ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

SQUARE BORE
ធាតុ ប្រភេទ ទំហំអ័ក្ស A D Be Bi ការផ្ទុកការវាយតម្លៃ
ថាមវន្ត ឋិតិវន្ត
W211PP5 4 ៣៨.១ ៣៨.៨៩ ១០១.៦ ៣៦.៥២ ៤៤.៤៥ ៩.៧៤០ ៥.៨៥០
W211PPB6 6 ៣៨.១ ៣៨.៨៩ ១០៣.៥៥៦ ៣៦.៥២ ៤៤.៤៥ ៩.៧៤០ ៥.៨៥០
GW208PPB5 1 ២៨.៥៧៥ ២៩.៩៧២ 80 21 ៣៦.៥២៥ ៧.៣៤០ ៣.៦៥០
GW208PPB6 1 ២៥.៤ ២៦.១៦២ 80 21 ៣៦.៥២៥ ៧.៣៤០ ៣.៦៥០
GW208PPB8 2 ២៨.៥៧៥ ២៩.៩៧២ 80 ៣០.១៧៥ ៣៦.៥២៥ ៧.៣៤០ ៣.៦៥០
GW208PP17 4 ២៨.៥៧៥ ២៩.៩៧២ ៨៥.៧៣៨ ៣០.១៧៥ ៣៦.៥២៥ ៧.៣៤០ ៣.៦៥០
GW208PPB17 2 ២៨.៥៧៥ ២៩.៩៧២ ៨៥.៧៣៨ ៣០.១៧៥ ៣៦.៥២៥ ៧.៣៤០ ៣.៦៥០
GW209PPB5 2 ៣១.៧៥ ៣២.៧៧៦ 85 ៣០.១៧៥ ៣៦.៥២៥ ៧.៣៥០ ៤.១៥០
GW209PPB8 1 ៣១.៧៥ ៣២.៧៧៦ 85 22 ៣៦.៥២៥ ៧.៣៥០ ៤.១៥០
GW210PP4 5 ២៨.៥៧៥ ២៩.៩៧២ 90 ៣០.១៧៥ ៣០.១៧៥ ៧.៨៨០ ៤.៦៥០
GW210PPB4 3 ២៨.៥៧៥ ២៩.៩៧២ 90 ៣០.១៧៥ ៣០.១៧៥ ៧.៨៨០ ៤.៦៥០
GW211PP3 5 ៣៨.១ ៣៩.៨៩ ១០០ ៣៣.៣២៥ ៣៣.៣២៥ ៩.៧៤០ ៥.៨៥០
GW211PPB3 3 ៣៨.១ ៣៨.៨៩ ១០០ ៣៣.៣២៥ ៣៣.៣២៥ ៩.៧៤០ ៥.៨៥០
GW211PP5 4 ៣៨.១ ៣៨.៨៩ ១០១.៦ ៣៦.៥២៥ ៤៤.៤៥ ៩.៧៤០ ៥.៨៥០
GW211PP17 4 ៣៨.១ ៣៨.៨៩ ១០០ ៣៣.៣២៥ ៤៤.៤៥ ៩.៧៤០ ៥.៨៥០
GW211PPB17 1 ៣៨.១ ៣៨.៨៩ ១០០ ៣៣.៣២៥ ៤៤.៤៥ ៩.៧៤០ ៥.៨៥០
GW214PPB4 3 ៥០.៨ ៥២.២ ១២៥ ៣៩.៦៧៥ ៣៩.៦៧៥ ១៤.០០០ ៨.៨០០
GW216PP2 4 ៥៧.១៥ ៥៨.៨ ១៤០ 30 ៦៣.៥ ១៦.២៨០ 10,400