ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

ស៊េរីម៉ែត្រ Taper Roller Bearings
Bearing No វិមាត្រ (មម) ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន (N)
d D B C T កោណ ពែង ថាមវន្ត Cr Static Cor
r (នាទី)
៣០២០២ 15 35 11 10 ១១.៧៥ ០.៦ ០.៦ ១៤២២០ ១៣០៥០
៣០៣០២ 15 42 13 11 ១៤.២៥ 1 1 ១៩៧១០ ១៧២៨០
៣០២០៣ 17 40 12 11 ១៣.២៥ 1 1 ១៨៣៦០ ១៨១៨០
៣២២០៣ 17 40 16 14 ១៧.២៥ 1 1 ២២៨៦០ ២២១៤០
៣០៣០៣ 17 47 14 12 ១៥.២៥ 1 1 ២៧០០០ ២៤៨៤០
៣២៣០៣ 17 47 19 16 20.25 1 1 ២៧៤៥០ ៣២៣១០
32004 20 42 15 12 15 ០.៦ ០.៦ ២២៥៩០ ២៥៣៨០
៣០២០៤ 20 47 14 12 ១៥.២៥ 1 1 ២៦៥៥០ ២៧៤៥០
៣២២០៤ 20 47 18 15 ១៩.២៥ 1 1 ២៤៧៥០ ២៥២០០
៣០៣០៤ 20 52 15 13 ១៦.២៥ ១.៥ ១.៥ ៣១៥០០ ៣១៩៥០
៣២៣០៤ 20 52 21 18 ២២.២៥ ១.៥ ១.៥ ៤០៥៩០ ៤២០៣០
32005 25 47 15 ១១.៥ 15 ០.៦ ០.៦ ២៥២០០ ៣០៦០០
33005 25 47 17 14 17 ០.៦ ០.៦ ២៤៧៥០ 33300
៣០២០៥ 25 52 15 13 ១៦.២៥ 1 1 ២៨៣៥០ ៣០៣៣០
៣២២០៥ 25 52 18 16 ១៩.២៥ ១.១ ១.១ ២៩២៥០ ៣១៥០០
៣០៣០៥ 25 62 17 15 ១៨.២៥ ១.៥ ១.៥ ៤៣៣៨០ ៤២២១០
៣១៣០៥ 25 62 17 13 ១៨.២៥ ១.៥ ១.៥ ៣៥៨២០ ៣៨២៥០
៣២៣០៥ 25 62 24 20 ២៥.២៥ ១.៥ ១.៥ 55080 ៥៧៦៩០
៣២០/២៨ 28 52 16 12 16 1 1 ៣០១៥០ ៣៦០០០
32006 30 55 17 13 17 1 1 ៣៣៧៥០ ៤១៨៥០
33006 30 55 20 16 20 1 1 ៣៥៥៥០ ៥៣៥៥០
៣០២០៦ 30 62 16 14 ១៧.២៥ 1 1 ៣៩១៥០ ៤៣២០០
៣២២០៦ 30 62 20 17 ២១.២៥ 1 1 ៤៧៧០០ ៥៥៣៥០
៣០៣០៦ 30 72 19 16 20.75 ១.៥ ១.៥ ៥៣៦៤០ ៥៤០៩០
៣១៣០៦ 30 72 19 14 20.75 ១.៥ ១.៥ ៤៥៨១០ ៤៩៤១០
៣២៣០៦ 30 72 27 23 28.75 ១.៥ ១.៥ ៧៣៩៨០ ៨២៤៤០
៣២៩០៧ 35 55 14 ១១.៥ 14 ០.៦ ០.៦ ២៣៥៨០ ៣៦០០០
32007 35 62 18 14 18 1 1 ៤០០៥០ ៥១៧៥០
33007 35 62 21 17 21 1 1 41400 ៦៣៩០០
៣០២០៧ 35 72 17 15 ១៨.២៥ ១.៥ ១.៥ ៤៩០៥០ ៥៤៤៥០
៣២២០៧ 35 72 23 19 ២៤.២៥ ១.៥ ១.៥ ៦៣០០០ ៧៧៤០០
៣៣២០៧ 35 72 28 22 28 ១.៥ ១.៥ ៧៨០៣០ ៩៦៣០០
៣០៣០៧ 35 80 21 18 ២២.៧៥ 2 ១.៥ ៦៨៤០០ ៧១១០០
៣១៣០៧ 35 80 21 15 ២២.៧៥ 2 ១.៥ ៥៦៧៩០ ៦២១៩០
៣២៣០៧ 35 80 31 25 ៣២.៧៥ 2 ១.៥ ៩០៩០០ 102600
32908 40 62 15 12 15 ០.៦ ០.៦ ២៨៨០០ 41400
32008 40 68 19 ១៤.៥ 19 1 1 ៤៧២៥០ ៦៤៣៥០
33008 40 68 22 18 22 1 1 ៥៣១០០ ៧៣៨០០
៣៣១០៨ 40 75 26 ២០.៥ 26 ១.៥ ១.៥ ៦៩៧៥០ ៩១៨០០
៣០២០៨ 40 80 18 16 ១៩.៧៥ ១.៥ ១.៥ ៥៧១៥០ ៦៣៤៥០
៣២២០៨ 40 80 23 ១.៩ ២៤.៧៥ ១.៥ ១.៥ 70200 ៨២៣៥០
៣៣២០៨ 40 80 32 25 32 ១.៥ ១.៥ ៩៧២០០ ១២៥១០០
៣០៣០៨ 40 90 23 20 ២៥.២៥ 2 ១.៥ ៨១៥៤០ ៩០៩០០
៣១៣០៨ 40 90 23 17 ២៥.២៥ 2 ១.៥ ៧២៤៥០ ៨១១៨០
៣២៣០៨ 40 90 33 27 ៣៥.២៥ 2 ១.៥ 104400 ១២៥១០០
32909 45 68 15 12 15 ០.៦ ០.៦ ៣១០៥០ ៥១៣០០
32009 45 75 20 ១៥.៥ 20 1 1 ៥៣៥៥០ ៧៧៤០០
33009 45 75 24 19 24 1 1 ៥៨០៥០ ៨៩១០០
៣៣១០៩ 45 80 26 ២០.៥ 26 ១.៥ ១.៥ ៧១៥៥០ ៩៧២០០
៣០២០៩ 45 85 19 16 20.75 ១.៥ ១.៥ ៦២៥៥០ ៧៣៣៥០
៣២២០៩ 45 85 23 19 ២៤.៧៥ ១.៥ ១.៥ ៧៥១៥០ ៩១៨០០
៣៣២០៩ 45 85 32 25 32 ១.៥ ១.៥ 100800 ១៣៤១០០
៣០៣០៩ 45 ១០០ 25 22 ២៧.២៥ 2 ១.៥ 101700 ១១៥២០០
៣១៣០៩ 45 ១០០ 25 18 ២៧.២៥ 2 ១.៥ ៨៥៥៩០ ៩៦៣០០
៣២៣០៩ 45 ១០០ 36 30 ៣៨.២៥ 2 ១.៥ ១៣១៤០០ ១៦២០០០
៣២៩១០ 50 72 15 12 15 ០.៦ ០.៦ ៣១៩៥០ ៥៤៤៥០
32010 50 80 20 ១៥.៥ 20 1 1 ៥៥៨០០ ៨១៤៥០
33010 50 80 24 19 24 1 1 60300 ៩៦៣០០
៣៣១១១០ 50 85 26 20 26 ១.៥ ១.៥ ៧៦០៥០ 108000
៣០២១០ 50 90 20 17 ២១.៧៥ ១.៥ ១.៥ ៧១១០០ ៨៦៤០០
៣២២២១០ 50 90 23 19 ២៤.៧៥ ១.៥ ១.៥ ៧៩៦៥០ 99900
៣០៣១០ 50 ១១០ 27 23 ២៩.២៥ ២.៥ 2 123300 ១៣៦៨០០
៣១៣១០ 50 ១១០ 27 19 ២៩.២៥ ២.៥ 2 103500 119700
៣២៣១០ 50 ១១០ 40 33 ៤២.២៥ ២.៥ 2 158400 ១៩៨០០០
៣២៩១១ 55 80 17 14 17 1 1 ៤២៣០០ ៦៩៣០០
32011 55 90 23 ១៧.៥ 23 ១.៥ ១.៥ ៧៤២៥០ ១០៩៨០០
33011 55 90 27 21 27 ១.៥ ១.៥ ៧៧៨៥០ 126000
33111 55 95 30 23 30 ១.៥ ១.៥ 102600 ១៤៤៩០០
៣០២១១ 55 ១០០ 21 18 ២២.៧៥ 2 2 ៨៥០៥០ 101700
៣២២២១១ 55 ១០០ 25 21 26.75 2 2 99000 123300
៣០៣១១ 55 ១២០ 29 25 ៣១.៥ ២.៥ 2 133200 ១៥៣០០០
៣១៣១១ 55 ១២០ 29 21 ៣១.៥ ២.៥ 2 ១១៦១០០ 133200
៣២៣១១ 55 ១២០ 43 35 ៤៥.៥ ២.៥ 2 180000 225000
៣២៩១២ 60 85 17 14 17 1 1 ៤០៩៥០ ៦៨៤០០
32012 60 95 23 ១៧.៥ 23 ១.៥ ១.៥ ៧៧៤៩០ 114300
33012 60 95 27 21 27 ១.៥ ១.៥ ៨៣២៥០ 133200
៣៣១១២ 60 ១០០ 30 23 30 ១.៥ ១.៥ 105300 ១៤៩៤០០
៣០២១២ 60 ១១០ 22 19 ២៣.៧៥ 2 ១.៥ ៩៣៦០០ 110700
៣២២២១២ 60 ១១០ 28 24 ២៩.៧៥ 2 ១.៥ ១១៧៩០០ 150300
៣០៣១២ 60 ១៣០ 31 26 ៣៣.៥ 3 ២.៥ ១៥៥៧០០ ១៨០៩០០
៣១៣១២ 60 ១៣០ 31 22 ៣៣.៥ 3 ២.៥ ១៣៧៧០០ ១៦១១០០
៣២៣១២ 60 ១៣០ 46 37 ៤៨.៥ 3 ២.៥ 208800 265500
៣២៩១៣ 65 90 17 14 17 1 1 ៤៤៥៥០ ៧៨៣០០
32013 65 ១០០ 23 ១៧.៥ 23 ១.៥ ១.៥ ៨១០០០ 123300
33013 65 ១០០ 27 21 27 ១.៥ ១.៥ ៨៨២០០ ១៤៤០០០
33113 65 ១១០ 34 ២៦.៥ 34 ១.៥ ១.៥ ១៣៦៨០០ ២០០៧០០
៣០២១៣ 65 ១២០ 23 20 ២៤.៧៥ 2 ១.៥ ១១៥២០០ ១៤០៤០០
៣២២២១៣ 65 ១២០ 31 27 ៣២.៧៥ 2 ១.៥ ១៤០៤០០ 180000
33213 65 ១២០ 41 32 41 2 ១.៥ 180000 ២៤៩៣០០
៣០៣១៣ 65 ១៤០ 33 28 36 3 ២.៥ ១៨៣៦០០ ២១៥១០០
៣១៣១៣ 65 ១៤០ 33 23 36 3 ២.៥ 158400 ១៨៨១០០
៣២៣១៣ 65 ១៤០ 48 39 51 3 ២.៥ ២៤៨៤០០ 321300
៣២៩១៤ 70 ១០០ 20 16 20 1 1 ៦៣៤៥០ 102600
32014 70 ១១០ 25 19 25 ១.៥ ១.៥ ៩៧២០០ ១៤៦៧០០
33014 70 ១១០ 31 ២៥.៥ 31 ១.៥ ១.៥ 113400 ១៧៨២០០
33114 70 ១២០ 37 29 37 2 ១.៥ ១៥៣៩០០ ២២១៤០០
៣០២១៤ 70 ១២៥ 24 21 ២៦.២៥ 2 ១.៥ ១២៤២០០ ១៥៥៧០០
៣២១២១៤ 70 ១២៥ 31 27 33.25 2 ១.៥ ១៤១៣០០ 184500
៣០៣១៤ 70 ១៥០ 35 30 38 3 ២.៥ 2070000 ២៤៨៤០០
៣១៣១៤ 70 ១៥០ 35 25 38 3 ២.៥ ១៧៧៣០០ 211500
៣២៣១៤ 70 ១៥០ 51 42 54 3 ២.៥ ២៨៥៣០០ ៣៧២៦០០
៣២៩១៥ 75 ១០៥ 20 16 20 1 1 ៦៧៥០០ 114300
32015 75 ១១៥ 25 19 25 ១.៥ ១.៥ 99000 ១៥២១០០
33015 75 ១១៥ 31 ២៥.៥ 31 ១.៥ ១.៥ ១១៦១០០ 185400
33115 75 ១២៥ 37 29 37 2 ១.៥ 158400 234000
៣០២១៥ 75 ១៣០ 25 22 ២៧.២៥ 2 ១.៥ ១២៧៨០០ ១៦២៩០០
៣២២២១៥ 75 ១៣០ 31 27 33.25 2 ១.៥ ១៤៨៥០០ ១៩៨៩០០
៣០៣១៥ 75 ១៦០ 37 31 40 3 ២.៥ 225000 267300
៣១៣១៥ 75 ១៦០ 37 26 40 3 ២.៥ ១៩៦២០០ 234900
៣២៣១៥ 75 ១៦០ 55 45 58 3 ២.៥ 319500 ៤២៣០០០
៣២៩១៦ 80 ១១០ 20 16 20 1 1 ៦៥២៥០ 117000
32016 80 ១២៥ 29 22 29 ១.៥ ១.៥ 132300 202500
33016 80 ១២៥ 36 ២៩.៥ 36 ១.៥ ១.៥ ១៤១៣០០ ២៤៩៣០០
៣៣១១៦ 80 ១៣០ 37 29 37 2 ១.៥ ១៧១៩០០ ២៦៤៦០០
៣០២១៦ 80 ១៤០ 26 22 ២៨.២៥ ២.៥ 2 ១៤៤៩០០ ១៨១៨០០
៣២២២១៦ 80 ១៤០ 33 28 ៣៥.២៥ ២.៥ 2 ១៧២៨០០ ២២៨៦០០
៣០៣១៦ 80 ១៧០ 39 33 ៤២.៥ 3 ២.៥ ២៦១០០០ 315000
៣១៣១៦ 80 ១៧០ 39 27 ៤២.៥ 3 ២.៥ 212400 ២៥៤៧០០
៣២៣១៦ 80 ១៧០ 58 48 ៦១.៥ 3 ២.៥ ៣៤២០០០ 450000
៣២៩១៧ 85 ១២០ 23 18 23 ១.៥ ១.៥ ៨៥៥០០ ១៤៤០០០
32017 85 ១៣០ 29 22 29 ១.៥ ១.៥ 135000 ២១០៦០០
33017 85 ១៣០ 36 ២៩.៥ 36 ១.៥ ១.៥ ១៥៤៨០០ ២៥៦៥០០
33117 85 ១៤០ 41 32 41 ២.៥ ២.៥ ១៩៣៥០០ ២៩២៥០០
៣០២១៧ 85 ១៥០ 28 24 ៣០.៥ ២.៥ 2 ១៦៣៨០០ ២០៧៩០០
៣២២២១៧ 85 ១៥០ 36 30 ៣៨.៥ ២.៥ 2 ១៩០៨០០ ២៥២០០០
៣៣២១៧ 85 ១៥០ 49 37 49 ២.៥ 2 ២៦៤៦០០ ៣៩៥១០០
៣០៣១៧ 85 ១៨០ 41 34 ៤៤.៥ 4 3 234000 ២៦៨២០០
៣១៣១៧ 85 ១៨០ 41 28 ៤៤.៥ 4 3 213300 250200
៣២៣១៧ 85 ១៨០ 60 49 ៦៣.៥ 4 3 ៣៦៩០០០ ៤៨៦០០០
៣២៩១៨ 90 ១២៥ 23 18 23 ១.៥ ១.៥ ៨៣២៥០ 150300
32018 90 ១៤០ 32 24 32 2 ១.៥ 160200 240300
33018 90 ១៤០ 39 ៣២.៥ 39 2 2 ១៩៤៤០០ 319500
៣៣១១៨ 90 ១៥០ 45 35 45 ២.៥ 2 ២៣២២០០ ៣៧១៧០០
៣០២១៨ 90 ១៦០ 30 26 ៣២.៥ ២.៥ 2 ១៨៣៦០០ 234900
៣២២២១៨ 90 ១៦០ 40 34 ៤២.៥ ២.៥ 2 229500 310500
៣០៣១៨ 90 ១៩០ 43 36 ៤៦.៥ 4 3 ២៥៩២០០ ២៩៧០០០
៣១៣១៨ 90 ១៩០ 43 30 ៤៦.៥ 4 3 ២២៦៨០០ 267300
៣២៣១៨ 90 ១៩០ 64 53 ៦៧.៥ 4 3 ៣៥៥៥០០ 450000
៣២៩១៩ 95 ១៣០ 23 18 23 ១.៥ ១.៥ ៩១៨០០ ១៦២៩០០
32019 95 ១៤៥ 32 24 32 2 ១.៥ ១៦៣៨០០ ២៥៨៣០០
33019 95 ១៤៥ 39 ៣២.៥ 39 2 ១.៥ 203400 ៣៤៣៨០០
៣៣១១៩ 95 ១៦០ 49 38 49 ២.៥ ២.៥ ២៥៨៣០០ 391500
៣០២១៩ 95 ១៧០ 32 27 ៣៤.៥ 3 ២.៥ ២០៧៩០០ ២៦៩១០០
៣២២២១៩ 95 ១៧០ 43 37 ៤៥.៥ 3 ២.៥ ២៥៦៥០០ ៣៥១០០០
៣០៣១៩ 95 ២០០ 45 38 ៤៩.៥ 4 3 ២៩៧០០០ ៣៥១០០០
៣១៣១៩ 95 ២០០ 45 32 ៤៩.៥ 3 3 ២៧៩០០០ 360000
៣២៣១៩ 95 ២០០ 67 55 ៧១.៥ 4 3 405000 526500
៣២៩២០ ១០០ ១៤០ 25 20 25 ១.៥ ១.៥ 105300 ១៨៩០០០
32020 ១០០ ១៥០ 32 24 32 2 ១.៥ ១៦៦៥០០ ២៦៨២០០
33020 ១០០ ១៥០ 39 ៣២.៥ 39 2 ១.៥ ២០៧៩០០ ៣៥៧៣០០
៣៣១២០ ១០០ ១៦៥ 52 40 52 ២.៥ ២.៥ ២៧៤៥០០ ៤៣៦៥០០
៣០២២០ ១០០ ១៨០ 34 29 37 3 ២.៥ ២៣២២០០ ៣០៤២០០
៣២២២២០ ១០០ ១៨០ 46 39 49 3 ២.៥ ២៨៣៥០០ 418500
៣០៣២០ ១០០ ២១៥ 47 39 ៥១.៥ 4 3 328500 ៣៨៧០០០
៣១៣២០ ១០០ ២១៥ 51 35 ៥៦.៥ 4 3 ២៥៩២០០ ២៩៧០០០
៣២៣២០ ១០០ ២១៥ 73 60 ៧៧.៥ 4 3 418500 603000
៣២៩២១ ១០៥ ១៤៥ 25 20 25 ១.៥ ១.៥ ១០៦២០០ ១៩៤៤០០
32021 ១០៥ ១៦០ 35 26 35 ២.៥ 2 ១៨៣៦០០ ២៩៧០០០
33021 ១០៥ ១៦០ 43 34 43 ២.៥ 2 216000 360000
៣៣១២១ ១០៥ ១៧៥ 56 44 56 ២.៥ 2 301500 ៤៧៧០០០
៣០២២១ ១០៥ ១៩០ 36 30 39 3 ២.៥ 222300 ២៧៩០០០
៣២២២១ ១០៥ ១៩០ 50 43 53 3 ២.៥ 324000 ៤៥៩០០០
៣០៣២១ ១០៥ ២២៥ 49 41 ៥៣.៥ 4 3 ៣៤២០០០ 405000
៣១៣២១ ១០៥ ២២៥ 49 36 58 4 3 ២៩៧០០០ ៣៥៥៥០០
៣២៣២១ ១០៥ ២២៥ 77 63 ៨១.៥ 4 3 ៥៧១៥០០ ៧៨៣០០០
៣២៩២២ ១១០ ១៥០ 25 20 25 ១.៥ ១.៥ ១០៧១០០ ១៩៨០០០
32022 ១១០ ១៧០ 38 29 38 ២.៥ 2 211500 324000
33022 ១១០ ១៧០ 47 37 47 ២.៥ 2 ២៤៥៧០០ 418500
៣៣១២២ ១១០ ១៨០ 56 43 56 ២.៥ 2 310500 504000
៣០២២២ ១១០ ២០០ 38 32 41 3 ២.៥ ២៧៩០០០ ៣៧៣៥០០
៣២២២២២ ១១០ ២០០ 53 46 56 3 ២.៥ ៣៥៥៥០០ 508500
៣០៣២២ ១១០ ២៤០ 50 42 ៥៤.៥ 4 3 ៣៥៥៥០០ 414000
៣១៣២២ ១១០ ២៤០ 57 38 63 4 3 333000 ៣៩៦០០០
៣២៣២២ ១១០ ២៤០ 80 65 ៨៤.៥ 4 3 540000 706500
៣២៩២៤ ១២០ ១៦៥ 29 23 29 ១.៥ ១.៥ ១៣៤១០០ ២៥២៩០០
32024 ១២០ ១៨០ 38 29 38 ២.៥ 2 ២១៦៩០០ 360000
33024 ១២០ ១៨០ 48 38 48 ២.៥ 2 ២៥២៩០០ 445500
៣៣១២៤ ១២០ ២០០ 62 48 62 ២.៥ 2 391500 ៦២១០០០
៣០២២៤ ១២០ ២១៥ 40 34 ៤៣.៥ 3 ២.៥ ២៩២៥០០ ៣៩៦០០០
៣២២២៤ ១២០ ២១៥ 58 50 ៦១.៥ 3 ២.៥ ៣៧៨០០០ 540000
៣០៣២៤ ១២០ ២៦០ 55 46 ៥៩.៥ 4 3 414000 490500
៣១៣២៤ ១២០ ២៦០ 62 42 68 4 3 ៣៦៤៥០០ 441000
៣២៣២៤ ១២០ ២៦០ 86 69 90.5 4 3 733500 1026000
៣២៩២៦ ១៣០ ១៨០ 32 25 32 2 ១.៥ ១៧៣៧០០ 315000
32026 ១៣០ ២០០ 45 34 45 ២.៥ 2 ២៨៣៥០០ ៤៧៧០០០
33026 ១៣០ ២០០ 55 43 55 ២.៥ 2 ៣៥១០០០ 648000
៣០២២៦ ១៣០ ២៣០ 40 34 ៤៣.៧៥ 4 3 ២៩២៥០០ ៣៨២៥០០
៣២២២៦ ១៣០ ២៣០ 64 54 ៦៧.៧៥ 4 3 ៤៣២០០០ ៦២១០០០
៣០៣២៦ ១៣០ ២៨០ 58 49 ៦៣.៧៥ 5 4 ៤៨១៥០០ 585000
32326 ១៣០ ២៨០ 93 78 98.75 5 4 733500 1017000
៣២៩២៨ ១៤០ ១៩០ 32 25 32 2 ១.៥ ១៧៩១០០ 333000
32028 ១៤០ ២១០ 45 34 45 ២.៥ 2 288000 ៤៨៦០០០
33028 ១៤០ ២១០ 56 44 56 ២.៥ 2 310500 ៦២៥៥០០
៣០២២៨ ១៤០ ២៥០ 42 36 ៤៥.៧៥ 4 3 333000 441000
៣២២២៨ ១៤០ ២៥០ 68 58 ៧១.៧៥ 4 3 504000 733500
៣១៣២៨ ១៤០ ៣០០ 70 47 77 5 4 535500 ៦៥៧០០០
៣២៣២៨ ១៤០ ៣០០ ១០២ 85 107.75 5 4 ៨៨២០០០ 1287000
៣២៩៣០ ១៥០ ២១០ 38 30 38 ២.៥ 2 229500 ៤៣៦៥០០
32030 ១៥០ ២២៥ 48 36 48 3 ២.៥ 333000 580500
33030 ១៥០ ២២៥ 59 46 59 3 ២.៥ 315000 720000
៣០២៣០ ១៥០ ២៧០ 45 38 49 4 3 ៣៨៧០០០ 508500
៣២២៣០ ១៥០ ២៧០ 73 60 77 4 3 549000 ៨១០០០០
៣០៣៣០ ១៥០ ៣២០ 65 55 72 5 4 ៦១២០០០ 765000
៣២៣៣០ ១៥០ ៣២០ ១០៨ 90 ១១៤ 5 4 1044000 1575000
៣២០៣២ ១៦០ ២៤០ 51 38 51 3 ២.៥ ៣៨២៥០០ 675000
៣០២៣២ ១៦០ ២៩០ 48 40 52 4 3 409500 531000
៣២២៣២ ១៦០ ២៩០ 80 67 84 4 3 ៦៣៩០០០ 999000
៣០៣៣២ ១៦០ ៣៤០ 68 58 75 5 4 702000 918000
៣២៣៣២ ១៦០ ៣៤០ ១១៤ 95 ១២១ 5 4 1044000 1530000
៣២០៣៤ ១៧០ ២៦០ 57 43 57 3 ២.៥ ៤៥៤៥០០ 796500
៣០២៣៤ ១៧០ ៣១០ 52 43 57 5 4 ៤៦៣៥០០ ៦៤៣៥០០
៣២២៣៤ ១៧០ ៣១០ 86 71 91 5 4 ៧៤២៥០០ 1170000
៣០៣៣៤ ១៧០ ៣៦០ 72 62 80 5 4 801000 1008000
32334 ១៧០ ៣៦០ ១២០ ១០០ ១២៧ 5 4 1089000 1602000
៣២០៣៦ ១៨០ ២៨០ 64 48 64 3 ២.៥ ៥៧១៥០០ 1008000
៣០២៣៦ ១៨០ ៣២០ 52 43 57 5 4 ៤៥៩០០០ 607500
៣២២៣៦ ១៨០ ៣២០ 86 71 91 5 4 ៧៧៨៥០០ 1224000
៣០៣៣៦ ១៨០ ៣៨០ 75 64 83 5 4 823500 1035000
32336 ១៨០ ៣៨០ ១២៦ ១០៦ ១៣៤ 5 4 1269000 1908000
៣២០៣៨ ១៩០ ២៩០ 64 48 64 3 ២.៥ 580500 1044000
៣០២៣៨ ១៩០ ៣៤០ 55 46 60 5 4 513000 715500
៣២២៣៨ ១៩០ ៣៤០ 92 75 97 5 4 823500 1296000
៣០៣៣៨ ១៩០ ៤០០ 78 65 86 5 5 909000 1197000
32338 ១៩០ ៤០០ ១៣២ ១០៩ ១៤០ 5 5 1377000 2079000
32040 ២០០ ៣១០ 70 53 70 3 ២.៥ ៦៨៤០០០ 1233000
៣០២៤០ ២០០ ៣៦០ 58 48 64 5 4 ៥៧១៥០០ ៧៩២០០០
៣២២២៤០ ២០០ ៣៦០ 98 82 ១០៤ 5 4 ៩៦៣០០០ 1548000
៣០៣៤០ ២០០ ៤២០ 80 67 89 5 5 ៩៨១០០០ 1305000
៣២៣៤០ ២០០ ៤២០ ១៣៨ ១១៥ ១៤៦ 5 5 1503000 2286000
៣២០៤៤ ២២០ ៣៤០ 76 57 76 4 3 801000 1404000
៣០២៤៤ ២២០ ៤០០ 65 54 72 5 4 ៧៤២៥០០ ១១១៦០០០
៣២២៤៤ ២២០ ៤០០ ១០៨ 90 ១១៤ 5 4 1098000 ១៧៧៣០០០
៣០៣៤៤ ២២០ ៤៦០ 88 73 97 5 5 1179000 1602000
៣២៣៤៤ ២២០ ៤៦០ ១៤៥ ១២២ ១៥៤ 5 5 ១៧២៨០០០ 2637000
៣២០៤៨ ២៤០ ៣៦០ 76 57 76 4 3 ៦៦៦០០០ 1269000
៣០២៤៨ ២៤០ ៤៤០ 72 60 79 5 4 ៨៦៨៥០០ 1260000
៣២២៤៨ ២៤០ ៤៤០ ១២០ ១០០ ១២៧ 5 4 ១៤៤០០០០ 2304000
៣០៣៤៨ ២៤០ ៥០០ 95 80 ១០៥ 5 5 1359000 1854000
32348 ២៤០ ៥០០ ១៥៥ ១៣២ ១៦៥ 5 5 19980000 3060000
៣២០៥២ ២៦០ ៤០០ 87 65 87 5 4 900000 ១៧៨២០០០
៣០២៥២ ២៦០ ៤៨០ 80 67 89 6 5 ១១១៦០០០ 1620000
៣២២៥២ ២៦០ ៤៨០ ១៣០ ១០៦ ១៣៧ 6 5 ១៦៩២០០០ ២៧៤៥០០០
៣០៣៥២ ២៦០ ៥៤០ ១០២ 85 ១១៣ 6 6 1575000 1854000
៣២៣៥២ ២៦០ ៥៤០ ១៦៥ ១៣៦ ១៧៦ 6 6 2286000 3555000
៣២០៥៦ ២៨០ ៤២០ 87 65 87 5 4 ៩៦៣០០០ ១៨៧២០០០
៣០២៥៦ ២៨០ ៥០០ 80 67 89 6 5 1143000 ១៧១៩០០០
៣២២៥៦ ២៨០ ៥០០ ១៣០ ១០៦ ១៣៧ 6 5 1602000 ២៦៩១០០០
៣២៣៥៦ ២៨០ ៥៨០ ១៧៥ ១៤៥ ១៨៧ 6 6 2610000 4050000
32060 ៣០០ ៤៦០ ១០០ 74 ១០០ 5 4 1359000 2610000
៣០២៦០ ៣០០ ៥៤០ 85 71 96 6 5 1260000 ១៨៨១០០០
៣២២៦០ ៣០០ ៥៤០ ១៤០ ១១៥ ១៤៩ 6 5 1836000 3105000
៣២០៦៤ ៣២០ ៤៨០ ១០០ 74 ១០០ 5 4 ១៤១៣០០០ 2790000
៣០២៦៤ ៣២០ ៥៨០ 92 75 ១០៤ 6 5 1521000 2322000
៣២២៦៤ ៣២០ ៥៨០ ១៥០ ១២៥ ១៥៩ 6 5 2340000 ៣៨៧០០០០
123បន្ទាប់ >>> ទំព័រ 1/3