ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

គ្រាប់សោភាពជាក់លាក់គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ភ្ជាប់វីស។ពួកវាត្រូវបានប្រើដើម្បីសម្រេចបាននូវបន្ទុកអ័ក្សដែលបានកំណត់ជាមុននៅក្នុង axial angular contact ball bearings សម្រាប់វីសដ្រាយ និង axial/radial roller bearings សម្រាប់វីស។គ្រាប់សោភាពជាក់លាក់ក៏ត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលកម្លាំងអ័ក្សខ្ពស់ត្រូវតែត្រូវបានគាំទ្រ ហើយការរត់តាមអ័ក្សខ្ពស់គឺត្រូវបានទាមទារ។
គ្រាប់សោភាពជាក់លាក់៖ ស៊េរី KMT
ធាតុ G d1 d2 d3±0.30 d4 ± 0.30 B b h M(0/-0.50) A L C R1 Sd
KMT ០ M10X0.75 21 28 23 11 14 4 2 24 M5 2 ២៤.៥ ០.៥ 0.04
KMT ១ M12X1 23 30 25 13 14 4 2 27 M5 2 ២៦.៥ ០.៥ 0.04
KMT ២ M15X1 26 33 28 16 16 4 2 30 M5 2 ២៩.៥ ០.៥ 0.04
KMT ៣ M17X1 29 37 33 18 18 5 2 34 M6 2 33 ០.៥ 0.04
KMT ៤ M20X1 32 40 35 21 18 5 2 36 M6 2 36 ០.៥ 0.04
KMT ៥ M25X1.5 36 44 39 26 20 5 2 41 M6 2 40 ០.៥ 0.04
KMT ៦ M30X1.5 41 49 44 32 20 5 2 46 M6 2 45 ០.៥ 0.04
KMT ៧ M35X1.5 46 54 49 38 22 5 2 50 M6 2 50 ០.៥ 0.04
KMT ៨ M40X1.5 54 65 59 42 22 6 ២.៥ 60 M8 2 ៥៩.៥ ០.៥ 0.04
KMT ៩ M45X1.5 60 70 64 48 22 6 ២.៥ 65 M8 2 65 ០.៥ 0.04
KMT ១០ M50X1.5 64 75 68 52 25 7 3 70 M8 ២.៥ ៦៩.៥ ០.៥ 0.04
KMT ១១ M55X2 74 85 78 58 25 7 3 80 M8 ២.៥ ៧៩.៥ ០.៥ 0.05
KMT ១២ M60X2 78 90 82 62 26 8 ៣.៥ 85 M8 ២.៥ 84 ០.៥ 0.05
KMT ១៣ M65X2 83 95 87 68 28 8 ៣.៥ 90 M8 ២.៥ 89 ០.៥ 0.05
KMT ១៤ M70X2 88 ១០០ 92 72 28 8 ៣.៥ 95 M8 ២.៥ 94 ០.៥ 0.05
KMT ១៥ M75X2 93 ១០៥ 97 77 28 8 ៣.៥ ១០០ M8 ២.៥ 99 ០.៥ 0.05
KMT ១៦ M80X2 98 ១១០ ១០០ 83 32 8 ៣.៥ M8 ២.៥ ១០៤ 1 0.05
KMT ១៧ M85X2 ១០៧ ១២០ ១១០ 88 32 10 4 ម១០ ២.៥ ១១៣.៥ 1 0.05
KMT ១៨ M90X2 ១១២ ១២៥ ១១៥ 93 32 10 4 ម១០ ២.៥ ១១៨.៥ 1 0.05
KMT ១៩ M95X2 ១១៧ ១៣០ ១២០ 98 32 10 4 ម១០ ២.៥ ១២៣.៥ 1 0.05
KMT ២០ M100X2 ១២២ ១៣៥ ១២៥ ១០៣ 32 10 4 ម១០ ២.៥ ១២៨.៥ 1 0.05
KMT ២២ M110X2 ១៣២ ១៤៥ ១៣៤ ១១២ 32 10 4 ម១០ 3 ១៣៨.៥ 1 0.05
KMT ២៤ M120X2 ១៤២ ១៥៥ ១៤៤ ១២២ 32 10 4 ម១០ 3 ១៤៨.៥ 1 0.05
KMT ២៦ M130X2 ១៥២ ១៦៥ ១៥៤ ១៣២ 32 12 5 ម១០ 3 ១៥៨.៥ 1 0.06
KMT ២៨ M140X2 ១៦២ ១៧៥ ១៦៤ ១៤២ 32 14 6 ម១០ 3 ១៦៨.៥ 1 0.06
KMT ៣០ M150X2 ១៧២ ១៨៥ ១៧៤ ១៥២ 32 14 6 ម១០ 3 ១៧៨.៥ 1 0.06
KMT ៣២ M160X3 ១៨២ ១៩៥ ១៨៤ ១៦២ 32 14 6 ម១០ 3 ១៨៨.៥ 1 0.06
KMT ៣៤ M170X3 ១៩២ ២០៥ ១៩២ ១៧២ 32 14 6 ម១០ 3 ១៩៨.៥ 1 0.06
KMT ៣៦ M180X3 ២០២ ២១៥ ២០៤ ១៨២ 32 16 7 ម១០ 3 ២០៨.៥ 1 0.06
គ.ម ៣៨ M190X3 ២១២ ២២៥ ២១៤ ១៩២ 32 16 7 ម១០ 3 ២១៨.៥ 1 0.06
KMT ៤០ M200X3 ២២២ ២៣៥ ២២៤ ២០២ 32 18 8 ម១០ 3 ២២៨.៥ 1 0.06
12បន្ទាប់ >>> ទំព័រ 1/2