ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

ឈើឆ្កាង Roller slewing bearing ដោយគ្មានឧបករណ៍
Bearing No. វិមាត្រ (មម) ទំងន់ (គីឡូក្រាម)
d d1 D D1 C H B ណ.ម N1-M1 G
110.10.0179.B ១២៥ ១៤៤.៥ ២៣៤ ២១៤ 25 25 25 ៦-ម១៤ ៥-ម១៤ 6
110.08.0181.A ១២៥ ១៤៥ ២៣៧ ២១៤ 30 35 30 ១២-ម១០ ១២-Φ ១១ 7
110.10.0213.A ១៦០ ១៧៦ ២៦៦ ២៥០ ២៧.៥ 30 24 ១២-Φ ៩ ១២-Φ ១១ ៦.៥
110.10.0252.A ២០០ ២១៦ ៣០៤ ២៨៨ 27 30 24 ៨-ម៨ ៦-Φ ៨.៥ ៧.៥
110.10.0252.B ២០០ ២១៦ ៣០៨ ២៨៨ 27 30 24 ៨-ម១០ ១២-Φ ៨.៥ 75
110.12.0179 .A ១២៤.៥ ១៤៤.៥ ២៣៤ ២១៤ 30 35 30 ១២-Φ ១១ ១២-Φ ១១ 2-M6*1 7
110.12.0222.A/C ១៤០ ១៧០ ៣០០ ២៧០ 30 36 30 ១២-ម១៦ ១២-Φ ១៨ 2-M8*1 12
110.12.0222.A1 ១៤០ ១៧០ ៣០០ ២៧០ 30 36 30 ១២-ម១៦ ១២-Φ ១៨ 2-M6*1 12
០៨-០៣៤០-០៤ ២៤០ ២៨០ ៤៤០ ៤០០ 53 60 53 ១៨-Φ ២២ (១៨-១)-Φ ២២ 4-M10*1 38
ខែកក្កដា 400.12 ៣១៨ ៣៥២ ៤៨២ ៤៤៨ 50 60 50 12-Φ 15/M14 12-Φ 15/M14 2-M10*1 42
ខែកក្កដា 450.12 ៣៦៨ ៤០២ ៥៣២ ៤៩៨ 50 60 50 12-Φ 15/M14 12-Φ 15/M14 2-M10*1 47
110.25.500 ៣៩៨ ៤៣៤ ៦០២ ៥៦៦ 65 75 65 20-Φ18/M16 20-Φ 18/M16 4-M10*1 80
JU 500.12 ៤១៨ ៤៥២ ៥៨២ ៥៤៨ 50 60 50 ១៤-Φ ១៥/ម ១៤ ១៤-Φ ១៥/ម ១៤ 4-M10*1 53
១១០.២៥.៥៦០ ៤៥៨ ៤៩៤ ៦៦២ ៦២៦ 65 75 65 20-Φ 18/M16 20-Φ 18/M16 4-M10*1 90
JU 560.12 ៤៧៨ ៥១២ ៦៤២ ៦០៨ 50 60 50 ១៤-Φ ១៥/ម ១៤ 14-Φ 15/M14 4-M10*1 58
ខែកក្កដា 560.14 ៤៦៤ ៥០២ ៦៥៦ ៦១៨ 60 70 60 14-Φ 17/M16 14-Φ 17/M16 4-M10*1 72
១១០.២៥.៦៣០ ៥២៨ ៥៦៤ ៧៣២ ៦៩៦ 65 75 65 24-Φ 18/M16 24-Φ18/M16 4-M10*1 ១០០
កក្កដា ៦៣០ ១៤ ៥៣៤ ៥៧២ ៧២៦ ៦៨៨ 60 70 60 16-Φ 17/M16 16-Φ 17/M16 4-M10*1 80
១១០.២៥.៧១០ ៦០៨ ៦៤៤ ៨១២ ៧៧៦ 65 75 65 24-Φ 18/M16 24-Φ 18/M16 4-M10*1 ១១០
ខែកក្កដា 710.14 ៦១៤ ៦៥២ ៨០៦ ៧៦៨ 60 70 60 18-Φ 17/M16 18-Φ 17/M16 4-M10*1 91
១១០.២៨.៨០០ ៦៧៨ ៧២២ ៩២២ ៨៧៨ 72 82 72 30-Φ 22/M20 30-Φ 22/M20 6-M10*1 ១៧០
កក្កដា ៨០០ ១៤ ៧០៤ ៧៤២ ៨៩៦ ៨៥៨ 60 70 60 20-Φ 17/M16 20-Φ 17/M16 4-M10*1 ១០២
កក្កដា ៨០០ ១៨ ៦៩២ ៧៣៦ ៩០៨ ៨៦៤ 68 78 68 18-Φ 22/M20 18-Φ 22/M20 4-M10*1 ១៣០
110.28.900 ៧៧៨ ៨២២ ១០២២ ៩៧៨ 72 82 72 30-Φ 22/M20 30-Φ 22/M20 6-M10*1 ១៩០
ខែកក្កដា 900.18 ៧៩២ ៨៣៦ ១០០៨ ៩៦៤ 68 78 68 20-Φ 22/M20 20-Φ 22/M20 6-M10*1 ១៤៦
110.28.1000 ៨៧៨ ៩២២ ១១២២ ១០៧៨ 72 82 72 36-Φ 22/M20 36-Φ 22/M20 6-M10*1 ២១០
JU 1000.18 ៨៩២ ៩៣៦ ១១០៨ ១០៦៤ 68 78 68 24-Φ 22/M20 24-Φ 22/M20 6-M10*1 ១៦២
ខែកក្កដា 1000.22 ៨៧៦ ៩២៦ ១១២៤ ១០៧៤ 80 90 80 24-Φ 24/M22 24-Φ 24/M22 6-M10*1 ២១២
១១០.២៨.១១២០ ៩៩៨ ១០៤២ ១២៤២ ១១៩៨ 72 82 72 36-Φ 22/M20 36-Φ 22/M20 6-M10*1 ២៣០
ខែកក្កដា 1120.22 ៩៩៦ ១០៤៦ ១២៤៤ ១១៩៤ 80 90 80 28-Φ 24/M22 28Φ 24/M22 6-M10*1 ២៣៧
១១០.៣២.១២៥០ ១១១០ ១១៦៣ ១៣៩០ ១៣៣៧ 81 91 81 40-Φ 26/M24 40-Φ 26/M24 5-M10*1 ៣៥០
ខែកក្កដា 1250.22 ១១២៦ ១១៧៦ ១៣៧៤ ១៣២៤ 80 90 80 32-Φ 24/M22 32-Φ 24/M22 6-M10*1 ២៦៤
123456>> ទំព័រ 1/9