ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

រទេះរុញបួនជួរត្រូវបានប្រើនៅក្នុងរោងម៉ាស៊ីនវិលសម្រាប់វិស័យដែក និងឧស្សាហកម្មមិនមែនជាតិដែក។សត្វខ្លាឃ្មុំទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់បន្ទុករ៉ាឌីកាល់ និងអ័ក្សខ្ពស់ ក៏ដូចជាសម្រាប់ល្បឿនលឿន និងបន្ទុកផលប៉ះពាល់ ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌជុំវិញដែលមិនអំណោយផលខ្លាំងដូចជា សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ទឹក និងការចម្លងរោគ។
សត្វខ្លាឃ្មុំ roller បួនជួរ
ការកំណត់ លេខកូដចាស់។ វិមាត្រសំខាន់ (មម)
d D T B Rsmin rsmin
៧៧៤០ ៧៧៧៤០ ២០០ ៣១០ ២០០ ២០០ 3 ២.៥
- 2077140 ២០០ ៣១០ ២៧៥ ២៧៥ 3 ២.៥
៧៧៧៤១ ៧៧៧៤១ ២០៥ ៣២០ ២០៥ ២០៥ 4 3
2077144 អ៊ី 2077144 អ៊ី ២២០ ៣៤០ ៣០៥ ៣០៥ 4 3
២០៧៧១៤៨ ២០៧៧១៤៨ ២៤០ ៣៦០ ៣១០ ៣១០ 4 3
330782A - ២៤១.៤៧៨ ៣៤៩.១៤៨ ២២៨.៦ ២២៨.៦ ១.៥ ៣.៣
៣៨០៦៥០ ៣-៧០៣ ២៥០ ៣៨៥ ២៥៥ ២៥៥ 3 3
77750Y 77750Y ២៥០ ៤៦០ ២៧០ ២៧០ 4 4
៣៨២៩៥២ ២០៧៧៩៥២ ២៦០ ៣៦០ ២៦៥ ២៦៥ 3 3
381052X2/HC ៧៧៧៥២ ២៦០ ៤០០ ២៥៥ ២៥៥ 5 5
៣៨២០៥២ - ២៦០ ៤០០ ៣៤៥ ៣៤៥ 5 4
៧៧៧៥២ ៧៧៧៥២ ២៦០ ៤៤០ ៣០០ ៣០០ 2 5
330822 ប - ២៦៦.៧ ៣៥៥.៦ ២២៨.៦ ២៣០.១៨៨ ១.៥ ៣.៣
- ៧៧៧៥៦ ២៨០ ៤២០ ២៥០ ២៥០ 5 5
៣៨១១៥៦ ១០៧៧៧៥៦ ២៨០ ៤៦០ ៣២៤ ៣២៤ 5 4
- ២០៧៧១៦០ ៣០០ ៤៦០ ៣៩០ ៣៩០ 5 4
- ២០៧៧១៦៤ ៣២០ ៤៨០ ៣៨០ ៣៨០ 5 4
- ២០៧៧៩៦៨ ៣៤០ ៤៦០ ៣១០ ៣១០ 4 4
៣៨១០៦៨ - ៣៤០ ៥២០ ៣២៥ ៣២៥ 5 4
- ៧៧៨៧២ ៣៦០ ៤៨០ ៣៧៥ ៣៧៥ 4 4
១០៧៧៧២ ១០៧៧៧៧២ ៣៦០ ៦០០ ៤២០ ៤២០ ៤.៧ ៤.៧
- ៧៧៧៧៦ ៣៨០ ៥៥០ ៣៥០ 30 5 5
- ៣០៧៧៧៧៦ ៣៨០ ៦២០ ៣៨៨ ៣៨៨ 6 6
៣៨១១៧៦ ១០៧៧៧៧៦ ៣៨០ ៦២០ ៤២០ ៤២០ 5 4
- ៧៧៧៧៩ ៣៩៥ ៥៤៥ ២៨៨.៧ ២៦៨.៧ 10 10
- ៧៧៨៨០ ៤០០ ៥៤០ ២៨០ ២៨០ ៣.៧ ៧.៥
៣៨០៦៨០ - ៤០០ ៥៤០ ៤០០ ៤០០ 5 5
៣៨១០៨០ - ៤០០ ៦០០ ៣៥៦ ៣៥៦ 5 4
៣៨០៦៨៤ - ៤២០ ៥៦០ ៤៣៧ ៤៣៧ 5 5
៣៨១១៨៤ ១០៧៧៧៨៤ ៤២០ ៧០០ ៤៨០ ៤៨០ 6 5
- ៧៧៨៨៨ ៤៤០ ៦២០ ៤៥៤ ៤៥៤ 6 6
- ៧៧៧៨៨ ៤៤០ ៦៥០ ៣៥៥ ៣៥៥ 6 6
៣៨១៩៩២ ១០៧៧៩៩២ ៤៦០ ៦២០ ៣១០ ៣១០ 4 3
- ៧៧៨៩២ ៤៦០ ៦៥០ ៤៧៤ ៤៧៤ 6 6
៣៨១១៩២ - ៤៦០ ៧៣០ ៤៤០ ៤៤០ 4 ៧.៥
- ៧៧១៩៦ ៤៨០ ៧០០ ៤២០ ៤២០ 6 5
៣៨០៦៩៨ - ៤៩០ ៦២៥ ៣៨៥ ៣៨៥ 7 4
៣៨១០/៥៣០ - ៥៣០ ៧៨០ ៤៥០ ៤៥០ 6 5
- ៧៧៩/៥៤០ ៥៤០ ៦៩០ ៤០០ ៤០០ 5 5
៣៨១៩/៥៦០ - ៥៦០ ៧៥០ ៣៦៨ ៣៦៨ 5 4
៣៨១១/៥៦០ - ៥៦០ ៩២០ ៦២០ ៦២០ ៧.៥ 6
- ៧៧៩/៦០០ ៦០០ ៨០០ ៣៦៥ ៣៦៥ 5 5
- ១០៧៧៧/៦០០ ៦០០ ៨០០ ៣៨០ ៨០០ 5 4
៣៨១០/៦០០ - ៦០០ ៨៧០ ៤៨០ ៤៨០ 6 6
- ១០៧៧៧/៦០០ ៦០០ ៩៨០ ៦៥០ ៦៥០ ៧.៥ ៧.៥
៣៨១៩/៦៣០ - ៦៣០ ៨៥០ ៤១៨ ៤១៨ 6 6
- ៧៧១/៦៣០ ៦៣០ ៩២០ ៥១៥ ៥១៥ ៧.៥ ៧.៥
៣៨១១/៦៣០ - ៦៣០ ១០៣០ ៦៧០ ៦៧០ ៧.៥ 6
- ៧៧៧/៦៤០ ៦៤០ ១០៣០ ៥៦០ ៥៦០ ៧.៥ 12
- ៧៧៧/៦៥០ ៦៥០ ១០៣០ ៥៦០ ៥៦០ ៧.៥ 12
- ១០៧៧៩/៦៧០ ៦៧០ ៩០០ ៤១២ ៤១២ 6 6
- ៧៧៩/៧១០ ៧១០ ៩០០ ៤១០ ៤១០ 3 6
- ១០៧៧៧/៧៥០ ៧៥០ ១២២០ ៨៤០ ៨៤០ ៩.៥ ៩.៥