ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

ចិញ្ចៀនខាងក្នុងត្រូវបានប្រើជាផ្លូវប្រណាំងកង់ដែលអ័ក្សមិនស័ក្តិសមសម្រាប់គោលបំណងនេះ ចិញ្ចៀនខាងក្នុងត្រូវបានបង្រួមយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកម្ពស់ផ្នែករ៉ាឌីកាល់ទាប។ ចិញ្ចៀនខាងក្នុងទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយបន្ទះសំណ។
ចិញ្ចៀនខាងក្នុង៖ ស៊េរី IR
លេខផ្នែក វិមាត្រ (មម) លេខផ្នែក វិមាត្រ (មម)
d F B d F B
IR5X8X12 5 8 12 IR35X43X22 35 43 22
IR5X8X16 5 8 16 IR38X43X20 38 43 20
IR6X9X12 6 9 12 IR38X43X30 38 43 30
IR6X9X16 6 9 16 IR40X45X17 40 45 17
IR7X10X10.5 7 10 ១០.៥ IR40X45X20 40 45 20
IR7X10X12 7 10 12 IR40X45X20.5 40 45 ២០.៥
IR7X10X16 7 10 16 IR40X45X30 40 45 30
IR8X12X10.5 8 12 ១០.៥ IR40X48X22 40 48 22
IR8X12X12 8 12 12 IR40X48X40 40 48 40
IR8X12X12.5 8 12 ១២.៥ IR40X50X22 40 50 22
IR9X12X12 9 12 12 IR42X47X20 42 47 20
IR9X12X16 9 12 16 IR42X47X30 42 47 30
IR10X13X12.5 10 13 ១២.៥ IR45X50X25 45 50 25
IR10X14X13 10 14 13 IR45X50X25.5 45 50 ២៥.៥
IR10X14X16 10 14 16 IR45X50X35 45 50 35
IR10X14X20 10 14 20 IR45X52X22 45 52 22
IR12X15X12 12 15 12 IR45X52X40 45 52 40
IR12X15X12.5 12 15 ១២.៥ IR45X55X22 45 55 22
IR12X15X16 12 15 16 IR50X55X25 50 55 25
IR12X15X16.5 12 15 ១៦.៥ IR50X55X35 50 55 35
IR12X15X22.5 12 15 ២២.៥ IR50X58X22 50 58 22
IR12X16X13 12 16 13 IR50X58X40 50 58 40
IR12X16X16 12 16 16 IR50X60X25 50 60 25
IR12X16X20 12 16 20 IR50X60X28 50 60 28
IR12X16X22 12 16 22 IR55X60X25 55 60 25
IR14X17X17 14 17 17 IR55X60X35 55 60 35
IR15X18X16 15 18 16 IR55X63X25 55 63 25
IR15X18X16.5 15 18 ១៦.៥ IR55X63X45 55 63 45
IR15X19X16 15 19 16 IR55X65X28 55 65 28
IR15X19X20 15 19 20 IR60X68X25 60 68 25
IR15X20X13 15 20 13 IR60X68X35 60 68 35
IR15X20X23 15 20 23 IR60X68X45 60 68 45
IR17X20X16 17 20 16 IR60X70X25 60 70 25
IR17X20X16.5 17 20 ១៦.៥ IR60X70X28 60 70 28
IR17X20X20 17 20 20 IR65X72X25 65 72 25
IR17X20X20.5 17 20 ២០.៥ IR65X72X45 65 72 45
IR17X20X30.5 17 20 ៣០.៥ IR65X73X25 65 73 25
IR17X21X16 17 21 16 IR65X73X35 65 73 35
IR17X21X20 17 21 20 IR65X75X28 65 75 28
IR17X22X13 17 22 13 IR70X80X25 70 80 25
IR17X22X16 17 22 16 IR70X80X30 70 80 30
IR17X22X23 17 22 23 IR70X80X35 70 80 35
IR17X24X20 17 24 20 IR70X80X54 70 80 54
IR20X24X16 20 24 16 IR75X85X25 75 85 25
IR20X24X20 20 24 20 IR75X85X30 75 85 30
IR20X25X17 20 25 17 IR75X85X35 75 85 35
IR20X25X20 20 25 20 IR75X85X54 75 85 54
IR20X25X20.5 20 25 ២០.៥ IR80X90X25 80 90 25
IR20X25X26.5 20 25 ២៦.៥ IR80X90X30 80 90 30
IR20X25X30 20 25 30 IR80X90X35 80 90 35
IR20X25X38.5 20 25 ៣៨.៥ IR80X90X54 80 90 54
IR20X28X20 20 28 20 IR85X95X26 85 95 26
IR22X26X16 22 26 16 IR85X95X36 85 95 36
IR22X26X20 22 26 20 IR85X100X35 85 ១០០ 35
IR22X28X17 22 28 17 IR85X100X63 85 ១០០ 63
IR22X28X20 22 28 20 IR90X100X26 90 ១០០ 26
IR22X28X20.5 22 28 ២០.៥ IR90X100X30 90 ១០០ 30
IR22X28X30 22 28 30 IR90X100X36 90 ១០០ 36
IR25X29X20 25 29 20 IR90X105X35 90 ១០៥ 35
IR25X29X30 25 29 30 IR90X105X63 90 ១០៥ 63
IR25X30X17 25 30 17 IR95X105X26 95 ១០៥ 26
IR25X30X20 25 30 20 IR95x105x36 95 ១០៥ 36
IR25X30X20.5 25 30 ២០.៥ IR95X110X35 95 ១១០ 35
IR25X30X26.5 25 30 ២៦.៥ IR95X110X63 95 ១១០ 63
IR25X30X30 25 30 30 IR100X110X30 ១០០ ១១០ 30
IR25X30X32 25 30 32 IR100X110X40 ១០០ ១១០ 40
IR25X30X38.5 25 30 ៣៨.៥ IR100X115X40 ១១០ ១១៥ 40
IR25X32X22 25 32 22 IR110X120X30 ១១០ ១២០ 30
IR28X32X17 28 32 17 IR110X125X40 ១១០ ១២៥ 40
IR28X32X20 28 32 20 IR120X130X30 ១២០ ១៣០ 30
IR28X32X30 28 32 30 IR120X135X45 ១២០ ១៣៥ 45
IR30X35X13 30 35 13 IR130X145X35 ១៣០ ១៤៥ 35
IR30X35X16 30 35 16 IR130X150X50 ១៣០ ១៥០ 50
IR30X35X17 30 35 17 IR140X155X35 ១៤០ ១៥៥ 35
IR30X35X20 30 35 20 IR140X160X50 ១៤០ ១៦០ 50
IR30X35X20.5 30 35 ២០.៥ IR150X165X40 ១៥០ ១៦៥ 40
IR30X35X26 30 35 26 IR160X175X40 ១៦០ ១៧៥ 40
IR30X35X30 30 35 30 IR170X185X45 ១៧០ ១៨៥ 45
IR30X37X18 30 37 18 IR180X195X45 ១៨០ ១៩៥ 45
IR30X37X22 30 37 22 IR190X210X50 ១៩០ ២១០ 50
IR32X37X20 32 37 20 IR200X220X50 ២០០ ២២០ 50
IR32X37X30 32 37 30 IR220X240X50 ២២០ ២៤០ 50
IR32X40X20 32 40 20 IR240X265X60 ២៤០ ២៦៥ 60
IR32X40X36 32 40 36 IR260X285X60 ២៦០ ២៨៥ 60
IR33X37X13 33 37 13 IR280X305X69 ២៨០ ៣០៥ 69
IR35X40X17 35 40 17 IR300X330X80 ៣០០ ៣៣០ 80
IR35X40X20 35 40 20 IR320X350X80 ៣២០ ៣៥០ 80
IR35X40X20.5 35 40 ២០.៥ IR340X370X80 ៣៤០ ៣៧០ 80
IR35X40X30 35 40 30 IR360X390X80 ៣៦០ ៣៩០ 80
IR35X42X36 35 42 36 IR380X415X100 ៣៨០ ៤១៥ ១០០