ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

ខ្លាឃ្មុំពីរជួរគឺសមរម្យសម្រាប់បន្ទុករ៉ាឌីកាល់មធ្យម និងបន្ទុកអ័ក្សតូចក្នុងទិសដៅទាំងពីរ។ការរចនា និងមុខងាររបស់ពួកវាគឺស្រដៀងទៅនឹងកូនបាល់មួយជួរ។សត្វខ្លាឃ្មុំទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីដែលសមត្ថភាពផ្ទុករបស់ទ្រនាប់ជួរដេកតែមួយមិនគ្រប់គ្រាន់។ សត្វខ្លាឃ្មុំជួរដេកពីរមានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅដូចគ្នា និងអង្កត់ផ្ចិតទ្រនាប់ដូចគ្នាទៅនឹងសត្វខ្លាឃ្មុំជួរតែមួយ ប៉ុន្តែមានទំហំធំជាង និងមានសមត្ថភាពផ្ទុកខ្ពស់ជាងខ្លាឃ្មុំតែមួយ។ -row ball bearings នៃស៊េរី 62 និង 63 ។
ជួរពីរ
លេខខ្លាឃ្មុំ វិមាត្រសំខាន់ (មម) ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន
d D B r នាទី Cr (KN) Cor (KN)
4200 ធ 4200 2RS ធី 10 30 14 ០.៦ ៨.៦៩ ៤.៩៤
4201 ធ 4201 2RS T 12 32 14 ០.៦ ៨.៨៣៥ ៥.២៣
4202 ធ 4202 2RS ធី 15 35 14 ០.៦ ៩.៨៨ ៦.៣៧
4203 ធ 4203 2RS ​​ធី 17 40 16 ០.៦ ១៣.៨៧ ៩.០៣
4204 ធ 4204 2RS ធី 20 47 18 1 ១៧.១ 12.07
4205 ធ 4205 2RS ធី 25 52 18 1 ១៨.៣៤ ១៣.៨៧
៤២០៦ ធ 4206 2RS ធី 30 62 20 1 ២៤.៧ ១៩.៧៦
4207 ធ 4207 2RS ធ 35 72 23 ១.១ ៣០.៤ ២៤.៧
4208 ធ 4208 2RS ធ 40 80 23 ១.១ ៣២.៣ ២៨.៥
4209 ធ 4209 2RS ធី 45 85 23 ១.១ ៣៤.២ ៣១.៨៣
4210 ធ 4210 2RS ធី 50 90 23 ១.១ ៣៥.៦៣ ៣៤.៦៨
៤២១១ ធ 4211 2RS T 55 ១០០ 25 ១.៥ ៣៤.៦៨ ៤០.៨៥
4212 ធ 4212 2RS T 60 ១១០ 28 ១.៥ ៥៤.១៥ ៥៥.៥៨
4213 ធ 4213 2RS ​​ធ 65 ១២០ 31 ១.៥ ៦៣.៦៥ ៦៣.៦៥
4214 ធ 4214 2RS T 70 ១២៥ 31 ១.៥ ៦៦.០៣ ៦៩.៨៣
4215 ធ 4215 2RS ធី 75 ១៣០ 31 ១.៥ ៦៩.៨៣ 76
៤២១៦ ធ 4216 2RS ធ 80 ១៤០ 33 2 76 ៨៥.៥
៤២១៧ ធ 4217 2RS ធ 85 ១៥០ 36 2 88.35 100.7
4218 ធ 4218 2RS ធ 90 ១៦០ 40 2 ១០៦.៤ ១១៥.៩
4300 ធ 4300 2RS ធី 10 35 17 ០.៦ ១៤.៣ ៨.៩
4301 ធ 4301 2RS T 12 37 17 1.0 13 ៧.៨
4302 ធ 4302 2RS ធី 15 42 17 1 ១៣.៨៧ ៨.៦៩
4303 ធ 4303 2RS ​​ធី 17 47 19 1 ១៨.៦២ ១២.៥៤
4304 ធ 4304 2RS T 20 52 21 ១.១ ២២.០៤ ១៥.២
4305 ធ 4305 2RS ធី 25 62 24 ១.១ ២៩.៩៣ ២១.២៨
4306 ធ 4306 2RS T 30 72 27 ១.១ 38 ២៨.៩៨
4307 ធ 4307 2RS ធី 35 80 31 ១.៥ ៤៨.៤៥ ៣៦.១
4308 ធ 4308 2RS ធី 40 90 33 ១.៥ ៥៩.៨៥ ៤៥.៦
4309 ធ 4309 2RS ធី 45 ១០០ 36 ១.៥ ៦៨.៤ 57
4310 ធ 4310 2RS ធី 50 ១១០ 40 2 ៨៥.៥ ៧១.២៥
៤៣១១ ធ 4311 2RS T 55 ១២០ 43 2 ៩៨.៨ ៨៥.៥
4312 ធ 4312 2RS T 60 ១៣០ 46 ២.១ ១១៤ 100.7
4313 ធ 4313 2RS ​​ធ 65 ១៤០ 48 ២.៣ ១២៣ ១០៨
4314 ធ 4314 2RS T 70 ១៥០ 51 ២.៣ ១៣៥ ១០៨
4315 ធ 4315 2RS ធ 75 ១៦០ 55 ២.៥ ១៤២ ១២៦
4316 ធ 4316 2RS ធ 80 ១៧០ 58 3 ១៥៨ ១៣២