 30 ៥៦.៥ ៥១.៨ BPN
MG40E2-5 40 ១២៦.៥ 43 30 ៥៦.៥ ៥១.៨ MGEE 30814
MG40E2-6 40 ១២៧.៤ 45 30 ៥៦.៥ ៥១.៨ MG5208VFFPA
MG40E2-7 40 ១០៤ 43 30 ៥៦.៥ ៥១.៨ ២៥០៤, ៣៦៨៣១៧
MG40E2-8 40 ១០៤.៣ 41 30 ៥៦.៥ ៥១.៨ MG5208VFFQQ ។MM0423
MG40E2-9M45 40 ១១១.៦ ៣២.២ ២១.៥ ៥៦.៣ ៣៩.០ ២៥៨២, BSW763, 56039
MG40E2-11 40 ១២៦.៨ 43 30 ៥៦.៥ ៥១.៨ ៣៥៨២៤៧
MG40E2-12 40 ១០៥ 43 30 ៥៦.៥ ៥១.៨ AZL, MM0555
MG40E2-13 40 ១០៤.២ 43 30 ៥៦.៥ ៥១.៨ AZM
MG40E2-15 40 ១២៨ 43 30 ៥៦.៥ ៥១.៨ BLV
MG40E2-20 40 ១២៧.៣ 43 30 ៥៦.៥ ៥១.៨ ២៤៩៤
MG50E2-1 50 ១៦៣.៨៣ 43 ៣០.២ ៦៩.៧៣ ៦៩.៥៥ MG5210VFF
MG55E2-1 55 189.48 ៤៥.៩៧ ៣៨.៥ ៨៣.៩៧ ៨៤.០៦ MG5211VFF
MG55E2-2 55 ១៥៩.២ ៤៧.៨ ៣៨.៥ ៨៣.៩៧ ៨៤.០៦ MG5211VFFA
MG55E2-3 55 ១០០ 50 56 CMF00074
MG60E2-1 60 ២០២.១៨ ៥៤.១ ៣៦.៥ ១០៤.៤៤ ១០២.៧៩ MG5212VZZA ។A0003BS976
MG60E2-2 60 189.48 54 ៣៦.៥ ១០៤.៤៤ ១០២.៧៩ MG5212VZZ
MG60E2-3 60 ២០៥ ៥៤.១ ៣៦.៥ ១០៤.៤៤ ១០២.៧៩ MG5212VZZB
MG65E2-1 65 ១៨៨.៣ ៥២.៣ ៤៦.៨ 122.0 ១៣៦.០ MG5213VFF
MG65E2-2 65 ១៨៨ 52 47 122.0 ១៣៦.០ 1313358, MM0278
MG65E2-3 65 ១៨៨.៤ 52 47 122.0 ១៣៦.០ ១៣១៣៣៥៨
MG65E2-4 65 ១៨៨ 52 47 122.0 ១៣៦.០ ១៤២២, ៥៥៤៧៦
MG30E3-1 30 ៧៩.៥/៧៧.៧ ២៨.៥៨ ១៦.៦ ១៤.៩៧ 10.04 MG206FFH
MG30E3-2 30 ៨៦.៣៨ ២៨.៥៨ ១៦.៦ ១៤.៩៧ 10.04 MG206FFK
MG35E3-1 35 ៨៨.៦ 30 25 ៣៨.៧៤ ២៦.៩៧
MG35E3-2 35 ៨៩.២ 30 25 ៣៨.៧៤ ២៦.៩៧
MG35E3-3 35 ១០៦.៥ 25 20 ៣៨.៧៤ ២៦.៩៧
MG40E3-1 40 100.84 ២៥.៤ ១៩.៦ ៤០.២ ៣០.១ MG208FFE
MG40E3-2 40 ១០៤.១ ៤២.៥ ៣០.២ ៥៦.៥ ៥១.៨ 5208 2RS
MG40E3-3 40 ១០៣ 44 ៣០.២ ៥៦.៥ ៥១.៨ 5208ZZ
MG40E3-5 40 ១០១.៦ 35 30 ៥៦.៥ ៥១.៨ BSW574
MG40E3-6 40 ១២៦.៥ 43 30 ៥៦.៥ ៥១.៨
MG50E3-1 50 ១៤០ ៥៦.៥ 54 ១១៥.២ ៧០.៦ FA11255X
MG35E6-1 35 ១០៧.៥ 25 21 ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩
MG35E6-2 35 90 25 17 ២៥.៦ ១៥.៥ ១៨០៥០៦
MG45E6-1 45 ១០៧.២ ៣០.៥ 19 ៣១.៦៧ ២០.៦៨
MG50.8E6-1 ៥០.៨ ១២៦.២២ ៣០.៦ ២៤.២ 50.0 ៣៩.០ 3J-9904002
MG50.8E6-2 ៥០.៨ 126.99 ៣០.៦ ២៤.២ 50.0 ៣៩.០ 3J-9904001
MG100E7-1M45 ១០០ ២៥០ 68 67 330.0 580.0 D50W8-40201
MG100E7-2M45 ១០០ ២៤៩.៣ 68 67 330.0 580.0 25A80-08000 ។M250A3-40100
MG100E7-3M45 ១០០ ២៥០.៣ 68 67 330.0 580.0 G250M400-102000
MG100E7-4M45 ១០០ ២៥១ 68 67 330.0 580.0 D20MJ-13211
MG35E9-1 35 91.25 ៣១.៩ ២២.៥ ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩ MG207FFP
MG35E9-2 35 92 ៣១.៥ 21 ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩ 88107ZZ ។CUB021
MG35E9-3 35 ៩១.២ 32 20 ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩ ១៤១៨
MG35E9-4 35 ១១១ 30 20 ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩ ១៤១៧
MG35E9-5 35 ១១១ 30 20 ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩ MG207FFQ ។៤០២៦០២៧១
MG35E9-6 35 ៩១.០៣ ៣១.៨៨ 21 ៣៨.៧៤ ២៦.៧៩ MG207FFH
MG35E9-7 35 91 32 17 ២៥.៦ ១៥.៥ ១៨៥៥៣០
MG12.7N1-1 ១២.៧ ៤៧.៦ ២៥.៤ 27 ៣៨.៣ ៦០.៥ BPY, 2503-258068
MG30N1-1 30 62 20 20 ៥៥.៣ ៣៥.៤ ១៤១១
MG30N1-2M1 30 54 29 85 ៤៤.៥៧ ៦៨.៥៣ A111
MG35N1-1 35 72 29 20 ២៥.០ 52.0
MG43N1-1 43 ៩១.៨ 28 ២១.៥ ៣៥.០ ៦១.៥ TR177
MG45N1-1 45 90 32 30 ៧៥.៥ ១២១.៦ 0009249558
MG75N1-1 75 ១០៥ 30 30 124.0 ២៥៩.០ ១០១-១១៥១
MG16N2-1 16 32 24 ៦៤.០៦ 90.5 406#, Q70 B0-90351
MG17N2-1M1 17 40 20 21 ២២.២ ៣៦.២ ០៤៨១៧២៥
MG25N2-1M1 25 52 ១៩.៧ 20 ២៣.១ ៣៣.៥ ០១២២៤១២
MG25N2-2M1 25 52 24 25 ៣៩៨៨ ៦៧.៨១ 29-E10-820C
MG40N2-1 40 80 20 20 ៣៥.០ ៦១.៥ ៦៥១០១
MG50N2-1 50 90 ១៩.៨ 20 ៤៣.០ ៨៤.៥ STO 50
MG55N2-1M1 55 ១១០ ៣០.៥ 31 ៥៧.៨ 140.0
MG13R1-1M1 13 52 18 24 ២៥.៦ ៣១.៤ 310.1.0011, 2803436
MG20R1-1M1 20 57 ១៨.៥ ១៤.៨ ២០.១ ២១.០ 310.1.0012
MG22R1-1M1 22 52 ១៥.៥ ១៦.៤ ២៤.៣ ២៨.៤ ០០៤១៣៨០
MG25R1-3M1 25 62 18 ១៩.៥ ៣៦.៤ ៣៦.៧ MR35-L 1784, 55561, 70026B
MG25R1-4M1 25 52 ១៥.៥ ១៦.៥ ២៣.០ ២៦.២៦ 1413, 26601470. RL1052
MG25R1-5 25 52 ២០.៦ ២០.៦ ២៩.៤៨ ៣៦.៧៥ 70030
MG25R1-6M1 25 52 ១៥.៥ ១៦.៤ ២៤.៣ ២៨.៤ ១៤១៥
MG25R1-8M1 25 62 18 20 ៣៦.៤ ៣៦.៧ 76451-10111-71
MG25R1-9A 25 72 28 28 ៦១.០ ៦៦.០ 70077V
MG25R1-11M1 25 70 22 22 ៣៦.៤ ៣៦.៧
MG25R1-13 25 52 ១៥.៥ 14 ២៦.២ ១០.៤ 92205A
MG30R1-8M1 30 62 16 ១៦.៥ ៣១.៥៨ ៤២.០ ០០៤៧៣៧៤
MG30R1-10 30 75 23 23 ៤៧.៨ ៧៦.៣ SS15N1000-105100-G00
MG31.75R1-2M1 ៣១.៧៥ ៨២.៥ ២៥.៤ ២៥.៤ 51.0 ៦៤.០ អាហ្សូ
MG35R1-8M11 35 ៩៨.៥ 33 ២៩.៥ ៥៨.៦៩ ៨១.៣១ 29-C10-602C
MG35R1-10M1 35 ៨៤.៩ 31 24 ៦៦.៤ ៨៣.៧ 310.1.0016, MR1456
MG35R1-11 35 ៩៧.៥ 33 30 ៦៥.៤២ 90.07 ១៩៣៧, ០០៨៧៦៤១
MG35R1-12A 35 ៩៦.៥ 33 30 ៦៥.៤២ 90.07 ១៨៧២
MG35R1-15AM1 35 ៨៣.៥ 33 ២៩.៥ 60.0 ១១៦.០ RL1105
MG35R1-18A 35 ៩៧.៥ 32 30 ៦៥.៤២ 90.07 ៥៧៧០
MG35R1-24M1 35 ៧០.៤ 23 24 ៤៧.៧៥ ៧៤.៩៦ FLBR3570
MG35R1-25M11 35 ១០១.២ ២៩.៩ ២៣.៤ ៦៩.៣ ៧៣.៩
MG36R1-1M1 36 ៩៩.៣ 28 25 ៧២.៥១ ១០៧.៣ ៣៦៩៣, OB01589
MG40R1-1AM1 40 78 26 23 ៥០.៤ ៦៤.៣
MG40R1-4M1 40 ៨៨.៥ 35 ២០.៥ 90.9 ១៤១.០ 29-C10-622C
MG40R1-9 40 ១២៥.៨៥ 35 30 130.0 138.0 ០៨៧៤០, ០០០៩២៤៦២១៣
MG45R1-6M1 45 ៨៩.៥ 22 23 54.0 ៧៣.៥
MG45R1-8M1 45 ៧៣.៥ 21 18 45.0 70.1
MG50R1-1 50 90 20 18 ៦៥.៩៦ ៨២.៦៨ 92210A
MG50R1-2M1 50 ១០២ 32 ២៥.៥ ៦៦.១៦ ៨១.៨៧ A1901-55072
MG50R1-3M1 50 90 20 ១៨.៥ ៥៣.៥ 70.9 1416, RL1088, 26602960
MG50R1-6M1A 50 ១០២ 32 32 ៦៥.៩៦ ៨២.៦៨
MG50R1-7 50 ១៤០ 42 29 148.0 164.0 F7A17-10011
MG50R1-8M1A 50 ១០២ 30 25 ៦៥.៩៦ ៨២.៦៨ SX1061PX1
MG50R1-15M1 50 ១០០ 32 ២៥.៥ ៦៦.១៦ ៨១.៨៧ ១៩០១-៥៥០៧២
MG55R1-7AM1 55 ១១៥.៨ ៣៨.៥ ៣៩.៥ ៧៨.៤ ១១៧.៧
MG55R1-14M1 55 100.3 28 21 65.0 ៨៥.០
MG55R1-15A 55 97 31 29 ៧៩.០ 128.0 950Z319
MG55R1-16AM1 55 ១០៩.៨៣ 26 ២៦.៥ 80.0 137.0
MG55R1-17M1 55 ១០០ 31 31 ៦៩.៦៦ ១២០.២
MG60R1-6AM1 60 ១០៧.៥ ៣៨.១ ៣៨.១ ១០២.៤៩ ១៨២.៣
MG60R1-7AM1 60 ១១០ 28 28 ៨៤.២៩ ១៤១.៧ R60*110*28/28
MG60R1-9M1 60 ១២០ 54 50 192.0 322.0 R60X120X54/50
MG60R1-10AM1 60 ១១៣ 34 34 ៨៤.២៩ ១៤១.៧ 7E-CRG60*113*34
MG60R1-19AM1 60 ១០៥ 35 36 ១០២.៤៩ ១៨២.៣
MG62R1-1M1 62 ១១២ 36 28 ៧៦.០ ១០៣.៣ A1901-55073
MG62R1-2 62 ១១២ 36 28 ៧៦.០ ១០៣.៣
MG62R1-3M1 62 ១១២ 36 28 ៨៤.២៩ ១៤១.៧ 7E-CRG62X112X36
MG65R1-4 65 ១១៥ 36 32 ៩៨.០ ១៤៩.០ 7E-CRG65X115X36-3, BSW531
MG65R1-5M1 65 ១១៥ 36 36 ៩៨.០ ១៤៩.០
MG65R1-10M1 65 ១១៥ 36 ៣១.៧ ៨២.៥ ១៣៧.៤ MR65X115
MG65R1-11M1 65 ១១៥.៥ 36 ៣១.៧ ៨២.៥ ១៣៧.៤ MR65X115.5
MG70R1-3M1 70 ១២៩ 40 36 ១២៨.៩៤ ១៩៨.៥ 7E-CRG70X129X40
MG70R1-4M1 70 ១៨០ 81 ៨៣(៨៥) 490.0 730.0 NNUP4223
MG70R1-5M1 70 ១៨៩.៥ 55 45 150.0 ៣៦៧.០ D01L8-50101A
MG70R1-7M1 70 ១៨០ 81 ៨៣(៨៥) 490.0 730.0 MR130
MG75R1-1M1 75 ១៣០ 35 35 ៨៨.១៣ ១៤៧.៣ XR1357-1
MG75R1-2M1 75 ១៣០ 40 40 ១៣១.៣ ២៤៥.៥ XR1365-1
MG75R1-4M1 75 ១២៦.៨ 48 40 121.0 239.0 ១៩០១-៥៥០៧៤
MG75R1-5M1 75 ១២៨ 40 40 ១៣១.៣ ២៤៥.៥ 7E-CRG75X128X40-4
MG75R1-6M1 75 ១២៤ 33 33 ១៣១.៣ ២៤៥.៥ 7E-CRG75X124X33-1
MG75R1-8M1 75 ១៣០ ៤០.២ 40 ១៣១.៣ ២៤៥.៥ CRG-75X130X40.2
MG75R1-9M1 75 ១២៨ 40 40 ១១០.២ ១៩៦.៤ R75*128*40/40
MG75R1-10M1 75 ១៣០ 40 40 ១១០.២ ១៩៦.៤
MG75R1-12 75 ១៣០ 31 31 ១៧៦.០ 245.0 NUP2215EVPP-2RS
MG85R1-1AM1 85 ១៧២ 45 34 ១៨៦.១៣ 240.0 R85X172X45/34
MG85R1-2M1 85 ១៦៩ 45 34 ១៨៦.១៣ 240.0
MG90R1-1M1 90 ១៥០ 40 40 ១៣៩.៨ ២៥៥.៦
MG95R1-1 95 ២០៧ 59 56 ៣៥២.២ ៦៣៧.៦
MG100R1-1 ១០០ ២៥០ 65 47 290.0 550.0
MG110R1-1M1 ១១០ ២៩៩ 66 50 ៥១៣.៤២ ៧០៧.៧៨
MG120R1-1 ១២០ ២៤៣ 66 48 405.0 634.0 SX2453PX1
MG120R1-3 ១២០ ២២០ 64 ៦៧.៥ ៣៤៧.២ ៦៣៧.៤
MG17R2-1M1 17 40 20 21 ២៨.១៩ ៣៥.៦៩ ០៣៨៤៤០៩
MG20R2-1M1 20 47 24 25 ៧១.៤៣ ៥៥.៩១ 0384410, 2490, CM1398
MG20R2-4M1 20 ៤៧.១ 24 25 ៧១.៤៣ ៥៥.៩១
MG25R2-1 25 52 ១៥.៥ 16 ២៣.០ ២៦.៣ 404#, Q70B0-90261។95505A1 .65106, RL1018
MG25R2-2M1 25 52 24 25 ៣៩.៣ ៥២.៥ TR2552.2RS
MG25R2-4M11 25 52 ១៧.២ ១៧.២ ២៧.៨ ៣៣.២ 29-C10-773C ។SCH-29-2463
MG30R2-2M1 30 62 21 ២៣.៥ ៣៧.៥៧ ៥២.៥៨ 300750, MR1546
MG30R2-3BM11 30 ៥២.៨ 19 18 ២៧.២ ៣៩.២៦ CM1863, 29-E10-526C
MG30R2-6M1 30 62 21 ២៣.៥ ៣៧.៥៧ ៥២.៥៨
MG35R2-5M11 35 ៦០.៥ 23 20 ៤៤.៥ ៦៥.៧៩ L2100655 ។29-F10-616C
MG35R2-6M11 35 ៦០.៥ 23 20 ៤៤.៥ ៦៥.៧៩ SCH-29-2330
MG35R2-8M1 35 ៦០.៥ 22 17 ៤៤.៤៥ ៦៥.៦៨ ៦១០៩
MG35R2-9M1 35 ៦១.៨ 22 17 ៤៤.៤៥ ៦៥.៦៨ 0102.2862010
MG35R2-17 35 62 20 20 ៣៨.៦ 54.75
MG40R2-2M1 40 ១០៥.៨ 22 23 ៦៣.១៨ ៧៩.៧៧ 0384274, RL1067, 0009246927
MG40R2-3BM11 40 ៨១.៨ 21 18 ៤២.៧ ៦៥.៧ 29-E10-527C
MG40R2-4M1 40 ៧៩.៩៥ 22 ១៥.៥ 53.0 ៦៣.០ 29-C10-558C
MG40R2-5M11 40 ៧៣.៨ 25 20 ៥១.៣ ៧៤.៧ X981012, 29-C11-663C
MG40R2-6M11 40 ៧០.៨ 21 18 ៤២.៧ ៦៥.៧ 29-C10-693C
MG40R2-7M1 40 ៩១.៩៥ 22 ១៥.៥ ៦៥.៥ 60.0 ២៩-C១០-៤៥៥C^ ៧២២១
MG40R2-8M11 40 ៧៣.៨ 25 20 ៥១.៣ ៧៤.៧ 29-C10-734C
MG40R2-9M11 40 ៧៨.១ 21 18 ៤២.៧ ៦៥.៧ 29-E10-806C
MG40R2-10M11 40 70.1 21 18 ៤២.៧ ៦៥.៧ 29-C10-815C
MG45R2-3M1 45 80.5 25 17 51.08 ៨៦.៧៩ 7104, TR3369
MG45R2-4M1 45 ៨១.៨ 25 17 51.08 ៨៦.៧៩ ៨៣០៤
MG45R2-6M11 45 ៧៤.៨ 21 ១៧.២ 51.08 ៨៦.៧៩ 29-C10-772C
MG45R2-7M11 45 ៨១.៨ 25 ១៧.២ 51.08 ៨៦.៧៩ 29-C10-774C
MG50R2-1M1 50 ១១០ 30 32 ១០៨.៥ ១៧៣.៣ F-30662
MG50R2-3M11 50 90.8 27 20 ៦៤.៨៥ 92.50 L2100654.2041. 29-F10-615C
MG50R2-4 50 ១៥០ 61 63 222.0 340.0 STA50.150
MG50R2-5M11 50 90.8 27 20 ៦៤.៨៥ ៩២.៥ X981011 ។29-C11-456C
MG50R2-8T 50 ១២៣ 34 27 ៩៤.៨១ ១១៣.៣៤
MG50R2-9M1 50 ១៣០ 63 65 223.0 340.0 MR1187
MG52R2-1M1 52 ១១០.៥ 32 ២៦.១៥ ៦៥.៩៦ ៨២.៦៨ 29-C10-559C
MG55R2-1 55 ១១០ 26 26 ៨២.៥៣ ១៣៧.៤៦ 405#, Q70B0-90211
MG55R2-2M1 55 ១១០ 26 26 ៧៨.៤ ១១៧.៧ RL1093
MG55R2-3 55 ១១០ 26 ២៦.២ ៨២.៥៣ ១៣៧.៤៦
MG55R2-4M1 55 100.5 28 22 ៦៣.៩ ៨៧.៥
MG55R2-5M1 55 ១២០ 40 43 168.0 269.0 R0290/A
MG60R2-1M11 60 ១១០.៨ 32 22 ៩២.៩ ១២៩.១ C2934001 ។29-C11-664C ។BSW713
MG60R2-2M11 60 ១២៧.៨ 34 22 ៩២.៩ ១២៩.១ 29-C11-662C
MG60R2-3M11 60 ១១០.៨ 32 22 ៩២.៩ ១២៩.១ L2100689 ។SCH-29-2453
MG60R2-4M1 60 ១៥០ 73 75 315.0 ៤៩៣.០ CT30660
MG60R2-5M1 60 ១២០.៨ ៣៧.៥ ៣៧.៥ 160.0 192.0
MG60R2-6 60 ១៣៥ 42 44 168.0 239.0 DSTR60135
MG65R2-1 65 ១៨០.៣ 72 ៧៨.៦ ៣៤៦.០ 595.2 310.2.0025
MG65R2-2M1 65 ១០៨.៧ 35 27 ៨៤.៣ ១៤១.៨ NUTD65H
MG65R2-3M1 65 ១២០.៣ 27 23 ៨០.៨ 126.0 TR335
MG65R2-4M1 65 ១៣០.៤ 29 25 ៨០.៨ 126.0 TR363
MG65R2-5M1 65 ១៦០ 73 75 280.0 460.0 MR1107
MG70R2-1M1 70 ១៥០ 40 42 ២១០ 338.0 STG-15070
MG70R2-2M1 70 ១៨០ 83 85 490.0 730.0 NNTR70X180X85
MG70R2-3M1 70 ១៩០ 58 60 304.0 456.0 DSTR4136 ។G190
MG70R2-4M1 70 ១៦០ 58 60 304.0 456.0 G160
MG70R2-5M1 70 ១៥១.៥ 36 36 140.0 188.0 P20046
MG75R2-1M1 75 ១៦០ 40 42 ១៧៨.៥ 310.0 CT10398 ។OB10398
MG80R2-1M1 80 ២២០ 60 62 455.0 590.0
MG90R2-1M1 90 ១៩០ 52 54 ៣៤៧.០ 556.0 NUTR 90 190
MG100R2-1M1 ១០០ ១៨០ 63 65 ៣៨៧.០ ៦៩៣.០ SR100.180
MG110R2-1M1 ១១០ ២០០ 63 65 410.0 780.0 SR110.200
MG140R2-1M1 ១៤០ ២៥០ 76 78 630.0 1180.0 SR140.250
MG140R2-3M1 ១៤០ ៣០០ 76 78 630.0 1180.0 SR140.300
MG25R3-1M1 25 ៧០.៥ 25 20 ៣៦.៤ ៣៦.៧
MG28R3-1AM1 28 80 24 15 ៣៥.៩ ៤៤.១
MG28R3-2AM1 28 78 24 21 ៣៥.៩ ៤៤.១
MG28R3-5AM1 28 ៧៧.៥ 28 18 ៣៥.៩ ៤៤.១
MG30R3-1M1 30 76 23 19 ៤៥.៦៦ ៤៦.០ 0244095, RL1056, 50010433
MG35R3-1M1 35 88 36 31 100.0 130.0
MG40R3-1M1 40 ១០០ 33 ២៩.៥ ៩២.០៥ ១០៨.១ 0155780, 119603461, RL1096
MG45R3-1M1 45 ១២៣.៥ 34 25 ៨៥.០ 150.0
MG50R3-1 50 ១០៩.៣៥ 41 37 ១២៥.១៤ 199.37 ៥០៩៤៥
MG55R3-1 55 ១២០ 49 45 100.0 150.0
MG65R3-1AM1 65 ១៤៩ 40 40 150.0 230.0
MG25R4-1 25 62 30 34 ៥០.៦ ៧៥.៥ DIX SC050630/34
MG55R4-1 55 94 27 27 ៧៩.០ 128.0 XR0946-1
MG55R4-2 55 97 31 31 ៧៩.០ 128.0
MG55R4-3 55 ៩៦.២ 33 33 ៧៩.០ 128.0 XR1057-1
MG65R4-1 65 ១០៨.៦ 30 30 ៥៦.៤៦ 123.0 XR1152-1
MG76R4-1 ៧៦.២ ១៦៤.៥ ៣៨.៣ 29 105.0 150.0
MG28R6-1M1 28 ៧៧.២ 27 ២២.៥ ៥៤.៩៧ ៦២.៨៩ F-230177
MG33R6-1M1 33 ៧៥.២ 24 ២០.៥ ៤៤.៦ ៥៦.៣ A113
MG33R6-2M1 33 ៧៥.៦ 24 ២០.៥ ៤៤.៦ ៥៦.៣ A114
MG33R6-3M1 33 ៧៥.៩ 24 ២០.៥ ៤៤.៦ ៥៦.៣ A115
MG35R6-3 35 78 20 ២០.៥ ៤៧.៧៥ ៧៤.៩៦
MG35R6-4M1 35 ៨៨.៥ 32 32 100.0 135.0
MG35R6-5M1 35 ៨៨.៥ 35 36 100.0 135.0
MG35R6-6M1 35 78 23 24 58.0 ៩៨.៥ FLBR3578
MG36R6-1AM1 36 90.4 29 ២៣.៥ ៧៥.៩៤ ៩៣.៦៧ ឆ្នាំ 1939, MGR9029
MG40R6-1A 40 90.5 29 29 ៦៥.៣២ ៨៤.០២ ០០០៩២៤៩៤៧៧
MG40R6-2M1 40 78 24 24 70.0 80.0
MG40R6-3M1 40 ៧៩.៧ 31 31 90.9 ១៤១.០ 29-C10-623C
MG45R6-1M1 45 ១០៥.៤ 34 ៣៣.៥ ៩៥.៦៤ ១១៥.៣ 0384422,6992 105.4,0009249518
MG45R6-2M1 45 ១១៥.៥ 34 ៣៣.៥ ៩៥.៦៤ ១១៥.៣
MG45R6-3M1 45 ១១៥.៩ 34 ៣៣.៥ ៩៥.៦៤ ១១៥.៣
MG45R6-4T 45 ៨៩.៥៥ 30 ២៨.៦ ៧១.០ 128.0
MG45R6-6M1 45 ១០៥.៨ 34 ៣៣.៥ ៩៥.៦៤ ១១៥.៣ 0384423. 6992 105.8,0009249519
MG45R6-7M1 45 ១០៦.១ 34 ៣៣.៥ ៩៥.៦៤ ១១៥.៣ 0384424,6992 106,0009249520
MG45R6-8M1 45 89 30 ២៨.៥ ៧១.០ 128.0
MG45R6-9A 45 ១០៦.៣ 34 ៣៣.៩ 100.0 130.0 0009249482
MG45R6-10M1 45 ១០៥.២ 34 29 ៩៥.៦៤ ១១៥.៣
MG45R6-11M1 45 ១០៦.៥ 34 29 ៩៥.៦៤ ១១៥.៣
MG45R6-12A 45 ១២៧ ៣១.៧៥ 29 ៧៧.៨២ ៨៩.៩៨ X501RS
MG45R6-13M1 45 ១០៦.១ 34 ២៨.៥ ៩៥.៦៤ ១១៥.៣
MG50R6-1T 50 ១២៣ 34 29 ៩៤.៨១ ១១៣.៣៤ CG92310T
MG17R7-1M1 17 56 ១៩.៦ 18 ២៧.៨ 53.0 MR0577
MG25R7-1M1 25 ៧៨.២ 25 17 ៤៥.៨ ៤៩.០ ៧៨២៥
MG25R7-2M1 25 ៧៨.៥ 30 25 ៥៤.៩៧ ៦២.៨៩
MG28R7-3M1A 28 ៧៧.២ ២៥.៥ 22 ៤៧.៥ ៥៨.២ TR2952 ។PC21715
MG30R7-1M1 30 ៧៥.២ 24 20 ៥៧.១១ ៦៧.២៥ 0280718, RL1004
MG30R7-2M1 30 75.45 24 20 ៥៧.១១ ៦៧.២៥ ០២៦៣២៦៨
MG30R7-9M1 30 ៧៥.១ 24 ២០.៥ ៥៧.១១ ៦៧.២៥ ១៩៣០-៥៥៤៩៧
MG30R7-12M1 30 75 24 ១៩.៧ ៥៧.១១ ៦៧.២៥ 0034287.0009249402
MG30R7-15M1 30 ៧៦.២ 24 20 ៥៧.១១ ៦៧.២៥ 332866, 0009249514
MG30R7-16M1 30 ៧៨.២ 24 24 ៥៧.១១ ៦៧.២៥ ១០៥៣១៦
MG30R7-18M1 30 79 24 24 ៥៧.១១ ៦៧.២៥ ១០៦០៨៧
MG30R7-31 30 ៧៥.២ 24 20 ៥៧.១១ ៦៧.២៥ 0009249512
MG30R7-32 30 ៧៥.៧ 24 20 ៥៧.១១ ៦៧.២៥ 0009249513
MG30R7-40A 30 ៧៥.៩ 24 ២៣.៥ ៤៧.០ 55.0 0009249535
MG30R7-46M1 30 ៧៥.២ 24 20.75 ៥៧.១១ ៦៧.២៥ 310.1.0195
MG32R7-1M1 32 ៧៧.២ ២៥.៥ 22 ៤៤.៦ ៥៦.៣ ៣១០.១.០០០៧
MG35R7-2BT 35 ៧៨.៣ 23 21 ៤១.០ ៦៤.០ 35ZK
MG35R7-3BT 35 ៧៧.៧ 23 21 ៤១.០ ៦៤.០ 35XK
MG35R7-5T 35 ៧៨.៨ 23 21 ៤១.០ ៦៤.០ 35ZKL
MG35R7-10T 35 ៧៩.៣ 23 21 ៤១.០ ៦៤.០ ៣៥ZKL១
MG35R7-11T 35 ៧៩.៨ 23 21 ៤១.០ ៦៤.០ ៣៥ZKL២
MG36R7-2M1 36 90.2 29 ២៣.៥ ៦៣.១៨ ៧៩.៧៧ ០២៨០៦៩២, ២៤៩៨
MG36R7-6M1 36 ៨៩.៥ 29 22 ៧៥.៦៨ ៩៣.៦ 0034292, 0009249421
MG40R7-1M1 40 ៨៩.៩ 29 ២៨.៥ ៦៨.៩ ៩៨.៦៨ ០៣៨៤៤២០
MG40R7-4M1 40 90.5 29 ២៨.៥ ៦៨.៩ ៩៨.៦៨ 0384421, 0009249517
MG40R7-9M1 40 ៨៩.៩ 29 ២៨.៥ ៦៨.៩ ៩៨.៦៨ ២៤៩៦
MG40R7-12M1 40 ៨៩.៩ 29 ២៣.៨ ៤៦.១ ៧៩.៨ ៧២៣៧៥៩
MG40R7-15M1 40 90.8 29 ២៣.៨ ៤៦.១ ៧៩.៨ 723762, F-559774GR4
MG42R7-3M1 42 ១០៥ 34 ២៦.២ ៩៥.៦៤ ១១៥.៣ 0092727, 58901
MG42R7-7M1 42 ១០៥.៧ 34 28 ៩៥.៦៤ ១១៥.៣ ០១១៩៧៩៥
MG42R7-11M1 42 ១០៤.៧ 29 24 92.0 108.0 ៨៧៩៥០៩៥
MG42R7-12M1 42 ១០៥ 29 24 92.0 108.0 8794530, 0009249328
MG45R7-1BT 45 ៨៩.៦ 30 ២៨.៦ 70.0 122.0 45ZKJ
MG45R7-2BT 45 ៨៨.៨ 30 ២៨.៦ 70.0 122.0 45XK
MG45R7-3BT 45 ៨៩.១៥ 30 ២៨.៦ 70.0 122.0 45ZK
MG45R7-4M1 45 ១០៧ 26 26 ៩៥.៦៤ ១១៥.៣ ១០៥៣២៨
MG50R7-2M1 50 ១២៣.៤ 40 40 ១៣៧.៨ 170.0 MK4097
MG50R7-4M1 50 ១២៤.២ 44 30 101.0 135.0 DSTR0079
MG60R7-1 60 ១០៧.៥ 36 37 ៨៤.២៩ ១៤១.៧ ៩៤៦៥២៦២
MG65R7-1M1 65 ១២៣ 37 ៣៤.៨ 107.0 ១៨០.៥ PC13417
MG65R7-4A 65 ១៣៥.៦ 42 35 ១២៨.៩៤ ១៩៨.៥ 0009249462
MG65R7-5 65 ១២៣ 37 38 107.0 ១៨០.៥ ៩៤៦៥២៦៦
MG75R7-1M1 75 ១២៩.៣ 34 32 ១២១.៦៦ ១៨៩.២ 0092712, 0009249427
MG75R7-2M1 75 ១៣០ 34 32 ១២១.៦៦ ១៨៩.២ TR0235
MG82R7-1M1 82 ១៤៩ 42 ៤២.៧ 291.0 380.0
MG40Q1-1M2 40 80 40 28 99.0 495.0
MG45Q1-1M2 45 ១០០ 40 40 156.0 780.0
MG50Q1-1M2 50 ១០៦ 50 35 156.0 780.0
MG55Q1-1M2 55 ១២០ 70 40 245.0 ១២២០
123456>> ទំព័រ 1/15