ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

កង់
លេខផ្នែក វិមាត្រ (មម) ត្រា បាល់ × លេខ
d D B C
565592J-22 20 42 30 29 C
DAC255200206 25 52 ២០.៦ ២០.៦
DAC25520037 25 52 37 37 BC ឃ ៨.៧៣១ × ២៤
DAC25520040 25 52 40 40 C ៨.៧៣១ × ២៤
DAC25520042 25 52 42 42 អេ ៨.៧៣១ × ២៤
DAC25520043 25 52 43 43 ៨.៧៣១ × ២៤
DAC25550043 25 55 43 43 C ៩.៥២៥ × ២៤
DAC25550045 25 55 45 45 ស៊ីឌី ៩.៥២៥ × ២៤
DAC25550048 25 55 48 48 ស៊ីឌី ៩.៥២៥ × ២៤
DAC25550053.5 25 55 ៥៣.៥ ៥៣.៥ C
DAC25560032 25 56 32 32 C ៩.៥២៥ × ២៤
DAC25600045 25 60 45 45 C ៩.៥២៥ × ២៤
DAC25620048 25 62 48 48 ៩.៥២៥ × ២៤
DAC25720043 25 72 43 43 C
DAC26555043 26 ៥៥.៥ 43 43 D ៩.៥២៥ × ២៤
DAC27520042 27 52 42 42
DAC27520043 27 52 43 43 C ១១.១១២៥ × ២៨
DAC27520045/43 27 52 45 43 AC ៧.៩៣៨ × ២៦
DAC27530043 27 53 43 43 C ៧.៩៣៨ × ២៦
DAC27600050 27 60 50 50 C ៩.៥២៥ × ២៦
DAC28580042 28 58 42 42 C ៩.៥២៥ × ២៤
DAC28580044 28 58 44 44 គ.ស ៩.៥២៥ × ២៤
DAC28610042 28 61 42 42 A 10.3188 × 24
DAC29530037 29 53 37 37 ៧.១៤៤ × ៣២
DAC29600045ZZ 29 60 45 45 D ៩.៥២៥ × ២៦
DAC30550026 30 55 26 26 C ៧.៩៣៨ × ២៨
DAC30550032 30 55 32 32 D ៧.៩៣៨ × ២៨
DU30550056 30 55 56 56 E
DAC30580042 30 58 42 42 C ៩.៥២៥ × ២៤
DAC30600037 30 60 37 37 BC ៩.៥២៥ × ២៦
DAC30600337 30 60.03 37 37 ប៊ីស៊ីឌី ៩.៥២៥ × ២៦
DAC30620038 30 62 38 38 ៩.៥២៥ × ២៦
DAC30620048 30 62 48 48 ស៊ីឌី ៩.៥២៥ × ២៦
DAC30620051 30 62 51 51 ៩.៥២៥ × ២៦
DAC30630042 30 63 42 42 C ៩.៥២៥ × ២៨
DAC30640042 30 64 42 42 C E ៩.៥២៥ × ២៨
DAC30680045 30 68 45 45 C ១០.៣១៨៨ × ២៨
DAC32580065/57 32 58 65 57
DAC32670040 32 67 40 40 CF ១០.៣១៨៨ × ២៨
DAC32700038 32 70 38 38 C 10.3188 × 30
DAC32720038 32 72 38 38 C 10.3188 × 30
DAC32720345 32 ៧២.០៣ 45 45 AC ១១.១១២៥ × ២៨
DAC34620037 34 62 37 37 C ៨.៧៣១២ × ៣០
DAC34640034 34 64 34 34
DAC34640037 34 64 37 37 BDE ១០ × ២៨
DAC34640042 34 64 42 42 D ១០ × ២៨
DAC34660037 34 66 37 37 C ១០.៣១៨៨ × ២៨
DAC34670037 34 67 37 37 C ១០.៣១៨៨ × ២៨
DU35600032.4/30.4 35 60 ៣២.៤ ៣០.៤
DAC3561.8031 35 ៦១.៨ 31 31 AC ៨.៧៣១ × ៣០
DAC35618440 35 ៦១.៨៤ 40 40 D ៩.៥២៥ × ២៨
DAC35620031 35 62 31 31 C ៨.៧៣១ × ៣០
DAC35620040 35 62 40 40 ស៊ីឌី ៩.៥២៥ × ២៨
DAC35620048 35 62 48 48 C ៩.៥២៥ × ២៨
DAC35640037 35 64 37 37 BD F ១០ × ២៨
DAC35640043 35 64 43 43 D ១០ × ២៨
DAC35650035 35 65 35 35 ស៊ីឌី ៩.៥២៥ × ៣០
DAC35650037 35 65 37 37 ស៊ីឌី ៩.៥២៥ × ៣០
DAC35650045 35 65 45 45 C ៩.៥២៥ × ៣០
DAC35660032 35 66 32 32 C ១០.៣១៨៨ × ២៨
DAC35660033 35 66 33 33 C ១០.៣១៨៨ × ២៨
DAC35660037 35 66 37 37 ស៊ីឌី ១០.៣១៨៨ × ២៨
DAC35670042 35 67 42 42 E ៩.៥២៥ × ៣០
DAC35680233/30 35 ៦៨.០២ 33 30 A ១០.៣១៨៨ × ២៨
DAC35680037 35 68 37 37 BD F ១០.៣១៨៨ × ២៨
DAC35680039 35 68 39 39 C ៩.៥២៥ × ៣០
DAC35680042 35 68 42 42 D ៩.៥២៥ × ៣០
DAC35680039/36 35 68 39 36 AC ៩.៥២៥ × ៣០
DAC35680040 35 68 40 40 D ៩.៥២៥ × ៣០
DAC35680042ZZ 35 68 42 42 D ៩.៥២៥ × ៣០
DAC35680045 35 68 45 45 C ១០.៣១៨៨ × ២៨
DU35680048 35 68 48 48 D
DAC35700037 35 70 37 37 F 10.3188 × 30
DAC35720027 35 72 27 27 A ១១.១១២៥ × ២៦
DAC35720028 35 72 28 28 A 10.3188 × 30
DAC35720228 35 ៧២.០២ 28 28 A 10.3188 × 30
DAC35720233/31 35 ៧២.០២ 33 31 A ១១.១១២៥ × ២៨
DAC35720033 35 72 33 33 CDF ១១.១១២៥ × ២៨
ACB120707 35 72 34 34 C ១១.១១២៥ × ២៤
DAC357204333 35 ៧២.០៤ ៣៣.៣ ៣៣.៣ D ១១.១១២៥ × ២៨
DAC35720434 35 ៧២.០៤ 34 34
DAC35720034 35 72 34 34 AC 10.3188 × 30
DAC35720037 35 72 37 37 AC 10.3188 × 30
DAC35720042 35 72 42 42 C 10.3188 × 30
DAC35760054 35 76 54 54 C 10.3188 × 30
DAC35770042 35 77 42 42 A ១៣.៤៩៣៨ × ២៤
C ១១.១១២៥ × ២៨
DAC35800047 35 80 47 47 C ១៣.៤៩៣៨ × ២៤
DAC36640042 36 64 42 42 D ១០ × ២៨
DAC36650037 36 65 37 37 C ៩.៥២៥ × ៣០
DAC36680033 36 68 33 33 ACD ៩.៥២៥ × ៣០
DAC36720534 36 ៧២.០៥ 34 34 C 10.3188 × 30
DAC367629.2/27 36 76 ២៩.២ 27 A 10.3188 × 30
DAC36760029/27 36 76 29 27
DAC37680034 37 68 34 34 C ៩.៥២៥ × ៣០
DAC37720033 37 72 33 33 CDF ១១.១១២៥ × ២៨
DAC37720037 37 72 37 37 BDF ១១.១១២៥ × ២៨
DAC37720237 37 ៧២.០២ 37 37 BDF ១១.១១២៥ × ២៨
DAC37720437 37 ៧២.០៤ 37 37 BDF ១១.១១២៥ × ២៨
DAC37740037 37 74 37 37 C ១១.១១២៥ × ២៨
DAC37740045 37 74 45 45 C ១១.១១២៥ × ២៨
DAC38640032/29 38 64 32 29 A ៧.៩៣៨ × ២៨
DU38640336/33 38 ៦៤.០៣ 36 33 A
DAC38640036/33 38 64 36 33 A ៨.៧៣១ × ៣៤
C ៧.៩៣៨ × ២៨
DAC38650052/48 38 65 52 48 AC ៨.៧៣១ × ៣៤
DAC38690039/34 38 69 69 34 DF ១០.៣១៨៨ × ២៨
DAC38700037 38 70 37 37 ស៊ីឌី 10.3188 × 30
DAC38.1700037 ៣៨.១ 70 37 37 10.3188 × 30
DAC38700038 38 70 38 38 C DF 10.3188 × 30
DAC38710033/30 38 71 33 30 A ១១.១១២៥ × ២៨
DAC38710039 38 71 39 39 ស៊ីឌី 10.3188 × 30
DAC38710233/30 38 ៧១.០២ 33 30 A ១១.១១២៥ × ២៨
DAC38720036/33 38 72 36 33 C ១១.១១២៥ × ២៨
DAC38720236/33 38 ៧២.០២ 36 33 ក គ ១១.១១២៥ × ២៨
DAC38720034 38 72 34 34 C ១១.១១២៥ × ២៨
DAC38720036 38 72 36 36 C ១១.១១២៥ × ២៨
DAC38720040 38 72 40 40 C ១១.១១២៥ × ២៨
DAC38730040 38 73 40 40 C F ១១.១១២៥ × ២៨
DAC38740036 38 74 36 36 ស៊ីឌី ១១.១១២៥ × ២៨
DAC38740036/33 38 74 36 33 A ១១.១១២៥ × ២៨
DAC38740236/33 38 ៧៤.០២ 36 33 ក គ ១១.១១២៥ × ២៨
DAC38740040 38 74 40 40 CF ឃ ១១.៩០៦២ × ២៨
DAC38740050 38 74 50 50 C ១១.១១២៥ × ២៨
DAC38740450 38 ៧៤.០៤ 50 50 C ១១.១១២៥ × ២៨
DAC38760043/40 38 76 43 40 A ១១.១១២៥ × ៣០
DAC38760043 38 76 43 43 ស៊ីឌី ១១.១១២៥ × ៣០
DAC38800236/33 38 80.02 36 33 A ១១.១១២៥ × ៣០
DAC39/41750037 ៣៩/៤១ 75 37 37 BCD ១១.១១២៥ × ៣០
DAC39680037 39 68 37 37 B ៩.៥២៥ × ៣០
DAC39680637 39 ៦៨.០៦ 37 37 D ៩.៥២៥ × ៣០
DAC39680737 ៣៩/៤១ ៦៨.០៧ 37 37 D ៩.៥២៥ × ៣០
DAC39720037 39 72 37 37 FBD ១១.១១២៥ × ២៨
DAC39720637 39 ៧២.០៦ 37 37 B ១១.១១២៥ × ២៨
DAC39740036 39 74 36 36 ស៊ីឌី ១១.១១២៥ × ២៨
DAC39740036/34 39 74 36 34 ស៊ីឌី ១១.១១២៥ × ២៨
DAC39740039 39 74 39 39 BDF ១១.៩០៦២ × ២៨
DU40680042 40 68 42 42 E
DAC39.1740036/34 ៣៩.១ 74 36 34 D ១១.១១២៥ × ២៨
DAC40700043 40 70 43 43 ស៊ីឌី ៩.៥២៥ × ៣២
DAC40720033.1 40 72 ៣៣.១ ៣៣.១ E ៩.៥២៥ × ៣២
DAC40720036/33 40 72 36 33 A ១១.១១២៥ × ២៨
DAC40720036 40 72 36 36 CDF ១១.១១២៥ × ២៨
DAC40720037 40 72 37 37 BD ១១.១១២៥ × ២៨
DAC40720836 40 ៧២.០៨ 36 36 B ១១.១១២៥ × ២៨
DAC40720637 40 ៧២.០៦ 37 37 B ១១.១១២៥ × ២៨
DAC40730034 40 73 34 34 C ១១.១១២៥ × ២៨
DAC40730044 40 73 44 44 F ១១.១១២៥ × ២៨
DU40730055 40 73 55 55 D
DAC40740034 40 74 34 34 C ១១.១១២៥ × ២៨
DAC40740036 40 74 36 36 ស៊ីឌី ១១.១១២៥ × ២៨
DAC40740036/34 40 74 36 34 ACD ១១.១១២៥ × ២៨
DAC40740040 40 74 40 40 ស៊ី.ឌី ១១.១១២៥ × ៣០
DAC40740042 40 74 42 42 ស៊ីឌី ១១.១១២៥ × ៣០
DAC40750037 40 75 37 37 CDF ១១.១១២៥ × ៣០
DAC39(41)750037 ៣៩(៤១) 75 37 37
DAC40750039 40 75 39 39 C F ១១.១១២៥ × ៣០
DAC40750050 40 75 50 50 ស៊ីឌី ១១.១១២៥ × ៣០
DAC40760033/28 40 76 33 28 A ១១.១១២៥ × ៣០
DAC40760033 40 76 33 33 C ១១.១១២៥ × ៣០
DAC40760036 40 76 36 36 ស៊ីឌី ១១.១១២៥ × ៣០
DAC40760038 40 76 38 38 F ១១.១១២៥ × ៣០
DAC40760040/38 40 76 40 38 C ១១.១១២៥ × ៣០
DAC40760041/38 40 76 41 38 C ១១.១១២៥ × ៣០
DAC40760441/38 40 ៧៤.០៤ 41 38
DAC40780040 40 78 40 40 F ១១.៩០៦២ × ២៨
DAC40800030.2 40 80 ៣០.២ ៣០.២ A ១១.១១២៥ × ៣០
C ៩.៥២៥ × ៣៤
DAC40800031 40 80 31 31 AC ១១.១១២៥ × ៣០
DAC40800036/34 40 80 36 34 ACD ១១.៩០៦២ × ២៨
DAC40800038 40 80 38 38 C ១១.១១២៥ × ៣០
DAC40800038.1 40 80 ៣៨.១ ៣៨.១ C ១១.១១២៥ × ៣០
DAC40800040 40 80 40 40 ស៊ីឌី ១២.៧ × ២៦
DAC40800043 40 80 40 40 C ១២.៧ × ២៦
DAC40800044 40 80 44 44 D ១២.៧ × ២៦
DAC40800045 40 80 45 45 ស៊ីឌី ១២.៧ × ២៦
DAC40800045/44 40 80 45 44 AC ១២.៧ × ២៦
DAC40820040 40 82 40 40 D ១២.៧ × ២៦
DAC408402538 40 ៨៤.០២ ៥៣.៨ ៥៣.៨ ស៊ីឌី ១១.៥០៩៤ × ៣០
DAC408406387/397 40 ៨៤.០៦ ៣៩.៧ ៣៨.៧ F ១១.៥០៩៤ × ៣០
DAC401080032/17 40 ១០៨ 32 17 AC ១១.១១២៥ × ៣០
DAC408406397 40 ៨៤.០៦ ៣៩.៧ ៣៩.៧ F ១១.៥០៩៤ × ៣០
DAC41680040/35 41 68 40 35
DAC42720038 42 72 38 38 ស៊ីឌី ៩.៥២៥ × ៣០
DAC42720038/35 42 72 38 35 C ៩.៥២៥ × ៣០
DAC42750037 42 75 37 37 ស៊ីឌី ១១.១១២៥ × ៣០
DAC42750437 42 ៧៥.០៤ 37 37 F ១១.១១២៥ × ៣០
DU42750060 42 75 60 60 D
DAC42760033 42 76 33 33 C ១១.១១២៥ × ៣០
DAC42760038/35 42 76 38 35 AC ១១.១១២៥ × ៣០
DAC42760039 42 76 39 39 ស៊ីឌី ១១.១១២៥ × ៣០
DAC42760040 42 76 40 40 C ១១.១១២៥ × ៣០
DAC42760040/37 42 76 40 37 C ១១.១១២៥ × ៣០
DAC42770039 42 77 39 39 DF ១១.១១២៥ × ៣០
DAC42780036/34 42 78 36 34 C ១១.១១២៥ × ៣០
DAC42780038 42 78 38 38 ស៊ីឌី ១១.១១២៥ × ៣០
DAC42780040 42 78 40 40 C ១១.៩០៦២ × ២៨
DAC42780041/38 42 78 41 38 ស៊ីឌី ១១.១១២៥ × ៣០
DAC42780045 42 78 45 45 ស៊ីឌី ១១.៥០៩៤ × ៣០
DAC42800034 42 80 34 34 C ១១.៩០៦២ × ២៨
DAC42800036 42 80 36 36 C ១១.១១២៥ × ៣០
DAC42800036/34 42 80 36 34 ស៊ីឌី ១១.៩០៦២ × ២៨
DAC42800037 42 80 37 37 C ១១.១១២៥ × ៣០
DAC42800038 42 80 38 38 C ១១.១១២៥ × ៣០
DAC42800039 42 80 39 39 F ១១.១១២៥ × ៣០
DAC42800040 42 80 40 40 D ១២.៧ × ២៦
DAC42800042 42 80 42 42 BC ១១.១១២៥ × ៣០
DAC42800045 42 80 45 45 CDF ១២.៧ × ២៦
DAC42800342 42 80.03 42 42
DAC42820036 42 82 36 36 DF ១៣ × ២៨
D ១២.៧ × ២៨
DAC42820037 42 82 37 37 D ១២.៧ × ២៨
42 82 37 37 C ១១.១១២៥ × ៣០
DU42820040 42 82 40 40 E
DAC42840034 42 84 34 34 C ១២ × ៣០
DAC42840036 42 84 36 36 D ១២.៧ × ២៨
42 84 36 36 C ១២ × ៣០
DAC42840039 42 84 39 39 BD ១២.៧ × ២៨
DAC42840236 42 ៨៤.០២ 36 36
DAC43/45820037 ៤៣/៤៥ 82 37 37 B ១១.១១២៥ × ៣០
BCD ១១.៥០៩៤ × ៣០
DAC43760043/40 43 76 43 40 A ១១.១១២៥ × ៣០
DAC43760043 43 76 43 43 ស៊ីឌី ១១.១១២៥ × ៣០
DAC43770042/38 43 77 42 38 C ១១.១១២៥ × ៣០
DAC437745.5/41.5 43 77 ៤៥.៥ ៤១.៥ D ១១.១១២៥ × ៣០
DAC43770045 43 78 45 45 C ១១.១១២៥ × ៣០
DAC43780044 43 78 44 44 ឌីអេហ្វ ១១.៥០៩៤ × ៣០
DAC43780045/44 43 78 45 44 C ១១.៥០៩៤ × ៣០
DAC43790041/38 43 79 41 38 CDF ១១.៥០៩៤ × ៣០
DAC43790045 43 79 45 45 D ១១.១១២៥ × ៣០
DAC43800038 43 80 38 38 ស៊ីឌី ១១.១១២៥ × ៣០
DAC43800040 43 80 40 40 F ១១.៩០៦២ × ៣០
DAC43800045 43 80 45 45 C ១១.១១២៥ × ៣០
DAC43800050/45 43 80 50 45 C ១១.១១២៥ × ៣០
DAC43820045 43 82 45 45 ស៊ីឌី ១២.៧ × ២៨
DAC447208331 44 ៧២.០៨ ៣៣.១ ៣៣.១ DE ៨.៧៣១២ × ៣៤
DAC43(45)820037 ៤៣(៤៥) 82 37 37 B ១១.១១២៥ × ៣០
DAC4482.50037 44 ៨២.៥ 37 37 DF ១១.៩០៦២ × ៣០
DAC44840042/40 44 84 42 40 CDF ១២.៧ × ២៨
DAC45770050/45 45 77 50 45
DAC45800045 45 80 45 45 D ១១.១១២៥ × ៣០
DAC45800048 45 80 48 48 C ១១.១១២៥ × ៣០
DAC45.3800048 ៤៥.៣ 80 48 48 D ១១.១១២៥ × ៣០
DAC45800050 45 80 50 50 D ១១.១១២៥ × ៣០
DAC45820042 45 82 42 42 CF ១២.៧ × ២៨
DAC45820045 45 82 45 45 C ១២ × ៣០
DAC45830039 45 83 39 39 F ១១.១១២៥ × ៣០
DAC45830045 45 83 45 45 C ១២ × ៣០
DAC45840039 45 84 39 39 BDF ១២.៧ × ២៨
DAC45840040 45 84 40 40 C ១២.៧ × ២៨
DAC45840041/39 45 84 41 39 ស៊ីឌី ១២.៧ × ២៨
DAC45840042/40 45 84 42 40 CDF ១២.៧ × ២៨
DAC45840042 45 84 42 42 D ១២.៧ × ២៨
DAC45840043 45 84 43 43 C ១២ × ៣០
DAC45840045 45 84 45 45 CD ១២.៧ × ២៨
DAC45840051 45 84 51 51 C ១២ × ៣០
DAC45850541 45 ៨៥.០៥ 41 41 C ១២.៧ × ២៨
DAC45840053 45 84 53 53
DAC45850023 45 85 23 23
DAC458500302 45 85 ៣០.២ ៣០.២ C ១១.៩០៤ × ៣០
DAC45850039 45 85 39 39 B ១២.៧ × ២៨
DAC45850045 45 85 45 45 B ១២ × ៣០
DAC45850047 45 85 47 47 B ១២ × ៣០
DAC45850051 45 85 51 51 C ១២ × ៣០
DAC45860039 45 86 39 39 F ១៣.៤៩៤ × ២៨
DAC45860045 45 86 45 45 D ១២ × ៣០
DAC45870041/39 45 87 41 39 D ១៣.៤៩៤ × ២៨
DAC45870041 45 87 41 41 B ១២ × ៣០
DAC45880039 45 88 39 39 BDF ១៣.៤៩៤ × ២៨
DAC45900054/51 45 90 54 51
DU46770045/41 46 77 45 41 A
DAC46780049 46 78 49 49 C ១១.១១២៥ × ៣០
DU46780057 46 78 57 57
DAC46800043/40 46 80 43 40 A ១១.៥០៩៤ × ៣០
DAC47810053 47 81 53 53 ស៊ីឌី ១២ × ៣០
DU47820057.5 47 82 ៥៧.៥ ៥៧.៥
DAC47850045 47 85 45 45 ស៊ីឌី ១២ × ៣២
DAC47850052 47 85 52 52 F ១២ × ៣២
DAC47880055 47 88 55 55 C ១៣.៤៩៤ × ២៨
D ១៣.៤៩៤ × ២៨
DAC47880057.4 47 88 ៥៧.៤ ៥៧.៤ D ១៣.៤៩៤ × ២៨
DAC48860042/40 48 86 42 40 F ១២.៧ × ៣០
DAC48890044 48 89 44 44 C ១៣.៤៩៤ × ៣០
DAC48890044/42 48 89 44 42 ស៊ីឌី ១៣.៤៩៤ × ៣០
DAC48900042 48 90 42 42 C ១៣.៤៩៤ × ៣០
DAC49840042/40 49 84 42 40 C ១២ × ៣២
DAC49840043 49 84 43 43 C ១១.១១២៥ × ៣២
DAC49840048 49 84 48 48 ស៊ីឌី ១១.១១២៥ × ៣២
DAC49840050 49 84 50 50 DE ១១.១១២៥ × ៣២
DAC49880046 49 88 46 46 ស៊ីឌី ១៣.៤៩៤ × ៣០
DAC49900045 49 90 45 45 DF ១៣.៤៩៤ × ៣០
DAC50890051 50 89 51 51 C ១២ × ៣០
DAC50900039 50 90 39 39 C ១២.៧ × ៣០
DAC50900040 50 90 40 40 C ១៣.៤៩៤ × ៣០
DAC51890044/42 51 89 44 42 F ១២ × ៣២
C ១៣.៤៩៤ × ៣០
DAC51910044 51 91 44 44 F ១៣.៤៩៤ × ៣០
DAC51960050 51 96 50 50 F ១៤.២៨៨ × ២៨
DAC52910040 52 91 40 40 F ១១.១១២៥ × ៣៤
DAC52960050 52 96 50 50 F ១៤.២៨៨ × ៣០
DAC54900050 54 90 50 50 F ១១.១១២៥ × ៣៤
DAC54920050 54 92 50 50 F ១១.១១២៥ × ៣៤
DAC54980050 54 98 50 50 F ១៤.២៨៨ × ៣០
DAC54960051 54 96 51 51
DU55900054 55 90 54 54 F
DAC55900060 55 90 60 60
12>> ទំព័រ 1/2