ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

សេរ៉ាមិច Angular contact ball bearings
ការកំណត់ វិមាត្ររួម វិមាត្រម៉ោន (មម)
(មម) r r1 da Da ra
d D B នាទី នាទី នាទី អតិបរមា អតិបរមា
៧៩០០ គ.ស 10 22 6 ០.៣ 0.15 ១២.៥ ១៩.៥ ០.៣
៧០០០ គ.ស 10 26 8 ០.៣ 0.15 ១២.៥ ២៣.៥ ០.៣
៧២០០ គ.ស 10 30 9 ០.៦ ០.៣ 15 25 ០.៦
៧៣០០ គ.ស 10 35 11 ០.៦ ០.៣ 15 30 ០.៦
៧៩០១ គ.ស 12 24 6 ០.៣ 0.15 ១៤.៥ ២១.៥ ០.៣
7001 គ.ស 12 28 8 ០.៣ 0.15 ១៤.៥ ២៥.៥ ០.៣
៧២០១ គ.ស 12 32 10 ០.៦ ០.៣ 17 27 ០.៦
៧៣០១ គ.ស 12 37 12 1 ០.៦ 18 31 1
៧៩០២ គ.ស 15 28 7 ០.៣ 0.15 ១៧.៥ ២៥.៥ ០.៣
7002 គ.ស 15 32 9 ០.៣ 0.15 ១៧.៥ ២៩.៥ ០.៣
៧២០២ គ.ស 15 35 11 ០.៦ ០.៣ 20 30 ០.៣
៧៣០២ គ.ស 15 42 13 1 ០.៦ 21 36 1
៧៩០៣ គ.ស 17 30 7 ០.៣ 0.15 ១៩.៥ ២៧.៥ ០.៣
៧០០៣ គ.ស 17 35 10 ០.៣ 0.15 ១៩.៥ ៣២.៥ ០.៣
៧២០៣ គ.ស 17 40 12 ០.៦ ០.៣ 22 35 ០.៦
៧៣០៣ គ.ស 17 47 14 1 ០.៦ 23 41 1
៧៩០៤ គ.ស 20 37 9 ០.៣ 0.15 ២២.៥ ៣៤.៥ ០.៣
៧០០៤ គ.ស 20 42 12 ០.៦ ០.៣ 25 37 ០.៦
៧២០៤ គ.ស 20 47 14 1 ០.៦ 26 41 1
៧៣០៤ គ.ស 20 52 15 ១.១ ០.៦ 27 45 1
៧៩០៥ គ.ស 25 42 9 ០.៣ 0.15 ២៧.៥ ៣៩.៥ ០.៣
៧០០៥ គ.ស 25 47 12 ០.៦ ០.៣ 30 42 ០.៦
៧២០៥ គ.ស 25 52 15 1 ០.៦ 31 46 1
៧៣០៥ គ.ស 25 62 17 ១.១ ០.៦ 32 55 1
៧៩០៦ គ.ស 30 47 9 ០.៣ 0.15 ៣២.៥ ៤៤.៥ 1
៧០០៦ គ.ស 30 55 13 1 ០.៦ 36 49 1
៧២០៦ គ.ស 30 62 16 1 ០.៦ 36 56 1
៧៣០៦ គ.ស 30 72 19 ១.១ ០.៦ 37 65 1
៧៩០៧ គ.ស 35 55 10 ០.៦ ០.៣ 40 50 ០.៦
7007 គ.ស 35 62 14 1 ០.៦ 41 56 1
៧២០៧ គ.ស 35 72 17 ១.១ ០.៦ 42 65 1
៧៣០៧ គ.ស 35 80 21 ១.៥ 1 44 71 ១.៥
៧៩០៨ គ.ស 40 62 12 ០.៦ ០.៣ 45 57 ០.៦
៧០០៨ គ.ស 40 68 15 1 ០.៦ 46 62 1
៧២០៨ គ.ស 40 80 18 ១.១ ០.៦ 47 73 1
៧៣០៨ គ.ស 40 90 23 ១.៥ 1 49 81 ១.៥
៧៩០៩ គ.ស 45 68 12 ០.៦ ០.៣ 50 63 ០.៦
៧០០៩ គ.ស 45 75 16 1 ០.៦ 51 69 1
៧២០៩ គ.ស 45 85 19 ១.១ ០.៦ 52 78 1
៧៣០៩ គ.ស 45 ១០០ 25 ១.៥ 1 54 91 ១.៥
៧៩១០ គ.ស 50 72 12 ០.៦ ០.៣ 55 67 ០.៦
៧០១០ គ.ស 50 80 16 1 ០.៦ 56 74 1
៧២១០ គ.ស 50 90 20 ១.១ ០.៦ 57 83 1
៧៣១០ គ.ស 50 ១១០ 27 2 1 60 ១០០ 2
៧៩១១ គ.ស 55 80 13 1 ០.៦ 61 74 1
៧០១១ គ.ស 55 90 18 ១.១ ០.៦ 62 83 1
៧២១១ គ.ស 55 ១០០ 21 ១.៥ 1 64 91 ១.៥
៧៣១១ គ.ស 55 ១២០ 29 2 1 65 ១១០ 2
៧៩១២ គ.ស 60 85 13 1 ០.៦ 66 79 1
៧០២ គ.ស 60 95 18 ១.១ ០.៦ 67 88 1
៧២១២ គ.ស 60 ១១០ 22 ១.៥ 1 69 ១០១ ១.៥
៧៣១២ គ.ស 60 ១៣០ 31 ២.១ ១.១ 72 ១១៨ 2
៧៩១៣ គ.ស 65 90 13 1 ០.៦ 71 84 1
៧០១៣ គ.ស 65 ១០០ 18 ១.១ ០.៦ 72 93 1
៧២១៣ គ.ស 65 ១២០ 23 ១.៥ 1 74 ១១១ ១.៥
៧៣១៣ គ.ស 65 ១៤០ 33 ២.១ ១.១ 77 ១២៨ 2
៧៩១៤ គ.ស 70 ១០០ 16 1 ០.៦ 76 94 1
៧០១៤ គ.ស 70 ១១០ 20 ១.១ ០.៦ 77 ១០៣ 1
៧២១៤ គ.ស 70 ១២៥ 24 ១.៥ 1 79 ១១៦ ១.៥
៧៣១៤ គ.ស 70 ១៥០ 35 ២.១ ១.១ 82 ១៣៨ 2
៧៩១៥ គ.ស 75 ១០៥ 16 1 ០.៦ 81 99 1
៧០១៥ គ.ស 75 ១១៥ 20 ១.១ ០.៦ 82 ១០៨ 1
៧២១៥ គ.ស 75 ១៣០ 25 ១.៥ 1 84 ១២១ ១.៥
៧៩១៦ គ.ស 80 ១១០ 16 1 ០.៦ 86 ១០៤ 1
៧០១៦ គ.ស 80 ១២៥ 22 ១.១ ០.៦ 87 ១១៨ 1
៧២១៦ គ.ស 80 ១៤០ 26 2 1 90 ១៣០ 2
៧០១៧ គ.ស 85 ១៣០ 22 ១.១ ០.៦ 92 ១២៣ 1
៧២១៧ គ.ស 85 ១៥០ 28 2 1 95 ១៤០ 2
៧៩១៨ គ.ស 90 ១២៥ 18 ១.១ ០.៦ 97 ១១៨ 1
៧០១៨ គ.ស 90 ១៤០ 24 ១.៥ 1 99 ១៣១ ១.៥
៧៩១៩ គ.ស 95 ១៣០ 18 ១.១ ០.៦ ១០២ ១២៣ 1
៧០១៩ គ.ស 95 ១៤៥ 24 ១.៥ 1 ១០៤ ១៣៦ ១.៥
៧៩២០ គ.ស ១០០ ១៤០ 20 ១.១ ០.៦ ១០៧ ១៣៣ 1
៧០២០ គ.ស ១០០ ១៥០ 24 ១.៥ 1 ១០៩ ១៤១ ១.៥
៧៩២១ គ.ស ១០៥ ១៤៥ 20 ១.១ ០.៦ ១១២ ១៣៨ 1
៧៩២២ គ.ស ១១០ ១៥០ 20 ១.១ ០.៦ ១១៧ ១៤៣ 1