ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

ផ្ទះចុចដែកអ៊ីណុក: SS-PEL
ផ្ទះលេខ វិមាត្រ (មម)
A E G S L B D
SS-PFL201 81 ៦៣.៥ ៣.៦ 7 14 59 40
SS-PFL202 81 ៦៣.៥ ៣.៦ 7 14 59 40
SS-PFL203 81 ៦៣.៥ ៣.៦ 7 14 59 40
SS-PFL204 90 ៧១.៥ ៣.៦ 9 16 67 47
SS-PFL205 95 76 ៣.៦ 9 18 71 52
SS-PFL206 ១១៣ 90.5 ៤.៦ 11 19 84 62
SS-PFL207 ១២៥ ១០០ ៤.៦ 11 22 94 72
SS-PFL208 ១៤៨ ១១៩ ៥.៦ 14 23 ១១០ 80
1234>> ទំព័រ 1/4