ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

សត្វខ្លាឃ្មុំកសិកម្មមូល
ធាតុ ប្រភេទ d D Be Bi ការផ្ទុកការវាយតម្លៃ
ថាមវន្ត ឋិតិវន្ត
W208PPB2 1 ៣៨.១១៣ 80 18 ៤២.៨៧៥ ៧.៣៤០ ៣.៦៥០
W208PPB7 2 ៣០.១៧៥ 80 18 ៣០.១៧៥ ៧.៣៤០ ៣.៦៥០
W208PP10 4 ៣៨.១១៣ 80 21 ៤២.៨៧៥ ៧.៣៤០ ៣.៦៥០
W208PPB10 1 ៣៨.១១៣ 80 21 ៤២.៨៧៥ ៧.៣៤០ ៣.៦៥០
W208PPB23 2 ៣៨.១១៣ 80 ៣០.១៧៥ ៤២.៨៧៥ ៧.៣៤០ ៣.៦៥០
W209PPB2 3 45 85 ៣០.១៧៥ ៣០.១៧៥ ៧.៣៥០ ៤.១៥០
W209PPB4 3 39 85 ៣០.១៧៥ ៣០.១៧៥ ៧.៣៥០ ៤.១៥០
W210PP2 5 ៤៩.២២៥ 90 ៣០.១៧៥ ៣០.១៧៥ ៧.៨៨០ ៤.៦៥០
W210PPB2 3 ៤៩.២២៥ 90 ៣០.១៧៥ ៣០.១៧៥ ៧.៨៨០ ៤.៦៥០
W210PPB5 3 ៤៥.៣៣៩ 90 ៣០.១៧៥ ៣០.១៧៥ ៧.៨៨០ ៤.៦៥០
W210PP8 5 ៣៨.៨៦២ 90 ៣០.១៧៥ ៣០.១៧៥ ៧.៨៨០ ៤.៦៥០
W210PPB9 2 ៤៩.៤ 90 23 ៣៦.៥៣ ៧.៨៨០ ៤.៦៥០
W211PP2 5 ៥៥.៥៧៥ ១០០ ៣៣.៣២៥ ៣៣.៣២៥ ៩.៧៤០ ៥.៨៥០
W211PPB2 3 ៥៥.៥៧៥ ១០០ ៣៣.៣២៥ ៣៣.៣២៥ ៩.៧៤០ ៥.៨៥០
W211PPB4 6 ៥៥.៥៧៥ ១០០ ៣៣.៣២៥ ៥៥.៥ ៩.៧៤០ ៥.៨៥០
W214PP2 5 70 ១២៥ ៣៩.៦៧៥ ៣៩.៦៧៥ ១៤.០០០ ៨.៨០០
W214PPB2 3 70 ១២៥ ៣៩.៦៧៥ ៣៩.៦៧៥ ១៤.០០០ ៨.៨០០
W214PPB9 3 ៧០.២៥៦ ១២៥ 28 ៤៤.៤៥ ១៤.០០០ ៨.៨០០
GW209PPB2 3 45 85 ៣០.១៧៥ ៣០.១៧៥ ៧.៣៥០ ៤.១៥០
GW209PPB4 3 39 85 ៣០.១៧៥ ៣០.១៧៥ ៧.៣៥០ ៤.១៥០
GW209PPB11 1 ៤៥.២៣៧ 85 22 ៣៦.៥២៥ ៧.៣៥០ ៤.១៥០
GW210PPB2 3 ៤៩.២២៥ 90 ៣០.១៧៥ ៣០.១៧៥ ៧.៨៨០ ៤.៦៥០
GW210PPB5 3 ៤៥.៣៣៩ 90 ៣០.១៧៥ ៣០.១៧៥ ៧.៨៨០ ៤.៦៥០
GW210PP9 5 ៤៩.៤០៣ 90 23 ៣៦.៥២៥ ៧.៨៨០ ៤.៦៥០
GW211PP2 4 ៥៥.៥៧៥ ១០០ ៣៣.៣២៥ ៣៣.៣២៥ ៩.៧៤០ ៥.៨៥០
GW211PPB2 3 ៥៥.៥៧៥ ១០០ ៣៣.៣២៥ ៣៣.៣២៥ ៩.៧៤០ ៥.៨៥០
GW211PPB8 1 ៥៥.៥៧៥ ១០០ 25 ៣៣.៣២៥ ៩.៧៤០ ៥.៨៥០
GW211PPB9 1 ៥៥.៧៥៣ ១០០ 25 ៣៩.៦៧៥ ៩.៧៤០ ៥.៨៥០
GW211PPB10 3 ៤៩.២២៥ ១០០ ៣៣.៣២៥ ៣៣.៣២៥ ៩.៧៤០ ៥.៨៥០
GW211PPB13 1 ៤៥.៣៣៩ ១០០ 25 ៣៣.៣២៥ ៩.៧៤០ ៥.៨៥០
GW211PPB14 1 ៥១.១៨១ ១០០ 25 ៣៣.៣២៥ ៩.៧៤០ ៥.៨៥០
GW211PP25 5 ៤៥.២១២ ១០០ ៣៣.៣២៥ ៤៤.៤៥ ៩.៧៤០ ៥.៨៥០
GW214PP2 4 70 ១២៥ ៣៩.៦៧៥ ៣៩.៦៧៥ ១៤.០០០ ៨.៨០០
GW214PPB2 3 70 ១២៥ ៣៩.៦៧៥ ៣៩.៦៧៥ ១៤.០០០ ៨.៨០០
GW214PPB3 3 ៤៩.២២៥ ១២៥ ៣៩.៦៧៥ ៣៩.៦៧៥ ១៤.០០០ ៨.៨០០
GW214PPB5 2 70 ១២៥ ៣៩.៦៧៥ ៦១.៩២៥ ១៤.០០០ ៨.៨០០
GW214PPB6 1 ៦៨.២៧៨ ១២៥ 28 ៦៨.២៦៣ ១៤.០០០ ៨.៨០០