ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

ប្រដាប់បង្វិល និងទ្រុងម្ជុល៖ ស៊េរី K
វិមាត្រ (មម) ការវាយតម្លៃបន្ទុកមូលដ្ឋាន (KN) ល្បឿនកំណត់
ធាតុ Fw Ew Bc Cr កូរ r/នាទី
K3X5X7TN 3 5 7 ១.២៣២ ១.០៣២ ៤០០០០
K3X5X9TN 3 5 9 ១.៣៦៨ ១.១៨៤ ៤០០០០
K3X6X7TN 3 6 7 ១.១៤៤ ០.៧៧៦ ៣៧៦០០
K4X7X7TN 4 7 7 ១.៣៩២ ១.០១៦ ៣៤៤០០
K4X7X10TN 4 7 10 ១.៨៦៤ ១.៤៧២ ៣៤៤០០
K5X8X8TN 5 8 8 ១.៨៨ ១.៥៣៦ ៣១២០០
K5X8X10TN 5 8 10 ២.៤ ២.១២ ៣១២០០
K6X9X8TN 6 9 8 2.08 ១.៨២៤ ២៩៦០០
K6X9X10TN 6 9 10 ២.៦៨ ២.៥២ ២៩៦០០
K6X10X13TN 6 10 13 ៣.០៤ ២.៤៨ 28000
K7X9X7TN 7 9 7 ១.៣៨៤ ១.៤១៦ 28000
K7X10X8 7 10 8 ២.២៨ ២.១២ ២៧២០០
K8X11X8 8 11 8 ២.៤៨ ២.៤ ២៥៦០០
K8X11X10 8 11 10 ៣.១៦ ៣.២៨ ២៥៦០០
K8X11X13 8 11 13 ៤.០៨ ៤.៦៤ ២៥៦០០
K8X12X10 8 12 10 4 ៣.៧៦ ២៥៦០០
K9X12X10 9 12 10 ៣.៦ 4 ២៤៨០០
K9X12X13 9 12 13 ៤.៧២ ៥.៦៨ ២៤៨០០
K10X13X10 10 13 10 ៣.៨ ៤.៤ ២៣២០០
K10X13X13 10 13 13 ៤.៩៦ ៦.២៤ ២៣២០០
K10X13X16 10 13 16 ៥.៦៨ ៧.៤៤ ២៣២០០
K10X14X10 10 14 10 ៤.៦៤ ៤.៨ ២៣២០០
K10X16X12 10 16 12 ៦.៤៨ ៥.៧៦ ២២៤០០
K12X15X10 12 15 10 ៣.៩២ ៤.៨៨ 21600
K12X15X13 12 15 13 ៥.១២ ៦.៨ 21600
K12X16X13 12 16 13 ៦.៤ ៧.៥២ 21600
K12X17X13 12 17 13 ៧.៦៨ ៨.៣២ 20800
K12X18X12 12 18 12 8 ៧.៩២ 20800
K14X18X10 14 18 10 ៥.៦៨ ៦.៨ 20000
K14X18X13 14 18 13 ៦.៥៦ ៨.០៨ 20000
K14X18X15 14 18 15 ៧.៦ ៩.៨៤ 20000
K14X18X17 14 18 17 ៨.៦៤ ១១.៥២ 20000
K14X20X12 14 20 12 ៨.២៤ ៨.៤៨ ១៩២០០
K15X18X17 15 18 17 ៦.៤ ៩.៦៨ 20000
K15X19X10 15 19 10 6 ៧.៣៦ ១៩២០០
K15X19X13 15 19 13 ៦.៨ ៨.៧២ ១៩២០០
K15X19X17 15 19 17 ៩.០៤ 12.48 ១៩២០០
K15X20X13 15 20 13 ៧.៩២ ៩.២ ១៩២០០
K15X21X15 15 21 15 ១១.៤៤ ១៣.១២ ១៩២០០
K15X21X21 15 21 21 ១៥.៥២ ១៩.៤៤ ១៩២០០
K16X20X10 16 20 10 ៦.២៤ ៧.៩២ ១៩២០០
K16X20X13 16 20 13 ៧.១២ ៩.៤៤ ១៩២០០
K16X20X17 16 20 17 ៩.៣៦ ១៣.៤៤ ១៩២០០
K16X22X12 16 22 12 ៩.២ 10 ១៨៤០០
K16X22X16 16 22 16 ១១.៨៤ 14 ១៨៤០០
K16X22X20 16 22 20 ១៤.៦៤ ១៨.២៤ ១៨៤០០
K16X24X20 16 24 20 ១៧.១២ ១៨.៨ ១៧៦០០
K17X21X10 17 21 10 ៦.៤៨ ៨.៤៨ ១៨៤០០
K17X21X13 17 21 13 ៨.៣២ ១១.៦៨ ១៨៤០០
K17X21X17 17 21 17 ៩.៧៦ ១៤.៣២ ១៨៤០០
K18X22X10 18 22 10 ៦.៧២ ៩.០៤ ១៧៦០០
K18X22X13 18 22 13 ៧.៣៦ ១០.១៦ ១៧៦០០
K18X22X17 18 22 17 ៩.៦៨ ១៤.៤ ១៧៦០០
K18X24X12 18 24 12 ១០.២៤ ១១.៩២ ១៧៦០០
K18X24X13 18 24 13 ១០.៤៨ ១២.២៤ ១៧៦០០
K18X25X22 18 25 22 ១៨.៤៨ ២៣.២ ១៧៦០០
K19X23X13 19 23 13 ៧.៦ ១០.៨ ១៧៦០០
K19X23X17 19 23 17 10 ១៥.៣៦ ១៧៦០០
K20X24X10 20 24 10 ៧.១២ 10.08 ១៦៨០០
K20X24X13 20 24 13 ៧.៨៤ ១១.៤៤ ១៦៨០០
K20X24X17 20 24 17 ១០.៣២ ១៦.៣២ ១៦៨០០
K20X26X12 20 26 12 ១០.៧២ ១២.៩៦ ១៦៨០០
K20X26X13 20 26 13 ១១.៥២ ១៤.៣២ ១៦៨០០
K20X26X17 20 26 17 ១៥.៣៦ ២០.៨ ១៦៨០០
K20X26X20 20 26 20 ១៦.៨៨ ២៣.២ ១៦៨០០
K20X28X16 20 28 16 ១៥.៨៤ ១៧.៩២ ១៦០០០
K20X28X20 20 28 20 ១៩.១២ ២២.៨ ១៦០០០
K20X28X25 20 28 25 ២៤.៤ ៣១.២ ១៦០០០
K20X30X30 20 30 30 ២៨.៤ ៣៣.២ ១៦០០០
K21X25X13 21 25 13 ៨.០៨ 12.08 ១៦៨០០
K22X26X10 22 26 10 ៧.២៨ ១០.៧២ ១៦០០០
K22X26X13 22 26 13 ៨.៣២ ១២.៧២ ១៦០០០
K22X26X17 22 26 17 ១០.៩៦ ១៨.១៦ ១៦០០០
K22X28X17 22 28 17 ១៥.៥២ ២១.៦ ១៦០០០
K22X29X16 22 29 16 16 ២០.៤ ១៥២០០
K22X30X15 22 30 15 ១៦.០៨ ១៨.៧២ ១៥២០០
K22X32X24 22 32 24 ២៧.២ 32 ១៤៤០០
K23X35X16 23 35 16 ១៩.៦ ១៩.១២ ១៣៦០០
K24X28X10 24 28 10 ៧.៦៨ ១១.៨៤ ១៥២០០
K24X28X13 24 28 13 ៨.៨ ១៤.០៨ ១៥២០០
K24X28X17 24 28 17 ១១.៦ 20 ១៥២០០
K24X30X17 24 30 17 ១៥.៦ 22 ១៤៤០០
K24X30X31ZW 24 30 31 22 ៣៤.៨ ១៤៤០០
K25X29X10 25 29 10 ៧.៩២ ១២.៣២ ១៤៤០០
K25X29X13 25 29 13 ៩.០៤ ១៤.៧២ ១៤៤០០
K25X29X17 25 29 17 ១១.៩២ ២០.៨ ១៤៤០០
K25X30X17 25 30 17 ១៤.៩៦ 24 ១៤០០០
K25X30X20 25 30 20 ១៧.៣៦ ២៩.២ ១៤៤០០
K25X30X26ZW 25 30 26 ១៧.១២ ២៨.៤ ១៤៤០០
K25X31X17 25 31 17 ១៥.៦៨ ២២.៨ ១៤៤០០
K25X31X21 25 31 21 ១៩.៧៦ ៣០.៤ ១៤៤០០
K25X32X16 25 32 16 ១៦.៦៤ 22 ១៣៦០០
K25X33X20 25 33 20 ២២.៨ ៣០.៤ ១៣៦០០
K25X33X24 25 33 24 ២៧.២ ៣៧.៦ ១៣៦០០
K25X35X30 25 35 30 ៣៧.៦ ៤៩.៦ 12800
K26X30X13 26 30 13 ៩.២៨ ១៥.៣៦ ១៤៤០០
K26X30X17 26 30 17 ១២.១៦ 22 ១៤៤០០
K26X30X22ZW 26 30 22 ១២.៥៦ ២២.៨ ១៤៤០០
K28X33X13 28 33 13 ១២.២៤ ១៩.៣៦ 12800
K28X33X17 28 33 17 ១៥.៧៦ ២៦.៨ 12800
K28X34X17 28 34 17 ១៧.៤៤ ២៦.៨ 12800
K28X35X16 28 35 16 ១៧.២ ២៣.៦ 12800
K28X35X18 28 35 18 ១៩.២ ២៧.២ 12800
K28X40X25 28 40 25 ៣៦.៤ 44 ១១២០០
K30X34X13 30 34 13 ៩.៨៤ ១៧.៣៦ ១២០០០
K30X35X13 30 35 13 12.48 ២០.៤ ១២០០០
K30X35X17 30 35 17 ១៥.៦៨ ២៧.២ ១២០០០
K30X35X27 30 35 27 ២៤.៤ ៤៧.២ ១២០០០
K30X37X16 30 37 16 ១៨.៤៨ ២៦.៨ ១២០០០
K30X37X18 30 37 18 ២០.៨ ៣០.៨ ១២០០០
K30X40X18 30 40 18 ២៥.៦ 32 ១១២០០
K30X40X30 30 40 30 ៣៩.២ ៥៥.២ ១២០០០
K32X37X13 32 37 13 ១២.៤ ២០.៤ ១១២០០
K32X37X17 32 37 17 ១៥.៩២ ២៨.៤ ១១២០០
K32X37X27 32 37 27 24 48 ១១២០០
K32X38X20 32 38 20 ២១.២ 36 ១១២០០
K32X39X16 32 39 16 ១៩.០៤ ២៨.៤ ១១២០០
K32X39X18 32 39 18 ២១.២ ៣២.៨ ១១២០០
K32X40X25 32 40 25 30 ៤៦.៤ ១១២០០
K32X40X42ZW 32 40 42 40 ៦៧.២ ១១២០០
K32X46X32 32 46 32 ៥២.៨ ៦៧.២ 10400
K35X40X13 35 40 13 ១២.៩៦ ២២.៤ 10400
K35X40X17 35 40 17 ១៦.៦៤ ៣០.៨ 10400
K35X40X25 35 40 25 ២៣.៦ 48 10400
K35X40X27 35 40 27 20 ៣៨.៨ 10400
K35X42X16 35 42 16 ១៩.៥២ 30 10400
K35X42X18 35 42 18 22 ៣៤.៤ 10400
K35X42X20 35 42 20 24 ៣៩.២ 10400
K35X42X30 35 42 30 ៣១.២ ៥៤.៤ 10400
K35X45X20 35 45 20 ២៩.៦ 40 ៩៦០០
K35X45X30 35 45 30 ៤២.៤ ៦៣.២ ៩៦០០
K37X42X17 37 42 17 ១៧.៩២ ៣៤.៤ ៩៦០០
K38X43X17 38 43 17 ១៦.៤ ៣០.៨ ៩៦០០
K38X43X27 38 43 27 ២៥.២ ៥៤.៤ ៩៦០០
K38X46X20 38 46 20 ២៨.៤ ៤៥.៦ ៩៦០០
K38X46X32 38 46 32 44 ៧៩.២ ៩៦០០
K39X44X26ZW 39 44 26 22 ៤៤.៨ ៩៦០០
K40X45X13 40 45 13 ១៤.០៨ 26 ៩៦០០
K40X45X17 40 45 17 ១៧.១២ ៣៣.២ ៩៦០០
K40X45X27 40 45 27 ២៦.៤ ៥៨.៤ ៩៦០០
K40X47X18 40 47 18 ២៣.៦ 40 ៨៨០០
K40X47X20 40 47 20 26 ៤៥.៦ ៨៨០០
K40X48X20 40 48 20 ២៨.៨ ៤៧.២ ៨៨០០
K42X47X13 42 47 13 ១៤.២៤ ២៦.៨ ៨៨០០
K42X47X17 42 47 17 ១៧.៣៦ ៣៤.៤ ៨៨០០
K42X47X30ZW 42 47 30 ២៦.៨ ៦០.៨ ៨៨០០
K42X50X20 42 50 20 28 ៤៥.៦ ៨៨០០
K43X48X17 43 48 17 ១៧.២៨ ៣៤.៤ ៨៨០០
K43X48X27 43 48 27 ២៦.៨ 60 ៨៨០០
K45X50X17 45 50 17 18 ៣៦.៨ ៨០០០
K45X50X27 45 50 27 ២៧.៦ 64 ៨០០០
K45X52X18 45 52 18 ២៥.២ ៤៥.៦ ៨០០០
K45X53X20 45 53 20 ៣១.២ ៥៣.៦ ៨០០០
K45X53X21 45 53 21 ៣០.៨ ៥៣.៦ ៨០០០
K45X53X28 45 53 28 ៤១.៦ ៧៨.៤ ៨០០០
K45X59X18 45 59 18 ៣៥.២ ៤៣.២ ៧៦០០
K45X59X32 45 59 32 ៥៨.៤ ៨២.៤ ៧៦០០
K47X52X17 47 52 17 ១៨.៦៤ ៣៩.២ ៨០០០
K47X52X27 47 52 27 28 ៦៦.៤ ៨០០០
K50X55X13.5 50 55 ១៣.៥ ១៤.៥៦ ២៩.២ ៧៦០០
K50X55X17 50 55 17 ១៧.៦៨ ៣៧.៦ ៧៦០០។
K50X55X20 50 55 20 ២១.២ 48 ៧៦០០
K50X55X30 50 55 30 ៣១.២ ៧៧.៦ ៧៦០០
K50X57X18 50 57 18 ២៦.៨ ៥០.៤ ៧២០០
K50X58X20 50 58 20 ២៨.៤ ៤៩.៦ ៧២០០
K50X58X25 50 58 25 ៣៥.២ ៦៤.៨ ៧២០០
K52X57X12 52 57 12 ១៤.៤ ២៩.២ ៧២០០
K55X60X20 55 60 20 ២២.៨ ៥២.៨ ៦៨០០
K55X60X27 55 60 27 ៣០.៤ ៧៧.៦ ៦៨០០
K55X60X30 55 60 30 ៣២.៨ ៨៦.៤ ៦៨០០
K55X62X18 55 62 18 ២៨.៤ 56 ៦៨០០
K55X63X20 55 63 20 32 ៥៩.២ ៦៨០០
K55X63X25 55 63 25 ៤០.៨ ៨០.៨ ៦៨០០
K55X63X32 55 63 32 ៤៩.៦ ១០៤ ៦៨០០
K58X65X18 58 65 18 28 56 ៦៤០០
K58X65X36ZW 58 65 36 ៨៥.៦ ១០.៧២ ៦៤០០
K60X65X20 60 65 20 ២៣.៦ ៥៧.៦ ៦៤០០
K60X65X30 60 65 30 34 ៩២.៨ ៦៤០០
K60X66X33ZW 60 66 33 ៣៦.៨ ៨៩.៦ ៦៤០០
K60X66X40ZW 60 66 40 ៤៦.៤ ១២០.៨ ៦៤០០
K60X68X20 60 68 20 ៣៤.៨ 68 ៦០០០
K60X68X23 60 68 23 ៣៩.៦ ៨០.៨ ៦០០០
K60X68X25 60 68 25 ៤២.៤ ៨៨.៨ ៦០០០
K60X68X30ZW 60 68 30 ៣៥.៦ ៧០.៤ ៦០០០
K60X75X42 60 75 42 ៩៤.៤ ១៥៩.២ ៦០០០
K62X70X40ZW 62 70 40 ៥២.៨ ១១៦.៨ ៦០០០
K64X70X16 64 70 16 ២២.៤ 48 ៦០០០
K65X70X20 65 70 20 ២៤.៤ ៦១.៦ ៦០០០
K65X70X30 65 70 30 ៣៥.២ ៩៩.២ ៦០០០
K65X73X23 65 73 23 ៣៦.៨ ៧៥.២ ៥៦០០
K65X73X30 65 73 30 ៤៥.៦ ៩៨.៤ ៥៦០០
K68X74X20 68 74 20 ២៨.៤ ៦៧.២ ៥៦០០
K68X74X30 68 74 30 ៣៧.២ ៩៤.៤ ៥៦០០
K68X74X35ZW 68 74 35 ៣៨.៨ ១០០ ៥៦០០
K70X76X20 70 76 20 ២៨.៨ ៦៨.៨ ៥២០០
K70X76X30 70 76 30 ៤១.៦ ១១១.២ ៥២០០
K70X78X30 70 78 30 48 ១០៨ ៥២០០
K72X80X20 72 80 20 ៣៣.២ 68 ៥២០០
K73X79X20 73 79 20 ២៩.៦ 72 ៥២០០
K75X81X20 75 81 20 30 ៧៥.២ ៥២០០
K75X81X30 75 81 30 ៤១.៦ ១១៤.៤ ៥២០០
K75X83X23 75 83 23 40 ៨៧.២ ៤៨០០
K75X83X30 75 83 30 ៤៩.៦ ១១៤.៤ ៤៨០០
K75X83X35ZW 75 83 35 ៥០.៤ ១១៧.៦ ៤៨០០
K75X83X40ZW 75 83 40 ៥៨.៤ ១៤១.៦ ៤៨០០
K80X86X20 80 86 20 ៣០.៨ ៧៨.៤ ៤៨០០
K80X88X30 80 88 30 ៥៦.៨ ១៤០.៨ ៤៨០០
K80X88X40ZW 80 88 40 ៦០.៨ ១៥៣.៦ ៤៨០០
K80X88X46ZW 80 88 46 ៧០.៤ ១៨៤.៨ ៤៨០០
K85X92X20 85 92 20 ៣៥.៦ ៨៦.៤ ៤៤០០
K90X97X20 90 97 20 36 90.4 ៤០០០
K90X98X27 90 98 27 ៤៨.៨ ១២០ ៤០០០
K90X98X30 90 98 30 ៥៤.៤ ១៣៧.៦ ៤០០០
K95X103X30 95 ១០៣ 30 ៥៥.២ ១៤៤ ៣៩២០
K95X103X40ZW 95 ១០៣ 40 ៦៦.៤ ១៨២.៤ ៣៩២០
K100X107X21 ១០០ ១០៧ 21 ៣៨.៤ ១០១.៦ ៣៧៦០
K100X108X27 ១០០ ១០៨ 27 ៤៥.៦ ១១៤.៤ ៣៧៦០
K100X108X30 ១០០ ១០៨ 30 ៥៦.៨ ១៥០.៤ ៣៧៦០
K105X112X21 ១០៥ ១១២ 21 38 ១០១.៦ ៣៦០០
K110X117X24 ១១០ ១១៧ 24 ៤៤.៨ ១២៦.៤ ៣៤៤០
K110X118X30 ១១០ ១១៨ 30 ៦២.៤ ១៧៥.២ ៣៤៤០
K115X123X27 ១១៥ ១២៣ 27 ៥០.៤ ១៣៦ ៣២៨០
K120X127X24 ១២០ ១២៧ 24 ៤៧.២ ១៣៩.២ ៣២០០
K125X133X35 ១២៥ ១៣៣ 35 ៦៨.៨ ២០៨ ៣០៤០
K130X137X24 ១៣០ ១៣៧ 24 ៤៨.៨ ១៤៨.៨ ២៩៦០
K135X143X35 ១៣៥ ១៤៣ 35 ៧២.៨ ២៣២ 2800
K145X153X26 ១៤៥ ១៥៣ 26 ៥៩.២ ២០៤ ២៦៤០
K150X160X46 ១៥០ ១៦០ 46 ១១៧.៦ ៣៧៦ ២៥៦០
K155X163X26 ១៥៥ ១៦៣ 26 60 ១៨៨.៨ ២៤៨០
K160X170X46 ១៦០ ១៧០ 46 ១២១.៦ ៤០៨ ២៤០០
K165X173X26 ១៦៥ ១៧៣ 26 ៦៤.៨ ២១២ ២៣២០
K175X183X32 ១៧៥ ១៨៣ 32 ៧៩.២ ២៨០ ២១៦០
K185X195X37 ១៨៥ ១៩៥ 37 ១០២.៤ ៣៤០ ២០៨០
K195X205X37 ១៩៥ ២០៥ 37 ១០៦.៤ ៣៦០ 2000
K210X220X42 ២១០ ២២០ 42 ១២៣.២ ៤៤៨ ១៨៤០
K220X230X42 ២២០ ២៣០ 42 ១២៦.៤ ៤៧២ ១៧៦០
K240X250X42 ២៤០ ២៥០ 42 ១៣១.២ ៥០៤ ១៦០០
K265X280X50 ២៦៥ ២៨០ 50 ២០៤ ៦៨៨ ១៤៤០
123456បន្ទាប់ >>> ទំព័រ 1/34