ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

Axial-radial bearings គឺជាសត្វខ្លាឃ្មុំអ័ក្សពីរទិសសម្រាប់ការភ្ជាប់វីសជាមួយនឹងទ្រនាប់ណែនាំរ៉ាឌីកាល់។គ្រឿងដែលត្រៀមរួចជាស្រេច និងបំពេញបន្ថែមទាំងនេះគឺរឹងខ្លាំង មានសមត្ថភាពផ្ទុកខ្ពស់ និងដំណើរការជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ជាពិសេស។ពួកវាអាចទ្រទ្រង់កម្លាំងរ៉ាឌីកាល់ កម្លាំងអ័ក្សពីទិសទាំងពីរ និងពេលលំអៀងដោយមិនមានការបោសសំអាត។
តារាងបង្វិល (ស៊េរី YRT)
YRT Slewing Bearing
ប្រភេទ BEARING វិមាត្រព្រំដែន (មម) រ៉ាឌីកាល់ និងអ័ក្សរត់ (μm)
d D H ហ ១ C D1 J J1
d ខាងលើ ទាបជាង D ខាងលើ ទាបជាង H គម្លាត
គម្លាត គម្លាត
YRT50 50 0 -0.008 ១២៦ 0 -0.011 30 ± 0.125 20 10 ១០៥ 63 ១១៦ 2
YRT80 80 0 -0.009 ១៤៦ 0 -0.011 35 ± 0.15 ២៣.៣៥ 12 ១៣០ 92 ១៣៨ 3
YRT100 ១០០ 0 -0.01 ១៨៥ 0 -0.015 38 ± 0.175 25 12 ១៦០ ១១២ ១៧០ 3
YRT120 ១២០ 0 -0.01 ២១០ 0 -0.015 40 ± 0.175 26 12 ១៨៤ ១៣៥ ១៩៥ 3
YRT150 ១៥០ 0 -0.013 ២៤០ 0 -0.015 40 ± 0.175 26 12 ២១៤ ១៦៥ ២២៥ 3
YRT180 ១៨០ 0 -0.013 ២៨០ 0 -0.018 43 ± 0.175 29 15 ២៤៤ ១៩៤ ២៦០ 4
YRT200 ២០០ 0 -0.015 ៣០០ 0 -0.018 45 ± 0.175 30 15 ២៧៤ ២១៥ ២៨៥ 4
YRT260 ២៦០ 0 -0.018 ៣៨៥ 0 -0.02 55 ±0.2 ៣៦.៥ 18 ៣៤៥ ២៨០ ៣៦៥ 6
YRT325 ៣២៥ 0 -0.023 ៤៥០ 0 -0.023 60 ±0.2 40 20 ៤១៥ ៣៤២ ៤៣០ 6
YRT395 ៣៩៥ 0 -0.023 ៥២៥ 0 -0.028 65 ±0.2 ៤២.៥ 20 ៤៨៦ ៤១៥ ៥០៥ 6
YRT460 ៤៦០ 0 -0.023 ៦០០ 0 -0.028 70 ± 0.225 46 22 ៥៦០ ៤៨២ ៥៨០ 6
YRT580 ៥៨០ 0 -0.025 ៧៥០ 0 -0.035 90 ± 0.25 60 30 ៧០០ ៦១០ ៧២០ 10
YRT650 ៦៥០ 0 -0.038 ៨៧០ 0 -0.05 ១២២ ± 0.25 78 34 ៨០០ ៦៨០ ៨៣០ 10
YRT850 ៨៥០ 0 -0.05 ១០៩៥ 0 -0.063 ១២៤ ±0.3 80.5 37 ១០១៨ ៨៩០ ១០៥៥ 12
YRT950 ៩៥០ 0 -0.05 ១២០០ 0 -0.063 ១៣២ ±0.3 86 40 ១១៣០ ៩៩០ ១១៦០ 12
YRT1030 ១០៣០ 0 -0.07 ១៣០០ 0 -0.075 ១៤៥ ± 0.5 ៩២.៥ 40 ១២១៥ ១០៧៥ ១២៥៥ 15