ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ bearing
លេខផ្នែក លេខកូដយោង វិមាត្រ (មម)
d D ខ/គ
៨៣A៦៩៣ 30BG04S8G/30BD04S8G-2DS 30 47 18
83A693A 30 47 ២១/១៨
30BG04S8G 30 47 18
30BG04S13 30 47 22
101.007 30 52 20
30BGS10G 30BG05S2DS/30BD5222 30 52 22
30BG05S5G 30BD40T12DDUCG21/30BD40DF 30 55 23
30BGS1 30 62 27
32BG04S3G 32BG4718BU 32 47 18
32 52 23
32BG05S1 32 55 23
35BGS05S7G 35 50 20
35BD5220DF(101.011) 35 52 20
35BD5222DFX7(101.006) 35 52 22
35DG05S6G 35BG05S6G 35 52 23
35BD219DUK 35BD5020T12DDU / 35BG05S10G / DAC3555RD3H 35 55 20
35 62 21
35BD6224DV(101.008) 35 62 24
35BD210DDV 35 62 28
38BG05S2DS 38BG05S6G 38 54 17
40BGS 40G 40BD5524 40 55 24
40BG05S1G 40BG05S1DS 40 57 ២០/២៤
40BD219V 40BD45 / DF0882LB / 40BG05S2G 40 57 24
40BD49V 40BGS8G-2DS/907257 40 62 ២០.៦
40BGS12G-2DS 40 62 20.625/24
40BGS12DS 40 62 ២០.៦/២៤
40BGS11DS 40BGS11G-2DS 40 62 24
40BGS39G 40 66 24
40BD6830DUK 40 68 30
DF0819 ៦៥៥៧៦៨៤
៥៩០៨ 40 62 24
5908 2RS
៣២០-២០០១ 32 52 ១៨/២០
៣៣៦-២០០១ 30 46 ១៨/១៦
907257A 40 62 ២០.៦២៥